Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:17, 26 Mar 2014    Temat postu:

Posłowie zaopiekują się więźniami politycznymi na Białorusi

Dziesięciu litewskich posłów różnych partii politycznych zobowiązało się do objęcia opieką po jednym białoruskim więźniu politycznym – ogłosił wiceprzewodniczący parlamentu Litwy oraz pomysłodawca akcji Petras Ausztreviczius.

- W ten szczególny sposób, wyznaczając opiekunów (białoruskim więźniom politycznym), wyrażamy solidarność z Białorusią walczącą o niepodległość - powiedział Ausztreviczius w Sejmie podczas obchodów Dnia Wolności Białorusi.

Litewscy posłowie zobowiązali się m.in. do wysyłania listów do więzionych Białorusinów, informowania społeczności międzynarodowej o warunkach, w jakich są przetrzymywani, oraz reprezentowania ich interesów w staraniach o uwolnienie.

Ausztreviczius, który objął opieką białoruskiego obrońcę praw człowieka Alesia Bialackiego, zapowiedział, że zwróci się również do innych parlamentów państw Unii Europejskiej z prośbą o przyłączenie się do litewskiej akcji, aby "w każdym parlamencie było jak najwięcej deputowanych opiekujących się więźniami politycznymi" z Białorusi.

Według Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, którego szefem jest Bialacki, na Białorusi jest co najmniej 11 więźniów politycznych.

Dzień Wolności jest świętowany przez białoruskie środowiska opozycyjne 25 marca, w rocznicę powstania w 1918 r. pierwszego państwa białoruskiego - Białoruskiej Republiki Ludowej, która istniała do powołania w lutym 1919 r. Litewsko-Białoruskiej Republiki Rad.

Po rozpadzie ZSRR na początku lat 90. święto niepodległości Białorusi obchodzono 27 lipca, w dzień ogłoszenia deklaracji suwerenności w 1991 r. Jednak z inicjatywy prezydenta Alaksandra Łukaszenki w 1996 r. święto przeniesiono na 3 lipca, w uznawaną oficjalnie rocznicę wyzwolenia kraju spod okupacji hitlerowskiej w 1944 r.

...

Sluszna akcja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:19, 26 Mar 2014    Temat postu:

Bałrouś: szpital rejonowy proponuje zniżkę na… aborcję

Białoruskie miasteczko Oktiabrski w obwodzie homelskim zaskoczyło mieszkańców nową "promocją". Szpital rejonowy zaproponował tam bowiem zniżkę na… aborcję – informuje niezależny tygodnik „Nasza Niwa”.

Do 1 kwietnia – według przesłanego tygodnikowi ogłoszenia – można się poddać aborcji farmakologicznej w "promocyjnej" cenie 856 tys. rubli białoruskich (262 zł).

Główny lekarz szpitala Wiktar Mularczyk wyjaśnił tygodnikowi dziwną inicjatywę tym, że dotyczy ona nowej usługi, czyli aborcji farmakologicznej, która – jak przekonuje – jest dla kobiet bezpieczniejsza, gdyż nie wymaga operacji ani narkozy. Według jego słów zniżka została wprowadzona, gdyż "tak będzie kobietom łatwiej, bo zarobki nie są u nas zbyt wysokie".

Pytany, czy obowiązująca od 22 stycznia oferta cieszy się popularnością, odparł: - Oczywiście liczba aborcji nie wzrosła. Statystycznie mamy ich 1-2 miesięcznie. Ale teraz można wybrać metodę.

Jak zaznaczył, aborcja jest na Białorusi legalna. - Przecież nikt nie popędzi poddać się aborcji po naszym ogłoszeniu. Takie decyzje nie zależą od zniżek – dodał.

Aborcja na życzenie kobiety jest na Białorusi legalna. Według danych głównego urzędu statystycznego Biełstat na Białorusi wykonano w 2011 roku 26860 aborcji. Ich liczba stopniowo spada - w 2000 roku na mordowanie ciąży zdecydowało się 121900 kobiet, a w 2010 roku - 27660. Ale na 1000 kobiet w wieku rozrodczym nadal przypada 13,2 aborcji.

Cerkiew prawosławna wraz z Kościołem katolickim na Białorusi występowały z postulatem wprowadzenia do ustawodawstwa zmian, które ograniczyłyby liczbę aborcji.

...

Szatan opetal ! HORROR !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:18, 07 Kwi 2014    Temat postu:

Spadają rezerwy walutowe Białorusi. Łukaszenka: spokojnie, będzie kredyt od Rosji

Re­zer­wy wa­lu­to­we Bia­ło­ru­si mocno spa­da­ją. Tylko przez pierw­sze trzy mie­sią­ce 2014 roku stop­nia­ły nie­mal o 1 mi­liard do­la­rów. Mimo, że to ko­lej­ne nie­po­ko­ją­ce dane z bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ki, pre­zy­dent Alek­san­der Łu­ka­szen­ka za­pew­nia, że nie ma po­wo­dów do obaw.

W całym roku ubie­głym re­zer­wy wa­lu­to­we spa­dły o 1 mi­liard 400 mi­lio­nów do­la­rów. Na po­cząt­ku kwiet­nia tego roku wy­nio­sły 5 mi­liar­dów 715 mi­lio­nów do­la­rów. Pre­zy­dent Alek­san­der Łu­ka­szen­ka za­pew­nił przy tym, że nie ma po­wo­dów do obaw o sta­bil­ność bia­ło­ru­skie­go sys­te­mu płat­ni­cze­go. W tym kon­tek­ście zwró­cił uwagę na ocze­ki­wa­ny kre­dyt od Rosji.

Por­tal in­ter­ne­to­wy "Na­wi­ny" zwra­ca uwagę, że u władz nie widać re­al­ne­go planu na­pły­wu pie­nię­dzy do bia­ło­ru­skiej eko­no­mi­ki. Za­uwa­ża, że "nowe sek­to­ry go­spo­dar­ki, które mo­gły­by efek­tyw­nie ge­ne­ro­wać stru­mie­nie fi­nan­so­we nie zo­sta­ły stwo­rzo­ne z po­wo­du braku re­form".

>>>

,,Spokojnie bedzie kredyt z Rosji" ale swir ! To dopiero spoojnie :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:40, 08 Kwi 2014    Temat postu:

Białoruś: 4,5 roku za zdetonowanie ładunku wybuchowego przed KGB

Na 4,5 roku po­zba­wie­nia wol­no­ści ska­za­no miesz­kan­kę bia­ło­ru­skie­go Wi­teb­ska za zde­to­no­wa­nie ła­dun­ku wy­bu­cho­we­go przed sie­dzi­bą KGB w tym mie­ście – po­in­for­mo­wał nie­za­leż­ny ty­go­dnik „Nasza Niwa” w po­nie­dzia­łek wie­czo­rem.

Do wy­bu­chu do­szło 11 li­sto­pa­da 2012 r. Nikt nie ucier­piał, znisz­czo­ne zo­sta­ły je­dy­nie dwa okna w bu­dyn­ku KGB.

Wyrok 4,5 roku ko­lo­nii dla 44-let­niej spraw­czy­ni za­padł w po­nie­dzia­łek.

Pod­czas re­wi­zji u ko­bie­ty zna­le­zio­no m.​in. ze­szyt z od­ręcz­ny­mi no­tat­ka­mi na temat przy­go­to­wy­wa­nia ła­dun­ków wy­bu­cho­wych, kilka sa­mo­dziel­nie wy­ko­na­nych ła­dun­ków wy­bu­cho­wych oraz około stu pe­tard i pi­sto­let pneu­ma­tycz­ny.

Ko­bie­ta była wcze­śniej są­dzo­na za nisz­cze­nie mie­nia, chu­li­gań­stwo i kra­dzie­że.

>>>

Kolejna wrobiona aby pokazac ,,sprawnosc KGB" ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:23, 09 Kwi 2014    Temat postu:

Białoruś: od 2015 r. ceny gazu i prądu zgodne z kosztami

Od 2015 r. mieszkańcy Białorusi będą pokrywać całość kosztów dostarczanego gazu i energii elektrycznej - zapowiedział w środę wicepremier Anatol Kalinin.

"W 2015 r. planujemy osiągnąć 100 proc. (pokrycia kosztów) - będą to usługi dostaw energii elektrycznej i gazu" - oznajmił Kalinin. Jak dodał, "całą resztę (usług komunalnych) ludność będzie opłacać mniej więcej w 60 proc.".

Opłaty wielu mediów i usług na Białorusi są w znacznym stopniu dotowane przez państwo. Według Kalinina Białorusini opłacają obecnie tylko 28 proc. kosztów usług komunalnych.

O konieczności podnoszenia opłat za usługi komunalne i transport publiczny aż do poziomu rzeczywistych kosztów mówił m.in. w październiku ubiegłego roku szef misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Białorusi David Hofman.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy z zadowoleniem przyjął wówczas plan reform rządu i banku narodowego Białorusi, ale podkreślił, że w kraju są potrzebne bardziej kompleksowe i głębsze reformy. Zwrócił m.in. uwagę, że należy zliberalizować na Białorusi ceny (obecnie ceny podstawowych artykułów są kontrolowane przez władze) oraz ograniczyć rolę państwa w gospodarce.

10 października białoruska Rada Ministrów i bank narodowy przyjęły plan reform strukturalnych i zwiększenia konkurencyjności białoruskiej gospodarki. Przewiduje on m.in. prywatyzację niektórych firm, ograniczenie kredytowania gospodarki oraz zreformowanie systemu emerytalnego.

>>>

Widzicie nastepuje desowietyzacja Bialorusi . DZIEKI UKRAINIE !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:24, 12 Kwi 2014    Temat postu:

Na Białorusi zatrzymano obrońcę praw człowieka Andreja Bandarenkę

Białoruski obrońca praw człowieka Andrej Bandarenka został zatrzymany w Mińsku - poinformował byłe więzień polityczny Mikita Lichawid, który współpracuje z kierowaną przez Bandarenkę organizacją obrony praw więźniów "Platforma".

- Zatrzymali go 1 kwietnia i dzisiaj przewieźli do aresztu na ul. Wołodarskiego. Podobno zostały mu postawione zarzuty z artykułu 339 kodeksu karnego: o chuligaństwo. Ale nie znamy szczegółów - powiedział Lichawid.

Bandarenka został przez białoruskich obrońców praw człowieka i dziennikarzy uznany za obrońcę praw człowieka 2013 roku na Białorusi.

Bandarenka spędził w więzieniu blisko dwa lata po oskarżeniu go o przestępstwa gospodarcze. Gdy został uniewinniony, założył "Platformę", która nagłośniła m.in. próbę zbiorowego samobójstwa więźniów z jednej w kolonii karnych. W lutym 2012 r. organizacja zaczęła zajmować się monitoringiem praw człowieka w więzieniach.

Sąd gospodarczy w Mińsku w październiku 2012 r. na wniosek Ministerstwa ds. Podatków podjął decyzję o likwidacji "Platformy", podając jako argument fakt, że nie działała pod adresem, pod którym była oficjalnie zarejestrowana. Organizacja zarejestrowała się wówczas pod nazwą Platform Innovation.

....

Lukaszka trzesie portkami ze strachu .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:38, 24 Kwi 2014    Temat postu:

"Po co żresz mięso z bulwami?" Łukaszenka wygłosił orędzie do narodu

Prezydent Białorusi udzielił kilku kulinarnych rad swoim rodakom. Podczas dorocznego orędzia do narodu, Aleksandr Łukaszenka zalecił wszystkim, by nie łączyli mięsa z ziemniakami...Szczególnie przed snem. Druga rada – nie trujcie się żywnością wyprodukowaną za granicą.

- Po co jeść mięso z ziemniakami? Weź zjedz ze śledziem albo z rybą! Po co na noc żresz z bulwami to mięso i kładziesz się spać? Jak Ty będziesz spał i jak się obudzisz? - grzmiał z mównicy prezydent Białorusi.

>>>

CO MIESO Z RYBAMI ? Nie z bulwami ! Od zarcia bulw zaczynacie wygladac jak bulwy ! W ogole to co ja mowie ?! Tak jest zaczynmac ze swiorami gadke !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:26, 24 Kwi 2014    Temat postu:

Aresztowania białoruskich działaczy przed obchodami rocznicy katastrofy w Czarnobylu

Kilku działaczy białoruskich środowisk niezależnych i opozycyjnych zostało w ostatnich dniach skazanych na kary aresztu od 5 do 12 dni, co niezależni aktywiści wiążą z planowanym na sobotę dorocznym marszem w rocznicę katastrofy czarnobylskiej.

Szef organizacji społecznej Alternatywa Aleh Korban powiadomił w czwartek o skazaniu dwóch działaczy Alternatywy na 5 dni aresztu.

- Dowiedzieliśmy się o tym przypadkiem, gdy spróbowaliśmy dowiedzieć się o los zatrzymanego (innego działacza Alternatywy) Illi Dabratwora. Zatelefonowaliśmy do więzienia(…). Powiedziano nam, że są tam jeszcze (inni) ludzie – powiedział Korban.

Wiąże on aresztowania z planowanym na sobotę dorocznym marszem środowisk niezależnych w rocznicę katastrofy czarnobylskiej z 26 kwietnia 1986 r., zwanym Czarnobylskim Szlakiem.

- Władze boją się i są zaniepokojone przedsiębiorczością i aktywnością działaczy społeczności obywatelskiej. Myślę, że chcą zastraszyć uczestników akcji – powiedział.

Inna przyczyną może być według Korbana rozpoczęcie przez Alternatywę kampanii "O niezależną Białoruś".

- W tych dniach planowaliśmy zorganizowanie akcji popularyzującej białoruską symbolikę – oznajmił.

Aresztowani ostatnio działacze Alternatywy to członek opozycyjnej Zjednoczonej Patii Obywatelskiej Alaksandr Sciepanienka oraz były więzień polityczny Uładzimir Siarhiejeu.

Wczoraj na 10 dni aresztu skazano innego działacza Alternatywy Illę Dabratwora. Uznano go za winnego przeklinania w miejscu publicznym oraz niepodporządkowania się poleceniom milicji. Z tego ostatniego artykułu na 12 dni aresztu skazano we wtorek koordynatora opozycyjnego ruchu "Europejska Białoruś" Maksima Winiarskiego. Obaj także uznali, że ich wyroki mają związek z Czarnobylskim Szlakiem.

Władze białoruskie zezwoliły w tym roku na przemarsz Czarnobylskiego Szlaku od placu naprzeciwko Akademii Nauk przy centralnym prospekcie Niepodległości do parku Przyjaźni Narodów. Organizatorzy zapowiadają, że głównymi wątkami tegorocznego marszu będzie żądanie likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu oraz usunięcie atomowego zagrożenia ze strony Rosji w związku z budową na Białorusi pierwszej elektrowni atomowej w Ostrowcu oraz możliwością wyposażenia w głowice jądrowe samolotów stacjonujących na terytorium Białorusi.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie. Napromieniowaniu uległo 23 proc. jej obszaru, na którym mieszkało 1,8 mln osób, czyli 19 proc. ludności. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy osób.

W ostatnich latach władze białoruskie skreśliły około tysiąca miejscowości z listy obszarów, na których istnieje niebezpieczeństwo podwyższonego promieniowania. Według danych rządowych obszar strefy skażenia stale się zmniejsza z powodu naturalnego rozpadu cezu-137.

>>>>

Plugawe lukaszenkobydle .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:24, 25 Kwi 2014    Temat postu:

Białoruś: zatrzymany jeden z liderów Młodego Frontu Źmicier Daszkiewicz

Były białoruski więzień polityczny, jeden z liderów opozycyjnej organizacji Młody Front Źmicier Daszkiewicz został zatrzymany w czwartek wieczorem w Mińsku – poinformował portal Telegraph.by.

Daszkiewicza zatrzymano około godz. 22 wieczorem przed klatką schodową jego domu. Zdążył zawiadomić o tym swoją żonę.

Na stronie internetowej Młodego Frontu napisano, że zatrzymanie może mieć związek z przygotowaniami do mistrzostw świata w hokeju na lodzie, które rozpoczną się 9 maja w Mińsku, lub z sobotnim marszem środowisk niezależnych w rocznicę katastrofy czarnobylskiej. Organizacja przypomina też, że 29 kwietnia ma do Mińska przyjechać prezydent Rosji Władimir Putin.

Daszkiewicz pod koniec sierpnia ubiegłego roku został zwolniony z więzienia po ponad 2,5 roku pozbawienia wolności. Opozycjonistę skazano na dwa lata kolonii karnej w marcu 2011 roku z zaliczeniem okresu aresztu od grudnia poprzedniego roku. Sąd uznał, że dzień przed wyborami prezydenckimi z 19 grudnia 2010 roku wraz z innym działaczem Młodego Frontu pobił on dwóch przygodnie napotkanych mężczyzn. Oskarżeni działacze twierdzili, że to oni padli ofiarą napaści, a całe zajście było zainscenizowane.

Pod koniec sierpnia 2012 roku Daszkiewicza skazano na dodatkowy rok kolonii karnej z zaliczeniem czterech miesięcy, jakie pozostały mu do odsiedzenia z poprzedniego wyroku. Sąd w kolonii karnej uznał, że jest winny złośliwego niepodporządkowywania się nakazom administracji.

W obronie Daszkiewicza, który został uznany za więźnia politycznego, występowały największe międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka, w tym Human Rights Watch i Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (FIDH).

Powstały w 1997 roku Młody Front jest największą młodzieżową organizacją prodemokratyczną na Białorusi, liczy - według własnych szacunków - 1000-1500 członków. Wielokrotnie próbował się oficjalnie zarejestrować na Białorusi jako organizacja, ale za każdym razem spotykał się z odmową władz. Ostatecznie zarejestrował się w Czechach.

...

Gnoj Lukaszko tez sie rozbestwia .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:27, 26 Kwi 2014    Temat postu:

Marsz opozycji w rocznicę katastrofy w Czarnobylu

Przyjęciem apelu o zaprzestanie budowy pierwszej elektrowni atomowej na Białorusi zakończył się w sobotę w Mińsku marsz opozycji i środowisk niezależnych w 28. rocznicę katastrofy czarnobylskiej. W dorocznej akcji wzięło udział kilkaset osób.

Uczestnicy marszu zwanego Czarnobylskim Szlakiem przeszli od placu naprzeciwko Akademii Nauk przy głównej ulicy miasta, prospekcie Niepodległości, do odległego o 2 km parku Przyjaźni Narodów, gdzie odbył się wiec.

Niesiono ikonę Matki Bożej Czarnobylskiej, żółte baloniki z symbolem skażenia radioaktywnego oraz transparenty z napisami "Drugiemu Czarnobylowi nie" czy "Eurazyjska Unia Gospodarcza – drugim Czarnobylem". Skandowano "Wolność więźniom politycznym" oraz "Chwała Ukrainie – bohaterom chwała". W tłumie pojawiała się symbolika ukraińska.

Lider opozycyjnej Partii BNF Alaksiej Janukiewicz podkreślił na wiecu, że Czarnobyl ciągle zabija Białorusinów. - Wciąż jadamy produkty ze skażonych terenów, nie otrzymujemy odpowiedniej pomocy i są zatajane informacje – podkreślił.

Uczestnicy wiecu przyjęli odezwę, w której zaapelowali o natychmiastowe zaprzestanie budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu (biał. Astrawiec), ok. 250 km na północny wschód od Grodna przy granicy z Litwą, o ujawnienie informacji o skutkach katastrofy czarnobylskiej na Białorusi, o zaprzestanie wznawiania działalności rolniczej na skażonych obszarach oraz o usunięcie z terytorium Białorusi rosyjskich samolotów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.

"Opowiadamy się za światem bezatomowym! Jesteśmy za zrównoważoną, bezpieczną energetyką oraz za energetyczną niezależnością Białorusi! Nie elektrowni atomowej w Ostrowcu! Nie wojnie!" – napisano w rezolucji.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie 26 kwietnia 1986 roku. Napromieniowaniu uległo 23 proc. obszaru państwa, na którym mieszkało 1,8 mln osób. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy ludzi.

Według danych Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na skażonych terenach Białorusi wciąż mieszka ponad 1,1 mln osób, czyli 12 proc. ludności kraju. Resort podkreśla jednak, że powierzchnia skażonych obszarów stale się zmniejsza i wynosi teraz ok. 30 tys. km kwadratowych.

...

Tak system sowiecki to wlasnie dal Ukrainie i Bialorusi ... Czarnobyl .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:05, 28 Kwi 2014    Temat postu:

Areszty dla zatrzymanych w dzień marszu w rocznicę Czarnobyla

Na kary od 15 do 25 dni aresztu skazał dziś sąd w Mińsku grupę osób zatrzymanych przed i po sobotnim opozycyjnym marszu poświęconym rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Wśród skazanych jest obywatel Rosji - podało Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Najsurowszy wyrok – 25 dni aresztu - otrzymał były więzień polityczny Alaksandr Franckieiwcz, anarchista, który w zeszłym roku zakończył odbywanie kary 3 lat pozbawienia wolności z oskarżenia o zorganizowanie serii podpaleń urzędów publicznych, w tym ambasady Rosji w Mińsku. Franckiewicza, którego zatrzymano w sobotę jeszcze przed marszem, uznano za winnego niepodporządkowania się poleceniom milicji i niecenzuralnego wyrażanie się.

Na 20 dni aresztu skazano czterech uczestników marszu zatrzymanych zaraz po jego zakończeniu, w tym byłego działacza opozycyjnej organizacji Młody Front Dzianisa Karnoua. Karę 15 dni aresztu wymierzono dwóm osobom, w tym obywatelowi Rosji Władimirowi Nowikowowi, którego także uznano za winnego niepodporządkowania się poleceniom milicji i niecenzuralnego wyrażania się.

Jeszcze przed marszem na kary aresztu od 5 do 25 dni skazano kilku innych działaczy białoruskich środowisk niezależnych i opozycyjnych. Najwyższy wyrok otrzymał jeden z liderów opozycyjnej organizacji Młody Front, były więzień polityczny Źmicier Daszkiewicz.

Sobotni doroczny marsz w rocznicę katastrofy w Czarnobylu, w którym wzięło udział kilkaset osób, zakończył się przyjęciem odezwy, w której zaapelowano o natychmiastowe zaprzestanie budowy pierwszej na Białorusi elektrowni atomowej w Ostrowcu (biał. Astrawiec), ok. 250 km na północny wschód od Grodna przy granicy z Litwą, o ujawnienie informacji o skutkach katastrofy czarnobylskiej na Białorusi, o zaprzestanie wznawiania działalności rolniczej na skażonych obszarach oraz o usunięcie z terytorium Białorusi rosyjskich samolotów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie 26 kwietnia 1986 roku. Napromieniowaniu uległo 23 proc. obszaru państwa, na którym mieszkało 1,8 mln osób. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy ludzi.

Według danych Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na skażonych terenach Białorusi wciąż mieszka ponad 1,1 mln osób, czyli 12 proc. ludności kraju. Resort podkreśla jednak, że powierzchnia skażonych obszarów stale się zmniejsza i wynosi teraz ok. 30 tys. km kwadratowych.

....

Radziecki dar dla ludu na odchodnym . Sowieci rzygneli atomem na pozegnanie . To jeszcze nie Gorbaczow bo on nie zdazyl jeszcze perestroic . To jeszcze rzygniecie brezniewizmu .
Za malo widac bo Rosjanom Mao wiecej Czernobyli .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:09, 02 Maj 2014    Temat postu:

Białoruś: Bialacki 1000. dzień pozbawienia wolności spędził w szpitalu

Białoruski więzień polityczny, szef Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, Aleś Bialacki, spędził w szpitalu tysięczny dzień pozbawienia wolności, który przypada w piątek – poinformowała w Radiu Swaboda jego żona Natalla Pinczuk.

- Wiem, że znajduje się obecnie w szpitalu. Trafił tam w wyniku zatrucia – powiedziała Pinczuk.

Jak podkreśliła, właśnie stan zdrowia jej męża niepokoi ją najbardziej. - Z dokumentów, które jeszcze wcześniej udało się uzyskać z kolonii karnej, wynika także, że ma problemy z ciśnieniem, czego wcześniej nie było. To dolegliwość ewidentnie nabyta podczas pobytu w więzieniu - oświadczyła.

Dodała, że Bialacki pracuje w kolonii karnej sześć dni w tygodniu.

Bialacki odbywa karę w kolonii karnej w Bobrujsku w obwodzie mohylewskim. W listopadzie 2011 r. został skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i na konfiskatę mienia za zatajenie dochodów wyjątkowo dużej wysokości. Nakazano mu też zapłacenie państwu 757,5 mln rubli białoruskich (ok. 90 tys. USD). Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od ponad 560 tys. euro przekazanych na jego konta w bankach w Polsce i na Litwie w latach 2007-2010.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział w marcu, że więźniowie polityczni w jego kraju zostaną zwolnieni, jeśli podpiszą prośbę o ułaskawienie.

Według "Wiasny" na Białorusi jest obecnie dziesięciu więźniów politycznych.

...

Glupek Lukaszenka .


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 22:11, 02 Maj 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:10, 05 Maj 2014    Temat postu:

Białoruś: Łukaszenka za aktywnym udziałem Cerkwi w życiu państwa

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka wy­ra­ził w po­nie­dzia­łek po­gląd, że Cer­kiew pra­wo­sław­na po­win­na ak­tyw­nie uczest­ni­czyć w życiu pań­stwa i mo­gła­by wnieść wkład w for­mo­wa­nie ide­olo­gicz­ne­go ob­li­cza kraju.

- Pra­gnę, by Cer­kiew ak­tyw­nie brała udział w pań­stwo­wych spra­wach. Oczy­wi­ście z całą swoją de­li­kat­no­ścią i ostroż­no­ścią. My także uczy­my się od Cer­kwi pra­co­wać w ten spo­sób – oświad­czył Łu­ka­szen­ka na spo­tka­niu ze zwierzch­ni­kiem Bia­ło­ru­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej me­tro­po­li­tą Paw­łem.

Jak pod­kre­ślił, Cer­kiew ode­gra­ła ol­brzy­mią rolę w bia­ło­ru­skim spo­łe­czeń­stwie. Za­zna­czył przy tym, że w Bia­ło­ru­si do tej pory nie udało się osta­tecz­nie sfor­mo­wać kom­po­nen­tu ide­olo­gicz­ne­go i Cer­kiew mo­gła­by mieć w tym swój udział. - Ważne jest spoj­rze­nie z boku – dodał.

- Jest pan czło­wie­kiem do­świad­czo­nym – zwró­cił się pre­zy­dent do me­tro­po­li­ty – może pan z punk­tu wi­dze­nia na­szej pra­wo­sław­nej, sło­wiań­skiej duszy oce­nić, jak tu ży­je­my i pra­cu­je­my oraz czego nam bra­ku­je. Być może coś nam pan po­ra­dzi. To nie jest po pro­stu dzia­ła­nie na rzecz wi­ze­run­ku pań­stwa.

Łu­ka­szen­ka za­zna­czył jed­nak, że w Bia­ło­ru­si nie wcią­ga się Cer­kwi w "nad­mier­ne pu­blicz­ne po­pie­ra­nie wła­dzy" – "lu­dzie sami, zwłasz­cza w Cer­kwi, zro­zu­mie­ją, co i jak na­le­ży robić".

Paweł zo­stał w grud­niu mia­no­wa­ny me­tro­po­li­tą miń­skim i słuc­kim przez Świę­ty Synod Ro­syj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej, od któ­rej jest ka­no­nicz­nie za­leż­na Bia­ło­ru­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na. Wcze­śniej peł­nił sta­no­wi­sko me­tro­po­li­ty ria­zań­skie­go i mi­chaj­łow­skie­go. Jest oby­wa­te­lem Rosji.

Me­tro­po­li­ta oce­nił w stycz­niu, że Bia­ło­ruś roz­kwi­ta dzię­ki wła­ści­wej po­li­ty­ce. - To, że trwa od­ro­dze­nie Bia­ło­ru­si i kraj kwit­nie, wcale nie dziwi, bo słusz­nie po­sta­wio­no ak­cent na ewan­ge­licz­ne war­to­ści du­cho­we - po­wie­dział i zwró­cił się do Łu­ka­szen­ki: "Pan sam tak żyje i pra­cu­je, a pa­trząc na pana naród bie­rze przy­kład".

>>>

E tam . Pop pierwsze ksieza nie maja uczestniczyc ,,w rzadzeniu" . Po drugie obecna ,,cerkiew" to produkt Rosji . Nic nie ma wspolnego z dawna wiara Rusow ani tym bardziej Bialorusia . BIALORUS TO KRAJ UNICKI ! Ewidentnie w kregu Zachodu . Przeciez architekture czy kulture macie tego typu co i Polska . A nie Rosja .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:04, 07 Maj 2014    Temat postu:

"Wiasna": szwedzki obrońca praw człowieka niewpuszczony na Białoruś

Szefa szwedzkiej organizacji praw człowieka Oestgruppen Marti­na Uggli nie wpuszczono na Białoruś. Został zatrzymany w stre­fie tranzytowej lotniska w Mińsku – podało w środę Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Białoruscy pogranicznicy poinformowali, że wjazd na Białoruś został mu zakazany - dodaje "Wiasna".

Według obrońców praw człowieka Uggli zaproponowano, żeby poczekał tydzień w strefie tranzytowej, bo na taki termin ma bilet powrotny, lub kupił sobie nowy.

Oestgruppen opowiadała się przeciwko organizowaniu w Miń­sku mistrzostw świata w hokeju na lodzie, które rozpoczynają się w najbliższy piątek.

"Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie, przyzwalając na organizację tak dużej imprezy, jaką są mistrzostwa świata, legity­mizuje i wspiera reżim, w którym codziennie łamane są prawa człowieka" - przekonywał Uggla na demonstracji w ubiegłym roku.

...

Lukaszko w koncu sie boi Szwedow ? SmileSmileSmile


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:51, 08 Maj 2014    Temat postu:

Szwedzki obrońca praw człowieka odesłany do Wilna

Szef szwedz­kiej or­ga­ni­za­cji obro­ny praw czło­wie­ka Oest­grup­pen Mar­tin Uggli, któ­re­go nie wpusz­czo­no w środę na Bia­ło­ruś i za­trzy­ma­no w stre­fie tran­zy­to­wej lot­ni­ska w Miń­sku, zo­stał ode­sła­ny do Wilna – po­da­ło Radio Swa­bo­da.

- Rano wsa­dzo­no mnie sa­mo­lo­tu. (Po­gra­nicz­ni­cy) ży­czy­li mi mi­łe­go lotu, choć nie po­wie­dzie­li "Do zo­ba­cze­nia" – po­wie­dział Uggla, który znaj­du­je się już na Li­twie.

Uggla spę­dził noc w sali stre­fy tran­zy­to­wej. - To pokój dla osób, któ­rych nie wpusz­czo­no na te­ry­to­rium Bia­ło­ru­si. Było ze mną jesz­cze trzech Irań­czy­ków.(…) Trzech ochro­nia­rzy pil­no­wa­ło, żebym nie uciekł – opo­wia­dał Uggla.

Obroń­ca praw czło­wie­ka twier­dzi, że nie wy­ja­śnio­no mu po­wo­dów, dla któ­rych nie zo­stał wpusz­czo­ny na Bia­ło­ruś.

- Po­wie­dzie­li mi po pro­stu, że fi­gu­ru­ję w spi­sie osób, któ­rym za­bro­nio­no wjaz­du na te­ry­to­rium kraju. Po­pro­si­łem o wy­ja­śnie­nie sensu tego sfor­mu­ło­wa­nia, ale mi od­mó­wio­no – oznaj­mił Uggla.

On sam uważa jed­nak, że po­wo­dem były jego apele o boj­kot mi­strzostw świa­ta w ho­ke­ju na lo­dzie, które roz­po­czy­na­ją się w pią­tek w Miń­sku, a także kry­ty­ko­wa­nie re­żi­mu pre­zy­den­ta Alek­san­dra Łu­ka­szen­ki "za ła­ma­nie praw czło­wie­ka".

Uggla za­po­wie­dział, że nadal bę­dzie po­dej­mo­wać próby wjaz­du na Bia­ło­ruś. - Nie będę mil­czeć i nie za­prze­sta­nę kry­ty­ki za ła­ma­nie praw czło­wie­ka – za­de­kla­ro­wał.

>>>

Glupek szaleje .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 64 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy