Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 39, 40, 41  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:17, 26 Mar 2014    Temat postu:

Posłowie zaopiekują się więźniami politycznymi na Białorusi

Dziesięciu litewskich posłów różnych partii politycznych zobowiązało się do objęcia opieką po jednym białoruskim więźniu politycznym – ogłosił wiceprzewodniczący parlamentu Litwy oraz pomysłodawca akcji Petras Ausztreviczius.

- W ten szczególny sposób, wyznaczając opiekunów (białoruskim więźniom politycznym), wyrażamy solidarność z Białorusią walczącą o niepodległość - powiedział Ausztreviczius w Sejmie podczas obchodów Dnia Wolności Białorusi.

Litewscy posłowie zobowiązali się m.in. do wysyłania listów do więzionych Białorusinów, informowania społeczności międzynarodowej o warunkach, w jakich są przetrzymywani, oraz reprezentowania ich interesów w staraniach o uwolnienie.

Ausztreviczius, który objął opieką białoruskiego obrońcę praw człowieka Alesia Bialackiego, zapowiedział, że zwróci się również do innych parlamentów państw Unii Europejskiej z prośbą o przyłączenie się do litewskiej akcji, aby "w każdym parlamencie było jak najwięcej deputowanych opiekujących się więźniami politycznymi" z Białorusi.

Według Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna”, którego szefem jest Bialacki, na Białorusi jest co najmniej 11 więźniów politycznych.

Dzień Wolności jest świętowany przez białoruskie środowiska opozycyjne 25 marca, w rocznicę powstania w 1918 r. pierwszego państwa białoruskiego - Białoruskiej Republiki Ludowej, która istniała do powołania w lutym 1919 r. Litewsko-Białoruskiej Republiki Rad.

Po rozpadzie ZSRR na początku lat 90. święto niepodległości Białorusi obchodzono 27 lipca, w dzień ogłoszenia deklaracji suwerenności w 1991 r. Jednak z inicjatywy prezydenta Alaksandra Łukaszenki w 1996 r. święto przeniesiono na 3 lipca, w uznawaną oficjalnie rocznicę wyzwolenia kraju spod okupacji hitlerowskiej w 1944 r.

...

Sluszna akcja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:19, 26 Mar 2014    Temat postu:

Bałrouś: szpital rejonowy proponuje zniżkę na… aborcję

Białoruskie miasteczko Oktiabrski w obwodzie homelskim zaskoczyło mieszkańców nową "promocją". Szpital rejonowy zaproponował tam bowiem zniżkę na… aborcję – informuje niezależny tygodnik „Nasza Niwa”.

Do 1 kwietnia – według przesłanego tygodnikowi ogłoszenia – można się poddać aborcji farmakologicznej w "promocyjnej" cenie 856 tys. rubli białoruskich (262 zł).

Główny lekarz szpitala Wiktar Mularczyk wyjaśnił tygodnikowi dziwną inicjatywę tym, że dotyczy ona nowej usługi, czyli aborcji farmakologicznej, która – jak przekonuje – jest dla kobiet bezpieczniejsza, gdyż nie wymaga operacji ani narkozy. Według jego słów zniżka została wprowadzona, gdyż "tak będzie kobietom łatwiej, bo zarobki nie są u nas zbyt wysokie".

Pytany, czy obowiązująca od 22 stycznia oferta cieszy się popularnością, odparł: - Oczywiście liczba aborcji nie wzrosła. Statystycznie mamy ich 1-2 miesięcznie. Ale teraz można wybrać metodę.

Jak zaznaczył, aborcja jest na Białorusi legalna. - Przecież nikt nie popędzi poddać się aborcji po naszym ogłoszeniu. Takie decyzje nie zależą od zniżek – dodał.

Aborcja na życzenie kobiety jest na Białorusi legalna. Według danych głównego urzędu statystycznego Biełstat na Białorusi wykonano w 2011 roku 26860 aborcji. Ich liczba stopniowo spada - w 2000 roku na mordowanie ciąży zdecydowało się 121900 kobiet, a w 2010 roku - 27660. Ale na 1000 kobiet w wieku rozrodczym nadal przypada 13,2 aborcji.

Cerkiew prawosławna wraz z Kościołem katolickim na Białorusi występowały z postulatem wprowadzenia do ustawodawstwa zmian, które ograniczyłyby liczbę aborcji.

...

Szatan opetal ! HORROR !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:18, 07 Kwi 2014    Temat postu:

Spadają rezerwy walutowe Białorusi. Łukaszenka: spokojnie, będzie kredyt od Rosji

Re­zer­wy wa­lu­to­we Bia­ło­ru­si mocno spa­da­ją. Tylko przez pierw­sze trzy mie­sią­ce 2014 roku stop­nia­ły nie­mal o 1 mi­liard do­la­rów. Mimo, że to ko­lej­ne nie­po­ko­ją­ce dane z bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ki, pre­zy­dent Alek­san­der Łu­ka­szen­ka za­pew­nia, że nie ma po­wo­dów do obaw.

W całym roku ubie­głym re­zer­wy wa­lu­to­we spa­dły o 1 mi­liard 400 mi­lio­nów do­la­rów. Na po­cząt­ku kwiet­nia tego roku wy­nio­sły 5 mi­liar­dów 715 mi­lio­nów do­la­rów. Pre­zy­dent Alek­san­der Łu­ka­szen­ka za­pew­nił przy tym, że nie ma po­wo­dów do obaw o sta­bil­ność bia­ło­ru­skie­go sys­te­mu płat­ni­cze­go. W tym kon­tek­ście zwró­cił uwagę na ocze­ki­wa­ny kre­dyt od Rosji.

Por­tal in­ter­ne­to­wy "Na­wi­ny" zwra­ca uwagę, że u władz nie widać re­al­ne­go planu na­pły­wu pie­nię­dzy do bia­ło­ru­skiej eko­no­mi­ki. Za­uwa­ża, że "nowe sek­to­ry go­spo­dar­ki, które mo­gły­by efek­tyw­nie ge­ne­ro­wać stru­mie­nie fi­nan­so­we nie zo­sta­ły stwo­rzo­ne z po­wo­du braku re­form".

>>>

,,Spokojnie bedzie kredyt z Rosji" ale swir ! To dopiero spoojnie :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:40, 08 Kwi 2014    Temat postu:

Białoruś: 4,5 roku za zdetonowanie ładunku wybuchowego przed KGB

Na 4,5 roku po­zba­wie­nia wol­no­ści ska­za­no miesz­kan­kę bia­ło­ru­skie­go Wi­teb­ska za zde­to­no­wa­nie ła­dun­ku wy­bu­cho­we­go przed sie­dzi­bą KGB w tym mie­ście – po­in­for­mo­wał nie­za­leż­ny ty­go­dnik „Nasza Niwa” w po­nie­dzia­łek wie­czo­rem.

Do wy­bu­chu do­szło 11 li­sto­pa­da 2012 r. Nikt nie ucier­piał, znisz­czo­ne zo­sta­ły je­dy­nie dwa okna w bu­dyn­ku KGB.

Wyrok 4,5 roku ko­lo­nii dla 44-let­niej spraw­czy­ni za­padł w po­nie­dzia­łek.

Pod­czas re­wi­zji u ko­bie­ty zna­le­zio­no m.​in. ze­szyt z od­ręcz­ny­mi no­tat­ka­mi na temat przy­go­to­wy­wa­nia ła­dun­ków wy­bu­cho­wych, kilka sa­mo­dziel­nie wy­ko­na­nych ła­dun­ków wy­bu­cho­wych oraz około stu pe­tard i pi­sto­let pneu­ma­tycz­ny.

Ko­bie­ta była wcze­śniej są­dzo­na za nisz­cze­nie mie­nia, chu­li­gań­stwo i kra­dzie­że.

>>>

Kolejna wrobiona aby pokazac ,,sprawnosc KGB" ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:23, 09 Kwi 2014    Temat postu:

Białoruś: od 2015 r. ceny gazu i prądu zgodne z kosztami

Od 2015 r. mieszkańcy Białorusi będą pokrywać całość kosztów dostarczanego gazu i energii elektrycznej - zapowiedział w środę wicepremier Anatol Kalinin.

"W 2015 r. planujemy osiągnąć 100 proc. (pokrycia kosztów) - będą to usługi dostaw energii elektrycznej i gazu" - oznajmił Kalinin. Jak dodał, "całą resztę (usług komunalnych) ludność będzie opłacać mniej więcej w 60 proc.".

Opłaty wielu mediów i usług na Białorusi są w znacznym stopniu dotowane przez państwo. Według Kalinina Białorusini opłacają obecnie tylko 28 proc. kosztów usług komunalnych.

O konieczności podnoszenia opłat za usługi komunalne i transport publiczny aż do poziomu rzeczywistych kosztów mówił m.in. w październiku ubiegłego roku szef misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Białorusi David Hofman.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy z zadowoleniem przyjął wówczas plan reform rządu i banku narodowego Białorusi, ale podkreślił, że w kraju są potrzebne bardziej kompleksowe i głębsze reformy. Zwrócił m.in. uwagę, że należy zliberalizować na Białorusi ceny (obecnie ceny podstawowych artykułów są kontrolowane przez władze) oraz ograniczyć rolę państwa w gospodarce.

10 października białoruska Rada Ministrów i bank narodowy przyjęły plan reform strukturalnych i zwiększenia konkurencyjności białoruskiej gospodarki. Przewiduje on m.in. prywatyzację niektórych firm, ograniczenie kredytowania gospodarki oraz zreformowanie systemu emerytalnego.

>>>

Widzicie nastepuje desowietyzacja Bialorusi . DZIEKI UKRAINIE !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:24, 12 Kwi 2014    Temat postu:

Na Białorusi zatrzymano obrońcę praw człowieka Andreja Bandarenkę

Białoruski obrońca praw człowieka Andrej Bandarenka został zatrzymany w Mińsku - poinformował byłe więzień polityczny Mikita Lichawid, który współpracuje z kierowaną przez Bandarenkę organizacją obrony praw więźniów "Platforma".

- Zatrzymali go 1 kwietnia i dzisiaj przewieźli do aresztu na ul. Wołodarskiego. Podobno zostały mu postawione zarzuty z artykułu 339 kodeksu karnego: o chuligaństwo. Ale nie znamy szczegółów - powiedział Lichawid.

Bandarenka został przez białoruskich obrońców praw człowieka i dziennikarzy uznany za obrońcę praw człowieka 2013 roku na Białorusi.

Bandarenka spędził w więzieniu blisko dwa lata po oskarżeniu go o przestępstwa gospodarcze. Gdy został uniewinniony, założył "Platformę", która nagłośniła m.in. próbę zbiorowego samobójstwa więźniów z jednej w kolonii karnych. W lutym 2012 r. organizacja zaczęła zajmować się monitoringiem praw człowieka w więzieniach.

Sąd gospodarczy w Mińsku w październiku 2012 r. na wniosek Ministerstwa ds. Podatków podjął decyzję o likwidacji "Platformy", podając jako argument fakt, że nie działała pod adresem, pod którym była oficjalnie zarejestrowana. Organizacja zarejestrowała się wówczas pod nazwą Platform Innovation.

....

Lukaszka trzesie portkami ze strachu .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:38, 24 Kwi 2014    Temat postu:

"Po co żresz mięso z bulwami?" Łukaszenka wygłosił orędzie do narodu

Prezydent Białorusi udzielił kilku kulinarnych rad swoim rodakom. Podczas dorocznego orędzia do narodu, Aleksandr Łukaszenka zalecił wszystkim, by nie łączyli mięsa z ziemniakami...Szczególnie przed snem. Druga rada – nie trujcie się żywnością wyprodukowaną za granicą.

- Po co jeść mięso z ziemniakami? Weź zjedz ze śledziem albo z rybą! Po co na noc żresz z bulwami to mięso i kładziesz się spać? Jak Ty będziesz spał i jak się obudzisz? - grzmiał z mównicy prezydent Białorusi.

>>>

CO MIESO Z RYBAMI ? Nie z bulwami ! Od zarcia bulw zaczynacie wygladac jak bulwy ! W ogole to co ja mowie ?! Tak jest zaczynmac ze swiorami gadke !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:26, 24 Kwi 2014    Temat postu:

Aresztowania białoruskich działaczy przed obchodami rocznicy katastrofy w Czarnobylu

Kilku działaczy białoruskich środowisk niezależnych i opozycyjnych zostało w ostatnich dniach skazanych na kary aresztu od 5 do 12 dni, co niezależni aktywiści wiążą z planowanym na sobotę dorocznym marszem w rocznicę katastrofy czarnobylskiej.

Szef organizacji społecznej Alternatywa Aleh Korban powiadomił w czwartek o skazaniu dwóch działaczy Alternatywy na 5 dni aresztu.

- Dowiedzieliśmy się o tym przypadkiem, gdy spróbowaliśmy dowiedzieć się o los zatrzymanego (innego działacza Alternatywy) Illi Dabratwora. Zatelefonowaliśmy do więzienia(…). Powiedziano nam, że są tam jeszcze (inni) ludzie – powiedział Korban.

Wiąże on aresztowania z planowanym na sobotę dorocznym marszem środowisk niezależnych w rocznicę katastrofy czarnobylskiej z 26 kwietnia 1986 r., zwanym Czarnobylskim Szlakiem.

- Władze boją się i są zaniepokojone przedsiębiorczością i aktywnością działaczy społeczności obywatelskiej. Myślę, że chcą zastraszyć uczestników akcji – powiedział.

Inna przyczyną może być według Korbana rozpoczęcie przez Alternatywę kampanii "O niezależną Białoruś".

- W tych dniach planowaliśmy zorganizowanie akcji popularyzującej białoruską symbolikę – oznajmił.

Aresztowani ostatnio działacze Alternatywy to członek opozycyjnej Zjednoczonej Patii Obywatelskiej Alaksandr Sciepanienka oraz były więzień polityczny Uładzimir Siarhiejeu.

Wczoraj na 10 dni aresztu skazano innego działacza Alternatywy Illę Dabratwora. Uznano go za winnego przeklinania w miejscu publicznym oraz niepodporządkowania się poleceniom milicji. Z tego ostatniego artykułu na 12 dni aresztu skazano we wtorek koordynatora opozycyjnego ruchu "Europejska Białoruś" Maksima Winiarskiego. Obaj także uznali, że ich wyroki mają związek z Czarnobylskim Szlakiem.

Władze białoruskie zezwoliły w tym roku na przemarsz Czarnobylskiego Szlaku od placu naprzeciwko Akademii Nauk przy centralnym prospekcie Niepodległości do parku Przyjaźni Narodów. Organizatorzy zapowiadają, że głównymi wątkami tegorocznego marszu będzie żądanie likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu oraz usunięcie atomowego zagrożenia ze strony Rosji w związku z budową na Białorusi pierwszej elektrowni atomowej w Ostrowcu oraz możliwością wyposażenia w głowice jądrowe samolotów stacjonujących na terytorium Białorusi.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie. Napromieniowaniu uległo 23 proc. jej obszaru, na którym mieszkało 1,8 mln osób, czyli 19 proc. ludności. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy osób.

W ostatnich latach władze białoruskie skreśliły około tysiąca miejscowości z listy obszarów, na których istnieje niebezpieczeństwo podwyższonego promieniowania. Według danych rządowych obszar strefy skażenia stale się zmniejsza z powodu naturalnego rozpadu cezu-137.

>>>>

Plugawe lukaszenkobydle .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:24, 25 Kwi 2014    Temat postu:

Białoruś: zatrzymany jeden z liderów Młodego Frontu Źmicier Daszkiewicz

Były białoruski więzień polityczny, jeden z liderów opozycyjnej organizacji Młody Front Źmicier Daszkiewicz został zatrzymany w czwartek wieczorem w Mińsku – poinformował portal Telegraph.by.

Daszkiewicza zatrzymano około godz. 22 wieczorem przed klatką schodową jego domu. Zdążył zawiadomić o tym swoją żonę.

Na stronie internetowej Młodego Frontu napisano, że zatrzymanie może mieć związek z przygotowaniami do mistrzostw świata w hokeju na lodzie, które rozpoczną się 9 maja w Mińsku, lub z sobotnim marszem środowisk niezależnych w rocznicę katastrofy czarnobylskiej. Organizacja przypomina też, że 29 kwietnia ma do Mińska przyjechać prezydent Rosji Władimir Putin.

Daszkiewicz pod koniec sierpnia ubiegłego roku został zwolniony z więzienia po ponad 2,5 roku pozbawienia wolności. Opozycjonistę skazano na dwa lata kolonii karnej w marcu 2011 roku z zaliczeniem okresu aresztu od grudnia poprzedniego roku. Sąd uznał, że dzień przed wyborami prezydenckimi z 19 grudnia 2010 roku wraz z innym działaczem Młodego Frontu pobił on dwóch przygodnie napotkanych mężczyzn. Oskarżeni działacze twierdzili, że to oni padli ofiarą napaści, a całe zajście było zainscenizowane.

Pod koniec sierpnia 2012 roku Daszkiewicza skazano na dodatkowy rok kolonii karnej z zaliczeniem czterech miesięcy, jakie pozostały mu do odsiedzenia z poprzedniego wyroku. Sąd w kolonii karnej uznał, że jest winny złośliwego niepodporządkowywania się nakazom administracji.

W obronie Daszkiewicza, który został uznany za więźnia politycznego, występowały największe międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka, w tym Human Rights Watch i Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (FIDH).

Powstały w 1997 roku Młody Front jest największą młodzieżową organizacją prodemokratyczną na Białorusi, liczy - według własnych szacunków - 1000-1500 członków. Wielokrotnie próbował się oficjalnie zarejestrować na Białorusi jako organizacja, ale za każdym razem spotykał się z odmową władz. Ostatecznie zarejestrował się w Czechach.

...

Gnoj Lukaszko tez sie rozbestwia .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:27, 26 Kwi 2014    Temat postu:

Marsz opozycji w rocznicę katastrofy w Czarnobylu

Przyjęciem apelu o zaprzestanie budowy pierwszej elektrowni atomowej na Białorusi zakończył się w sobotę w Mińsku marsz opozycji i środowisk niezależnych w 28. rocznicę katastrofy czarnobylskiej. W dorocznej akcji wzięło udział kilkaset osób.

Uczestnicy marszu zwanego Czarnobylskim Szlakiem przeszli od placu naprzeciwko Akademii Nauk przy głównej ulicy miasta, prospekcie Niepodległości, do odległego o 2 km parku Przyjaźni Narodów, gdzie odbył się wiec.

Niesiono ikonę Matki Bożej Czarnobylskiej, żółte baloniki z symbolem skażenia radioaktywnego oraz transparenty z napisami "Drugiemu Czarnobylowi nie" czy "Eurazyjska Unia Gospodarcza – drugim Czarnobylem". Skandowano "Wolność więźniom politycznym" oraz "Chwała Ukrainie – bohaterom chwała". W tłumie pojawiała się symbolika ukraińska.

Lider opozycyjnej Partii BNF Alaksiej Janukiewicz podkreślił na wiecu, że Czarnobyl ciągle zabija Białorusinów. - Wciąż jadamy produkty ze skażonych terenów, nie otrzymujemy odpowiedniej pomocy i są zatajane informacje – podkreślił.

Uczestnicy wiecu przyjęli odezwę, w której zaapelowali o natychmiastowe zaprzestanie budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu (biał. Astrawiec), ok. 250 km na północny wschód od Grodna przy granicy z Litwą, o ujawnienie informacji o skutkach katastrofy czarnobylskiej na Białorusi, o zaprzestanie wznawiania działalności rolniczej na skażonych obszarach oraz o usunięcie z terytorium Białorusi rosyjskich samolotów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.

"Opowiadamy się za światem bezatomowym! Jesteśmy za zrównoważoną, bezpieczną energetyką oraz za energetyczną niezależnością Białorusi! Nie elektrowni atomowej w Ostrowcu! Nie wojnie!" – napisano w rezolucji.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie 26 kwietnia 1986 roku. Napromieniowaniu uległo 23 proc. obszaru państwa, na którym mieszkało 1,8 mln osób. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy ludzi.

Według danych Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na skażonych terenach Białorusi wciąż mieszka ponad 1,1 mln osób, czyli 12 proc. ludności kraju. Resort podkreśla jednak, że powierzchnia skażonych obszarów stale się zmniejsza i wynosi teraz ok. 30 tys. km kwadratowych.

...

Tak system sowiecki to wlasnie dal Ukrainie i Bialorusi ... Czarnobyl .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:05, 28 Kwi 2014    Temat postu:

Areszty dla zatrzymanych w dzień marszu w rocznicę Czarnobyla

Na kary od 15 do 25 dni aresztu skazał dziś sąd w Mińsku grupę osób zatrzymanych przed i po sobotnim opozycyjnym marszu poświęconym rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Wśród skazanych jest obywatel Rosji - podało Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Najsurowszy wyrok – 25 dni aresztu - otrzymał były więzień polityczny Alaksandr Franckieiwcz, anarchista, który w zeszłym roku zakończył odbywanie kary 3 lat pozbawienia wolności z oskarżenia o zorganizowanie serii podpaleń urzędów publicznych, w tym ambasady Rosji w Mińsku. Franckiewicza, którego zatrzymano w sobotę jeszcze przed marszem, uznano za winnego niepodporządkowania się poleceniom milicji i niecenzuralnego wyrażanie się.

Na 20 dni aresztu skazano czterech uczestników marszu zatrzymanych zaraz po jego zakończeniu, w tym byłego działacza opozycyjnej organizacji Młody Front Dzianisa Karnoua. Karę 15 dni aresztu wymierzono dwóm osobom, w tym obywatelowi Rosji Władimirowi Nowikowowi, którego także uznano za winnego niepodporządkowania się poleceniom milicji i niecenzuralnego wyrażania się.

Jeszcze przed marszem na kary aresztu od 5 do 25 dni skazano kilku innych działaczy białoruskich środowisk niezależnych i opozycyjnych. Najwyższy wyrok otrzymał jeden z liderów opozycyjnej organizacji Młody Front, były więzień polityczny Źmicier Daszkiewicz.

Sobotni doroczny marsz w rocznicę katastrofy w Czarnobylu, w którym wzięło udział kilkaset osób, zakończył się przyjęciem odezwy, w której zaapelowano o natychmiastowe zaprzestanie budowy pierwszej na Białorusi elektrowni atomowej w Ostrowcu (biał. Astrawiec), ok. 250 km na północny wschód od Grodna przy granicy z Litwą, o ujawnienie informacji o skutkach katastrofy czarnobylskiej na Białorusi, o zaprzestanie wznawiania działalności rolniczej na skażonych obszarach oraz o usunięcie z terytorium Białorusi rosyjskich samolotów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu na Ukrainie 26 kwietnia 1986 roku. Napromieniowaniu uległo 23 proc. obszaru państwa, na którym mieszkało 1,8 mln osób. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy ludzi.

Według danych Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na skażonych terenach Białorusi wciąż mieszka ponad 1,1 mln osób, czyli 12 proc. ludności kraju. Resort podkreśla jednak, że powierzchnia skażonych obszarów stale się zmniejsza i wynosi teraz ok. 30 tys. km kwadratowych.

....

Radziecki dar dla ludu na odchodnym . Sowieci rzygneli atomem na pozegnanie . To jeszcze nie Gorbaczow bo on nie zdazyl jeszcze perestroic . To jeszcze rzygniecie brezniewizmu .
Za malo widac bo Rosjanom Mao wiecej Czernobyli .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:09, 02 Maj 2014    Temat postu:

Białoruś: Bialacki 1000. dzień pozbawienia wolności spędził w szpitalu

Białoruski więzień polityczny, szef Centrum Praw Człowieka „Wiasna”, Aleś Bialacki, spędził w szpitalu tysięczny dzień pozbawienia wolności, który przypada w piątek – poinformowała w Radiu Swaboda jego żona Natalla Pinczuk.

- Wiem, że znajduje się obecnie w szpitalu. Trafił tam w wyniku zatrucia – powiedziała Pinczuk.

Jak podkreśliła, właśnie stan zdrowia jej męża niepokoi ją najbardziej. - Z dokumentów, które jeszcze wcześniej udało się uzyskać z kolonii karnej, wynika także, że ma problemy z ciśnieniem, czego wcześniej nie było. To dolegliwość ewidentnie nabyta podczas pobytu w więzieniu - oświadczyła.

Dodała, że Bialacki pracuje w kolonii karnej sześć dni w tygodniu.

Bialacki odbywa karę w kolonii karnej w Bobrujsku w obwodzie mohylewskim. W listopadzie 2011 r. został skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i na konfiskatę mienia za zatajenie dochodów wyjątkowo dużej wysokości. Nakazano mu też zapłacenie państwu 757,5 mln rubli białoruskich (ok. 90 tys. USD). Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od ponad 560 tys. euro przekazanych na jego konta w bankach w Polsce i na Litwie w latach 2007-2010.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapowiedział w marcu, że więźniowie polityczni w jego kraju zostaną zwolnieni, jeśli podpiszą prośbę o ułaskawienie.

Według "Wiasny" na Białorusi jest obecnie dziesięciu więźniów politycznych.

...

Glupek Lukaszenka .


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 22:11, 02 Maj 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:10, 05 Maj 2014    Temat postu:

Białoruś: Łukaszenka za aktywnym udziałem Cerkwi w życiu państwa

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka wy­ra­ził w po­nie­dzia­łek po­gląd, że Cer­kiew pra­wo­sław­na po­win­na ak­tyw­nie uczest­ni­czyć w życiu pań­stwa i mo­gła­by wnieść wkład w for­mo­wa­nie ide­olo­gicz­ne­go ob­li­cza kraju.

- Pra­gnę, by Cer­kiew ak­tyw­nie brała udział w pań­stwo­wych spra­wach. Oczy­wi­ście z całą swoją de­li­kat­no­ścią i ostroż­no­ścią. My także uczy­my się od Cer­kwi pra­co­wać w ten spo­sób – oświad­czył Łu­ka­szen­ka na spo­tka­niu ze zwierzch­ni­kiem Bia­ło­ru­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej me­tro­po­li­tą Paw­łem.

Jak pod­kre­ślił, Cer­kiew ode­gra­ła ol­brzy­mią rolę w bia­ło­ru­skim spo­łe­czeń­stwie. Za­zna­czył przy tym, że w Bia­ło­ru­si do tej pory nie udało się osta­tecz­nie sfor­mo­wać kom­po­nen­tu ide­olo­gicz­ne­go i Cer­kiew mo­gła­by mieć w tym swój udział. - Ważne jest spoj­rze­nie z boku – dodał.

- Jest pan czło­wie­kiem do­świad­czo­nym – zwró­cił się pre­zy­dent do me­tro­po­li­ty – może pan z punk­tu wi­dze­nia na­szej pra­wo­sław­nej, sło­wiań­skiej duszy oce­nić, jak tu ży­je­my i pra­cu­je­my oraz czego nam bra­ku­je. Być może coś nam pan po­ra­dzi. To nie jest po pro­stu dzia­ła­nie na rzecz wi­ze­run­ku pań­stwa.

Łu­ka­szen­ka za­zna­czył jed­nak, że w Bia­ło­ru­si nie wcią­ga się Cer­kwi w "nad­mier­ne pu­blicz­ne po­pie­ra­nie wła­dzy" – "lu­dzie sami, zwłasz­cza w Cer­kwi, zro­zu­mie­ją, co i jak na­le­ży robić".

Paweł zo­stał w grud­niu mia­no­wa­ny me­tro­po­li­tą miń­skim i słuc­kim przez Świę­ty Synod Ro­syj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej, od któ­rej jest ka­no­nicz­nie za­leż­na Bia­ło­ru­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na. Wcze­śniej peł­nił sta­no­wi­sko me­tro­po­li­ty ria­zań­skie­go i mi­chaj­łow­skie­go. Jest oby­wa­te­lem Rosji.

Me­tro­po­li­ta oce­nił w stycz­niu, że Bia­ło­ruś roz­kwi­ta dzię­ki wła­ści­wej po­li­ty­ce. - To, że trwa od­ro­dze­nie Bia­ło­ru­si i kraj kwit­nie, wcale nie dziwi, bo słusz­nie po­sta­wio­no ak­cent na ewan­ge­licz­ne war­to­ści du­cho­we - po­wie­dział i zwró­cił się do Łu­ka­szen­ki: "Pan sam tak żyje i pra­cu­je, a pa­trząc na pana naród bie­rze przy­kład".

>>>

E tam . Pop pierwsze ksieza nie maja uczestniczyc ,,w rzadzeniu" . Po drugie obecna ,,cerkiew" to produkt Rosji . Nic nie ma wspolnego z dawna wiara Rusow ani tym bardziej Bialorusia . BIALORUS TO KRAJ UNICKI ! Ewidentnie w kregu Zachodu . Przeciez architekture czy kulture macie tego typu co i Polska . A nie Rosja .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:04, 07 Maj 2014    Temat postu:

"Wiasna": szwedzki obrońca praw człowieka niewpuszczony na Białoruś

Szefa szwedzkiej organizacji praw człowieka Oestgruppen Marti­na Uggli nie wpuszczono na Białoruś. Został zatrzymany w stre­fie tranzytowej lotniska w Mińsku – podało w środę Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Białoruscy pogranicznicy poinformowali, że wjazd na Białoruś został mu zakazany - dodaje "Wiasna".

Według obrońców praw człowieka Uggli zaproponowano, żeby poczekał tydzień w strefie tranzytowej, bo na taki termin ma bilet powrotny, lub kupił sobie nowy.

Oestgruppen opowiadała się przeciwko organizowaniu w Miń­sku mistrzostw świata w hokeju na lodzie, które rozpoczynają się w najbliższy piątek.

"Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie, przyzwalając na organizację tak dużej imprezy, jaką są mistrzostwa świata, legity­mizuje i wspiera reżim, w którym codziennie łamane są prawa człowieka" - przekonywał Uggla na demonstracji w ubiegłym roku.

...

Lukaszko w koncu sie boi Szwedow ? SmileSmileSmile


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:51, 08 Maj 2014    Temat postu:

Szwedzki obrońca praw człowieka odesłany do Wilna

Szef szwedz­kiej or­ga­ni­za­cji obro­ny praw czło­wie­ka Oest­grup­pen Mar­tin Uggli, któ­re­go nie wpusz­czo­no w środę na Bia­ło­ruś i za­trzy­ma­no w stre­fie tran­zy­to­wej lot­ni­ska w Miń­sku, zo­stał ode­sła­ny do Wilna – po­da­ło Radio Swa­bo­da.

- Rano wsa­dzo­no mnie sa­mo­lo­tu. (Po­gra­nicz­ni­cy) ży­czy­li mi mi­łe­go lotu, choć nie po­wie­dzie­li "Do zo­ba­cze­nia" – po­wie­dział Uggla, który znaj­du­je się już na Li­twie.

Uggla spę­dził noc w sali stre­fy tran­zy­to­wej. - To pokój dla osób, któ­rych nie wpusz­czo­no na te­ry­to­rium Bia­ło­ru­si. Było ze mną jesz­cze trzech Irań­czy­ków.(…) Trzech ochro­nia­rzy pil­no­wa­ło, żebym nie uciekł – opo­wia­dał Uggla.

Obroń­ca praw czło­wie­ka twier­dzi, że nie wy­ja­śnio­no mu po­wo­dów, dla któ­rych nie zo­stał wpusz­czo­ny na Bia­ło­ruś.

- Po­wie­dzie­li mi po pro­stu, że fi­gu­ru­ję w spi­sie osób, któ­rym za­bro­nio­no wjaz­du na te­ry­to­rium kraju. Po­pro­si­łem o wy­ja­śnie­nie sensu tego sfor­mu­ło­wa­nia, ale mi od­mó­wio­no – oznaj­mił Uggla.

On sam uważa jed­nak, że po­wo­dem były jego apele o boj­kot mi­strzostw świa­ta w ho­ke­ju na lo­dzie, które roz­po­czy­na­ją się w pią­tek w Miń­sku, a także kry­ty­ko­wa­nie re­żi­mu pre­zy­den­ta Alek­san­dra Łu­ka­szen­ki "za ła­ma­nie praw czło­wie­ka".

Uggla za­po­wie­dział, że nadal bę­dzie po­dej­mo­wać próby wjaz­du na Bia­ło­ruś. - Nie będę mil­czeć i nie za­prze­sta­nę kry­ty­ki za ła­ma­nie praw czło­wie­ka – za­de­kla­ro­wał.

>>>

Glupek szaleje .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:07, 10 Maj 2014    Temat postu:

Białoruska "Nasza Niwa" o mistrzostwach świata: taki hokej nam niepotrzebny

Na dużą liczbę aresztowań przed otwartymi wczoraj mistrzo­stwami świata w hokeju na lodzie w Mińsku zwraca w sobotę uwagę niezależny białoruski tygodnik "Nasza Niwa" w artykule zatytułowanym "Taki hokej nam niepotrzebny".

Tygodnik podkreśla na swojej stronie internetowej, że Mińsk po raz pierwszy gości tak poważną imprezę i długo szykował się do tego wydarzenia: wyremontowano drogi, zbudowano nowe hote­le, pojawiły się nowe napisy informacyjne po białorusku i angiel­sku.

- Ale w sferze politycznej doszło do rzeczy haniebnych. Miasto oczyszczono z opozycji. Według stanu z wczorajszego poranka w aresztach znajdowało się 28 "politycznych". Ta liczba zwiększa się z dnia na dzień – podkreśla "Nasza Niwa".

Tygodnik prognozuje, że zagraniczni dziennikarze, którzy przyje­chali do Mińska, nie ominą tematu aresztowań. "Władze Białoru­si pod tym względem straciły szansę pokazania się w dobrym świetle na świecie. Smutnego stygmatu »dyktatury« takimi działa­niami się nie zmieni" – czytamy.

W ostatnich dniach na Białoruś nie wpuszczono też m.​in. szefa szwedzkiej organizacji praw człowieka Oestgruppen, Martina Uggli. Oznajmiono mu, że jest objęty zakazem wjazdu na Biało­ruś. Oestgruppen apelowała o bojkot mistrzostw świata w hokeju w Mińsku z powodu łamania przez Białoruś praw człowieka.

W dniu otwarcia mistrzostw Białoruś przegrała ze Stanami Zjed­noczonymi 1:6. Pozostałe wyniki tego dnia to:

Rosja - Szwajcaria 5:0, Francja - Kanada 3:2 i Czechy - Słowacja 3:2. Mistrzostwa potrwają do 25 maja.

...

Hokej na trupach nie jest fajny .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:46, 10 Maj 2014    Temat postu:

Na Białorusi aresztowania przed mistrzostwami świata w hokeju

Na Białorusi trwają aresztowania przed rozpoczynającymi się w piątek mistrzostwami świata w hokeju na lodzie w Mińsku. W środę i czwartek zapadło 9 kolejnych wyroków - poinformowało Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Dziewięcioro działaczy - w tym członków kampanii "Europejska Białoruś" oraz opozycyjnej partii Młody Front - skazano w Mińsku na kary od 10 do 20 dni aresztu. Dwóch działaczy z Grodna ukarano 10 dniami aresztu.

W sumie w ostatnich dniach na kary aresztu różnej długości skazano już 26 osób, w tym byłych więźniów politycznych Źmiciera Daszkiewicza i Alaksandra Franckiewicza.

"Działacze zatrzymywani są wyłącznie na podstawie wymyślonych, jednakowych zarzutów - 'drobne chuligaństwo' czy 'niepodporządkowanie się poleceniom milicjantów'. Sądy jednostronnie i formalnie podchodzą do rozpatrywania spraw administracyjnych, stosując zasadę domniemania racji pracowników milicji i nie uwzględniając dowodów obrony" - podkreśla "Wiasna".

Grupa organizacji praw człowieka, m.in. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych z Polski, wyraziła w środę zaniepokojenie aresztowaniami na Białorusi przed rozpoczynającymi się mistrzostwami świata w hokeju i wezwała władze do zwolnienia więźniów politycznych.

Obrońcy praw człowieka podkreślają w oświadczeniu, że władze białoruskie przed mistrzostwami działają "w sposób bezlitosny wobec opozycji politycznej w kraju". "W ostatnich dniach aresztowano na 5-25 dni co najmniej 20 białoruskich dysydentów. Poprzez takie naciski władze starają się, by na czas zawodów zamilkły wszystkie krytyczne głosy w kraju" - oceniają.

Sygnatariusze apelują do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki o niezwłoczne i bezwarunkowe zwolnienie wszystkich więźniów politycznych i zaprzestanie prześladowania oponentów politycznych.

Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF) wzywają zaś do reakcji. "Oczekujemy, że (prezes IIHF) Rene Fasel zdystansuje się od politycznie umotywowanych aresztowań przeciwników białoruskiego reżimu Łukaszenki i będzie zabiegać o ich natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie. Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie poprzez swoją politykę ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za obecne wydarzenia na Białorusi" - podkreślają.

...

Super mistrzostwa ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:48, 10 Maj 2014    Temat postu:

Dwojga norweskich polityków nie wpuszczono do kraju

Białoruska straż graniczna nie wpuściła na Białoruś dwojga norweskich polityków, którzy jechali z Litwy z biletami na mistrzostwa świata w hokeju na lodzie, które rozpoczęły się w Mińsku - poinformowała opozycyjna Białoruska Chrześcijańska Demokracja.

Pogranicznicy oznajmili Norwegom, że są objęci zakazem wjazdu na Białoruś, po czym odesłali ich pociągiem powrotnym do Wilna.

Lider Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Norwegii Emil Andre Erstad oraz doradczyni tej organizacji Line Nordhaug mieli bilety na mecz hokejowy Niemcy-Kazachstan, który odbędzie się w niedzielę.

- Trudno mi sobie wyobrazić, jakie zagrożenie reżim (białoruski) widzi w młodych norweskich politykach. Ale w pewien cudowny dzień demokracja zwycięży. Wiem o tym ja, i wie także Łukaszenka. Może właśnie dlatego się przestraszył - powiedział Erstad, któremu odmówiono już wjazdu na Białoruś w 2012 r.

W środę nie wpuszczono na Białoruś szefa szwedzkiej organizacji praw człowieka Oestgruppen, Martina Uggli. Jemu także oznajmiono, że jest objęty zakazem wjazdu na Białoruś. Oestgruppen apelowała o bojkot mistrzostw świata w hokeju na lodzie w Mińsku z powodu łamania przez Białoruś praw człowieka.

...

Super fajnie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:58, 13 Maj 2014    Temat postu:

Wykonano kolejny wyrok śmierci na Białorusi

Ko­lej­ny wyrok śmier­ci zo­stał wy­ko­na­ny na Bia­ło­ru­si. Stra­co­ny to 45-let­ni męż­czy­zna ska­za­ny za za­bój­stwo współ­więź­nia – po­wia­do­mił dzi­siaj sąd ob­wo­do­wy w Mo­hy­le­wie na wscho­dzie Bia­ło­ru­si.

Stra­co­ny Ryhor Ju­zap­czuk na­ro­do­wo­ści rom­skiej był ska­zy­wa­ny w sumie sie­dem razy, przed­ostat­ni raz na 25 lat po­zba­wie­nia wol­no­ści za po­dwój­ne za­bój­stwo.

Wyrok śmier­ci na niego za­padł 25 kwiet­nia 2013 r. za współ­za­bój­stwo in­ne­go więź­nia. We­dług bia­ło­ru­skiej te­le­wi­zji trzech męż­czyzn z jed­nej celi po­sta­no­wi­ło za­grać o życie w do­mi­no i tego, który prze­grał, dwóch po­zo­sta­łych - w tym Ju­zap­czuk - udu­si­ło.

We­dług in­for­ma­cji uzy­ska­nej przez Amne­sty In­ter­na­tio­nal od władz bia­ło­ru­skich w ze­szłym roku nie wy­ko­na­no na Bia­ło­ru­si żad­ne­go wy­ro­ku śmier­ci, co ozna­cza, że Ju­zap­czu­ka stra­co­no w tym roku.

W ubie­głym mie­sią­cu in­for­mo­wa­no o wy­ko­na­niu jesz­cze jed­ne­go wy­ro­ku śmier­ci na Bia­ło­ru­si – na mło­dym męż­czyź­nie, który zabił żonę i jej ko­chan­ka.

W kwiet­niu bie­żą­ce­go roku Sąd Naj­wyż­szy Bia­ło­ru­si po­zo­sta­wił w mocy dwa wy­ro­ki śmier­ci: dla 26-let­nie­go za­bój­cy stu­dent­ki oraz dla 54-let­nie­go męż­czy­zny za za­bój­stwo pię­ciu osób.

Bia­ło­ruś jako je­dy­nie pań­stwo w Eu­ro­pie nie znio­sło kary śmier­ci. Nie ma do­stę­pu do ofi­cjal­nych sta­ty­styk bia­ło­ru­skich do­ty­czą­cych tej kary. We­dług da­nych ONZ od 2010 do 2012 roku wy­ko­na­no na Bia­ło­ru­si pięć wy­ro­ków śmier­ci, choć Ko­mi­tet Praw Czło­wie­ka zwra­cał się z proś­bą, by tego nie robić, do­pó­ki nie zo­sta­ną roz­pa­trzo­ne ape­la­cje ska­za­nych.

???

Czy to winny ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:30, 04 Cze 2014    Temat postu:

Białoruś: szefowa Stowarzyszenia Żołnierzy AK stanie przed sądem

Sze­fo­wa Sto­wa­rzy­sze­nia Żoł­nie­rzy AK na Bia­ło­ru­si We­ro­ni­ka Se­ba­stia­no­wicz sta­nie 10 czerw­ca przed sądem za rze­ko­my prze­myt po­mo­cy żyw­no­ścio­wej dla człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia – po­in­for­mo­wał we wto­rek nie­uzna­wa­ny przez Mińsk Zwią­zek Po­la­ków na Bia­ło­ru­si.

Spra­wę prze­ciw­ko 83-let­niej Se­ba­stia­no­wicz skie­ro­wał do sądu urząd celny w Grod­nie. Spra­wa do­ty­czy ponad 70 pa­czek od pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Od­ra-Nie­men z po­mo­cą dla kom­ba­tan­tów Armii Kra­jo­wej na Bia­ło­ru­si, które za­re­kwi­ro­wa­no 2 kwiet­nia.

Por­tal ZPB znadniemna.​pl podał, że z po­sia­da­ne­go przez re­dak­cję po­sta­no­wie­nia o po­cią­gnię­ciu Se­ba­stia­no­wicz do od­po­wie­dzial­no­ści ad­mi­ni­stra­cyj­nej wy­ni­ka, iż zda­niem urzę­du cel­ne­go nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­na osoba z Pol­ski na­by­ła i roz­da­ła innym oso­bom w Pol­sce pro­duk­ty żyw­no­ścio­we i upo­min­ki o war­to­ści bli­sko 4 tys. zło­tych, by osoby te prze­my­ci­ły je drob­ny­mi par­tia­mi na Bia­ło­ruś. To­wa­ry te - we­dług urzę­du cel­ne­go - zna­la­zły się potem w domu Se­ba­stia­no­wicz w Ski­dlu. Zda­niem urzę­du miała ona ko­or­dy­no­wać ten prze­myt, po­peł­nia­jąc wy­kro­cze­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne, za­gro­żo­ne karą grzyw­ny o rów­no­war­to­ści od 250 do 1400 zł.

O kon­fi­ska­cie pa­czek po­wie­dział pod ko­niec kwiet­nia kon­sul ge­ne­ral­ny RP w Grod­nie An­drzej Chod­kie­wicz. Jak po­in­for­mo­wał, cel­ni­cy przy­je­cha­li do Se­ba­stia­no­wicz do domu i mimo że on sam wraz z innym kon­su­lem przy­je­chał na miej­sce, za­bra­li pacz­ki, twier­dząc, że są nie­oclo­ne.

- Nie­ste­ty. Ar­gu­ment, że jest to pomoc dla kom­ba­tan­tów, nie uzy­skał żad­ne­go uzna­nia. Rów­nież moja in­ter­wen­cja kilka dni potem u szefa urzę­du cel­ne­go (gen. Wa­si­la Dzie­mian­cie­ja) nie przy­nio­sła skut­ku - po­wie­dział wów­czas kon­sul.

Chod­kie­wicz dodał, że wcze­śniej nie było trud­no­ści z do­star­cza­niem po­mo­cy, a w szcze­gól­no­ści nie miała ich osoba ob­da­ro­wa­na. Po­wie­dział, że za­re­kwi­ro­wa­ne pacz­ki za­wie­ra­ły ty­po­wą pomoc żyw­no­ścio­wą: cu­kier, mąkę, cze­ko­la­dę, olej itp.

Se­ba­stia­no­wicz wraz z sze­fem nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze w Miń­sku Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si Mie­czy­sła­wem Jaś­kie­wi­czem zo­sta­li ska­za­ni w czerw­cu ub.r. na kary grzyw­ny przez sąd w Szczu­czy­nie w ob­wo­dzie gro­dzień­skim. Uzna­no ich za win­nych zła­ma­nia zasad prze­pro­wa­dza­nia zgro­ma­dzeń ma­so­wych, gdyż nie uzy­ska­li zgody władz na or­ga­ni­zo­wa­ną przez sie­bie akcję.

Cho­dzi o usta­wie­nie 12 maja 2013 r. przez ZPB we wsi Racz­kowsz­czy­zna w ob­wo­dzie gro­dzień­skim krzy­ża upa­mięt­nia­ją­ce­go ostat­nie­go do­wód­cę AK po­łą­czo­nych sił Szczu­czyn-Li­da, Ana­to­la Ra­dzi­wo­ni­ka ps. "Olech", który zgi­nął w wal­kach z NKWD w 1949 roku. Na uro­czy­sto­ści było ponad 100 osób, w tym Se­ba­stia­no­wicz, kilku in­nych by­łych żoł­nie­rzy AK oraz kon­sul Chod­kie­wicz.

????

OOO ? A co to za wybuch bestialstwa ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:21, 10 Cze 2014    Temat postu:

Białoruś: proces szefowej Stowarzyszenia Żołnierzy AK - 17 czerwca

Rozprawa w sprawie szefowej Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, 83-letniej Weroniki Sebastianowicz, za rzekomy prze­myt pomocy żywnościowej dla członków Stowarzyszenia, odbę­dzie się 17 czerwca – zdecydował sąd w Grodnie.

- Przenieśli rozprawę na 17 czerwca. Formalny powód jest taki, że sędzia, która ma prowadzić tę sprawę, dopiero wczoraj wróci­ła z urlopu i nie wiedziała o terminie 10 czerwca – powiedział rzecznik nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Pola­ków na Białorusi Andrzej Pisalnik.

Dodał, że Sebastianowicz została powiadomiona o terminie 10 czerwca przez celników, a tymczasem to przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy. - To, że celnicy poinformowali panią Weronikę, że rozprawa będzie dzisiaj, to jest ich błąd. Nie­potrzebnie ściągnęli starszą osobę - powiedział.

Sprawę przeciwko Sebastianowicz skierował do sądu urząd celny w Grodnie. Dotyczy ona ponad 70 paczek od polskiego Stowarzy­szenia Odra-Niemen z pomocą dla kombatantów Armii Krajowej na Białorusi, które zarekwirowano 2 kwietnia z domu Sebastiano­wicz mimo obecności polskich konsulów.

Portal ZPB znadniemna.​pl podał, że z posiadanego przez redak­cję postanowienia o pociągnięciu Sebastianowicz do odpowie­dzialności administracyjnej wynika, iż zdaniem urzędu celnego niezidentyfikowana osoba z Polski nabyła i rozdała innym oso­bom w Polsce produkty żywnościowe i upominki o wartości bli­sko 4 tys. złotych, by osoby te przemyciły je drobnymi partiami na Białoruś. Towary te - według urzędu celnego - znalazły się potem w domu Sebastianowicz w Skidlu. Zdaniem urzędu miała ona koordynować ten przemyt, popełniając wykroczenie admini­stracyjne, zagrożone karą grzywny o równowartości od 250 do 1400 zł.

- Niepokojący w sprawie sądu nad panią Weroniką Sebastiano­wicz jest fakt, iż pomoc humanitarna, przekazywana z Polski za pośrednictwem konsulatu generalnego RP dla kombatantów Armii Krajowej, została po pierwsze zatrzymana, a po drugie – co poważniejsze – został postawiony zarzut całkowicie nieprawdzi­wy, czyli zorganizowania przez panią Weronikę jakiejś grupy przemytniczej, którą ona by kierowała – powiedział dziennika­rzom konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz.

Sama Sebastianowicz oznajmiła- jestem do tego przyzwyczajona. Mnie całe życie sądzą. W 2012 r. (jakoby) narkotyki przewozili­śmy, w 2013 za krzyż, a teraz za paczki. A co będzie w następnym roku, to zobaczymy.

Sebastianowicz wraz z szefem ZPB Mieczysławem Jaśkiewiczem zostali skazani w czerwcu ub.r. na kary grzywny przez sąd w Szczuczynie w obwodzie grodzieńskim. Uznano ich za winnych złamania zasad przeprowadzania zgromadzeń masowych, gdyż nie uzyskali zgody władz na organizowaną przez siebie akcję.

Chodzi o ustawienie 12 maja 2013 r. przez ZPB we wsi Raczkowsz­czyzna w obwodzie grodzieńskim krzyża upamiętniającego ostat­niego dowódcę AK połączonych sił Szczuczyn-Lida, Anatola Ra­dziwonika ps. Olech, który zginął w walkach z NKWD w 1949 roku. Na uroczystości było ponad 100 osób, w tym Sebastiano­wicz, kilku innych byłych żołnierzy AK oraz Chodkiewicz.

...

Prymitywne KGBowskie bydlo . Boi sie staruszki .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 16:22, 11 Cze 2014    Temat postu:

83-letnia Polka wezwana do sądu za pomoc dla kombatantów AK

Weronika Sebastianowicz ma 83 lata. Od lat pomaga polskim kombatantom Armii Krajowej na Białorusi. Dzięki pracy wolon­tariuszy Fundacji z Polski przywieziono 70 świątecznych paczek, które nie spodobały się białoruskim celnikom.

Paczki przygotowują szkoły, stowarzyszenia i instytucje państwo­we. Później trafiają do domu pani Weroniki. Kiedyś nie było pro­blemów. Teraz za zorganizowanie pomocy Polka stanie przed sądem w Grodnie.

Tu nie chodzi o zatrzymanie kilkudziesięciu "nielegalnych pa­czek. Tu chodzi o uderzenie w symbol pomocy ze strony państwa polskiego, jakim jest Weronika Sebastianowicz - mówi Michał Dworczyk z Fundacji Wolność i Demokracja.

Jednak dla samych weteranów to nie tylko symbol, ale również realna pomoc, bo wielu z nich żyje w biedzie.

...

Bestie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:42, 12 Cze 2014    Temat postu:

Białoruś nie opodatkuje darmozjadów

Bia­ło­ru­skie wła­dze na razie zre­zy­gno­wa­ły z wpro­wa­dze­nia po­dat­ku dla nie­pra­cu­ją­cych. Po­mysł opo­dat­ko­wa­nia tak zwa­nych dar­mo­zja­dów spo­łecz­nych po­ja­wił się w roku ubie­głym.

Jego celem miało być zmu­sze­nie do pła­ce­nia po­dat­ków ludzi, któ­rzy pra­cu­ją na czar­no lub nie pra­cu­ją i jed­no­cze­śnie ko­rzy­sta­ją z do­bro­dziejstw so­cjal­nych pań­stwa .

Na Bia­ło­ru­si ofi­cjal­nie za­re­je­stro­wa­nych jest za­le­d­wie 22 ty­sią­ce bez­ro­bot­nych. Jed­nak nie­mal 450 ty­się­cy ludzi, czyli 10 pro­cent czyn­nej za­wo­do­wo lud­no­ści ofi­cjal­nie ni­g­dzie nie pra­cu­je, nie re­je­stru­je się w urzę­dach pracy, ale też i nie płaci po­dat­ków. Lu­dzie ci ko­rzy­sta­ją na­to­miast z bez­płat­nej służ­by zdro­wia czy oświa­ty dla swo­ich dzie­ci. Nie­któ­rzy pra­cu­ją nie­le­gal­nie. Dla­te­go wła­dze za­mie­rza­ły ich opo­dat­ko­wać.

Media pi­sa­ły, że cho­dzi­ło o sumę 2 mi­lio­nów 600 ty­się­cy rubli, czyli rów­no­war­tość 800 zło­tych od osoby rocz­nie. Jed­nak oka­za­ło się, że w prak­ty­ce trud­no okre­ślić kto jest dar­mo­zja­dem. Nie­któ­rzy na przy­kład nie chcą się re­je­stro­wać jako bez­ro­bot­ni, gdyż za­sił­ki są nie­wiel­kie. Trud­no też na uznać za dar­mo­zja­da nie­pra­cu­ją­cą matkę wy­cho­wu­ją­cą dzie­ci.

>>>>

No tak tylko KGB pracuje . Reszta to darmozjady . A najbardziej Lukaszka musi pracowac aby wszystkich wyzywic .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:39, 12 Cze 2014    Temat postu:

Białoruś: Rada Republiki uchwaliła zakaz Karty Polaka dla wojskowych

Wyż­sza izba bia­ło­ru­skie­go par­la­men­tu, Rada Re­pu­bli­ki, przy­ję­ła po­praw­ki do usta­wo­daw­stwa do­ty­czą­ce­go służ­by woj­sko­wej, zgod­nie z któ­ry­mi woj­sko­wym nie bę­dzie wolno otrzy­my­wać Karty Po­la­ka.

Przed­sta­wia­jąc po­praw­ki, mi­ni­ster obro­ny Bia­ło­ru­si Jury Ża­do­bin, pod­kre­ślił, że do­ty­czą one za­ka­zu otrzy­my­wa­nia przez woj­sko­wych, a także pra­cow­ni­ków or­ga­nów i pod­od­dzia­łów ds. sy­tu­acji nad­zwy­czaj­nych, od państw ob­cych do­ku­men­tów upraw­nia­ją­cych do ulg i przy­wi­le­jów w związ­ku z po­glą­da­mi po­li­tycz­ny­mi, re­li­gij­ny­mi i przy­na­leż­no­ścią na­ro­do­wą.

Wspo­mnia­nym ka­te­go­riom osób nie bę­dzie też wolno ko­rzy­stać z ta­kich ulg i przy­wi­le­jów, o ile co in­ne­go nie wy­ni­ka z mię­dzy­na­ro­do­wych umów za­war­tych przez Bia­ło­ruś.

Niż­sza izba par­la­men­tu, Izba Re­pre­zen­tan­tów, przy­ję­ła po­praw­ki na po­cząt­ku czerw­ca.

In­for­mu­jąc w lutym 2012 roku o wpro­wa­dze­niu ana­lo­gicz­ne­go za­ka­zu dla urzęd­ni­ków, pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA po­da­wa­ła, że po­wo­dem jest roz­po­wszech­nie­nie na Bia­ło­ru­si Karty Po­la­ka. Jej wy­da­nie oby­wa­te­lo­wi Bia­ło­ru­si "wiąże się z ko­niecz­no­ścią okre­ślo­ne­go za­cho­wa­nia wobec Pol­ski" - pi­sa­ła agen­cja.

Karta Po­la­ka we­szła w życie w marcu 2008 roku. Jest to do­ku­ment po­twier­dza­ją­cy przy­na­leż­ność do na­ro­du pol­skie­go i przy­zna­ją­cy jego po­sia­da­czo­wi pewne przy­wi­le­je do­ty­czą­ce m.​in. uzy­ska­nia wizy do Pol­ski, pod­ję­cia w Pol­sce pracy czy dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej. O Kartę mogą ubie­gać się oby­wa­te­le państw by­łe­go ZSRR. Jak wy­ja­śnia usta­wa, sta­no­wi to speł­nie­nie "mo­ral­ne­go obo­wiąz­ku wobec Po­la­ków na Wscho­dzie, któ­rzy na sku­tek zmien­nych losów na­szej Oj­czy­zny utra­ci­li oby­wa­tel­stwo pol­skie".

>>>

Sowieckie zbydlecenie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:02, 17 Cze 2014    Temat postu:

Białoruś: dalszy ciąg procesu Sebastianowicz

Roz­po­czę­ty pro­ces w spra­wie sze­fo­wej Sto­wa­rzy­sze­nia Żoł­nie­rzy AK na Bia­ło­ru­si, 83-let­niej We­ro­ni­ki Se­ba­stia­no­wicz, za rze­ko­my prze­myt po­mo­cy żyw­no­ścio­wej dla człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia, bę­dzie kon­ty­nu­owa­ny w pią­tek – zde­cy­do­wał sąd w Grod­nie.

- Dzi­siej­sze po­sie­dze­nie sądu re­jo­nu oktia­br­skie­go w Grod­nie za­koń­czy­ło się prze­ło­że­niem spra­wy na na­stęp­ne po­sie­dze­nie, acz­kol­wiek ze­zna­nia świad­ków bar­dzo wy­raź­nie mó­wi­ły o tym, że za­trzy­ma­ne przez urząd celny u Pani Se­ba­stia­no­wicz to­wa­ry zo­sta­ły przy­wie­zio­ne przez kon­su­lat – po­wie­dział po wtor­ko­wej roz­pra­wie kon­sul ge­ne­ral­ny w Grod­nie An­drzej Chod­kie­wicz.

Spra­wę prze­ciw­ko Se­ba­stia­no­wicz o zor­ga­ni­zo­wa­nie prze­my­tu z Pol­ski skie­ro­wał do sądu urząd celny w Grod­nie. Do­ty­czy ona ponad 70 pa­czek od pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Od­ra-Nie­men z po­mo­cą dla kom­ba­tan­tów Armii Kra­jo­wej na Bia­ło­ru­si, które za­re­kwi­ro­wa­no 2 kwiet­nia z domu Se­ba­stia­no­wicz w Ski­dlu w ob­wo­dzie gro­dzień­skim, mimo obec­no­ści pol­skich kon­su­lów.

Se­ba­stia­no­wicz ze­zna­ła m.​in., że pacz­ki wiel­ka­noc­ne dla kom­ba­tan­tów AK zo­sta­ły jej przy­wie­zio­ne 2 kwiet­nia sa­mo­cho­dem pol­skie­go kon­su­la­tu, a znaj­do­wa­ły się w nich pro­duk­ty żyw­no­ścio­we, takie jak ma­ka­ron, ryż czy cze­ko­la­da. Za­pew­ni­ła też, że wbrew twier­dze­niom urzę­du cel­ne­go za­war­tość pa­czek nie była prze­ter­mi­no­wa­na.

Na na­stęp­nym po­sie­dze­niu sąd chce m.​in. prze­słu­chać świad­ków, któ­rzy nie sta­wi­li się tym razem, w tym pra­cow­ni­ka urzę­du cel­ne­go. Na roz­pra­wie oprócz Chod­kie­wi­cza obec­ni byli także dzia­ła­cze nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze w Miń­sku Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si, w tym jego szef Mie­czy­sław Jaś­kie­wicz.

- Ten pro­ces spe­cjal­nie jest prze­cią­ga­ny, żeby ar­ty­ku­ły w pacz­kach były prze­ter­mi­no­wa­ne – oce­ni­ła Se­ba­stia­no­wicz.

Urząd celny twier­dzi, że nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­na osoba z Pol­ski na­by­ła i roz­da­ła innym oso­bom w Pol­sce pro­duk­ty żyw­no­ścio­we i upo­min­ki o war­to­ści bli­sko 4 tys. zło­tych, by osoby te prze­my­ci­ły je drob­ny­mi par­tia­mi na Bia­ło­ruś. To­wa­ry te - we­dług urzę­du cel­ne­go - zna­la­zły się potem w domu Se­ba­stia­no­wicz w Ski­dlu. Zda­niem urzę­du miała ona ko­or­dy­no­wać ten prze­myt, po­peł­nia­jąc wy­kro­cze­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne, za­gro­żo­ne karą grzyw­ny o rów­no­war­to­ści od 250 do 1400 zł.

Se­ba­stia­no­wicz wraz z Jaś­kie­wi­czem zo­sta­li ska­za­ni w czerw­cu ub.r. na kary grzyw­ny przez sąd w Szczu­czy­nie w ob­wo­dzie gro­dzień­skim. Uzna­no ich za win­nych zła­ma­nia zasad prze­pro­wa­dza­nia zgro­ma­dzeń ma­so­wych, gdyż nie uzy­ska­li zgody władz na or­ga­ni­zo­wa­ną przez sie­bie akcję.

Cho­dzi o usta­wie­nie 12 maja 2013 r. przez ZPB we wsi Racz­kowsz­czy­zna w ob­wo­dzie gro­dzień­skim krzy­ża upa­mięt­nia­ją­ce­go ostat­nie­go do­wód­cę AK po­łą­czo­nych sił Szczu­czyn-Li­da, Ana­to­la Ra­dzi­wo­ni­ka ps. Olech, który zgi­nął w wal­kach z NKWD w 1949 roku. Na uro­czy­sto­ści było ponad 100 osób, w tym Se­ba­stia­no­wicz, kilku in­nych by­łych żoł­nie­rzy AK oraz Chod­kie­wicz.

>>>

Sowiecki trep daje czadó ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:51, 22 Cze 2014    Temat postu:

Proces Weroniki Sebastianowicz - sąd kwestionuje dokument urzędu celnego

W procesie szefowej Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, 83-letniej Weroniki Sebastianowicz, o rzekomy przemyt pomocy żywnościowej dla członków stowarzyszenia, sąd w Grodnie odesłał do urzędu celnego przedstawiony przez ten urząd protokół.

Poinformował o tym PAP konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz. Jego zdaniem oznacza to, iż zarzuty stawiane Sebastianowicz zostały podważone.

- Rozprawa zakończyła się odesłaniem protokołu urzędu celnego w Grodnie ponownie do tego urzędu, ponieważ po przesłuchaniu pani Weroniki i przesłuchaniu świadków sędzia, jak rozumiem, stwierdziła, że zarzuty stawiane pani Sebastianowicz zorganizowania całej grupy przemytniczej przewożącej paczki z żywnością na Białoruś są bezpodstawne - powiedział Chodkiewicz.

Konsul przyznał, że "trudno powiedzieć", jakie będzie dalsze postępowanie regionalnego urzędu celnego w Grodnie, ale - jak ocenił - "wygląda na to, że chyba sprawa zostanie zakończona".

W jego ocenie w ciągu dwóch dotychczasowych rozpraw proces "pokazał, że paczki zostały dostarczone przez konsulat generalny RP, nie zaś przez jakąś zorganizowaną grupę przestępczą". - Ten zarzut został, jak rozumiem, podważony - mówił Chodkiewicz po piątkowej rozprawie.

Sąd nie wyznaczył daty następnej rozprawy i nie określił, w jakim czasie urząd celny ma zmienić lub zweryfikować odesłany protokół. Jak ocenił dyplomata, następny krok zależy od urzędu celnego i od tego, czy ponowi on zarzut wobec pani Sebastianowicz, czy też zamknie sprawę.

To właśnie urząd celny w Grodnie skierował do sądu sprawę przeciwko Sebastianowicz, oskarżając ją o zorganizowanie przemytu z Polski. Chodzi o ponad 70 paczek od polskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen z pomocą dla kombatantów Armii Krajowej na Białorusi, które zarekwirowano 2 kwietnia z domu Sebastianowicz, mimo obecności polskich konsulów.

Sebastianowicz zeznała w sądzie, że paczki wielkanocne dla kombatantów AK zostały jej przywiezione 2 kwietnia samochodem polskiego konsulatu, a znajdowały się w nich produkty żywnościowe, takie jak makaron, ryż czy czekolada. Zapewniła też, że wbrew twierdzeniom urzędu celnego zawartość paczek nie była przeterminowana.

Urząd celny twierdzi, że niezidentyfikowana osoba z Polski nabyła i rozdała innym osobom w Polsce produkty żywnościowe i upominki o wartości blisko 4 tys. złotych, by osoby te przemyciły je drobnymi partiami na Białoruś. Towary te - według urzędu celnego - znalazły się potem w domu Sebastianowicz. Zdaniem urzędu miała ona koordynować ten przemyt, popełniając wykroczenie administracyjne, zagrożone karą grzywny o równowartości od 250 do 1400 zł.

...

Zwyrodniala pseudowladza niszczy weteranow walki z Hitlerem . Ohyda .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:08, 30 Cze 2014    Temat postu:

Ruch "O Wolność" przeciw udziałowi rosyjskich żołnierzy w paradzie


Białoruski ruch opozycyjny "O Wolność" wystąpił dzisiaj ze zde­cydowanym protestem przeciwko udziałowi rosyjskich żołnierzy w paradzie z okazji Dnia Niepodległości Białorusi, która odbę­dzie się w Mińsku 3 lipca.

"Władze Białorusi przez swoje działania w haniebny sposób stop­niowo przeobrażają nasz kraj w państwo marionetkowe i platfor­mę demonstracji siły rosyjskiego wojska" – głosi oświadczeniu ruchu "O Wolność", którym kieruje Alaksandr Milinkiewicz.

Ruch podkreśla, że zaproszenie wojska rosyjskiego na paradę do Mińska jest sprzeczne z neutralnym statusem Białorusi, a także stanowi zagrożenie dla stabilności i dobrobytu narodu białoru­skiego i dla bezpieczeństwa regionalnego.

W oświadczeniu napisano, że rosyjskie flagi kojarzą się dziś w Eu­ropie i na świecie z agresją wobec Ukrainy. "Rosyjska kolumna paradna dzisiaj może oznaczać bezpośrednią okupację jutro. Pro­wadzi to także do wciągania Białorusinów w wojnę przeciwko bratniemu narodowi ukraińskiemu" – podkreślono.

W oświadczeniu wyrażono przekonanie, że podobne parady w neutralnej Białorusi mogłyby wzmacniać regionalne bezpieczeń­stwo i wzajemne zrozumienie i warto na nie zapraszać przedsta­wicieli wszystkich państw sąsiednich – Rosji, Ukrainy, Polski, Łotwy i Litwy, a także krajów koalicji antyhitlerowskiej.

"Ruch »O Wolność« wzywa obywateli Białorusi, by pamiętali o lekcjach historii i robili wszystko, aby Białoruś stała się pań­stwem neutralnym, które buduje przyjazne stosunki ze wszystki­mi sąsiadami" – czytamy.

Według państwowej agencji prasowej BiełTA w paradzie 3 lipca ma wziąć udział ponad 3,7 tys. żołnierzy i około 240 sztuk sprzę­tu bojowego. Już w połowie zeszłego tygodnia do Mińska przyby­ła jednostka rosyjskich wojsk desantowych, która także będzie uczestniczyć w obchodach. Podczas uroczystości obok innych sa­molotów na niebie będzie można zobaczyć również rosyjskie wie­lozadaniowe myśliwce bombardujące Su-34.

Dzień Niepodległości Białoruś obchodziła początkowo 27 lipca - w rocznicę ogłoszenia deklaracji suwerenności w 1991 roku. Święto przeniesiono jednak na 3 lipca w 1996 roku z inicjatywy prezydenta Alaksandra Łukaszenki, zatwierdzając tę decyzję w referendum. 3 lipca jest uznawany oficjalnie za datę wyzwolenia Mińska spod okupacji hitlerowskiej w 1944 roku.

...

Ohydne marionetki. Wstyd!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:40, 01 Lip 2014    Temat postu:

Białoruś: protest drobnych handlarzy

Drobni handlarze w części miast Białorusi nie przystąpili we wto­rek do pracy na targowiskach i w centrach handlowych z powodu niemożności spełnienia wymogów prezydenckiego dekretu, który wszedł tego dnia w życie.

Zgodnie z dekretem wszyscy handlarze muszą mieć certyfikaty ja­kości towarów wwożonych na Białoruś po 1 lipca, wystawione w kraju ich pochodzenia. Handlarze twierdzą, że jest to wymóg nie do spełnienia, gdyż uzyskanie takich dokumentów u dostawców, głównie rosyjskich, jest niemożliwe.

Protestowali m.​in. handlarze w Baranowiczach, Słonimiu, Mohy­lewie, Witebsku, Homlu i Pińsku. Szczególnie napięta sytuacja pa­nowała w Baranowiczach, gdzie około 300 osób zebrało się przed siedzibą władz lokalnych, domagając się rozmów z urzędnikami. Ostatecznie protestujący zdecydowali, że udadzą się do admini­stracji prezydenta w Mińsku.

W poniedziałek ponad 200 prywatnych przedsiębiorców przyjęło na forum w Mińsku rezolucję do szefa państwa Alaksandra Łuka­szenki, domagając się wprowadzenia moratorium na kontrolę certyfikatów.

Wymóg certyfikacji miał początkowo obowiązywać od 1 stycznia 2013 r., ale w związku z niezadowoleniem przedsiębiorców jego wejście w życie odroczono najpierw do 1 lipca 2013 roku, a potem do 1 lipca bieżącego roku.

....

Popieramy walkę o przetrwanie.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:37, 09 Lip 2014    Temat postu:

Białoruś: głodował w areszcie, ale wystawiono mu rachunek za wyżywienie

Białoruskiemu działaczowi opozycyjnemu z Homla, który przez 25 dni pobytu w areszcie prowadził strajk głodowy w proteście przeciwko wydanemu na niego wyrokowi, wystawiono rachunek za wyżywienie – poinformowało Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

52-letni Jury Rubcou wystąpił do sądu z pisemną skargą w związku z wystawieniem mu rachunku za wyżywienie w wysokości 1,65 mln rubli białoruskich (488 zł).

"Oświadczam, że od razu pierwszego dnia przekazałem naczelnikowi (więzienia) informację o ogłoszeniu głodówki. Nie jadłem do końca aresztu i w związku z tym uważam wystawienie mi rachunku za drwiny ze strony funkcjonariuszy milicji" – napisał działacz do sądu.

Rubcou został zatrzymany 26 kwietnia podczas marszu środowisk niezależnych Czarnobylski Szlak w Mińsku, upamiętniającego 28. rocznicę katastrofy w Czarnobylu. Miał na sobie koszulkę z napisem "Łukaszenka, odejdź!" z przodu i "Aresztujcie mnie, jestem przeciwko Łukaszence" z tyłu. Na rozprawę 28 kwietnia, kiedy został skazany na 25 dni aresztu, przyprowadzono go już bez koszulki.

Według żony Rubcoua podczas aresztu schudł on 39 kg. Radio Swaboda informowało także, że po zwolnieniu trafił do szpitala. Teraz Rubcou domaga się od sądu również zwrotu koszulki, którą odebrano mu bez spisania protokołu.

...

Sowiecki kretynizm .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 21:38, 10 Lip 2014    Temat postu:

Bialacki: liczymy na wsparcie polskiego narodu i parlamentu


Przewodniczący centrum obrony praw człowieka "Wiasna" na Białorusi - Alaksandr Bialacki - PAP

Nasza praca nakierowana jest na to, by Białoruś została krajem europejskim i liczymy w tym względzie zarówno na wsparcie polskiego parlamentu, jak i polskiego narodu - mówił w polskim Sejmie białoruski opozycjonista Aleś Bialacki.

Uwolniony w czerwcu z kolonii karnej Bialacki odwiedził Sejm, gdzie spotkał się z Parlamentarnym Zespołem ds. Białorusi.

Po spotkaniu mówił dziennikarzom, że dla społeczeństwa białoruskiego niezwykle ważne jest wsparcie bardziej demokratycznych sąsiadów. - Przez 500 lat żyliśmy w jednym państwie, teraz możemy i chcemy liczyć na braterskie wsparcie - mówił. Powinno ono dotyczyć "demokracji na Białorusi i praw człowieka".

- Dzisiaj jest symboliczna data, bo 10 lipca 1994 r., dokładnie 20 kat temu, zwyciężył w wyborach na Białorusi Alaksandr Łukaszenka. Wyrosło całe pokolenie, które nie zna już innej Białorusi niż obecna - mówił z kolei szef zespołu ds. Białorusi Robert Tyszkiewicz (PO).

- Dlatego jest niesłychanie ważne, by wspierać społeczeństwo obywatelskie, przełamywać izolację, o tym wszystkim mówiliśmy podczas spotkania z Alesiem Bialackim - zaznaczył.

Tyszkiewicz dodał, że to wsparcie musi być "cierpliwe, konsekwentne" i musi dotyczyć "wszystkich najważniejszych inicjatyw na rzecz demokracji białoruskiej". Poparcie takie, jak zapewniał, zadeklarowali podczas spotkania z Bialackim wszyscy członkowie zespołu parlamentarnego, niezależnie od przynależności partyjnej.

Białoruski więzień polityczny, szef Centrum Praw Człowieka "Wiasna", Aleś Bialacki został w czerwcu zwolniony z kolonii karnej i wrócił do Mińska. O jego uwolnienie zabiegała UE oraz międzynarodowe organizacje praw człowieka.

W listopadzie 2011 roku Bialacki został skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i na konfiskatę mienia za zatajenie dochodów wyjątkowo dużej wysokości. Nakazano mu też zapłacenie państwu 757,5 mln rubli białoruskich (ok. 90 tys. USD). Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od ponad 560 tys. euro przekazanych na jego konta w bankach w Polsce i na Litwie w latach 2007-2010.

Na wolność wyszedł po spędzeniu za kratkami 1050 dni. Polska udzieliła Białorusi pomocy prawnej w sprawie Bialackiego, przekazując białoruskiej prokuraturze dane z prowadzonych w Polsce kont bankowych, z których "Wiasna" finansowała działalność. Wywołało to międzynarodowy skandal i dymisje w Prokuraturze Generalnej. Szef MSZ Radosław Sikorski przepraszał w 2011 roku białoruską opozycję za "karygodny błąd", a prokuratura zapowiedziała zmianę praktyki i drobiazgową analizę każdego białoruskiego wniosku.

...

Białorusini to ten sam naród co Polacy . Siłą oderwane przez Rosja i zniszczony . Ale tylko czasowo . Przecież Mickiewicz czy Kościuszko to wspólni nasi bohaterowie . A nie Puszkin czy jakiś Iwan Groźny . Rosja wyraźnie jest za granicą . Inna cywilizacja .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 39, 40, 41  Następny
Strona 32 z 41

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy