Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 39, 40, 41  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:01, 20 Maj 2013    Temat postu:

Białoruś: trzy organizacje opozycyjne ogłaszają zawarcie partnerstwa

Trzy bia­ło­ru­skie opo­zy­cyj­ne or­ga­ni­za­cje za­war­ły dłu­go­ter­mi­no­we stra­te­gicz­ne part­ner­stwo na trzy naj­bliż­sze kam­pa­nie wy­bor­cze. Ogło­sił to na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Miń­sku szef kam­pa­nii "Mów Praw­dę!" Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu.

Celem part­ner­stwa Par­tii BNF, ruchu "O Wol­ność" oraz kam­pa­nii "Mów Praw­dę!" jest - jak pod­kre­ślił Nia­kla­jeu - prze­pro­wa­dze­nie na Bia­ło­ru­si zmian po­li­tycz­nych i go­spo­dar­czych, co jest nie­moż­li­we bez zmia­ny wła­dzy. Part­ner­stwo bę­dzie obo­wią­zy­wać na okres kam­pa­nii przed wy­bo­ra­mi do władz lo­kal­nych, które mają się odbyć do marca 2014 r., pre­zy­denc­ki­mi w 2015 r. oraz par­la­men­tar­ny­mi w 2016 r.

Zda­niem Nia­kla­jeua, który był jed­nym z kan­dy­da­tów opo­zy­cji w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w 2010 r., or­ga­ni­za­cje wcho­dzą­ce w skład part­ner­stwa zdo­ła­ją uzgod­nić wspól­ne­go kan­dy­da­ta na ko­lej­ne wy­bo­ry pre­zy­denc­kie. - To bę­dzie czło­wiek, re­pre­zen­tu­ją­cy nie tylko opo­zy­cję, ale też więk­szą część lud­no­ści opo­wia­da­ją­cej się za zmia­na­mi - oznaj­mił.

Wspól­ny kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich 2006 r., szef ruchu "O Wol­ność" Alak­sandr Mi­lin­kie­wicz, wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że trzy or­ga­ni­za­cje wy­pra­co­wa­ły pro­po­zy­cje, które zy­ska­ją po­wszech­ną ak­cep­ta­cję. Dodał, że part­ner­stwo nie ozna­cza utwo­rze­nia jed­nej par­tii.

Człon­ko­wie part­ner­stwa za­de­kla­ro­wa­li, że chcą prze­pro­wa­dzić ogól­no­kra­jo­we re­fe­ren­dum w spra­wach waż­nych dla więk­szo­ści miesz­kań­ców. Obec­nie roz­po­czy­na­ją dys­ku­sję na temat tego, jakie py­ta­nia w nim po­ru­szyć. - Są­dzi­my, że będą to py­ta­nia do­ty­czą­ce go­spo­dar­cze­go roz­wo­ju kraju, so­cjal­nej ochro­ny ro­dzin i bu­do­wy efek­tyw­ne­go pań­stwa - po­wie­dział wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy kam­pa­nii "Mów Praw­dę" An­drej Dźmi­try­jeu.

Wi­ce­szef ruchu "O Wol­ność" Jury Hu­ba­re­wicz dodał, że kwe­stie do po­ru­sze­nia w re­fe­ren­dum pla­nu­je się okre­ślić do czasu wy­bo­rów do władz lo­kal­nych i znaj­dą one od­zwier­cie­dle­nie w pro­gra­mach przed­wy­bor­czych kan­dy­da­tów. Pod­czas wy­bo­rów ma się także roz­po­cząć zbiór­ka pod­pi­sów na rzecz prze­pro­wa­dze­nia re­fe­ren­dum.

We­dług Hu­ba­re­wi­cza treść re­fe­ren­dum "może stać się pod­sta­wą przed­wy­bor­cze­go pro­gra­mu de­mo­kra­tycz­ne­go kan­dy­da­ta w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich" w 2015 r. - Jeśli idea re­fe­ren­dum zyska po­par­cie na­ro­du, można bę­dzie po­ru­szyć kwe­stię wnie­sie­nia zmian do usta­wo­daw­stwa- dodał.

Hu­ba­re­wicz pod­kre­ślił, że dzia­ła­cze trzech or­ga­ni­za­cji za­mie­rza­ją latem tego roku ob­je­chać ponad 30 miast w celu prze­pro­wa­dze­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych na temat re­fe­ren­dum.

We­dług pre­ze­sa Par­tii BNF Alak­sie­ja Ja­nu­kie­wi­cza idea "na­ro­do­we­go re­fe­ren­dum" po­mo­że zwięk­szyć po­par­cie wy­bor­ców dla or­ga­ni­za­cji de­mo­kra­tycz­nych, "prze­bu­dzić spo­łe­czeń­stwo".

>>>

Brawo !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:38, 21 Maj 2013    Temat postu:

Będzie potrzebna zgoda na telewizję satelitarną na Białorusi

Mieszkańcy bloków na Białorusi będą musieli uzyskiwać zgodę na zainstalowanie telewizji satelitarnej - poinformował portal Karta’97. Drogą satelitarną jest odbierana na Białorusi m.in. nadawana z Polski telewizja Biełsat.

Zgodnie z dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów 16 maja lokatorzy wielomieszkaniowych budynków nie będą już mogli umieszczać anten satelitarnych na dachach i fasadach samodzielnie. Aby uzyskać na to zezwolenie, będą musieli przedstawić dokumentację projektu.

"Po obejrzeniu fasady (ścian zewnętrznych pomieszczeń mieszkalnych i/lub niemieszkalnych) albo dachu wielomieszkaniowego budynku (w zależności od miejsca instalacji sprzętu) zostaje sporządzony akt ich technicznych oględzin zawierający informację o stanie technicznym fasady lub dachu" - napisano w postanowieniu Rady Ministrów.

Władze lokalne mają na odpowiedź miesiąc. Jeśli będzie ona pozytywna, autor dokumentacji projektowej musi uzgodnić projekt z organami władz lokalnych i podpisać umowę na dostarczenie sprzętu satelitarnego.

Przedstawiciel Biełsatu na Białorusi Michał Jańczuk powiedział, że nowy przepis jest "niewyobrażalnym utrudnieniem".

- Na zainstalowanie nowej anteny trzeba będzie teraz wydać kolosalną ilość pieniędzy. Do tej pory barierą był wyłącznie koszt zestawu odbiorczego wynoszący około 70 dol. Teraz wzrośnie on - jak podejrzewam - do kilkuset dolarów, z uwagi na koszt projektu, uzgadniania go w lokalnej administracji, wynajęcia organizacji mającej licencję na wykonywanie montażu. Każdemu się odechce łazić po tych biurokratycznych schodkach - powiedział Jańczuk.

Jak dodał, telewizję satelitarną odbiera obecnie na Białorusi około 2 mln ludzi, z czego 500 tys. widzów przybyło w ciągu ostatnich 4-5 lat. Liczbę osób oglądających Biełsat kilka razy w tygodniu szacuje on na 900 tys.

- W tym postanowieniu nie ma ani słowa o demontażu już zainstalowanych anten.(…) Ale jeśli władze będą wymagać pozwoleń od około 2 mln odbiorców anten zainstalowanych do tej pory, trudno mi to sobie wyobrazić - dodał.

Powstały w 2007 r. Biełsat jest niezależną stacją, która nadaje z Polski programy dla widzów na Białorusi. Jej działalność jest finansowana głównie przez Telewizję Polską i MSZ.

....

Rezim szaleje .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:26, 23 Maj 2013    Temat postu:

Premier Białorusi rozwiązuje świński problem

Sprawa uboju zwierząt na potrzeby drobnego handlu była tematem rządowej narady na Białorusi. Nowe przepisy reglamentujące ten ubój doprowadziły do zniknięcia mięsa z niektórych białoruskich bazarów.

Na Białorusi od 1 maja można zabijać świnie, bydło i konie na potrzeby drobnego handlu tylko w wyspecjalizowanych rzeźniach. Jednak znajdują się one często daleko od przydomowych gospodarstw hodowlanych, za ubój trzeba też sporo zapłacić. Dlatego sprzedaż mięsa na bazarach przestała się drobnym handlarzom opłacać.

Białoruskie media opublikowały zdjęcia niemal pustych straganów na bazarze w Brześciu. Tymczasem wielu Białorusinów przyzwyczaiło się do kupowania mięsa na bazarach, gdzie jest ono tańsze i podobno lepsze.

Aby ratować sytuację w handlu mięsem, premier Michaił Miaśnikowicz polecił zwiększyć liczbę punktów uboju zwierząt. Na razie na Białorusi, gdzie mieszka 10 milionów ludzi, działa 147 rzeźni.

....

Tak kretyni Lukaszenki rozwiazuja po sowiecku problemy kraju . Trzeba wolnego rynku .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:47, 24 Maj 2013    Temat postu:

Białoruś: średnia pensja osiągnęła rekordowy poziom 565 dol.

Śred­nia pen­sja na Bia­ło­ru­si osią­gnę­ła w kwiet­niu po­ziom 4,89 mln rubli bia­ło­ru­skich, czyli rów­no­war­tość 565 dol. Jest to hi­sto­rycz­ny re­kord - pisze na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej nie­za­leż­ny ty­go­dnik "Nasza Niwa".

We­dług da­nych głów­ne­go urzę­du sta­ty­stycz­ne­go Bieł­stat śred­nia pen­sja wy­nio­sła w ze­szłym mie­sią­cu 4 888 296 rubli. W prze­li­cze­niu na do­la­ry jest to wię­cej niż w re­kor­do­wym stycz­niu 2012 r., kiedy to prze­cięt­ny Bia­ło­ru­sin za­ra­biał 553 dol.

Jak pod­kre­śla "Nasza Niwa", mniej niż Bia­ło­ru­si­ni za­ra­bia­ją w Eu­ro­pie np. Buł­ga­rzy.

Ana­li­tyk Cen­trum Ba­daw­cze­go In­sty­tu­tu Pry­wa­ty­za­cji i Za­rzą­dza­nia Dźmi­try Kruk pod­kre­ślił w roz­mo­wie z PAP, że w dłu­go­ter­mi­no­wej per­spek­ty­wie wzrost pen­sji na Bia­ło­ru­si jest ści­śle po­wią­za­ny z wy­daj­no­ścią pracy i z tego punk­tu wi­dze­nia nie ma w nim nic za­ska­ku­ją­ce­go.

- Dziw­ne jest tylko to, dzię­ki czemu ro­śnie bia­ło­ru­ska go­spo­dar­ka, która jest nie­zu­peł­nie ryn­ko­wa i cha­rak­te­ry­zu­je się wy­so­kim od­set­kiem sub­sy­dio­wa­ne­go sek­to­ra pań­stwo­we­go. W ostat­nich la­tach rosła ona w znacz­nym stop­niu dzię­ki wzro­sto­wi za­dłu­że­nia za­gra­nicz­ne­go.(…) Dla­te­go trud­no mówić o sta­bil­no­ści tego wzro­stu. Już wi­dzi­my, że się spo­wol­nił - pod­kre­ślił.

Za­zna­czył, że osob­nym przy­pad­kiem jest szyb­ki wzrost wy­na­gro­dzeń po kry­zy­sie z 2011 r., kiedy to in­fla­cja rocz­na wy­nio­sła 108,7 proc., a wła­dze zmu­szo­ne były prze­pro­wa­dzić zna­czą­ce de­wa­lu­acje, które ob­ni­ży­ły kurs rubla o 187,3 proc. w skali roku. Jak pod­kre­ślił, do tego wzro­stu za­rob­ków przy­czy­ni­ły się dwa czyn­ni­ki.

- Gdy nasze do­cho­dy w do­la­rach bar­dzo spa­dły po de­wa­lu­acji bia­ło­ru­skie­go rubla w 2011 r., znacz­nie wzro­sła róż­ni­ca w do­cho­dach mię­dzy Bia­ło­ru­sią i Rosją i przez to zwięk­szy­ła się emi­gra­cja siły ro­bo­czej. Trud­no to po­twier­dzić kon­kret­ny­mi licz­ba­mi, gdyż nie­ste­ty wy­ni­ki badań do­ty­czą­ce siły ro­bo­czej nie są na Bia­ło­ru­si pu­bli­ko­wa­ne, ale roz­ma­ite pu­bli­ka­cje w me­diach świad­czą o tym, że emi­gra­cja ta bar­dzo wzro­sła, co od razu od­bi­ło się na rynku pracy po­przez istot­ny de­fi­cyt okre­ślo­nych spe­cjal­no­ści. Nawet pry­wat­ny biz­nes za­czął wów­czas pod­no­sić pen­sje, by zmniej­szyć róż­ni­cę mię­dzy wy­na­gro­dze­nia­mi u nas i w Ro­sji- za­zna­czył.

We­dług ofi­cjal­nych da­nych w 2012 r. śred­nia pen­sja na Bia­ło­ru­si się­gnę­ła za­le­d­wie 447 dol. - pra­wie dwu­krot­nie mniej niż w Rosji, gdzie wy­nio­sła 859 dol.

- Drugi powód to oczy­wi­ście ad­mi­ni­stra­cyj­ne pod­no­sze­nie za­rob­ków w sek­to­rze bu­dże­to­wym, aby speł­nić za­da­nie ich wzro­stu do 500 dol." - za­zna­czył. Obiet­ni­cę taką zło­żył pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka w maju 2012 r. "Teraz wzrost wy­na­gro­dzeń stop­nio­wo się spo­wal­nia i przy­pusz­czal­nie wróci znów mniej wię­cej do po­zio­mu od­po­wia­da­ją­ce­mu wzro­sto­wi wy­daj­no­ści - dodał Kruk.

Za­zna­czył, że speł­nie­nie po­le­ce­nia władz co do wzro­stu wy­gro­dzeń uła­twia to, że 70 proc. go­spo­dar­ki sta­no­wi sek­tor pań­stwo­wy. - Oczy­wi­ście trze­ba zdo­być środ­ki na te pod­wyż­ki, co ozna­cza, że na przy­kład bę­dzie ro­snąć za­dłu­że­nie za­gra­nicz­ne - wy­ja­śnił eks­pert.

>>>>

No ! Jak sie mnie slucha to sie odnosi sukces ! Mowilem zeby uwolnic kurs waluty ? Mowilem ! A Lukaszenka nie i NIE ! Wolal oddawac Bialorus Kremlowi za kredyty ! Kretyn ! I gdzie teraz te braki walut z czasow sowieckiech ? NIE MA ! TAK DZIALA WOLNY RYNEK ! I NIECH SOWIECCKIE JELOPY ZAPAMIETAJA RAZ NA ZAWSZE ! NIE MA INNEJ GOSPODARKI NIZ WOLNY RYNEK ! Inna to RUINA ! Szybciej jak w Korei Polnocnej i wolniej jak w UE . Skutek taki sam !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:31, 25 Maj 2013    Temat postu:

Rybactwo

A. Łukaszenka rozładuje zapasy traktorów


Prezydent Białorusi znalazł oryginalny sposób na zmniejszenie zapasów w fabrykach. Aleksander Łukaszenka polecił sprzedać maszyny kołchozom i sowchozom .

Kilka dni temu białoruskie media poinformowały, że stołeczna fabryka traktorów ma nie sprzedanych aż 10 tysięcy ciągników rolniczych. Zapasy są również w mińskiej fabryce ciężarówek i zakładach maszyn rolniczych w Homlu. Prezydent Łukaszenka, odwiedzając dziś obwód mohylewski na wschodzie kraju, powiedział, że należy je przekazać gospodarstwom rolnym.

"Wczoraj poleciłem premierowi, aby maszyny, które nie pójdą na eksport, zostały skierowane do kołchozów i sowchozów" - ujawnił. Łukaszenka dodał, że to gubernatorzy, czyli wojewodowie zdecydują o liczbie i rodzaju maszyn zakupionych dla gospodarstw rolnych. Powiedział też, że kołchozy i sowchozy, które kupią maszyny za gotówkę, mogą liczyć na rabaty.

...

Tak nie dziala gospodarka sowiecka . Musza byc chlopi a nie kolchozy i oni beda decydowac czy potrzeba traktorow .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:08, 28 Maj 2013    Temat postu:

Ceny mieszkań w Mińsku biją rekordy

Ceny mieszkań w Mińsku biją rekordy. Za metr kwadratowy trzeba zapłacić już zapłacić 1608 dolarów - informuje niezależna gazeta "Narodnaja Wola". Równolegle rosną ceny wynajmu. Średnia pensja na Białorusi wyniosła w kwietniu równowartość 565 dol.

Cena metra kwadratowego mieszkania w nowo budowanym bloku sięga 1482 dolarów. Najtańsze mieszkanie w stolicy, jakie można znaleźć na rynku, kosztuje 40 tys. dolarów. Jest to kawalerka o powierzchni 25,3 m kw. w zaniedbanym piętrowym domu z 1948 roku.

Według przedstawiciela agencji handlu nieruchomościami "Twoja stolica" Andreja Astrejki, cytowanego przez niezależną gazetę internetową "Biełorusskije Nowosti", w ciągu ostatniego półrocza cena mieszkań oferowanych na rynku wtórnym wzrosła o ponad 14 proc. Najwięcej trzeba zapłacić za metr kwadratowy mieszkania w centrum (2500 dol.).

Jednocześnie trwa wzrost kosztów wynajmu mieszkań. Rozpoczął się on we wrześniu ubiegłego roku, gdy prezydent Alaksandr Łukaszenka polecił odbierać mieszkania kupione za preferencyjny kredyt osobom, które wynajmują je potem innym lokatorom.

- Jesienią 2012 r. ludzie się przestraszyli i przestali wynajmować mieszkania zbudowane przy wsparciu państwa. Doprowadziło to znacznego wzrostu cen: o ile w sierpniu 2012 r. jednopokojowe mieszkanie w Mińsku oferowano mniej więcej za 200 dolarów, to w ciągu ostatnich 5 miesięcy cena sięgnęła 300 dolarów - powiedziała inna przedstawicielka agencji "Twoja stolica" Natalla Radzienia.

Na tym wzrost opłat za wynajem może się nie skończyć, gdyż w kwietniu Ministerstwo Budownictwa poinformowało, że jest już gotowy projekt rozporządzenia, który zakazuje obywatelom, jacy zbudowali mieszkanie za preferencyjny kredyt, wynajmować je wcześniej niż 5 lat po ukończeniu spłaty.

Według Radzieni, znacznie skomplikuje to sytuację osób, które oddawały w wynajem mieszkania właśnie po to, by spłacić kredyt. - Wielu mieszkańców, którzy kupili nowo budowane mieszkanie ze wsparciem państwa, wynajmują je nie dlatego, że tak dobrze im się powodzi, tylko dlatego, że nie mają za co spłacić kredytu. Takich osób jest dość dużo - powiedziała.

Na Białorusi prawo do preferencyjnego kredytu mają liczne kategorie obywateli. W Mińsku wojskowym przysługuje kredyt o odsetkach 5 proc. w skali rocznej spłacany przez 20 lat, a rodzinom wielodzietnym - kredyt 1-procentowy spłacany nawet do 40 lat. Inne grupy, które mogą zaciągnąć preferencyjne kredyty, to m.in. młode małżeństwa z dwójką dzieci, rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, sędziowie i prokuratorzy czy osoby, które otrzymały stypendium prezydenta dla utalentowanej młodzieży.

....

Lukaszenko zagrozil i ludzie boja sie wynajmowac . Mieszkania stoja puste a ceny wynajmu sa kosmiczne i ludzie gniota sie w tych co wolno wynajac . Tak dziala komuna . Na szkode ludzi . Widzicie tutaj dlaczego jedyna metoda jest wolny rynek . Tylko on dziala .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:09, 28 Maj 2013    Temat postu:

Białoruś: ulewa pozbawiła prądu ponad 800 miejscowości

833 miejscowości zostały pozbawione prądu na skutek przejścia w poniedziałek ulewy na znacznej części terytorium Białorusi - poinformowało Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Na wielu budynkach wiatr uszkodził dachy.

Uszkodzeniu uległo 184 linii energetycznych i prądu zostało pozbawionych 2428 rozdzielni. Wiatr uszkodził też dachy 95 domów mieszkalnych, a w obwodzie homelskim kilku budynków przemysłowych. Dwie osoby odniosły obrażenia.

W niektórych rejonach kraju spadł grad. W okolicach Słucka miał on średnicę 20 mm.

Do wtorku rano przywrócono dostawę prądu do większości miejscowości, ale nadal usuwane są skutki nawałnicy w obwodach mińskim oraz homelskim i mohylewskim na wschodzie kraju.

....

Ludzie za duzo grzesza ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:44, 28 Maj 2013    Temat postu:

Białoruś: order dla sędzi, która zlikwidowała "Wiasnę"

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka nagrodził Orderem Honoru sędzię, która rozpatrywała sprawę likwidacji Centrum Praw Człowieka "Wiasna" - poinformowały niezależne portale białoruskie.

Państwowa agencja BiełTA wymieniła w grupie osób wyróżnionych przez Łukaszenkę różnymi odznaczeniami sędzię Sądu Najwyższego Walancinę Kruk. W 2003 r. rozpatrywała ona sprawę pozbawienia "Wiasny" rejestracji z powodu udziału jej działaczy w monitorowaniu wyborów prezydenckich w 2001 r. Rejestracja jest niezbędna, by organizacja mogła na Białorusi legalnie funkcjonować.

"Wiasna" jest jedną z najbardziej znanych białoruskich organizacji pozarządowych. Istniała od 1998 r. jako organizacja społeczna. Po likwidacji w 2003 r. działacze trzykrotnie próbowali ją zarejestrować, ale za każdym razem spotykali się z odmową.

Jak podkreśla Radio Swaboda, Kruk uczestniczyła też w rozpatrywaniu innych spraw związanych z opozycją. We wrześniu 2012 r. nie przychyliła się do skargi lidera ruchu "O Wolność" Alaksandra Milinkiewicza, który próbował za pośrednictwem Sądu Najwyższego sprawić, by zarejestrowano go jako kandydata w wyborach do niższej izby parlamentu, Izby Reprezentantów.

Gdy w 2010 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia pozwu założycieli opozycyjnej partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja przeciwko Ministerstwu Sprawiedliwości, sędzia Kruk oznajmiła, że decyzja resortu o niezarejestrowaniu partii była zgodna z prawem.

Dwa lata wcześniej ogłosiła, że odmowa zarejestrowania ruchu "O Wolność" także nie łamie prawa.

....

Taaa zwlaszcza honor to jest to o czym ci goscie wiedza najlepiej .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:30, 31 Maj 2013    Temat postu:

Białoruś: wchodzi w życie dekret w sprawie wynajmu mieszkań

W sobotę wchodzi w życie dekret prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki zakazujący wynajmu mieszkań wybudowanych za preferencyjny kredyt. Mieszkań nie będzie można wynajmować do czasu spłacenia wszystkich rat.

Zgodnie z podpisanym w czwartek dekretem wydłużono też okres obowiązywania zakazu sprzedaży takich mieszkań z roku do pięciu lat, od momentu przedterminowej spłaty kredytu. Według dekretu mieszkań zbudowanych za preferencyjny kredyt nie będzie można wynajmować do czasu jego spłacenia, o ile nie wyrażą na to zgody władze lokalne.

Miejscowe organy wykonawcze i kierownicze oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zobowiązano do systematycznego nadzorowania realizacji zapisów ustawy. W razie ich złamania grozić będą kary administracyjne do 3 mln rubli białoruskich (ok. 1130 zł).

Dekret wprowadza zasadę, że obywatele Białorusi i członkowie ich rodzin będą mogli skorzystać z państwowego wsparcia w postaci preferencyjnego kredytu mieszkaniowego czy jednorazowego dofinansowania. Wyjątek stanowić będą wielodzietne rodziny w razie narodzin kolejnego dziecka.

Zniesiono też możliwość przyznawania jednorazowego dofinansowania na spłatę preferencyjnych kredytów młodym rodzinom oraz mieszkającym i pracującym na wsi.

Na Białorusi rosną koszty wynajmu mieszkań. We wrześniu ubiegłego roku prezydent Łukaszenka mówił o odbieraniu mieszkań, kupionych za preferencyjny kredyt, osobom, które potem je wynajmują.

Według agentów handlu nieruchomościami zakaz wynajmowania mieszkań do czasu spłaty kredytu znacznie skomplikuje sytuację osób, które wynajmowały lokale po to, by spłacić kredyt, i może doprowadzić do dalszego wzrostu cen wynajmu.

Na Białorusi prawo do preferencyjnego kredytu na budowę mieszkania mają liczne grupy obywateli. W Mińsku wojskowym przysługuje 5-procentowy kredyt spłacany przez 20 lat, a rodzinom wielodzietnym - kredyt 1-procentowy nawet na 40 lat. Inne grupy, które mogą zaciągnąć preferencyjne kredyty, to m.in. młode małżeństwa z dwójką dzieci, rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem, sędziowie i prokuratorzy czy osoby, które otrzymały stypendium prezydenta dla utalentowanej młodzieży.

...

No to dopiero ludzie dostana po glowie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:12, 01 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: niezależny muzyk nie dostał brytyjskiej wizy, bo nie ma pracy

Białoruski bard Źmicier Wajciuszkiewicz powiedział niezależnemu tygodnikowi "Nasza Niwa", że nie dostał wizy brytyjskiej, gdyż nie jest oficjalnie zatrudniony.

Wajciuszkiewicz ubiegał się o sześciodniową wizę, by polecieć na imprezę organizowaną przez przedstawicieli białoruskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. Przedstawił od nich zaproszenie i - jak mówi - w piątek dostał odmowę w brytyjskim konsulacie.

- Rzecz w tym, że jestem bezrobotnym, wolnym artystą i dlatego nie mogę nic wpisać w odpowiedniej rubryce w ankiecie. Ale przedstawiłem zaświadczenie o stanie konta, z którego wynika, że mam dość pieniędzy na rachunku, by przeżyć w Wielkiej Brytanii przez te sześć dni - powiedział muzyk.

Płyta Wajciuszkiewicza "Wojaczek" z piosenkami do tekstów polskiego poety Rafała Wojaczka została w marcu uznana za najlepszy album ubiegłego roku na Białorusi na rozdaniu niezależnych nagród Experty. Jego płyta zwyciężyła także w kategorii najlepszego albumu białoruskojęzycznego.

Wajciuszkiewicz mówił w lutym, że już od wielu lat nie może na Białorusi występować z koncertami komercyjnymi. Ostatnio wystąpił natomiast z kilkoma koncertami darmowymi m.in. w siedzibie opozycyjnej Partii BNF w Mińsku.

- Wszyscy pytają, z czego żyję. Muszę kombinować. Zarabiam muzyką, coś piszę dla (nadającej z Polski) telewizji Biełsat. Od czasu do czasu gram zamknięte koncerty w firmach - powiedział.

- Koncertuję w stolicach innych krajów - w Wilnie, w Moskwie. Raz na miesiąc przyjeżdżam do Teatru Buffo (w Warszawie), bo dzięki Januszowi Józefowiczowi mam występ w rosyjskim wieczorze - coś śpiewam po białorusku i po rosyjsku. To bardzo ważne dla mnie wsparcie - zadeklarował.

Wajciuszkiewicz uważa, że mógł się narazić białoruskim władzom tym, że jest przyjacielem Uładzimira Niaklajeua, który był jednym z kandydatów opozycji w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Muzyk uczestniczył w jego kampanii wyborczej.

....

Czyzby donosy od Lukaszenkow .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:36, 01 Cze 2013    Temat postu:

Na Białorusi opłaty za prąd wzrastają prawie o 16 proc.


Opłaty za energię elektryczną dla mieszkańców wzrastają od soboty na Białorusi o 15,7 proc. Jest to już trzecia podwyżka w tym roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z czwartku ryczałtowa opłata za prąd w domach mieszkalnych wzrasta z 382,4 rubli białoruskich (1,45 zł) za 1 kWh do 442,4 rubli (1,68 zł) z wyjątkiem mieszkań i domów wyposażonych w płyty elektryczne; w takich wypadkach opłata wzrasta z 324,9 do 375,9 rubla (z 1,23 zł do 1,43 zł).

Poprzednia podwyżka cen energii miała miejsce 1 lutego. Opłaty za prąd i gaz wzrosły wówczas o 18 proc. Pierwsza podwyżka z 1 stycznia wynosiła 9,5 proc.

Opłaty wielu mediów i usług na Białorusi, m.in. dostaw energii elektrycznej czy gazu, są w pewnym stopniu dotowane przez państwo. W październiku wicepremier Uładzimir Siemaszka zapowiedział jednak, że do końca 2016 roku mieszkańcy Białorusi zaczną opłacać 100 procent kosztów dostarczanej im energii elektrycznej. Pod koniec 2012 roku pokrywali zaledwie 30,9 proc. kosztów dostarczanej energii elektrycznej, 16,8 proc. ogrzewania i 19,1 proc. gazu.

Według danych głównego urzędu statystycznego Biełstat inflacja wyniosła na Białorusi w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku 5,9 proc. W całym 2012 roku wyniosła 21,8 proc., a rząd zapowiadał na ten rok obniżenie jej do 12 proc.

W 2011 roku Białoruś przeszła najpoważniejszy kryzys finansowy od dojścia do władzy prezydenta Alaksandra Łukaszenki w 1994 roku. Inflacja roczna wyniosła 108,7 proc., a władze zmuszone były przeprowadzić znaczące dewaluacje, które obniżyły kurs rubla o 187,3 proc. w skali roku.

Media opozycyjne pisały wówczas, że kłopoty gospodarcze, z którymi boryka się kraj, są związane z podwyżkami pensji i emerytur przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku i z emisją pieniądza w celu finansowania programów państwowych.

Według oficjalnych danych z grudnia 2012 roku średnia pensja na Białorusi wynosiła ponad 4,74 mln rubli białoruskich, czyli równowartość 553 dolarów. Podniesienie jej do co najmniej 500 dolarów do końca 2012 roku nakazał Łukaszenka w maju zeszłego roku, a więc przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi.

???

A gdzie wolny rynek ? Ludzie maja placic ceny ale jakie ? Monopolistyczne !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:32, 05 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: Mijatović: należy zmienić ustawę o mediach

Białoruska ustawa o mediach powinna zostać zreformowana, a zatrzymania dziennikarzy na Białorusi powinny natychmiast ustać - oświadczyła dzisiaj na konferencji pasowej w Mińsku przedstawicielka OBWE ds. wolności mediów Dunja Mijatović.

- Jestem zdecydowanie przekonana, że warunkiem jakichkolwiek pozytywnych zmian w sferze wolności mediów na Białorusi jest natychmiastowe zaprzestanie krótkoterminowych aresztów dziennikarzy. W ostatnim czasie było ich 60 - oznajmiła Mijatović.

Zaznaczyła, że należy też natychmiast wycofać zarzuty przeciwko dziennikarzom. Jej zdaniem w tej sferze doszło na Białorusi także do pozytywnych wydarzeń. Za jedno z nich uznała umorzenie sprawy przeciwko dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" i działaczowi polskiej mniejszości Andrzejowi Poczobutowi o zniesławienie prezydenta Alaksandra Łukaszenki czy przeciwko studentowi dziennikarstwa Antonowi Surapinowi, który jako pierwszy opublikował w internecie zdjęcia pluszowych misiów z apelami o wolność słowa, zrzuconych w ubiegłym roku nad Białorusią.

- Należy też rozpocząć liberalizację i reformę przestarzałej ustawy o mediach i wszystkich innych ustaw mających związek z wolnością mediów i internetu - podkreśliła. Jak dodała, na tym krótkoterminowym celu zamierza skupić się w pracy z władzami, społeczeństwem obywatelskim i dziennikarzami na Białorusi.

Zdaniem Mijatović trzeba utworzyć na Białorusi publiczne rozgłośnie radiowo-telewizyjne, gdyż jest ona jednym z niewielu państw, gdzie ich nie ma, jak również zwiększyć równowagę między mediami państwowymi i komercyjnymi oraz uczciwą konkurencję. - To można osiągnąć tylko zmianami ustaw - zaznaczyła.

Według niej pozytywnym zjawiskiem jest coraz szerszy dostęp na Białorusi do internetu, który powinien być jeszcze bardziej powszechny, gdyż to zwiększa pluralizm mediów. W tym kontekście Mijatović zauważyła, że powinno być więcej miejsc, gdzie można korzystać z bezpłatnego połączenia bezprzewodowego z internetem.

- Należy zezwolić na krytyczne, prowokacyjne głosy w społeczeństwie, choćby było to bardzo niewygodne, a czasem drażliwe czy bolesne. Jeśli komuś to nie odpowiada, może się zwrócić do sądu. Ale żadnego dziennikarza nie wolno za to wsadzać do więzienia ani nękać. Taka jest cena demokracji - podkreśliła.

Mijatović, która przyjechała na Białoruś na zaproszenie białoruskiego MSZ, powiedziała, że dostrzega u władz białoruskich wolę kontynuowania współpracy z jej biurem. - Wszystkie drzwi były dla mnie otwarte i rozmawiano ze mną otwarcie i przyjaźnie - zaznaczyła.

>>>>

Trzeba zmienic .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:57, 05 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: w czerwcu wybór lokalizacji rosyjskiej bazy lotniczej

Do końca czerwca ma zostać wybrane lotnisko, na którym zostanie rozmieszczona rosyjska baza lotnicza na Białorusi. Powiedział o tym w Mińsku minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, którego cytuje państwowa agencja BiełTA.

Szojgu powiadomił, że w jutro przybędzie na Białoruś grupa rekonesansowa w celu wyboru lotniska pod rosyjską bazę. - Myślę, że w ciągu trzech-czterech tygodni ta grupa na czele z dowódcą naczelnym lotnictwa wojskowego Rosji wybierze lotnisko pod bazę sił, które ustaliliśmy - oznajmił Szojgu.

- Jak uzgodniliśmy, już w tym roku pojawi się komendantura lotnicza, i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zjawią się tu pierwsze samoloty, które staną się częścią składową naszej wspólnej bazy lotniczej - oznajmił Szojgu.

Pod koniec kwietnia Szojgu oświadczył, że Rosja zamierza rozmieścić na Białorusi pułk wojsk lotniczych, a także dostarczy jej cztery dywizjony rakietowych systemów przeciwlotniczych S-300.

- Przystępujemy do rozpatrywania planu utworzenia tu rosyjskiej bazy lotniczej z myśliwcami. Mamy nadzieję, że w 2015 r. będzie już tutaj pułk lotniczy - powiedział wówczas Szojgu. Dodał, że w 2013 r. planowane jest utworzenie na Białorusi dowództwa lotniczego oraz rozmieszczenie pierwszej, dyżurnej grupy myśliwców bojowych.

Plany te skrytykowały białoruskie partie i organizacje opozycyjne, podkreślając, że Białoruś ma zapisany w konstytucji status państwa neutralnego.

Również w środę wspólne ćwiczenia systemu tarczy antyrakietowej Wspólnoty Niepodległych Państw "Wspólnota Bojowa-2013" zapowiedział w Mińsku minister obrony Kazachstanu Adilbek Dżaksybekow.

Decyzję o przeprowadzeniu wspólnych ćwiczeń obrony przeciwlotniczej obejmujących strzelanie bojowe podjęto tego dnia na spotkaniu ministrów obrony państw WNP w Mińsku. Mają się one odbyć z miejscach stałej dyslokacji wojsk, jak również na poligonach Rosji i Kazachstanu.

- Te ćwiczenia są prowadzone, by przetrenować współdziałanie naszych sił zbrojnych w ramach zjednoczonego systemu obrony przeciwlotniczej, i nadadzą dodatkowy impuls dalszemu rozwojowi w tej sferze - oznajmił kazachski minister.

W kwietniu 1997 roku Białoruś utworzyła z Moskwą Związek Białorusi i Rosji (ZBiR), a w 1999 roku podpisano traktat o przekształceniu ZBiR w Państwo Związkowe Rosji i Białorusi.

>>>>

Lukaszenko nieustannie likwiduje Bialorus .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:21, 06 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: organizatorzy koncertów muszą mieć zgodę wydziału ideologii

Organizatorzy wydarzeń kulturalno-widowiskowych na Białorusi będą musieli otrzymywać zgodę na ich przeprowadzenie w wydziale ds. ideologii władz obwodowych lub mińskich. Dekret tej treści podpisał dzisiaj prezydent Aleksander Łukaszenka.

- Dokument ten ma na celu unowocześnienie praktyki organizowania i przeprowadzania takich imprez, stymulowania działalności twórczej rodzimych wykonawców, wspierania młodych talentów i ochrony interesów widzów przed oszustwem ze strony nieuczciwych organizatorów - poinformowano w biurze prasowym prezydenta.

Dekret przewiduje, że organizator ma obowiązek otrzymać zaświadczenie o prawie do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy kulturalno-widowiskowej na terytorium Białorusi w wydziale pracy ideologicznej, kultury i ds. młodzieży władz obwodowych lub mińskich.

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy z udziałem białoruskich i zagranicznych lub tylko zagranicznych wykonawców będzie wydawane po dokonaniu wpłaty do specjalnego prezydenckiego funduszu wspierania utalentowanej młodzieży. Zgoda na imprezę z udziałem tylko białoruskich wykonawców będzie wydawana bezpłatnie.

>>>>

Wydzialu jakiej ideologii ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:36, 10 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: sprawa przeciwko prezes stowarzyszenia AK przekazana do sądu

Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Żoł­nie­rzy AK na Bia­ło­ru­si We­ro­ni­ka Se­ba­stia­no­wicz do­sta­ła za­wia­do­mie­nie o prze­ka­za­niu do sądu spra­wy prze­ciw­ko niej. Po­sta­wio­no jej za­rzut zor­ga­ni­zo­wa­nia nie­le­gal­ne­go zgro­ma­dze­nia.

We­zwa­nie na mi­li­cję do­stał także pre­zes nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze bia­ło­ru­skie Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si Mie­czy­sław Jaś­kiewcz.

ZPB usta­wił 12 maja w miej­sco­wo­ści Racz­kowsz­czy­zna w ob­wo­dzie gro­dzień­skim krzyż upa­mięt­nia­ją­cy ostat­nie­go do­wód­cę AK po­łą­czo­nych sił Szczu­czyn-Li­da Ana­to­la Ra­dzi­wo­ni­ka ps. Olech, który wraz z od­dzia­łem zgi­nął w wal­kach z NKWD w 1949 roku. Na uro­czy­sto­ści tej było m.​in. kilku by­łych żoł­nie­rzy AK, w tym Se­ba­stia­no­wicz.

- Do­sta­łam za­wia­do­mie­nie, że spra­wa zo­sta­ła prze­ka­za­na do sądu z po­wo­du zor­ga­ni­zo­wa­nia prze­ze mnie ma­so­we­go zgro­ma­dze­nia - po­wie­dzia­ła w po­nie­dzia­łek Se­ba­stia­no­wicz.

Jak pod­kre­śli­ła, nie uważa, by zła­ma­ła prawo. - Każdy czło­wiek, który się uro­dził, po­śmiert­nie ma prawo do krzy­ża - po­wie­dzia­ła. Za­zna­czy­ła, że była na uro­czy­sto­ści po­sta­wie­nia krzy­ża, po­dob­nie jak wiele in­nych osób, w tym 5-6 by­łych żoł­nie­rzy AK z Bia­ło­ru­si, ale sama ni­ko­go nie na­ma­wia­ła do udzia­łu.

- Jedno mnie śmie­szy, że mam 82 lata i jesz­cze po­tra­fię coś zro­bić. Nawet nie wie­dzia­łam o swo­ich zdol­no­ściach! Jak ja mogę coś zor­ga­ni­zo­wać? Po­la­ków nie trze­ba za­pra­szać tam, gdzie jest mo­dli­twa i msza. Jak tylko ktoś się do­wie­dział, prze­je­chał sam - po­wie­dzia­ła.

We­dług in­for­ma­cji Se­ba­stia­no­wicz na Bia­ło­ru­si żyje obec­nie około 70 by­łych żoł­nie­rzy AK. - Więk­szość jest już przy­ku­ta do łóżka, po wy­le­wach, ata­kach serca - oznaj­mi­ła.

Jaś­kie­wicz po­wie­dział, że ZPB chciał sym­bo­licz­nie uczcić pa­mięć żoł­nie­rzy AK, któ­rzy zgi­nę­li pod Racz­kowsz­czy­zną i nawet nie wia­do­mo, gdzie jest ich mo­gi­ła. - Chcie­li­śmy to zro­bić w Dzień Pa­mię­ci "Żoł­nie­rzy Wy­klę­tych" 1 marca, ale był wtedy śnieg po pas, zie­mia zmar­z­nię­ta. Więc zde­cy­do­wa­li­śmy się na 12 maja, w rocz­ni­cę śmier­ci "Ole­cha". (...) Było po­świę­ce­nie, krót­ka msza po­lo­wa. Ze­bra­li się lu­dzie z oko­licz­nych wsi, nie­któ­rzy jesz­cze pa­mię­ta­ją tamte czasy - po­wie­dział.

Za­zna­czył, że krzyż po­sta­wio­no na te­re­nie pry­wat­nym, a jego wła­ści­ciel dał na to zgodę. - Po ja­kimś cza­sie w ga­ze­tach miej­sco­wych za­czę­ły się ar­ty­ku­ły, że AK-owcy to byli ban­dy­ci - mówi Jaś­kie­wicz. - Potem się za­czę­ło. Do­sta­łem we­zwa­nie na mi­li­cję na 4 czerw­ca, ale nie po­sze­dłem, bo w ze­szłym ty­go­dniu byłem w Pol­sce.

W uro­czy­sto­ści 12 maja brał także udział kon­sul ge­ne­ral­ny RP w Grod­nie An­drzej Chod­kie­wicz. Jak po­wie­dział, przy­szedł na za­pro­sze­nie Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si. We­dług niego zgro­ma­dzi­ło się wów­czas 120-150 osób.

Chod­kie­wicz sza­cu­je licz­bę miejsc upa­mięt­nień żoł­nie­rzy AK w swoim okrę­gu na około 30-40. - Cza­sa­mi są to całe kwa­te­ry, a cza­sa­mi ta­blicz­ki na cmen­ta­rzach pa­ra­fial­nych czy ko­mu­nal­nych, że tu spo­czy­wa żoł­nierz AK - mówi.

Jak pod­kre­śla, więk­szość miejsc, gdzie po­le­gli żoł­nie­rze AK, zo­sta­ła od­two­rzo­na na po­cząt­ku lat 90. przez kom­ba­tan­tów AK. - Nie­któ­re (upa­mięt­nie­nia) są na pewno na miej­scu, gdzie tych żoł­nie­rzy po­cho­wa­no, nie­któ­re są ewi­dent­nie sym­bo­licz­ne - do­da­je.

>>>>

No tak AK to wrogowie towarzysz Stalina i Hitlera a zatem i tow. Lukaszki ich wiernego ucznia...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:09, 12 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: rosyjska baza to Waterloo Łukaszenki

Pla­no­wa­ne roz­miesz­cze­nie na te­ry­to­rium Bia­ło­ru­si ro­syj­skiej bazy lot­ni­czej to Wa­ter­loo bia­ło­ru­skie­go pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki - oce­nia w śro­do­wym nu­me­rze nie­za­leż­ne­go ty­go­dni­ka "Swo­bod­ny­je No­wo­sti Plus" ana­li­tyk Waler Kar­ba­le­wicz.

- Po­ja­wie­nie się na Bia­ło­ru­si ro­syj­skiej bazy lot­ni­czej ozna­cza ja­ko­ścio­wą zmia­nę sta­tu­su geo­po­li­tycz­ne­go Bia­ło­ru­si - oce­nia Kar­ba­le­wicz.

Ar­gu­men­tu­je, że choć na te­ry­to­rium Bia­ło­ru­si już od wielu lat znaj­du­ją się dwa ro­syj­skie obiek­ty woj­sko­we - sta­cja ra­dio­lo­ka­cyj­na "Wołga" pod Han­ce­wi­cza­mi ma­ją­ca uprze­dzać o ataku ra­kie­to­wym oraz cen­trum łącz­no­ści ro­syj­skiej ma­ry­nar­ki wo­jen­nej pod Wi­lej­ką - to do­tych­czas nie było ro­syj­skiej broni ani środ­ków słu­żą­cych do jej prze­no­sze­nia.

Kar­ba­le­wicz pod­kre­śla, że 20 wy­po­sa­żo­nych w ra­kie­ty sa­mo­lo­tów Su-30CM ma zo­stać roz­miesz­czo­nych na Bia­ło­ru­si do 2015 r., a ma­szy­ny te mogą jed­no­cze­śnie peł­nić funk­cję sa­mo­lo­tu prze­chwy­tu­ją­ce­go oraz my­śliw­ca bom­bar­du­ją­ce­go. Mia­ła­by to być od­po­wiedź - przy­wo­łu­je Kar­ba­le­wicz opi­nię eks­per­tów - na plany roz­miesz­cze­nia w Pol­sce do końca 2013 r. 24 ame­ry­kań­skich my­śliw­ców F-16.

We­dług niego Rosja bę­dzie teraz mogła wcią­gnąć Bia­ło­ruś w wojnę wbrew jej woli i wbrew bia­ło­ru­skim in­te­re­som na­ro­do­wym. - Sta­nie­my się za­kład­ni­ka­mi wiel­ko­mo­car­stwo­wych am­bi­cji Rosji, a jed­no­cze­śnie celem ude­rze­nia od­we­to­we­go - ostrze­ga.

- In­ny­mi słowy, ogra­ni­cze­niu ule­gnie woj­sko­wa su­we­ren­ność Bia­ło­ru­si. Bia­ło­ru­skie pań­stwo stra­ci pełną kon­tro­lę nad swoim te­ry­to­rium w naj­bar­dziej new­ral­gicz­nej sfe­rze - obro­ny - pisze Kar­ba­le­wicz.

Jego zda­niem dla Łu­ka­szen­ki jest to nie­zwy­kle istot­ny ru­bi­kon po­li­tycz­ny i psy­cho­lo­gicz­ny. - Wi­ze­ru­nek obroń­cy su­we­ren­no­ści, zde­cy­do­wa­nie od­pie­ra­ją­ce­go rosz­cze­nia za­rów­no Za­cho­du, jak i Wscho­du, od­cho­dzi w prze­szłość. Świad­czy to o po­waż­nym osła­bie­niu po­li­tycz­nym bia­ło­ru­skie­go przy­wód­cy - oce­nia ana­li­tyk.

Pro­gno­zu­je on, że roz­miesz­cze­nie ro­syj­skiej bazy umoc­ni na świe­cie wi­ze­ru­nek Bia­ło­ru­si jako ro­syj­skie­go sa­te­li­ty i po­now­nie obu­dzi w za­chod­nich sto­li­cach myśl, że roz­wią­za­nia "kwe­stii bia­ło­ru­skiej" na­le­ży szu­kać w Mo­skwie; stwo­rzy także nową linię po­dzia­łu mię­dzy Bia­ło­ru­sią i Za­cho­dem.

Kar­ba­le­wicz uważa, że moż­li­wo­ści sprze­ci­wia­nia się przez Łu­ka­szen­kę Rosji ogra­ni­cza trud­na sy­tu­acja w bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ce, która nie jest pod­da­wa­na nie­zbęd­nym re­for­mom, a za ogrom­ną pomoc go­spo­dar­cza ze stro­ny Rosji trze­ba czymś pła­cić.

- Jak wia­do­mo, każdy Na­po­le­on ma swoje Wa­ter­loo - pod­kre­śla ana­li­tyk.

Mi­ni­ster obro­ny Rosji Sier­giej Szoj­gu za­po­wie­dział, że do końca czerw­ca ma zo­stać wy­bra­ne lot­ni­sko, na któ­rym zo­sta­nie roz­miesz­czo­na ro­syj­ska baza lot­ni­cza na Bia­ło­ru­si. Wcze­śniej mówił, że Rosja do­star­czy Bia­ło­ru­si czte­ry dy­wi­zjo­ny ra­kie­to­wych sys­te­mów prze­ciw­lot­ni­czych S-300. Już w 2013 r. pla­no­wa­ne jest utwo­rze­nie na Bia­ło­ru­si do­wódz­twa lot­ni­cze­go oraz roz­miesz­cze­nie pierw­szej, dy­żur­nej grupy my­śliw­ców bo­jo­wych.

>>>>

Czekamy na upadek wampira .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:33, 13 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: skierowano do sądu sprawę przeciwko szefowi ZBP

Przeciwko prezesowi nieuznawanego przez władze białoruskie Związku Polaków na Białorusi Mieczysławowi Jaśkiewiczowi skierowano sprawę do sądu w związku z ustawieniem krzyża upamiętniającego żołnierzy AK. Jaśkiewicz został o tym powiadomiony listownie.

- Na poczcie otrzymałem protokół z milicji szczuczyńskiej. Było tam tylko napisane, że 12 maja odbyła się uroczystość w miejscowości Raczkowszczyzna i postawiono krzyż. Zakwalifikowano to jako nielegalny wiec - powiedział Jaśkiewicz. Jak dodał, w protokole napisano, że sprawa została skierowana do sądu.

Jaśkiewicz wyjaśnił, że list dotarł na pocztę 4 czerwca, ale ponieważ on sam cały tydzień był w Polsce, odebrał go dopiero we wtorek. - Na razie nie mam wezwania do sądu - dodał.

ZPB ustawił 12 maja w miejscowości Raczkowszczyzna w obwodzie grodzieńskim krzyż upamiętniający ostatniego dowódcę AK połączonych sił Szczuczyn-Lida, Anatola Radziwonika ps. "Olech", który wraz z oddziałem zginął w walkach z NKWD w 1949 roku. Na uroczystości tej było ponad sto osób, w tym kilku byłych żołnierzy AK oraz konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz.

- Wiem, że w tej miejscowości chodziła już milicja, przesłuchują ludzi. Pytają, jak to było - powiedział Jaśkiewicz.

Wcześniej zawiadomienie o przekazaniu do sądu sprawy przeciwko niej dostała prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weronika Sebastianowicz. Postawiono jej zarzut zorganizowania nielegalnego zgromadzenia.

Jaśkiewicz podkreśla, że krzyż postawiono na terenie prywatnym, a jego właściciel wyraził na to zgodę.

>>>

Lukaszenkowsie bestie znowu szaleja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:11, 14 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: trzeci w tym roku wyrok śmierci

Bia­ło­ru­ski sąd ska­zał w pią­tek na karę śmier­ci przez roz­strze­la­nie 25-let­nie­go męż­czy­znę, któ­re­go sę­dzio­wie uzna­li za win­ne­go za­bój­stwa ze szcze­gól­nym okru­cień­stwem. Prze­ciw­ko wy­ro­ko­wi, trze­cie­mu w tym roku, za­pro­te­sto­wa­ło Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna".

Do za­bój­stwa do­szło w nocy z 19 na 20 wrze­śnia ze­szłe­go roku. Wra­ca­ją­cej do domu mło­dej dziew­czy­nie za­da­no wiele cio­sów nożem, w wy­ni­ku czego wy­krwa­wi­ła się na śmierć. Na pro­ce­sie oskar­żo­ny przy­znał się do winy; w ostat­nim sło­wie po­pro­sił o prze­ba­cze­nie matkę za­bi­tej. Wcze­śniej, w 2005 roku, zo­stał ska­za­ny na 8 lat wię­zie­nia za śmier­tel­ne po­bi­cie part­ne­ra swo­jej matki.

- Nie oce­nia­jąc stop­nia winy ani w tym, ani we wszyst­kich po­przed­nich wy­pad­kach wy­da­nia wy­ro­ku śmier­ci, uwa­ża­my sam fakt orze­cze­nia ta­kiej kary za ab­so­lut­nie nie­do­pusz­czal­ny we współ­cze­snej spo­łecz­no­ści eu­ro­pej­skiej - po­wie­dział przed­sta­wi­ciel "Wia­sny" Uła­dzi­mir Łab­ko­wicz.

Dodał, że "Wia­sna" do­ma­ga się od władz bia­ło­ru­skich co naj­mniej wpro­wa­dze­nia mo­ra­to­rium na karę śmier­ci, a naj­le­piej jej znie­sie­nia.

To już trze­ci wyrok śmier­ci, o któ­rym po­in­for­mo­wa­no w tym roku na Bia­ło­ru­si. W środę sąd w Grod­nie orzekł taką karę wobec 23-let­nie­go męż­czy­zny za po­dwój­ne mor­der­stwo - swej żony i jej do­mnie­ma­ne­go ko­chan­ka. Pod ko­niec kwiet­nia ska­za­no na śmierć osa­dzo­ne­go, który zabił współ­więź­nia.

Bia­ło­ruś jest obec­nie je­dy­nym kra­jem w Eu­ro­pie, gdzie orze­ka się i wy­ko­nu­je karę śmier­ci. Nie ma jed­nak do­stę­pu do ofi­cjal­nych sta­ty­styk, gdyż w dal­szym ciągu są one kla­sy­fi­ko­wa­ne jako ta­jem­ni­ca pań­stwo­wa.

>>>>

Takie ,,sady" to nie wiadomo kogo skazuja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:15, 14 Cze 2013    Temat postu:

Doktorant UMK, może zostać deportowany. ABW twierdzi, że "zagraża państwu"

"Ga­ze­ta Po­mor­ska": - Nadal nie wiem, jaki błąd mo­głem po­peł­nić - mówi po­cho­dzą­cy z Bia­ło­ru­si Paweł Jusz­kie­wicz, dok­to­rat z UMK. Wczo­raj spec­ko­mi­sja uzna­ła, że ABW nie na­ru­szy­ła wobec niego prawa.

Paweł Jusz­kie­wicz, dok­to­rant z UMK od 10 lat jest w Pol­sce. W ubie­głym roku zło­żył wnio­sek o oby­wa­tel­stwo. Wo­je­wo­da wiel­ko­pol­ski po­pro­sił o opi­nię AWB. Służ­by stwier­dzi­ły, że Paweł za­gra­ża bez­pie­czeń­stwu na­ro­do­we­mu Pol­ski. Uza­sad­nie­nie tego sta­no­wi­ska jest tajne. Nie po­znał go nawet sam za­in­te­re­so­wa­ny.

Wczo­raj po­zna­ła je na­to­miast sej­mo­wa ko­mi­sja ds. służb spe­cjal­nych. Wnio­sko­wał o to poseł PO Krzysz­tof Brej­za.

- Spe­cy­fi­ka spraw tej ko­mi­sji nie po­zwa­la mi zbyt sze­ro­ko ko­men­to­wać tej spra­wy - mówi. - Ale praw­dą jest, że szef ABW przed­sta­wił nam szcze­gó­ło­we dane na temat pana Pawła i mogę je­dy­nie po­wie­dzieć, że z tej in­for­ma­cji nie wy­ni­ka, aby ABW na­ru­szy­ła obo­wią­zu­ją­ce w Pol­sce prawo.

Paweł Jusz­kie­wicz jest zszo­ko­wa­ny: - Spec­ko­mi­sja wy­słu­cha­ła tylko jed­nej stro­ny, nie dając mi moż­li­wo­ści od­nie­sie­nia się. To nie­rów­ność sił. A ja nadal nie wiem, o co cho­dzi.

Dok­to­ran­to­wi grozi de­por­ta­cja.

>>>>

COO JEST GRANE !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:11, 16 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: strajkują sprzedawcy targowisk w Grodnie

Sprzedawcy dwóch największych targowisk w Grodnie strajkują przeciwko wprowadzeniu przez władze Białorusi od 1 lipca obowiązkowej certyfikacji towarów, wymaganej w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu.

- Strajk ogłoszono na razie tylko na jeden dzień. Ma on charakter ostrzegawczy. We wtorek zamierzamy wrócić do pracy, ale jeśli do 24 czerwca problem nie zostanie rozwiązany, protesty mogą być kontynuowane - powiedział jeden z przedsiębiorców, cytowany przez portal Karta’97.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu przedsiębiorcy muszą mieć certyfikaty jakości sprzedawanych towarów i dotyczy to także towarów wwożonych na Białoruś z Rosji. Certyfikat można uzyskać albo potwierdzając rosyjską certyfikację, albo oddając do ekspertyzy w specjalnych ośrodkach co najmniej 5 egzemplarzy danego produktu.

Zdaniem przedsiębiorców koszty ekspertyzy są zbyt wysokie i doprowadzą do wyparcia z rynku tanich towarów oraz znacznego wzrostu cen pozostałych, co z kolei zmusi wielu drobnych przedsiębiorców do zaprzestania działalności.

Przepisy te miały początkowo obowiązywać od 1 stycznia, ale w związku z niezadowoleniem przedsiębiorców ich wejście w życie odroczono do 1 lipca.

Jednodniowy strajk przeciwko nowym przepisom przeprowadziła wcześniej część przedsiębiorców z Witebska.

...

Popieramy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:04, 18 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: emerytura Szuszkiewicza wynosi 37 centów

Emerytura byłego przewodniczącego Rady Najwyższej (parlamentu) niepodległej Białorusi Stanisława Szuszkiewicza wynosi 3200 rubli białoruskich, czyli równowartość 37 centów - informuje we wtorek niezależna gazeta białoruska "Narodnaja Wola".

- Moja emerytura jest wskaźnikiem tego, jak rozwija się gospodarka Białorusi. (Prezydent Alaksandr) Łukaszenka dekretem z 1997 r. pozostawił ją na poziomie z 1996 r., ale wtedy była ona warta 300 dolarów, a teraz - 37 centów! Nasz rubel osłabił się 800-krotnie - oświadczył Szuszkiewicz.

Do 1997 r. obowiązywała na Białorusi uchwała parlamentu, że byli premierzy i szefowie państwa - a więc także Szuszkiewicz, który w latach 1991-1994 był przewodniczącym Rady Najwyższej - otrzymują 70-75 proc. pensji zasadniczej wypłacanej obecnemu premierowi i szefowi parlamentu. Łukaszenka unieważnił ten przepis dekretem o "uregulowaniu emerytur za szczególne zasługi wobec narodu białoruskiego". Jak pisze "Narodnaja Wola", de facto osobiście zdecydował, komu należą się wysokie emerytury.

W rezultacie wysokie emerytury przyznano głównie przywódcom sowieckiej Białorusi, np. b. szefom partii komunistycznej Mikałajowi Sluńkouowi oraz Jafremowi Sakałouowi. Pięciu byłym przywódcom niezależnej Białorusi - w tym Szuszkiewiczowi, Mieczysłauowi Hrybowi, którzy przewodniczył Radzie Najwyższej po nim, oraz b. premierowi Michaiłowi Czyhirowi - pozostawiono emerytury na wcześniejszym poziomie.

W 1997 r. było to 3 mln 196 tys. rubli białoruskich, ale po denominacji z 1999 r. suma ta przeobraziła się w 3200 rubli, czyli 37 centów według obecnego kursu dolara. Tyle właśnie otrzymuje obecnie Szuszkiewicz, który jako przywódca Białorusi w grudniu 1991 r. wraz z prezydentami Rosji i Ukrainy, Borysem Jelcynem i Leonidem Krawczukiem, podpisał porozumienie białowieskie w sprawie likwidacji ZSRR i utworzenia Wspólnoty Niepodległych Państw.

Były szef parlamentu próbował w 2002 r. domagać się sprawiedliwości drogą sądową, ale sąd pierwszej instancji, a potem Sąd Najwyższy orzekły, że wszystko jest zgodne z obowiązującym prawodawstwem. Bez odpowiedzi pozostał także jego apel z 2010 r. w tej sprawie do ówczesnych przywódców, w tym premiera Siarhieja Sidorskiego i szefów obu izb parlamentu.

Hryb i Czyhir zrzekli się emerytury "za szczególne zasługi". Pierwszy, który jest generałem milicji, otrzymuje emeryturę mundurową, a drugi od pięciu lat zwykłą emeryturę za wysługę lat. Szuszkiewicz emerytury "za szczególne zasługi" się nie zrzekł. 3200 rubli co miesiąc przynosi mu listonosz.

- Jeśli chodzi o mnie, to Bogu dzięki zdrowie mi dopisuje i mogę zarabiać na życie. Teraz akurat czytam prace roczne i dyplomowe studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykładam. W tym roku miałem wykłady w Polsce, Korei Południowej i w Austrii - oświadczył Szuszkiewicz.

...

Ale odlot ! Przynajmniej powinno byc jakies minimum aby nie umrzec .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:34, 19 Cze 2013    Temat postu:

Proces szefa ZPB i prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK

Przed sądem w Szczu­czy­nie, w ob­wo­dzie gro­dzień­skim, roz­po­czął się w środę pro­ces szefa nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze w Miń­sku Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si (ZPB) Mie­czy­sła­wa Jaś­kie­wi­cza oraz pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Żoł­nie­rzy AK w tym kraju We­ro­ni­ki Se­ba­stia­no­wicz.

Są oni oskar­że­ni o zor­ga­ni­zo­wa­nie nie­le­gal­ne­go zgro­ma­dze­nia.

ZPB usta­wił 12 maja w miej­sco­wo­ści Racz­kowsz­czy­zna w ob­wo­dzie gro­dzień­skim krzyż upa­mięt­nia­ją­cy ostat­nie­go do­wód­cę AK po­łą­czo­nych sił Szczu­czyn-Li­da, Ana­to­la Ra­dzi­wo­ni­ka ps. "Olech", który wraz z od­dzia­łem zgi­nął w wal­kach z NKWD w 1949 roku. Na uro­czy­sto­ści tej było ponad 100 osób, w tym Se­ba­stia­no­wicz, kilku in­nych by­łych żoł­nie­rzy AK oraz kon­sul ge­ne­ral­ny RP w Grod­nie An­drzej Chod­kie­wicz.

W związ­ku z tym wy­da­rze­niem prze­ciw Jaś­kie­wi­czo­wi oraz Se­ba­stia­no­wicz skie­ro­wa­no spra­wy do sądu. Oboj­gu za­rzu­ca się zor­ga­ni­zo­wa­nie nie­le­gal­ne­go zgro­ma­dze­nia, za co grozi kara do 15 dni aresz­tu lub kara grzyw­ny. Jaś­kie­wicz pod­kre­śla, że krzyż po­sta­wio­no na te­re­nie pry­wat­nym, a jego wła­ści­ciel wy­ra­ził na to zgodę.

Na śro­do­wą roz­pra­wę przy­by­ło kil­ku­dzie­się­ciu dzia­ła­czy mniej­szo­ści pol­skiej, dzia­ła­cze praw czło­wie­ka, dzien­ni­ka­rze oraz kon­sul pol­ski z Grod­na Adam Chmu­ra.

Se­ba­stia­nowcz po­wie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom, że nie czuje się winna. - Krzyż jest świę­ty i na­le­ży się po­śmiert­nie każ­de­mu czło­wie­ko­wi, który się na­ro­dził - oznaj­mi­ła. W roz­mo­wie do­da­ła, że cie­szy się, iż krzyż upa­mięt­nia­ją­cy Ra­dzi­wo­ni­ka i in­nych AK-owców nadal stoi. - Muszę zna­leźć jesz­cze brata swo­je­go i też po­sta­wić mu krzyż. Do dziś nie wiem, gdzie leży. Też był w AK - pod­kre­śli­ła.

W całej spra­wie pol­skie MSZ wy­da­ło 13 czerw­ca oświad­cze­nie. Na­pi­sa­ło w nim, że próba oskar­że­nia Se­ba­stia­no­wicz i Jaś­kie­wi­cza "za upa­mięt­nie­nie do­wód­cy AK i rze­ko­me zor­ga­ni­zo­wa­nie nie­le­gal­ne­go zgro­ma­dze­nia przy­po­mi­na re­pre­sje z mrocz­nych cza­sów, które po­win­ny dawno odejść w całej Eu­ro­pie w prze­szłość". - Mniej­szo­ści na­ro­do­we mają w całej Eu­ro­pie, w tym w Pol­sce, prawo do kul­ty­wo­wa­nia swej toż­sa­mo­ści i hi­sto­rii. Ocze­ku­je­my także od Bia­ło­ru­si re­spek­to­wa­nia tego prawa - pod­kre­ślo­no.

Kon­sul Chod­kie­wicz sza­cu­je licz­bę miejsc upa­mięt­nień żoł­nie­rzy AK w swoim okrę­gu na około 30-40, przy czym cza­sa­mi są to całe kwa­te­ry, a cza­sa­mi ta­blicz­ki na cmen­ta­rzach pa­ra­fial­nych czy ko­mu­nal­nych in­for­mu­ją­ce, że w tym miej­scu spo­czy­wa żoł­nierz AK.

We­dług in­for­ma­cji Se­ba­stia­no­wicz na Bia­ło­ru­si żyje obec­nie około 70 by­łych żoł­nie­rzy AK, przy czym więk­szość jest już przy­ku­ta do łóżek.

>>>>

Co to ma byc ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:21, 19 Cze 2013    Temat postu:

Grzywny dla szefa Związku Polaków na Białorusi i prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK

Szef nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Mieczysław Jaśkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK w tym kraju Weronika Sebastianowicz skazani zostali na kary grzywny.

Sąd w Szczuczynie w obwodzie grodzieńskim skazał prezesa ZPB na grzywnę wysokości 4 mln rubli białoruskich (1,5 tys. zł), a Sebastianowicz na 2,5 mln (900 zł).

Uznano ich za winnych złamania zasad przeprowadzania zgromadzeń masowych, gdyż nie uzyskali zgody władz na organizowaną przez siebie akcję - powiedział adwokat oskarżonych Uładzimir Kisialewicz.

Chodzi o wydarzenie z 12 maja tego roku, kiedy to ZPB ustawił we wsi Raczkowszczyzna w obwodzie grodzieńskim krzyż upamiętniający ostatniego dowódcę AK połączonych sił Szczuczyn-Lida, Anatola Radziwonika ps. "Olech", który wraz z oddziałem zginął w walkach z NKWD w 1949 roku. Na uroczystości było ponad 100 osób, w tym Sebastianowicz, kilku innych byłych żołnierzy AK oraz konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz.

- Uważam, że wyrok jest niezgodny z prawem, bo w działaniach Jaśkiewicza i Sebastianowicz brak znamion wykroczenia administracyjnego. Nie powinny one podpadać pod ustawę o zgromadzeniach masowych, po pierwsze dlatego, że nie mieli intencji zorganizowania masowego zgromadzenia - powiedział Kisialewicz. Dodał, że uważa wyrok za "czyste prześladowanie polityczne".

Jaśkiewicz podkreślał, że krzyż postawiono na terenie prywatnym, a jego właściciel wyraził na to zgodę. Podkreślał też, że zebrani uczestniczyli w modlitwie. Po wyroku oświadczył, że uważa za pozytywny skutek procesu to, iż teraz zapewne wszyscy w Szczuczynie wiedzą już, że Radziwonik mieszkał pod Szczuczynem, był przed wojną nauczycielem języka polskiego i zginął za swoją ziemię.

- Niedaleko stąd urodził się Czesław Niemen, który w swoich piosenkach opiewał piękno tej ziemi. Powiedział, że dziwny jest ten świat. Dla mnie to niezrozumiałe, że ci, którzy niszczyli patriotów, zostali bohaterami i mają pomniki z napisem "polegli za ojczyznę, chociaż rodzili się 2-3 tys. km stąd. A ci, który walczyli o swój dom i ziemię, zostali bandytami - dodał.

Sebastianowcz mówiła dziennikarzom, że nie czuje się winna. - Krzyż jest święty i należy się pośmiertnie każdemu człowiekowi, który się narodził - oznajmiła. Dodała, że cieszy się, iż krzyż upamiętniający Radziwonika i innych AK-owców nadal stoi. - Muszę znaleźć jeszcze brata swojego i też postawić mu krzyż. Do dziś nie wiem, gdzie leży. Też był w AK - podkreśliła.

Na rozprawie było obecnych kilkudziesięciu działaczy mniejszości polskiej, obrońcy praw człowieka, dziennikarze oraz konsul polski z Grodna Adam Chmura.

W całej sprawie polskie MSZ wydało 13 czerwca oświadczenie. Napisało w nim, że próba oskarżenia Sebastianowicz i Jaśkiewicza "za upamiętnienie dowódcy AK i rzekome zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia przypomina represje z mrocznych czasów, które powinny dawno odejść w całej Europie w przeszłość". "Mniejszości narodowe mają w całej Europie, w tym w Polsce, prawo do kultywowania swej tożsamości i historii. Oczekujemy także od Białorusi respektowania tego prawa" - podkreślono.

Konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz szacuje liczbę miejsc upamiętnień żołnierzy AK w swoim okręgu na około 30-40, przy czym czasami są to całe kwatery, a czasami tabliczki na cmentarzach parafialnych czy komunalnych informujące, że w tym miejscu spoczywa żołnierz AK.

Według informacji Sebastianowicz na Białorusi żyje obecnie około 70 byłych żołnierzy AK, starszych ludzi, których większość jest przykuta do łóżek.

>>>>

Sady radzieckie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:24, 20 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: polscy działacze skazani za ustawienie krzyża upamiętniającego AK

Wysokie grzywny dla polskich działaczy na Białorusi za ustawienie krzyża upamiętniającego śmierć żołnierzy AK. Sąd rejonowy w Szczuczynie skazał Mieczysława Jaśkiewicza, prezesa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na grzywnę w wysokości 4 milionów rubli, czyli około półtora tysiąca złotych. Zaś Weronika Sebastianowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi musi zapłacić 2,5 miliona, czyli około tysiąca złotych.

Zdaniem sądu, polscy działacze naruszyli zasady przeprowadzania imprez masowych, gdyż brali udział w akcji, na którą nie było zgody władz.

Weronika Sebastianowicz i Mieczysław Jaśkiewicz 12 maja uczestniczyli w pobliskiej miejscowości Raczkowszczyzna w uroczystości ustawienia i poświęcenia krzyża upamiętniającego śmierć ostatniego dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego na Białorusi podporucznika Anatola Radziwonika, który zginął w 1949 roku podczas sowieckiej obławy.

Jaśkiewicz i Sebastianowicz na procesie tłumaczyli, że ustawienie krzyża nie było masowym zgromadzeniem lecz miejscem modlitwy. Zaś ich grodzieński adwokat Uładzimir Kisialewicz w mowie końcowej zwrócił uwagę, że krzyż został ustawiony na prywatnej działce która nie jest miejscem publicznym.

Zdaniem mecenasa, działacze są prześladowani za swoje poglądy polityczne. Po procesie Weronika Sebastianowicz powiedziała, że jest rzeczą śmieszną, by ją, 82-letnią kobietę, sądzono za krzyż i skazano "za to, że postawiono krzyż oraz modlono się za tych ludzi co walczyli i zginęli za Ojczyznę".
Z kolei Mieczysław Jaśkiewicz stwierdził, że wyrok uważa za absurdalny i niesprawiedliwy. Jednak - jak mówi - cała sprawa ma też jeden duży plus gdyż "teraz wszyscy wiedzą gdzie zginął Anatol Radziwonik i jego oddział". Jaśkiewicz powiedział, że raczej nie będzie odwoływać się od wyroku, gdyż nie czuje się winny.

....

Przestepcy udaja sedziow .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:57, 27 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: strajk drobnych handlarzy

Białoruscy drobni handlarze rozpoczęli w czwartek w niektórych miastach strajk w proteście przeciwko planowanemu wejściu w życie obowiązkowej certyfikacji towarów, wymaganej w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu.

Do pracy - według doniesień niezależnych mediów - nie przystąpiła m.in. część handlarzy w Grodnie, Połocku, Baranowiczach, Nowopołocku, Mozyrzu i na targowisku "Żdanowicze" w Mińsku. W Mohylewie zamknięte jest nie tylko miejskie targowisko, ale też wszystkie centra handlowe.

"Strajk ma charakter ostrzegawczy i na razie potrwa jeden dzień" - oświadczył lider niezależnego zrzeszenia przedsiębiorców "Perspektywa" Anatol Szumczanka.

Strajkujący domagają się prawa sprzedawania towarów bez certyfikatów, argumentując, że od rosyjskich sprzedawców - choć Rosja też jest w Unii Celnej - nikt ich nie wymaga. Grożą, że jeśli władze nie spełnią ich postulatu, rozpoczną zbieranie podpisów pod wnioskiem o wystąpienie Białorusi z Unii Celnej.

"Nie jest nam potrzebna taka unia, gdzie z powodu nieprzemyślanych decyzji stwarza się zagrożenie dla interesów białoruskiego biznesu. W Rosji panuje nieład, większość przedsiębiorców pracuje bez dokumentów, a nasz biznes cierpi" - napisało Forum Przedsiębiorców w swoim oświadczeniu.

Forum zażądało też od prezydenta Alaksandra Łukaszenki, by "bronił narodowych interesów Republiki Białoruś w Unii Celnej i nie podejmował decyzji, które stwarzają zagrożenie dla sytuacji obywateli naszego kraju".

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu przedsiębiorcy muszą mieć certyfikaty jakości sprzedawanych towarów i dotyczy to także towarów wwożonych na Białoruś z Rosji. Certyfikat można uzyskać albo potwierdzając rosyjską certyfikację, albo oddając do ekspertyzy w specjalnych ośrodkach co najmniej 5 egzemplarzy danego produktu.

Zdaniem przedsiębiorców koszty ekspertyzy są zbyt wysokie i doprowadzą do wyparcia z rynku tanich towarów oraz znacznego wzrostu cen pozostałych, co z kolei zmusi wielu drobnych przedsiębiorców do zaprzestania działalności.

Przepisy te miały początkowo obowiązywać od 1 stycznia, ale w związku z niezadowoleniem przedsiębiorców ich wejście w życie odroczono najpierw do 1 lipca tego roku, a potem do 1 lipca przyszłego roku.

Wcześniej w niektórych miastach Białorusi odbyło się kilka jednodniowych strajków ostrzegawczych.

>>>>

Popieramy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:55, 28 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: przeprowadzanie nielegalnych sondaży będzie karane grzywną

Izba Re­pre­zen­tan­tów, niż­sza izba bia­ło­ru­skie­go par­la­men­tu, przy­ję­ła po­praw­ki do ko­dek­su po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, zgod­nie z któ­ry­mi prze­pro­wa­dza­nie bez ze­zwo­le­nia son­da­ży opi­nii pu­blicz­nej m.​in. w spra­wie wy­bo­rów bę­dzie ka­ra­ne grzyw­ną.

"Prze­pro­wa­dza­nie badań i pu­bli­ko­wa­nie wy­ni­ków badań opi­nii pu­blicz­nej do­ty­czą­cych sy­tu­acji spo­łecz­no-po­li­tycz­nej w kraju, re­pu­bli­kań­skich re­fe­ren­dów, wy­bo­rów pre­zy­den­ta Re­pu­bli­ki Bia­ło­ruś i de­pu­to­wa­nych Zgro­ma­dze­nia Na­ro­do­we­go Re­pu­bli­ki Bia­ło­ruś bez otrzy­ma­nia od­po­wied­niej akre­dy­ta­cji pod­le­ga grzyw­nie" - na­pi­sa­no w jed­nej z przy­ję­tych po­pra­wek, którą cy­tu­je w pią­tek por­tal Karta'97.

Grzyw­ny będą wy­no­sić do 2 mln rubli bia­ło­ru­skich (760 zł) dla osób fi­zycz­nych i do 10 mln (3800 zł) dla osób praw­nych. W razie po­now­ne­go prze­wi­nie­nia w ciągu roku wy­nio­są od­po­wied­nio 1-5 mln oraz 2-20 mln rubli.

Obroń­ca praw czło­wie­ka Uła­dzi­mir Łab­ko­wicz po­wie­dział Kar­cie'97, że wpro­wa­dza­nie ta­kich za­pi­sów do ko­dek­su po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go świad­czy o tym, iż wła­dze są za­nie­po­ko­jo­ne swo­imi obec­ny­mi no­to­wa­nia­mi.

- Widać, że wła­dze roz­po­czę­ły przy­go­to­wa­nia do kam­pa­nii przed wy­bo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi 2015 roku. Ta usta­wa po­ka­zu­je, czego w isto­cie naj­bar­dziej się boją - praw­dy o swo­jej rze­czy­wi­stej po­pu­lar­no­ści - oznaj­mił.

Łab­ko­wicz za­zna­czył, że wielu eks­per­tów już od dawna twier­dzi, iż nie­za­leż­ne son­da­że so­cjo­lo­gicz­ne są na Bia­ło­ru­si nie­moż­li­we. Zga­dza­ją się z tym sami so­cjo­lo­go­wie, kwe­stio­nu­jąc moż­li­wość pro­wa­dze­nia ta­kich badań w kra­jach o wy­so­kim stop­niu spo­łecz­ne­go lęku.

Naj­bar­dziej zna­nym nie­za­leż­nym in­sty­tu­tem ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej na Bia­ło­ru­si jest za­re­je­stro­wa­ny na Li­twie ośro­dek NI­SE­PI.

Mar­co­wy son­daż NI­SE­PI wy­ka­zał m.​in., że pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce ufa 43,4 proc. an­kie­to­wa­nych, a nie ufa 43,2 proc. 33,4 proc. twier­dzi, że są go­to­wi oddać na niego głos w wy­bo­rach. Przy tym za­ufa­nie do opo­zy­cji jest bar­dzo ni­skie. Nie ufa jej 60,9 proc. re­spon­den­tów, a ufa tylko 13,1 proc.

>>>>

Niedlugo oddychanie bedzie karalne .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:56, 28 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: samochody będą konfiskowane za powtórną jazdę po pijanemu

Kon­fi­ska­tę sa­mo­cho­du w razie jazdy po pi­ja­ne­mu po raz drugi w ciągu roku prze­wi­du­je usta­wa przy­ję­ta w pią­tek przez wyż­szą izbę bia­ło­ru­skie­go par­la­men­tu, Radę Re­pu­bli­ki.

Usta­wa ma na celu za­ostrze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za kie­ro­wa­nie po­jaz­dem w sta­nie upo­je­nia al­ko­ho­lo­we­go, pod wpły­wem nar­ko­ty­ków, środ­ków psy­cho­tro­po­wych lub in­nych sub­stan­cji odu­rza­ją­cych. Prze­wi­du­je ona m.​in. zwięk­sze­nie grzyw­ny oraz za­ostrze­nie od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej za jazdę po pi­ja­ne­mu, prze­ka­za­nie kie­ro­wa­nia po­jaz­dem oso­bie bę­dą­cej w takim sta­nie lub od­mo­wę pod­da­nia się ba­da­niu al­ko­ma­tem.

Przy tym po­jazd, kie­ro­wa­ny przez osobę, która po­peł­ni­ła takie wy­kro­cze­nie po raz drugi w ciągu roku, pod­le­ga kon­fi­ska­cie. Wy­jąt­kiem będą je­dy­nie po­jaz­dy użyt­ko­wa­ne wbrew woli wła­ści­cie­la albo prze­ję­te w wy­ni­ku dzia­łań nie­zgod­nych z pra­wem, np. kra­dzie­ży.

Przed­sta­wia­jąc pro­jekt usta­wy, pro­ku­ra­tor ge­ne­ral­ny Alak­sandr Ka­niuk pod­kre­ślił, że dzia­ła­nia pi­ja­nych kie­row­ców bę­dą­cych spraw­ca­mi wy­pad­ków dro­go­wych, w wy­ni­ku któ­rych zgi­nę­li lu­dzie, nie­któ­rzy spe­cja­li­ści skłon­ni są kwa­li­fi­ko­wać jako "za­bój­stwo trans­por­to­we".

W roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rza­mi za­zna­czył, że usta­wa bę­dzie po wej­ściu w życie do­ty­czyć nie tylko Bia­ło­ru­si­nów, ale też oby­wa­te­li in­nych państw.

19 czerw­ca pro­jekt usta­wy zo­stał przy­ję­ty przez niż­szą izbę par­la­men­tu, Izbę Re­pre­zen­tan­tów, od razu w dwóch czy­ta­niach.

We­dług da­nych bia­ło­ru­skie­go MSW co roku na Bia­ło­ru­si jest za­trzy­my­wa­nych za jazdę w sta­nie nie­trzeź­wym 50-55 tys. kie­row­ców. Licz­ba osób są­dzo­nych rocz­nie za kie­ro­wa­nie po­jaz­dem po pi­ja­ne­mu wię­cej niż raz w ciągu roku wy­no­si­ła w ostat­nich la­tach około 4,5 tys.

>>>>

Ale kara !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:13, 01 Lip 2013    Temat postu:

Białoruś: 1,5 roku kolonii dla młodego opozycjonisty

Sąd w Witebsku skazał w poniedziałek na 1,5 roku kolonii karnej 23-letniego opozycjonistę Andreja Hajdukoua. Uznano go za winnego próby kontaktu z agentami zagranicznych służb specjalnych. Według obrońców praw człowieka wyrok ma związek z jego działalnością społeczną.

Adwokat skazanego zapowiedział apelację, gdyż jego zdaniem wyrok jest zbyt wysoki.

Na ogłoszeniu wyroku obecni byli m.in. przedstawiciel ambasady Wielkiej Brytanii oraz studenci. Kierownictwo Białoruskiego Komitetu Helsińskiego zwracało się z wnioskiem o umożliwienie obrońcy praw człowieka Pawłowi Lewinauowi obecności na procesie, jednakże został on odrzucony bez podania przyczyn.

Proces toczył się przy drzwiach zamkniętych. Początkowo Hajdukou był oskarżony z artykułu o zdradzie ojczyzny poprzez prowadzenie działalności agenturalnej, za co grozi kara od 7 do 15 lat pozbawienia wolności. Pod koniec czerwca prokurator generalny Alaksandr Kaniuk poinformował jednak o przekwalifikowaniu zarzutów i dodał, że oskarżenie zażądało dla Hajdokoua 2 lat więzienia.

Centrum Praw Człowieka "Wiasna" podkreśliło na swojej stronie internetowej, że artykuł, z którego skazano Hajdukoua, dotyczy wykroczeń nieprzedstawiających znacznego zagrożenia społecznego, jakie wobec tego nie powinny być karane pozbawieniem wolności.

Hajdukou został zatrzymany 8 listopada ubiegłego roku. Według materiałów śledztwa doszło do tego "w momencie zakładania skrytki z informacjami interesującymi zagraniczne służby specjalne".

W liście wysłanym do obrończyni praw człowieka Tacciany Siewiaryniec Hajdukou podkreślał jednak, że "żadnych zagranicznych przedstawicieli faktycznie w tej sprawie kryminalnej nie ma".

Hajdukou jest liderem niezarejestrowanej organizacji społecznej "Związek Młodych Intelektualistów" oraz działaczem komitetu organizacyjnego na rzecz utworzenia partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja. Podczas wyborów prezydenckich w 2010 r. działał w sztabie opozycyjnego kandydata Andreja Sanniakua, a później uczestniczył w "milczących protestach", podczas których zbierano się na centralnych placach miast, nie wznosząc żadnych haseł.

>>>

Zwyrodnialcy .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:45, 09 Lip 2013    Temat postu:

Białoruś: spadają zasiłki chorobowe

Znaczną obniżkę zasiłków chorobowych, wynikającą ze zmiany sposobu ich naliczania, zatwierdziła białoruska Rada Ministrów - informuje białoruski dziennik "Komsomolskaja Prawda w Biełorussii".

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które ma wejść w życie jeszcze w tym tygodniu, zasiłek chorobowy w ciągu pierwszych 10 dni choroby będzie wynosił 80 proc. dziennego zarobku z ostatnich sześciu miesięcy, a w następnych wzrośnie do 100 proc. Do tej pory 80-procentową stawkę stosowano tylko przez pierwszych sześć dni zwolnienia.

Zmienia się także sposób obliczania zasiłku w przypadku młodych ludzi idących na zwolnienie w ciągu pierwszych 6 miesięcy pracy oraz osób, które znalazły się na zwolnieniu z powodu doznania urazu w stanie nietrzeźwym.

Według wyliczeń "Komsomolskiej Prawdy w Biełorusii" zgodnie z nowymi przepisami osoba zarabiająca 5 mln rubli białoruskich (1,9 tys. zł) i idąca na 10 dni zwolnienia od wtorku otrzyma 1,34 mln rubli zasiłku (505 zł), gdy wcześniej przysługiwało jej 2,1 mln rubli (790 zł).

Młody człowiek pracujący od mniej niż 6 miesięcy otrzyma w takiej sytuacji 162 tys. rubli (61 zł), podczas gdy wcześniej dostawał 2,1 mln (790 zł). Natomiast chory z powodu wypadku doznanego po pijanemu dostanie 334 tys. rubli (126 zł), gdy wcześniej był to milion rubli (390 zł).

>>>

No prosze ! Nasladuja Vin centa !


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 18:46, 09 Lip 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:24, 11 Lip 2013    Temat postu:

Na Białorusi drożeją alkohol, chleb i cukier

Ceny alkoholu, chleba i cukru zostaną podniesione od piątku na Białorusi - poinformowała w czwartek na państwowa agencja BiełTA.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Gospodarki ceny alkoholu o stężeniu ponad 28 proc. wzrosną o 25,6 proc. Oznacza to, że np. minimalna cena sprzedaży pół litra 40-procetowego alkoholu będzie wynosić (bez VAT) 27 tys. rubli białoruskich (10 zł). W przypadku alkoholu importowanego minimalna cena wyniesie 54 tys. rubli białoruskich (20 zł). Jak wyjaśniono w resorcie, podwyżka jest związana ze wzrostem akcyzy.

O 10 proc. wzrośnie maksymalna cena sprzedaży chleba. Przykładowo chleb żytni bez dodatków będzie kosztować najwyżej 2576 rubli (96 gr.) za kilogram. W tym przypadku podwyżkę uzasadniono wzrostem cen surowca.

Ponadto średnio o 5 proc. wzrosną ceny cukru. Kilogram cukru sypkiego bez dodatków wyniesie 7900 rubli (2,95 zł) za kilogram.

Pieczywo i cukier należą na Białorusi do towarów, których ceny są limitowane przez państwo.

Według danych głównego urzędu statystycznego Biełstat inflacja wyniosła na Białorusi w ciągu pierwszego półrocza tego roku 7 proc. W całym 2012 roku wyniosła 21,8 proc., a rząd zapowiadał na ten rok obniżenie jej do 12 proc.

W 2011 roku Białoruś przeszła najpoważniejszy kryzys finansowy od dojścia do władzy prezydenta Alaksandra Łukaszenki w 1994 roku. Inflacja roczna wyniosła 108,7 proc., a władze zmuszone były przeprowadzić znaczące dewaluacje, które obniżyły kurs rubla o 187,3 proc. w skali roku.

Media opozycyjne pisały wówczas, że kłopoty gospodarcze, z którymi boryka się kraj, są związane z podwyżkami pensji i emerytur przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku i z emisją pieniądza w celu finansowania programów państwowych.

Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska

>>>>

Zamiast rynku po radziecku ustalaja ceny .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 39, 40, 41  Następny
Strona 28 z 41

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy