Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:15, 24 Lip 2012    Temat postu:

Białoruś: Milinkiewicz deklaruje udział w wyborach parlamentarnych

Lider opo­zy­cyj­ne­go ruchu "O Wol­ność" Alak­sandr Mi­lin­kie­wicz za­po­wia­da, że weź­mie udział w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych na Bia­ło­ru­si 23 wrze­śnia. Tłu­ma­czy to chę­cią prze­ko­na­nia wy­bor­ców, że jest al­ter­na­ty­wa wobec obec­nych władz, oraz przed­sta­wie­nia planu re­form.

"W od­róż­nie­niu od wy­bo­rów pre­zy­denc­kich par­la­men­tar­ne ra­czej nie są w sta­nie zmie­nić wła­dzy. Ale udział w kam­pa­nii wy­bor­czej jest bar­dzo ważny przez wzgląd na sto­sun­ki z na­ro­dem – aby po­ka­zać, że ist­nie­je al­ter­na­ty­wa oraz że nie­za­leż­ność i eu­ro­pej­ska per­spek­ty­wa są za­gro­żo­ne" – na­pi­sał Mi­lin­kie­wicz w tek­ście, opu­bli­ko­wa­nym we wtor­ko­wym wy­da­niu nie­za­leż­nej ga­ze­ty "Na­rod­na­ja Wola".

Mi­lin­kie­wicz, który był kan­dy­da­tem w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w 2006 r., nie star­to­wał w na­stęp­nych, w 2010 r. Tłu­ma­czył to bra­kiem po­stu­lo­wa­nych przez jego ruch zmian w usta­wo­daw­stwie wy­bor­czym. Wska­zy­wał rów­nież na brak jed­no­ści we­wnątrz opo­zy­cji, która "wiele stra­ci­ła na sku­tek we­wnętrz­nych spo­rów".

Teraz tłu­ma­czy, że za­da­niem ruchu "O Wol­ność" w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych bę­dzie "umoc­nie­nie w Bia­ło­ru­si­nach prze­ko­na­nia o ko­niecz­no­ści zmian i oso­bi­stej od­po­wie­dzial­no­ści za los Oj­czy­zny". - Chce­my opo­wie­dzieć lu­dziom o uda­nych re­for­mach w róż­nych kra­jach, w tym u są­sia­dów: Es­to­nii, Sło­wa­cji, Pol­ski, Czech i in­nych – pod­kre­ślił.

- Pro­po­nu­je­my rów­nież plan re­form dla Bia­ło­ru­si z uwzględ­nie­niem ich (tych państw) błę­dów. Za­pre­zen­tu­je­my "Pro­gram na­ro­do­wy" - swo­istą mapę dro­go­wą re­form, nad którą pra­co­wa­li­śmy ponad rok – oznaj­mił, za­po­wia­da­ją przed­sta­wie­nie swo­ich pro­po­zy­cji w na­stęp­nym tek­ście.

23 wrze­śnia bę­dzie wy­bie­ra­na niż­sza izba bia­ło­ru­skie­go par­la­men­tu, Izba Re­pre­zen­tan­tów. Wśród opo­zy­cyj­nych ugru­po­wań na Bia­ło­ru­si nie ma zgody co do przed­wy­bor­czej stra­te­gii. Choć wszyst­kie bia­ło­ru­skie siły pro­de­mo­kra­tycz­ne uwa­ża­ją, że zbli­ża­ją­ce się wy­bo­ry nie będą uczci­we, nie wy­pra­co­wa­ły wspól­ne­go sta­no­wi­ska co do tego, czy na­le­ży je boj­ko­to­wać.

Kam­pa­nię boj­ko­tu ogło­si­ły dotąd Bia­ło­ru­ska Chrze­ści­jań­ska De­mo­kra­cja oraz rada ko­or­dy­na­cyj­na opo­zy­cyj­ne­go ruchu Zjaz­dów Na­ro­do­wych. Wy­su­nię­cie kan­dy­da­tów za­po­wie­dzia­ła na­to­miast le­wi­co­wa par­tia Spra­wie­dli­wy Świat i Zjed­no­czo­na Par­tia Oby­wa­tel­ska. Par­tia Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy pod­ję­ła zaś de­cy­zję, że weź­mie udział w wy­bo­rach, ale za­strze­gła sobie prawo wy­co­fa­nia swo­ich kan­dy­da­tów.

Po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 2010 r. bru­tal­nie zdła­wio­no w Miń­sku pro­test prze­ciw­ko ofi­cjal­nym wy­ni­kom, da­ją­cym pra­wie 80 proc. po­par­cia pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do aresz­tów tra­fi­ło wtedy ponad 600 osób. Kil­ka­dzie­siąt z nich sta­nę­ło przed sądem w spra­wach kar­nych do­ty­czą­cych ma­so­wych za­mie­szek, ponad 20 ska­za­no na pobyt w ko­lo­nii kar­nej.

>>>>

To cieszy ! Zyczymy powodzenia ! :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:34, 25 Lip 2012    Temat postu:

Siarhiej Kawalenka napisał prośbę o zwolnienie

Białoruski opozycjonista Siarhiej Kawalenka napisał do prezydenta Aleksandra Łukaszenki prośbę o zwolnienie go z kolonii karnej, gdzie odbywa karę ponad dwóch lat pozbawienia wolności - podał na swojej stronie internetowej niezależny tygodnik "Nasza Niwa".

"Nasza Niwa" powołuje się na ojca i brata Kawalenki, którzy powiedzieli po spotkaniu z nim w kolonii karnej w Mohylewie, że Siarhiej napisał do Łukaszenki list z jednym zdaniem: "Proszę o zwolnienie mnie". Nie przyznał się w nim do winy.

Witebski działacz opozycyjnej Partii Konserwatywno-Chrześcijańskiej-Białoruski Front Narodowy (PKCh-BNF) Siarhiej Kawalenka od zatrzymania 19 grudnia 2011 roku głodował w proteście przeciwko wymierzonemu mu wyrokowi, który uważa za niezgodny z prawem. Nie jadł przez ten czas z dwoma przerwami - dwutygodniową i prawie miesięczną.

Opozycjonista został pod koniec lutego skazany na 25 miesięcy kolonii karnej za złamanie warunków odbywania kary ograniczenia wolności z 2010 roku, wymierzonej mu za powieszenie na noworocznej choince w Witebsku historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi.

Biało-czerwono-białej flagi używano w latach 1918-19 w Białoruskiej Republice Ludowej i po rozpadzie ZSRR do 1995 roku. 14 maja 1995 roku z inicjatywy nowo wybranego wówczas prezydenta Alaksandra Łukaszenki na Białorusi odbyło się referendum, w wyniku którego zmieniono historyczną symbolikę białoruską na sowiecką z niewielkimi modyfikacjami: z czerwono-zielonej flagi zniknęły sierp i młot oraz pięcioramienna gwiazda. Biało-czerwono-białej flagi używają obecnie białoruskie środowiska opozycyjne.

>>>>

Obserwujemy rekacje rezimu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:38, 25 Lip 2012    Temat postu:

Igrzyska olimpijskie bez Aleksandra Łukaszenki - odmówili mu akredytacji

Komitet organizacyjny olimpiady w Londynie odmówił akredytacji prezydentowi Białorusi. Aleksander Łukaszenka jest nie tylko przywódcą kraju, ale jednocześnie prezydentem białoruskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego.

Informację o odmowie akredytacji prezydenta Łukaszenki podały białoruskie media powołując się na wpis na Twitterze Aleksandra Żukowa, szefa Komitetu Olimpijskiego Federacji Rosyjskiej. Na razie brak oficjalnych komentarzy na ten temat w Mińsku.

Niezależni eksperci zwracają uwagę, że prezydent Aleksander Łukaszenka od 2006 roku ma zakaz wjazdu do państw Unii Europejskiej w związku z brakiem swobód demokratycznych na Białorusi.

Prezydent Łukaszenka jest znanym wielbicielem sportu. Obserwował osobiście letnią olimpiadę w Pekinie w 2008 roku oraz zimowe igrzyska w Nagano w 1998 roku.

>>>>

No i brawo !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:24, 26 Lip 2012    Temat postu:

Białoruś: Dziennikarz Europejskiego Radia dla Białorusi zatrzymany

Dzien­ni­karz Eu­ro­pej­skie­go Radia dla Bia­ło­ru­si Wital Ru­hajn zo­stał w środę za­trzy­ma­ny w Miń­sku. Zdą­żył o tym po­wia­do­mić te­le­fo­nicz­nie swoją re­dak­cję – po­in­for­mo­wa­ła nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti.

Dzien­ni­ka­rza za­trzy­ma­no także dzień wcze­śniej, gdy wjeż­dżał na Bia­ło­ruś od stro­ny Litwy, i pod­da­no re­wi­zji oso­bi­stej, ale po trzech go­dzi­nach po­zwo­lo­no mu je­chać dalej.

Ru­hajn wy­je­chał z Bia­ło­ru­si pod ko­niec czerw­ca, gdy za­trzy­ma­no i ska­za­no na 15 dni aresz­tu jego re­dak­cyj­ne­go ko­le­gę Pawła Swiar­dło­ua. Jak mówił re­dak­tor na­czel­ny Eu­ro­pej­skie­go Radia dla Bia­ło­ru­si Wital Zy­bluk, usi­ło­wa­no wów­czas za­trzy­mać także Ru­haj­na, ale z po­mo­cą ko­le­gów udało mu się schro­nić w bez­piecz­nym miej­scu, a na­stęp­nie wy­je­chać do Pol­ski.

Zy­bluk wią­zał dzia­ła­nia mi­li­cji z przy­go­to­wa­nym przez obu dzien­ni­ka­rzy ma­te­ria­łem na temat nie­do­sta­tecz­nej ochro­ny miń­skie­go metra po ubie­gło­rocz­nym za­ma­chu ter­ro­ry­stycz­nym, w któ­rym zgi­nę­ło 15 osób, a 387 od­nio­sło ob­ra­że­nia.

- Nasi dzien­ni­ka­rze wzię­li wiel­ką torbę i prze­szli w me­trze tym samym szla­kiem, któ­rym szedł ter­ro­ry­sta. Nikt z ochro­ny ich nie za­trzy­mał, ani nawet nie za­in­te­re­so­wał się, co jest w tor­bie.(...) Ten ma­te­riał wy­wo­łał burzę w me­diach, bo po­ka­zał, że nieco ponad rok po za­ma­chu ochro­na metra bar­dzo osła­bła – opo­wia­dał Zy­bluk.

Fi­nan­so­wa­ne przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską i wspie­ra­ne przez pol­ski MSZ Eu­ro­pej­skie Radio dla Bia­ło­ru­si z sie­dzi­bą w War­sza­wie, po­wo­ła­ne w 2005 roku, to spół­ka, którą two­rzą wspól­nie bia­ło­ru­scy, pol­scy, cze­scy i li­tew­scy udzia­łow­cy. Pro­gram przy­go­to­wu­ją bia­ło­ru­scy dzien­ni­ka­rze w War­sza­wie i na Bia­ło­ru­si.

>>>>

Kolejny przesladowany !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:37, 26 Lip 2012    Temat postu:

Aleksander Łukaszenka: winni incydentu z samolotem zostaną ukarani.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka oświadczył, że winni incydentu z lotem szwedzkiego samolotu nad Białorusią zostaną ukarani - podała państwowa agencja BiełTA. 4 lipca Szwedzi zrzucili nad Białorusią pluszowe misie z apelami o wolność słowa.

- Chcę uczciwie i otwarcie powiedzieć tym, którzy bardzo interesują się tą sprawą, oraz tu obecnym: winni powinni za to odpowiedzieć.(...) Najpóźniej w poniedziałek podejmę po naszej naradzie decyzje, w tym kadrowe - powiedział Łukaszenka na zebraniu na temat funkcjonowania sił zbrojnych Białorusi oraz Państwowego Komitetu Granicznego.

Podkreślił, że chciałby poznać odpowiedź na następujące pytania: "Jak wyjaśnić prowokację z awionetką, która nie tylko pokonała granicę, ale i bezprawnie wtargnęła na terytorium Białorusi? Przecież to przede wszystkim sprawa bezpieczeństwa naszych granic. Mało tego, ten samolot został na czas wykryty. To dlaczego przełożeni nie udaremnili tego lotu? Kogo było im żal? Czy to tępota konkretnych ludzi na stanowiskach, czy błędy w samym systemie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej?".

Jak dodał, w Państwowym Komitecie Granicznym występuje wzrost przestępczości, w tym korupcji, co jest "niedopuszczalne".

Z nieba spadły miśki

4 lipca szwedzki samolot zrzucił nad południowymi obrzeżami Mińska i nad Iwieńcem (50 km na zachód od Mińska) pluszowe misie, do których były przyczepione karteczki z napisami m.in. "Nie możecie zamknąć nam ust" i "Zabawki żądają obrony praw człowieka na Białorusi". Białoruskie władze długo zaprzeczały, by doszło do naruszenia granicy powietrznej Białorusi, ale świadkowie potwierdzali niezależnym mediom, że widzieli zrzucone misie.

W związku z akcją Szwedów na Białorusi zatrzymano już dwie osoby: pracownika agencji nieruchomości, który wynajął mieszkanie szwedzkim uczestnikom akcji, oraz studenta dziennikarstwa, który jako pierwszy opublikował w internecie zdjęcia misiów. Temu pierwszemu postawiono już oficjalnie zarzut pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy, za co grozi 3-7 lat więzienia. O to samo podejrzany jest student .

>>>>

A miski to co ? Bezkarne ? Im wladza radziecka nie moze odpuscic ! Sierpem i mlotem... Co za ohydny ponury sowiecki jelop ... Fuj . Sowieci przerabiali ludzi na trepy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:17, 29 Lip 2012    Temat postu:

Znany prezenter oburzony: co to za olimpiada?!

Znany rosyjski dziennikarz i prezenter telewizyjny Maksim Szewczenko skomentował fakt, że komitet organizacyjny olimpiady w Londynie nie dał akredytacji prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence. "Co to za olimpiada? To hańba!" – napisał.

"Co to za »olimpiada«, na którą nie wpuszczają polityków niewygodnych dla władców tego świata? Olimpiada to czas rozejmu” – napisał prezenter, dodając, że obecna olimpiada to "komercyjna hańba".

Szewczenko podkreślił, że delegacja Rosji powinna zbojkotować olimpiadę.

Komitet organizacyjny olimpiady w Londynie nie dał akredytacji prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence, który jest także szefem Narodowego Komitetu Olimpijskiego (NOK). Prezydent jest wśród ponad 240 Białorusinów objętych zakazem wjazdu do Unii Europejskiej, który wprowadzono w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację w dziedzinie przestrzegania praw człowieka w tym kraju.

Łukaszenko był na olimpiadzie w Pekinie w 2008 roku oraz na zimowych igrzyskach olimpijskich w Nagano w 1998 r. 12 lipca bieżącego roku, otwierając festiwal "Słowiański Bazar" w Witebsku, oświadczył: "Olimpiada bardzo odstaje od naszego »Bazaru«. Jest upolityczniona i występuje tam dużo problemów. A »Słowiański Bazar« to wysepka wolnej myśli i niezależności".

Na olimpiadę w Londynie dostało akredytacje 175 białoruskich sportowców, a na ich przygotowanie do igrzysk w ciągu czterech lat wydano około 120 mld rubli białoruskich (ok. 50 mln zł).

>>>>

Ta jest towarzysze ! Co to za olimiapda . Olimpiada bez Lukaszenki to cyrk nie olimpiada ... Jedyne olimpiady to te radzieckie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:45, 29 Lip 2012    Temat postu:

Białoruś: rosyjski fizyk jądrowy deportowany

Rosyjski fizyk jądrowy Andriej Ażarowski, który jest przeciwny budowie na Białorusi pierwszej elektrowni atomowej, został rano deportowany z tego kraju; zakazano mu wjazdu na Białoruś przez najbliższe 10 lat – poinformowało Radio Swaboda.

Ażarowski w sobotę wyszedł po 10 dniach z aresztu, na który został skazany za "drobne chuligaństwo", po czym od razu wsadzono go do pociągu jadącego do Smoleńska.

18 lipca Ażarowski został zatrzymany w Mińsku wraz z innymi ekologami. Zamierzał tego dnia przekazać ambasadzie Rosji list protestacyjny przeciwko podpisaniu umowy w sprawie budowy na Białorusi elektrowni atomowej. Jeszcze tego samego wieczora skazano go na areszt.

- W Mińsku zostały moje rzeczy i dokumenty, których potrzebuję. Skonfiskowano kartę kredytową, która była w moich rzeczach osobistych w areszcie, i bez mojej wiedzy kupiono mi za nią bilet do Smoleńska – powiedział Ażarowski.

Uważa on swoją deportację za prowokację skierowaną nie tylko przeciwko jemu samemu, ale też całemu ruchowi antynuklearnemu na Białorusi. - Zwolennikom elektrowni atomowej na Białorusi nie zostały już żadne argumenty prócz kłamstwa i prowokacji – oznajmił.

Ażarowski był już zatrzymany i aresztowany na Białorusi w 2009 r. Potem władze przyznały jednak, że zrobiono to bezprawnie.

Umowę w sprawie budowy na Białorusi pierwszej elektrowni atomowej podpisali 18 lipca w Mińsku szefowie rządów Rosji i Białorusi, Dmitrij Miedwiediew i Michaił Miasnikowicz. Siłownia ma kosztować ponad 10 mld dolarów i być gotowa do 2020 roku.

Po katastrofie w Czarnobylu plany budowy elektrowni atomowej budzą zaniepokojenie wśród wielu Białorusinów, a także na Litwie. Siłownia ma powstać zaledwie 30 km od granicy z tym krajem.

Władze w Mińsku podkreślają jednak, że bardzo zależy im na energii jądrowej. Białoruś jest już silnie uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu i ropy naftowej.

W wyniku katastrofy, do której doszło w kwietniu 1986 roku w Czarnobylu na terenie ówczesnego ZSRR (obecnie Ukraina), najbardziej ucierpiała Białoruś - napromieniowaniu uległa jedna trzecia część jej terytorium.

>>>>

No prosze . Dobrych Rosjan wyrzucaja lotrow celebruja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:20, 30 Lip 2012    Temat postu:

Białoruś: Milinkiewicz zebrał podpisy potrzebne do startu w wyborach

Przy­wód­ca bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cyj­ne­go ruchu "O Wol­ność" Alak­sandr Mi­lin­kie­wicz ze­brał w jed­nym z okrę­gów wy­bor­czych 1000 pod­pi­sów - twier­dzą jego przed­sta­wi­cie­le. Jest to licz­ba wy­star­cza­ją­ca do za­re­je­stro­wa­nia kan­dy­da­tu­ry w je­sien­nych wy­bo­rach par­la­men­tar­nych.

- W po­przed­ni po­nie­dzia­łek (23 lipca) do­sta­li­śmy za­świad­cze­nie o za­re­je­stro­wa­niu grupy ini­cja­tyw­nej (na rzecz zbie­ra­nia pod­pi­sów pod kan­dy­da­tu­rą Mi­lin­kie­wi­cza). Tego sa­me­go dnia za­czę­li­śmy zbie­rać pod­pi­sy. Od tego czasu zgro­ma­dzi­li­śmy ich 1000 i prze­pro­wa­dzi­li­śmy czte­ry pi­kie­ty (w celu zbie­ra­nia pod­pi­sów). Teraz nadal zbie­ra­my pod­pi­sy cho­dząc po miesz­ka­niach oraz or­ga­ni­zu­je­my pi­kie­ty – po­wie­dział w po­nie­dzia­łek szef grupy ini­cja­tyw­nej Mi­lin­kie­wi­cza, Juraś Mie­lasz­kie­wicz.

Mi­lin­kie­wicz, który był kan­dy­da­tem w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w 2006 roku, nie star­to­wał w na­stęp­nych czte­ry lata póź­niej. Tłu­ma­czył to bra­kiem po­stu­lo­wa­nych przez jego ruch zmian w usta­wo­daw­stwie wy­bor­czym. Wska­zy­wał rów­nież na brak jed­no­ści we­wnątrz opo­zy­cji, która "wiele stra­ci­ła na sku­tek we­wnętrz­nych spo­rów".

Teraz Mi­lin­kie­wicz tłu­ma­czy, że za­da­niem ruchu "O Wol­ność" w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych bę­dzie "umoc­nie­nie w Bia­ło­ru­si­nach prze­ko­na­nia o ko­niecz­no­ści zmian i oso­bi­stej od­po­wie­dzial­no­ści za los oj­czy­zny". - Chce­my opo­wie­dzieć lu­dziom o uda­nych re­for­mach w róż­nych kra­jach, w tym w Es­to­nii, na Sło­wa­cji, w Pol­sce, Cze­chach i in­nych - pod­kre­ślił.

- Pro­po­nu­je­my rów­nież plan re­form dla Bia­ło­ru­si z uwzględ­nie­niem ich (tych państw) błę­dów. Za­pre­zen­tu­je­my "Pro­gram na­ro­do­wy" - swo­istą mapę dro­go­wą re­form, nad którą pra­co­wa­li­śmy ponad rok - oznaj­mił Mi­lin­kie­wicz.

23 wrze­śnia od­bę­dą się wy­bo­ry do niż­szej izby par­la­men­tu Bia­ło­ru­si, Izby Re­pre­zen­tan­tów. Wśród opo­zy­cyj­nych ugru­po­wań nie ma zgody co do przed­wy­bor­czej stra­te­gii. Choć wszyst­kie siły pro­de­mo­kra­tycz­ne uwa­ża­ją, że zbli­ża­ją­ce się wy­bo­ry nie będą uczci­we, to nie wy­pra­co­wa­ły wspól­ne­go sta­no­wi­ska co do tego, czy na­le­ży je zboj­ko­to­wać.

Kam­pa­nię boj­ko­tu ogło­si­ły dotąd Bia­ło­ru­ska Chrze­ści­jań­ska De­mo­kra­cja oraz rada ko­or­dy­na­cyj­na opo­zy­cyj­ne­go ruchu Zjaz­dów Na­ro­do­wych. Wy­su­nię­cie kan­dy­da­tów za­po­wie­dzia­ła na­to­miast m.​in. le­wi­co­wa par­tia Spra­wie­dli­wy Świat, Par­tia Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy i Zjed­no­czo­na Par­tia Oby­wa­tel­ska.

Po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 2010 roku bru­tal­nie zdła­wio­no w Miń­sku pro­test prze­ciw­ko ofi­cjal­nym wy­ni­kom, da­ją­cym pra­wie 80 proc. po­par­cia pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do aresz­tów tra­fi­ło wtedy ponad 600 osób. Kil­ka­dzie­siąt z nich sta­nę­ło przed sądem w spra­wach kar­nych do­ty­czą­cych ma­so­wych za­mie­szek, ponad 20 ska­za­no na pobyt w ko­lo­nii kar­nej.

>>>>

No i brawo . Teraz obserwyjemy pilnie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:13, 31 Lip 2012    Temat postu:

Święto "Oficerowie KGB - dzieciom!" na Białorusi.

Święto dla najmłodszych "Oficerowie KGB-dzieciom!" odbędzie się 2 sierpnia w Narodowym Dziecięcym Ośrodku Edukacyjno-Leczniczym "Żubrzątko" 150 km na północ od Mińska. Okazją jest 95. rocznica utworzenia Czeka-KGB - poinformowała agencja BiełTA.

Podczas święta dzieci będą mogły obejrzeć pokazowe ćwiczenia grupy Alfa, czyli oddziału specjalnego KGB, i zobaczyć, jak pracuje kuchnia polowa.

Jak zapowiada BiełTA, "dzieci czeka spotkanie z pracownikiem KGB, który opowie im o strukturach pododdziałów Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, ich głównych zadaniach i funkcjach związanych z ochroną społeczeństwa i państwa".

Specjalnie dla dzieci zostanie zorganizowana "gra wojskowo-sportowa Patriota". Uczestnicy święta będą też mogli zapoznać się ze sposobami użycia broni i środków łączności.

BiełTA podkreśla, że pracownicy "Żubrzątka" wyrazili przekonanie, iż święto "Oficerowie KGB - dzieciom!" będzie nie tylko "radosnym wydarzeniem w życiu dzieci, ale też ważnym etapem w ich wychowaniu obywatelsko-patriotycznym".

Założycielem słynącej z okrucieństwa sowieckiej policji politycznej Czeka, poprzedniczki KGB, był urodzony na terenie obecnej Białorusi Feliks Dzierżyński. Białoruś jest jedynym państwem poradzieckim, które po rozpadzie ZSRR utrzymało nazwę KGB dla swoich służb bezpieczeństwa.

>>>>

No ta swiralnd ...
KGB dzieciom ...
Lukaszenko hokeistom...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:15, 31 Lip 2012    Temat postu:

Kary za pluszowy desant.

Na Białorusi lecą głowy za pluszowy desant - informuje TV Biełsat. Chodzi o dopuszczenie do naruszenia białoruskiej przestrzeni powietrznej przez małą szwedzką awionetkę, która 5 lipca zrzuciła nad Iwieńcem i Mińskiem kilkaset pluszowych niedźwiedzi z przytwierdzonym apelem o poszanowaniu wolności słowa na Białorusi.

Służba prasowa białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki poinformowała, że w związku z incydentem stanowiska stracili: szef białoruskiego Państwowego Komitetu Ochrony Granicy generał-major Ihar Raczkouski oraz dowódca lotnictwa wojskowego i obrony przeciwlotniczej generał-major Dźmitry Pachmiełkin. Z kolei minister obrony generał-porucznik Jury Żadobin oraz szef sztabu generalnego Białorusi generał-major Piotr Cichanouski dostali ostrzeżenia za niewypełnianie należycie obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska. Ponadto nagany otrzymali: państwowy sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi generał-pułkownik Leanid Malcau oraz szef KGB generał-porucznik Wadzim Zajcau.

Choć naruszenia przestrzeni powietrznej nie było, jak twierdzili przedstawiciele białoruskich organów państwowych kilka tygodni, to białoruski Komitet Bezpieczeństwa Państwowego aresztował w tej sprawie dwie osoby. Dziennikarza Antona Surapina, który jako pierwszy opublikował zdjęcia szwedzkich pluszaków, oraz biznesmena Siarhiej Baszarymau, który w maju wynajął mieszkanie Szwedom odpowiedzialnym za zorganizowanie desantu pluszaków.

<>>>>

Gieroje z KGB uratowali karj przed inwazja !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:48, 01 Sie 2012    Temat postu:

Dymisje za pluszowe misie na Białorusi

Pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka zdy­mi­sjo­no­wał szefa służb gra­nicz­nych i do­wód­cę sił po­wietrz­nych za nie­do­peł­nie­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych. Wg nie­za­leż­nych por­ta­li cho­dzi o wpusz­cze­nie na Bia­ło­ruś awio­net­ki, z któ­rej zrzu­co­no plu­szo­we misie z ape­lem o wol­ność.

Służ­ba pra­so­wa pre­zy­den­ta po­in­for­mo­wa­ła we wto­rek, że sta­no­wi­ska stra­ci­li szef Pań­stwo­we­go Ko­mi­te­tu Gra­nicz­ne­go ge­ne­rał-ma­jor Ihar Racz­ko­uski i do­wód­ca sił po­wietrz­nych oraz wojsk obro­ny prze­ciw­lot­ni­czej ge­ne­rał-ma­jor Dźmi­try Pach­mieł­kin.

Przy­czy­ną dy­mi­sji jest - jak ofi­cjal­nie po­da­no - nie­na­le­ży­te wy­ko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych zwią­za­nych z za­pew­nia­niem bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go.

We­dług nie­za­leż­nej ga­ze­ty in­ter­ne­to­wej „Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti” na­le­ży pod tym ro­zu­mieć wpusz­cze­nie na te­ry­to­rium Bia­ło­ru­si awio­net­ki z oby­wa­te­la­mi Szwe­cji, któ­rzy 4 lipca zrzu­ci­li nad kra­jem plu­szo­we misie z ape­la­mi o wol­ność słowa.

Jed­no­cze­śnie upo­mnie­nie w związ­ku z nie­do­peł­nie­niem obo­wiąz­ków służ­bo­wych otrzy­ma­li mi­ni­ster obro­ny ge­ne­rał-po­rucz­nik Jury Ża­do­bin oraz szef szta­bu ge­ne­ral­ne­go sił zbroj­nych, wi­ce­mi­ni­ster obro­ny ge­ne­rał-ma­jor Pio­tar Ci­cha­no­uski.

Oprócz tego udzie­lo­no na­ga­ny se­kre­ta­rzo­wi Rady Bez­pie­czeń­stwa Bia­ło­ru­si ge­ne­ra­ło­wi-puł­kow­ni­ko­wi Le­ani­do­wi Mal­cau­owi oraz sze­fo­wi KGB ge­ne­ra­ło­wi-po­rucz­ni­ko­wi Wa­dzi­mo­wi Zaj­cau­owi.

4 lipca szwedz­ki sa­mo­lot zrzu­cił nad po­łu­dnio­wy­mi obrze­ża­mi Miń­ska i nad Iwień­cem (50 km na za­chód od Miń­ska) plu­szo­we misie, do któ­rych były przy­cze­pio­ne kar­tecz­ki z na­pi­sa­mi m.​in. "Nie mo­że­cie za­mknąć nam ust" i "Za­baw­ki żą­da­ją obro­ny praw czło­wie­ka na Bia­ło­ru­si". Bia­ło­ru­skie wła­dze długo za­prze­cza­ły, by do­szło do na­ru­sze­nia gra­ni­cy po­wietrz­nej Bia­ło­ru­si, ale świad­ko­wie po­twier­dza­li nie­za­leż­nym me­diom, że wi­dzie­li zrzu­co­ne misie.

W związ­ku z akcją Szwe­dów na Bia­ło­ru­si za­trzy­ma­no już dwie osoby: pra­cow­ni­ka agen­cji nie­ru­cho­mo­ści, który wy­na­jął miesz­ka­nie szwedz­kim uczest­ni­kom akcji, oraz stu­den­ta dzien­ni­kar­stwa, który jako pierw­szy opu­bli­ko­wał w in­ter­ne­cie zdję­cia mi­siów.

Łu­ka­szen­ka za­po­wie­dział w czwar­tek, że winni in­cy­den­tu z lotem szwedz­kie­go sa­mo­lo­tu nad Bia­ło­ru­sią zo­sta­ną uka­ra­ni.

>>>>

No to pogrom w KGB . Nie byli dosc czujni !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:14, 01 Sie 2012    Temat postu:

41,5 proc. Białorusinów gotowych wyjechać z kraju na zawsze.
2012-08-01 (10:15)
PAP
41,5 proc. Białorusinów byłoby gotowych wyjechać z kraju na zawsze, gdyby istniała taka możliwość - wynika z najnowszego sondażu niezależnego ośrodka badawczego NISEPI, o którym informuje opozycyjny portal białoruski Karta'97.

Podczas przeprowadzonego latem tego roku badania 53,7 proc. ankietowanych zadeklarowało, że chcieliby przez jakiś czas popracować lub postudiować za granicą.

Przy tym najchętniej udaliby się do Niemiec (15,1 proc.), USA (11,4 proc.) i Rosji (9,8 proc.). Aż 41,5 proc. chciałoby się przenieść za granicę na stałe, przy czym 8,8 proc. do Niemiec, 7,9 proc. do USA, a 6 proc. do Rosji.

W maju ubiegłego roku taką gotowość deklarowało nieco mniej, bo 38,5 proc. respondentów.

We wcześniejszym badaniu NISEPI, opublikowanym na początku lipca, zdecydowana większość ankietowanych (77 proc.) uznała, że Białorusi potrzebne są przemiany. 71 proc. zapytanych ocenia też, że białoruska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu.

Ośrodek NISEPI jest zarejestrowany w Wilnie, ale prowadzi badania opinii publicznej na Białorusi.

>>>>

Taki maja k-raj ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:22, 02 Sie 2012    Temat postu:

Litwa: Białorusinowi zakazano wjazdu za sierp i młot na masce porsche

Li­tew­scy po­gra­nicz­ni­cy za­bro­ni­li wjaz­du oby­wa­te­lo­wi Bia­ło­ru­si z po­wo­du sier­pa i młota, któ­rym ozdo­bio­ny był jego po­rsche - po­da­ła agen­cja As­so­cia­ted Press. Na Li­twie od 2008 r. obo­wią­zu­je zakaz pu­blicz­ne­go de­mon­stro­wa­nia sym­bo­li by­łe­go ZSRR.

26-let­ni Bia­ło­ru­sin miał ważny pasz­port i wizę, ale na masce czer­wo­ne­go auta, które pro­wa­dził, wid­niał żółty sierp i młot oraz pię­cio­ra­mien­na gwiaz­da - sym­bo­le by­łe­go Związ­ku Ra­dziec­kie­go.

Po­gra­nicz­ni­cy z przej­ścia w La­vo­risz­kes po­in­for­mo­wa­li go, że może prze­kro­czyć gra­ni­cę, ale tylko au­to­bu­sem lub pie­szo, a sa­mo­chód musi zo­sta­wić. Kie­row­ca od­mó­wił i wró­cił na Bia­ło­ruś.

Le­żą­ce po są­siedz­ku i po­łą­czo­ne wie­ka­mi wspól­nej hi­sto­rii dwa kraje skraj­nie róż­nie trak­tu­ją swą prze­szłość w ZSRR. Litwa uzna­je rok 1991, gdy od­zy­ska­ła nie­pod­le­głość, za za­koń­cze­nie trwa­ją­cej pół wieku ra­dziec­kiej oku­pa­cji. Bia­ło­ru­ska flaga pań­stwo­wa na­wią­zu­je do tej z cza­sów ra­dziec­kich, kraj po­wszech­nie za­cho­wał ra­dziec­kie po­mni­ki i nazwy ulic, a także w znacz­nym stop­niu in­ter­pre­ta­cję hi­sto­rii.

Na Li­twie za de­mon­stro­wa­nie sym­bo­li ra­dziec­kich oraz na­zi­stow­skich grozi kara do 1000 litów (ponad 1900 zło­tych).

>>>>

No i slusznie . Co to za jakies wybiorcze tepienie tylko symboli hitlerowskich ...


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 17:23, 02 Sie 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:13, 02 Sie 2012    Temat postu:

Łukaszenka: dla nich kara była nawet lekka....

Naruszeniom granicy państwowej należy zapobiegać za wszelką cenę i wszelkimi metodami, w tym zbrojnymi - oznajmił prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, mianując nowego szefa Państwowego Komitetu Granicznego.

- Naruszenia granicy nie powinny być bezkarne. Trzeba im zapobiegać wszelkimi siłami i sposobami, w tym zbrojnie, bez względu na wszystko - powiedział Łukaszenka. - Pogranicznicy powinni wykazywać swe oddanie ojczyźnie.

Nowym szefem Państwowego Komitetu Granicznego został weteran wojny w Afganistanie pułkownik Alaksandr Bojeczka. Jego poprzednik generał Ihar Raczkouski oraz dowódca sił powietrznych oraz wojsk obrony przeciwlotniczej generał Dźmitry Pachmiełkin zostali przez Łukaszenkę zdymisjonowani, po tym jak prezydent zapowiadał ukaranie winnych incydentu ze szwedzką awionetką, która na początku lipca zrzuciła nad Białorusią pluszowe misie z apelami o wolność.

- Co się tyczy ostatnich decyzji, w tym także kadrowych, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Wręcz przeciwnie - kara była nawet lekka. W czasach sowieckich za podobne rzeczy wsadzono by za kraty - powiedział Łukaszenka.

Jak dodał, incydentu z samolotem winni są przede wszystkim pogranicznicy, "bo jednostka ochrony granic wykryła samolot, ale odpowiedni rozkaz o ukaraniu osób naruszających granice nie padł". - Powinniśmy bronić przede wszystkim własnych interesów. Na wszelkie prowokacje powinna paść z naszej strony właściwa odpowiedź - powiedział białoruski prezydent.

4 lipca szwedzki samolot zrzucił nad południowymi obrzeżami Mińska i nad Iwieńcem (50 km na zachód od Mińska) pluszowe misie, do których były przyczepione karteczki z napisami m.in. "Nie możecie zamknąć nam ust" i "Zabawki żądają obrony praw człowieka na Białorusi". Białoruskie władze długo zaprzeczały, by doszło do naruszenia granicy powietrznej Białorusi, ale świadkowie potwierdzali niezależnym mediom, że widzieli zrzucone misie.

W związku z akcją Szwedów na Białorusi zatrzymano już dwie osoby: pracownika agencji nieruchomości, który wynajął mieszkanie szwedzkim uczestnikom akcji, oraz studenta dziennikarstwa, który jako pierwszy opublikował w internecie zdjęcia misiów.

>>>>

Wynurzenia Lukaszenki przydadza sie gdy nadejdzie czas jego kary . Wedle jego miary ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:05, 03 Sie 2012    Temat postu:

Szwecja nie przyjmie nowego ambasadora Białorusi

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Szwe­cji Carl Bildt po­wie­dział w pią­tek, że nowy bia­ło­ru­ski am­ba­sa­dor w Szwe­cji nie bę­dzie mile wi­dzia­ny i że dwaj bia­ło­ru­scy dy­plo­ma­ci zo­sta­li po­pro­sze­ni o opusz­cze­nie Szwe­cji.

Wcze­śniej Bildt po­in­for­mo­wał o wy­da­le­niu z Bia­ło­ru­si szwedz­kie­go am­ba­sa­do­ra za dzia­łal­ność na rzecz obro­ny praw czło­wie­ka.

Szef szwedz­kiej dy­plo­ma­cji po­wie­dział dzien­ni­ka­rzom, że oskar­że­nia Miń­ska pod ad­re­sem szwedz­kie­go am­ba­sa­do­ra są bez­pod­staw­ne.

Bildt dodał, że bia­ło­ru­ski au­to­ry­tar­ny rząd pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki zde­ner­wo­wa­ło spo­tka­nie szwedz­kie­go am­ba­sa­do­ra z opo­zy­cją w Miń­sku.

>>>>

Slusznie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 46 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy