Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:00, 04 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: procesy działaczy ZPB odroczone

Pro­ce­sy ośmior­ga dzia­ła­czy nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze w Miń­sku Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si (ZPB), któ­rym na­ka­za­no w po­nie­dzia­łek sta­wić się w są­dzie w Grod­nie, zo­sta­ły od­ro­czo­ne - po­in­for­mo­wał PAP pre­zes Rady Na­czel­nej ZPB An­drzej Po­czo­but.

"W są­dzie po­wie­dzia­no nam, że mi­li­cja nie do­star­czy­ła do sądu pro­to­ko­łów. Jeden z na­szych dzia­ła­czy po­szedł na mi­li­cję i tam z kolei po­wie­dzia­no mu, że jak bę­dzie trze­ba się sta­wić, zo­sta­nie o tym po­in­for­mo­wa­ny" - po­wie­dział Po­czo­but. Jak dodał, mi­li­cja ma na do­star­cze­nie pro­to­ko­łów dwa mie­sią­ce.

Nie­uzna­wa­ny przez wła­dze w Miń­sku ZPB zor­ga­ni­zo­wał w pią­tek w Grod­nie pi­kie­tę prze­ciw­ko wpro­wa­dze­niu do szko­ły pol­skiej w tym mie­ście klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych. Jesz­cze przed jej roz­po­czę­ciem, a potem w jej trak­cie za­trzy­ma­no 20 osób, w tym dwoje wi­ce­pre­ze­sów Związ­ku, Mie­czy­sła­wa Jaś­kie­wi­cza i Re­na­tę Dzie­miań­czuk. Dzia­łacz ZPB Igor Ban­cer jesz­cze tego sa­me­go dnia zo­stał ska­za­ny na 13 dni aresz­tu. Osoby za­trzy­ma­ne przed roz­po­czę­ciem pi­kie­ty, w tym Jaś­kie­wi­cza, zwol­nio­no bez spi­sy­wa­nia pro­to­ko­łu. Po­zo­sta­łym na­ka­za­no sta­wie­nie się w są­dzie w po­nie­dzia­łek i wto­rek.

Po­czo­but uznał od­ro­cze­nie pro­ce­sów za sy­tu­ację nie­zwy­kłą. "Wi­docz­nie wła­dze z ja­kie­goś po­wo­du uzna­ły, że le­piej nie or­ga­ni­zo­wać tego pro­ce­su teraz. Być może do­szły do wnio­sku, że roz­głos piąt­ko­wych za­trzy­mań i bru­tal­ne­go roz­pę­dze­nia wiecu był nad­mier­ny i le­piej prze­pro­wa­dzić te pro­ce­sy osob­no" - su­ge­ru­je Po­czo­but.

Piąt­ko­wa pi­kie­ta, która od­by­wa­ła się bez zgody władz, zo­sta­ła roz­bi­ta przez mi­li­cję. „Ludzi za­bie­ra­no do au­to­ka­rów, wy­no­szo­no (trzy­ma­jąc) za ręce i za nogi, rwano ubra­nie. Było sporo osób star­szych, w wieku 60-70 lat” - opo­wia­da­ła pre­zes ZPB An­dże­li­ka Ore­chwo. We­dług Po­czo­bu­ta Zwią­zek zło­żył czte­ry wnio­ski o zgodę na zor­ga­ni­zo­wa­nie pi­kie­ty, ale wszyst­kie zo­sta­ły przez wła­dze od­rzu­co­ne.

Ore­chwo na po­cząt­ku maja in­for­mo­wa­ła, że wła­dze Grod­na pod­ję­ły de­cy­zję o ulo­ko­wa­niu w pol­skiej szko­le nr 36 klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych ze szko­ły nr 27 w tej samej dziel­ni­cy. Pod­kre­śla­ła, że byłby to "pierw­szy krok ku li­kwi­da­cji szko­ły".

Szef wy­dzia­łu oświa­ty urzę­du dziel­ni­co­we­go w Grod­nie Siar­hiej Ła­mie­ka uza­sad­niał w roz­mo­wie z PAP po­trze­bę prze­nie­sie­nia klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych do pol­skiej szko­ły znacz­nym wzro­stem licz­by klas w szko­le nr 27, które już nie miesz­czą się we wła­snym bu­dyn­ku.

"Dla­te­go po­my­śle­li­śmy o ewen­tu­al­no­ści ulo­ko­wa­nia dwóch klas pierw­szych w innej pla­ców­ce edu­ka­cyj­nej” - po­wie­dział. Jak za­pew­nił, by­ło­by to roz­wią­za­nie tym­cza­so­we, które ma od­cią­żyć szko­łę nr 27 do czasu wy­bu­do­wa­nia nowej szko­ły w dziel­ni­cy. Pod­kre­ślił, że kwe­stia zmia­ny sta­tu­su szko­ły z pol­skim ję­zy­kiem na­ucza­nia „nie była, nie jest i nie bę­dzie pod­no­szo­na”.

Klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych nie można w szko­le umie­ścić bez zgody wła­ści­cie­la bu­dyn­ku, czyli uzna­wa­ne­go przez wła­dze w Miń­sku Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si, który jesz­cze nie pod­jął de­cy­zji w tej spra­wie.

Ore­chwo po­wie­dzia­ła PAP, że nie­uzna­wa­ny przez wła­dze ZPB oba­wia się, że je­że­li de­cy­zja nie zo­sta­nie pod­ję­ta i ogło­szo­na teraz, to może dojść do próby wpro­wa­dze­nia klas „po cichu”.

„Ofi­cjal­ny ZPB za­po­wia­da cały czas, że po­dej­mie de­cy­zję na swo­jej Ra­dzie. Ale mamy już ko­niec roku szkol­ne­go. Wszy­scy liczą pew­nie na to, że spra­wa ucich­nie, a na je­sie­ni dzie­ci przyj­dą do szko­ły i zo­ba­czą, że są też klasy ro­syj­sko­ję­zycz­ne” – po­wie­dzia­ła.

Am­ba­sa­da RP na Bia­ło­ru­si w maju wy­sto­so­wa­ła do bia­ło­ru­skie­go MSZ notę z py­ta­niem o za­mia­ry do­ty­czą­ce pol­skiej szko­ły w Grod­nie. "Chce­my znać ofi­cjal­ne sta­no­wi­sko władz" - pod­kre­ślał w roz­mo­wie z PAP kon­sul pol­ski w Grod­nie An­drzej Chod­kie­wicz. Jak dodał, wy­po­wie­dzi w tej spra­wie dziel­ni­co­we­go ku­ra­to­ra w Grod­nie Siar­hie­ja Ła­mie­ki nie mają ofi­cjal­ne­go cha­rak­te­ru.

W szko­le pol­skiej w Grod­nie uczy się 383 dzie­ci.

>>>>

I znow ohydne represje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:54, 05 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: proces wiceprezes ZPB przełożony na czwartek

Pro­ces wi­ce­pre­zes nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze w Miń­sku Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si (ZPB) Re­na­ty Dzie­miań­czuk, któ­rej na­ka­za­no sta­wić się we wto­rek w są­dzie w Grod­nie, zo­stał prze­nie­sio­ny na czwar­tek - po­in­for­mo­wał pre­zes Rady Na­czel­nej ZPB An­drzej Po­czo­but.

Jak dodał Dzie­miań­czuk jest oskar­żo­na o udział w nie­le­gal­nym zgro­ma­dze­niu, za co grozi do 15 dni aresz­tu lub kara grzyw­ny.

Nie­uzna­wa­ny przez wła­dze Bia­ło­ru­si ZPB zor­ga­ni­zo­wał w pią­tek w Grod­nie pi­kie­tę prze­ciw­ko wpro­wa­dze­niu do szko­ły pol­skiej w tym mie­ście klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych. Jesz­cze przed jej roz­po­czę­ciem, a potem w jej trak­cie za­trzy­ma­no 20 osób, w tym dwoje wi­ce­pre­ze­sów Związ­ku: Mie­czy­sła­wa Jaś­kie­wi­cza i Re­na­tę Dzie­miań­czuk. Dzia­łacz ZPB Igor Ban­cer jesz­cze tego sa­me­go dnia zo­stał ska­za­ny na 13 dni aresz­tu. Osoby za­trzy­ma­ne przed roz­po­czę­ciem pi­kie­ty (w tym Jaś­kie­wi­cza) zwol­nio­no bez spi­sy­wa­nia pro­to­ko­łu. Po­zo­sta­łym na­ka­za­no sta­wie­nie się w są­dzie w róż­nych ter­mi­nach.

Piąt­ko­wa pi­kie­ta, która od­by­wa­ła się bez zgody władz, zo­sta­ła roz­bi­ta przez mi­li­cję. -Lu­dzi za­bie­ra­no do au­to­ka­rów, wy­no­szo­no (trzy­ma­jąc) za ręce i za nogi, rwano ubra­nie. Było sporo osób star­szych, w wieku 60-70 lat - opo­wia­da­ła pre­zes ZPB An­dże­li­ka Ore­chwo. We­dług Po­czo­bu­ta Zwią­zek zło­żył czte­ry wnio­ski o zgodę na zor­ga­ni­zo­wa­nie pi­kie­ty, ale wszyst­kie zo­sta­ły przez wła­dze od­rzu­co­ne.

Ore­chwo na po­cząt­ku maja in­for­mo­wa­ła, że wła­dze Grod­na pod­ję­ły de­cy­zję o ulo­ko­wa­niu w pol­skiej szko­le nr 36 klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych ze szko­ły nr 27 w tej samej dziel­ni­cy. Pod­kre­śla­ła, że byłby to "pierw­szy krok ku li­kwi­da­cji szko­ły".

Szef wy­dzia­łu oświa­ty urzę­du dziel­ni­co­we­go w Grod­nie Siar­hiej Ła­mie­ka uza­sad­niał po­trze­bę prze­nie­sie­nia klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych do pol­skiej szko­ły znacz­nym wzro­stem licz­by klas w szko­le nr 27, które już nie miesz­czą się we wła­snym bu­dyn­ku.

- Dla­te­go po­my­śle­li­śmy o ewen­tu­al­no­ści ulo­ko­wa­nia dwóch klas pierw­szych w innej pla­ców­ce edu­ka­cyj­nej - po­wie­dział. Jak za­pew­nił, by­ło­by to roz­wią­za­nie tym­cza­so­we, które ma od­cią­żyć szko­łę nr 27 do czasu wy­bu­do­wa­nia nowej szko­ły w dziel­ni­cy. Pod­kre­ślił, że kwe­stia zmia­ny sta­tu­su szko­ły z pol­skim ję­zy­kiem na­ucza­nia „nie była, nie jest i nie bę­dzie pod­no­szo­na”.

Klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych nie można w szko­le umie­ścić bez zgody wła­ści­cie­la bu­dyn­ku, czyli uzna­wa­ne­go przez wła­dze w Miń­sku Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si, który jesz­cze nie pod­jął de­cy­zji w tej spra­wie.

Ore­chwo po­wie­dzia­ła, że nie­uzna­wa­ny przez wła­dze ZPB oba­wia się, że je­że­li de­cy­zja nie zo­sta­nie pod­ję­ta i ogło­szo­na teraz, to może dojść do próby wpro­wa­dze­nia klas „po cichu”.

- Ofi­cjal­ny ZPB za­po­wia­da cały czas, że po­dej­mie de­cy­zję na swo­jej Ra­dzie. Ale mamy już ko­niec roku szkol­ne­go. Wszy­scy liczą pew­nie na to, że spra­wa ucich­nie, a na je­sie­ni dzie­ci przyj­dą do szko­ły i zo­ba­czą, że są też klasy ro­syj­sko­ję­zycz­ne – po­wie­dzia­ła.

Am­ba­sa­da RP na Bia­ło­ru­si w maju wy­sto­so­wa­ła do bia­ło­ru­skie­go MSZ notę z py­ta­niem o za­mia­ry do­ty­czą­ce pol­skiej szko­ły w Grod­nie. - Chce­my znać ofi­cjal­ne sta­no­wi­sko władz -pod­kre­ślał w roz­mo­wie kon­sul pol­ski w Grod­nie An­drzej Chod­kie­wicz. Jak dodał, wy­po­wie­dzi w tej spra­wie dziel­ni­co­we­go ku­ra­to­ra w Grod­nie Siar­hie­ja Ła­mie­ki nie mają ofi­cjal­ne­go cha­rak­te­ru.

W szko­le pol­skiej w Grod­nie uczy się 383 dzie­ci.

>>>>

Tearz Lukaszenko zaczal nowa wojenke ... Kto mieczem wojuje ten od miecza ginie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:50, 06 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: grzywny dla uczestników pikiety w obronie polskiej szkoły

Sied­mio­ro człon­ków nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze bia­ło­ru­skie Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si (ZPB) ska­za­no na kary grzyw­ny za udział w piąt­ko­wej pi­kie­cie w obro­nie pol­skiej szko­ły w Grod­nie - po­wie­dział pre­zes Rady Na­czel­nej ZPB An­drzej Po­czo­but.

Ska­za­nym na­ka­za­no za­pła­ce­nie grzy­wien w wy­so­ko­ści od 1,5 do 5 mln rubli bia­ło­ru­skich (620-2070 zł). Uzna­no ich za win­nych udzia­łu w nie­le­gal­nym zgro­ma­dze­niu.

Naj­wyż­szą grzyw­nę wy­mie­rzo­no re­dak­tor na­czel­nej "Głosu znad Nie­mna" na uchodź­stwie Gra­ży­nie Szał­kie­wicz. - Ska­za­no mnie za ak­tyw­ny udział w nie­le­gal­nej pi­kie­cie. Sę­dzia nie chcia­ła wziąć pod uwagę, że je­stem dzien­ni­kar­ką i mam akre­dy­ta­cję - po­wie­dzia­ła Szał­kie­wicz.

Po­czo­but pod­kre­ślił, że ZPB zło­żył czte­ry wnio­ski o zgodę na pi­kie­tę w obro­nie pol­skiej szko­ły, ale wszyst­kie zo­sta­ły od­rzu­co­ne.

- Taka jest po­li­ty­ka władz. Od 2005 r. wie­lo­krot­nie zwra­ca­li­śmy się do władz o po­zwo­le­nie na prze­pro­wa­dze­nie róż­nych akcji zwią­za­nych z pra­wa­mi Po­la­ków, ale nigdy nie otrzy­my­wa­li­śmy zgody. Wła­dze Grod­na świa­do­mie stwa­rza­ją taką sy­tu­ację, że Zwią­zek jest zmu­szo­ny pi­kie­to­wać nie­le­gal­nie. Cho­dzi o to, żeby móc ludzi re­pre­sjo­no­wać i żeby się bali - po­wie­dział Po­czo­but.

Jak za­zna­czył, od­mo­wy zgody na pi­kie­ty były ab­sur­dal­ne. - Mó­wi­li nam, że po­win­ni­śmy byli za­wrzeć umowę z mi­li­cją. A na mi­li­cji mówią, że to nie­moż­li­we, bo nie ma po­zwo­le­nia. Jed­nym sło­wem, błęd­ne koło - dodał.

Nie­uzna­wa­ny przez wła­dze Bia­ło­ru­si ZPB zor­ga­ni­zo­wał w pią­tek w Grod­nie pi­kie­tę prze­ciw­ko wpro­wa­dze­niu do szko­ły pol­skiej w tym mie­ście klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych. Jesz­cze przed jej roz­po­czę­ciem, a potem w jej trak­cie za­trzy­ma­no 20 osób, w tym dwoje wi­ce­pre­ze­sów Związ­ku: Mie­czy­sła­wa Jaś­kie­wi­cza i Re­na­tę Dzie­miań­czuk. Dzia­łacz ZPB Igor Ban­cer jesz­cze tego sa­me­go dnia zo­stał ska­za­ny na 13 dni aresz­tu. Osoby za­trzy­ma­ne przed roz­po­czę­ciem pi­kie­ty, w tym Jaś­kie­wi­cza, zwol­nio­no bez spi­sy­wa­nia pro­to­ko­łu. Po­zo­sta­łym na­ka­za­no sta­wie­nie się w są­dzie w róż­nych ter­mi­nach.

Pi­kie­ta zo­sta­ła roz­bi­ta przez mi­li­cję. - Ludzi za­bie­ra­no do au­to­ka­rów, wy­no­szo­no (trzy­ma­jąc) za ręce i za nogi, rwano ubra­nie. Było sporo osób star­szych, w wieku 60-70 lat" - opo­wia­da­ła pre­zes ZPB An­dże­li­ka Ore­chwo. Ore­chwo na po­cząt­ku maja in­for­mo­wa­ła, że wła­dze Grod­na pod­ję­ły de­cy­zję o ulo­ko­wa­niu w pol­skiej szko­le nr 36 klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych ze szko­ły nr 27 w tej samej dziel­ni­cy. Pod­kre­śla­ła, że byłby to "pierw­szy krok ku li­kwi­da­cji szko­ły.

Szef wy­dzia­łu oświa­ty urzę­du dziel­ni­co­we­go w Grod­nie Siar­hiej Ła­mie­ka uza­sad­niał po­trze­bę prze­nie­sie­nia klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych do pol­skiej szko­ły znacz­nym wzro­stem licz­by klas w szko­le nr 27, które już nie miesz­czą się we wła­snym bu­dyn­ku.

- Dla­te­go po­my­śle­li­śmy o ewen­tu­al­no­ści ulo­ko­wa­nia dwóch klas pierw­szych w innej pla­ców­ce edu­ka­cyj­nej - po­wie­dział. Jak za­pew­nił, by­ło­by to roz­wią­za­nie tym­cza­so­we, które ma od­cią­żyć szko­łę nr 27 do czasu wy­bu­do­wa­nia nowej szko­ły w dziel­ni­cy. Pod­kre­ślił, że kwe­stia zmia­ny sta­tu­su szko­ły z pol­skim ję­zy­kiem na­ucza­nia "nie była, nie jest i nie bę­dzie pod­no­szo­na".

Klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych nie można w szko­le umie­ścić bez zgody wła­ści­cie­la bu­dyn­ku, czyli uzna­wa­ne­go przez wła­dze w Miń­sku Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si, który jesz­cze nie pod­jął de­cy­zji w tej spra­wie.

Ore­chwo po­wie­dzia­ła, że nie­uzna­wa­ny przez wła­dze Zwią­zek oba­wia się, że je­że­li de­cy­zja nie zo­sta­nie pod­ję­ta i ogło­szo­na teraz, to może dojść do próby wpro­wa­dze­nia klas "po cichu".

- Ofi­cjal­ny ZPB za­po­wia­da cały czas, że po­dej­mie de­cy­zję na swo­jej Ra­dzie. Ale mamy już ko­niec roku szkol­ne­go. Wszy­scy liczą pew­nie na to, że spra­wa ucich­nie, a na je­sie­ni dzie­ci przyj­dą do szko­ły i zo­ba­czą, że są też klasy ro­syj­sko­ję­zycz­ne - po­wie­dzia­ła.

Am­ba­sa­da RP na Bia­ło­ru­si w maju wy­sto­so­wa­ła do bia­ło­ru­skie­go MSZ notę z py­ta­niem o za­mia­ry do­ty­czą­ce pol­skiej szko­ły w Grod­nie. - Chce­my znać ofi­cjal­ne sta­no­wi­sko władz - pod­kre­ślał w roz­mo­wie z PAP kon­sul pol­ski w Grod­nie An­drzej Chod­kie­wicz. Jak dodał, wy­po­wie­dzi w tej spra­wie dziel­ni­co­we­go ku­ra­to­ra w Grod­nie Siar­hie­ja Ła­mie­ki nie mają ofi­cjal­ne­go cha­rak­te­ru.

W szko­le pol­skiej w Grod­nie uczy się 383 dzie­ci.

>>>>

Kolejne ohydne represje !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:21, 06 Cze 2012    Temat postu:

Grażyna Szałkiewicz skazana za udział w proteście na Białorusi.

Grażyna Szałkiewicz, polska aktywistka z Białorusi została skazana na 5 milionów rubli grzywny, czyli równowartość 2 tysięcy złotych. Sąd w Grodnie uznał, że uczestniczyła w nielegalnej akcji protestacyjnej.

Grażyna Szałkiewicz wraz z grupą około 20 osób została zatrzymana w piątek w trakcie rozpędzania przez milicje pikiety w obronie Szkoły Polskiej w Grodnie. Dziś mają odbyć się procesy 7 osób. Szałkiewicz , która jest redaktor naczelnym drukowanego w Polsce periodyku "Głos znad Niemna na uchodźstwie" powiedziała Polskiemu Radiu, że "sędzia nie chciała brać w żaden sposób pod uwagę faktu, że ona obserwowała pikietę jako dziennikarka". Zwróciła uwagę, że świadkami na procesie byli milicjanci.

Szałkiewicz jest drugą osoba ukaraną za udział w pikiecie. W piątek zaraz po proteście na 13 dni aresztu skazano polskiego działacza Igora Bancera.

Związek Polaków na Białorusi nie uznawany przez miejscowe władze protestuje przeniesieniu do Szkoły Polskiej w Grodnie dwóch klas pierwszych z sąsiedniej szkoły rosyjskojęzycznej. Polacy obawiają się że będzie to początek rusyfikacji tej szkoły. Władze oświatowej zapewniają, że jest to rozwiązanie tymczasowe spowodowane przepełnieniem sąsiednich szkół rosyjskojęzycznych.

>>>>

I znow ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:32, 06 Cze 2012    Temat postu:

Sannikaua nie wypuszczono z Białorusi

By­łe­mu kan­dy­da­to­wi na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si An­dre­jo­wi San­ni­kau­owi unie­moż­li­wio­no wy­jazd z Bia­ło­ru­si. Zo­stał wy­pro­wa­dzo­ny z po­cią­gu re­la­cji Mińsk-Wil­no – po­in­for­mo­wał w środę opo­zy­cyj­ny por­tal Karta'97.

San­ni­kau, który zo­stał w po­ło­wie kwiet­nia zwol­nio­ny z ko­lo­nii kar­nej, je­chał do Wilna na mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję. Zdą­żył po­in­for­mo­wać te­le­fo­nicz­nie por­tal Karta’97, że wy­pro­wa­dzo­no go z po­ciąg na sta­cji Gu­do­gaj, po czym stra­co­no z nim łącz­ność.

San­ni­kau zo­stał zwol­nio­ny w po­ło­wie kwiet­nia po pod­pi­sa­niu proś­by o uła­ska­wie­nie do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki. Po od­zy­ska­niu wol­no­ści nie od­po­wie­dział na py­ta­nie, czy wróci do dzia­łal­no­ści po­li­tycz­nej.

W maju 2011 roku San­ni­kaua ska­za­no na pięć lat ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze w związ­ku z opo­zy­cyj­ną de­mon­stra­cją w Miń­sku w wie­czór po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich 19 grud­nia 2010 roku. Sąd uznał go za win­ne­go or­ga­ni­za­cji ma­so­wych za­mie­szek.

>>>

I znow przesladowania ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:02, 07 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: kolejna grzywna za pikietę w obronie polskiej szkoły

Wiceszefowa nieuznawanego przez władze białoruskie Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Renata Dziemiańczuk została skazana w czwartek na grzywnę w wys. 5 mln rubli (ok. 2070 zł) za udział w pikiecie w obronie polskiej szkoły w Grodnie - podało Radio Swaboda.

Jest ona dziewiątą osobą skazaną przez sąd w Grodnie za udział w piątkowej pikiecie.

Dziemiańczuk powiedziała, że sędzia wzięła pod uwagę zeznania milicjantów, według których działaczka ZPB brała aktywny udział w zgromadzeniu, a zeznań jej samej nie uwzględniła.

Jak podaje Radio Swaboda, na grzywnę w wys. 4 mln rubli (ponad 1600 zł) został w czwartek skazany również inny działacz - Edward Dmuchowski. Jego proces odbył się w środę, ale sędzia nie wydała wówczas wyroku. Dmuchowski powiedział radiu, że udziału w pikiecie nie brał, a przechodził obok i był świadkiem, jak zatrzymany został działacz ZPB Igor Bancer. Wówczas zatrzymano również jego samego.

Nieuznawany przez władze Białorusi ZPB zorganizował w zeszły piątek w Grodnie pikietę przeciwko wprowadzeniu do szkoły polskiej w tym mieście klas rosyjskojęzycznych. Jeszcze przed jej rozpoczęciem, a potem w jej trakcie zatrzymano 20 osób, w tym dwoje wiceprezesów Związku: Mieczysława Jaśkiewicza oraz Dziemiańczuk. Igor Bancer jeszcze tego samego dnia został skazany na 13 dni aresztu.

Pikieta została rozbita przez milicję. Jak przekazał wcześniej działacz związku Andrzej Poczobut, organizatorzy złożyli cztery wnioski o zgodę na pikietę, ale wszystkie zostały odrzucone.

Władze oświatowe w Grodnie uzasadniają potrzebę przeniesienia klas rosyjskojęzycznych do polskiej szkoły znacznym wzrostem liczby klas w szkole nr 27, które już nie mieszczą się we własnym budynku. Ambasada RP na Białorusi w maju wystosowała do białoruskiego MSZ notę z pytaniem o zamiary dotyczące polskiej szkoły w Grodnie.

W szkole polskiej w Grodnie uczy się 383 dzieci. Klas rosyjskojęzycznych nie można w szkole umieścić bez zgody właściciela budynku, czyli uznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi, który jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie.

>>>>

Kolejny akt wojny z Polska ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:05, 14 Cze 2012    Temat postu:

Sondaż: białoruscy przedsiębiorcy nie odczuwają ochrony prawnej

Więk­szość bia­ło­ru­skich przed­się­bior­ców uważa, że pań­stwo nie za­pew­nia im wy­star­cza­ją­cej ochro­ny praw­nej – wy­ni­ka z opu­bli­ko­wa­ne­go w środę son­da­żu, który prze­pro­wa­dzi­ły ga­ze­ta Je­żed­niew­nik oraz ośro­dek Zier­ka­ło-In­fo.

30 proc. an­kie­to­wa­nych przed­się­bior­ców uzna­ło, że pań­stwo w wy­star­cza­ją­cym stop­niu gwa­ran­tu­je im ochro­nę praw­ną, a 57 proc. było prze­ciw­ne­go zda­nia.

Re­spon­den­ci od­po­wia­da­li też na py­ta­nie o or­ga­ny wła­dzy, któ­rych dzia­łal­ność nie za­do­wa­la ich, jako biz­nes­me­nów. 49 proc. py­ta­nych za­de­kla­ro­wa­ło, że nie po­tra­fi od­po­wie­dzieć, a 16,7 proc. od­par­ło, że za­do­wa­la ich dzia­łal­ność wszyst­kich or­ga­nów wła­dzy.

Biz­nes­me­ni naj­czę­ściej byli nie­za­do­wo­le­ni z pracy par­la­men­tu i pre­zy­den­ta (11 proc.), służb po­dat­ko­wych (10 proc.), władz miej­skich (6,3 proc.) oraz Rady Mi­ni­strów (5,7 proc.).

W innym son­da­żu, któ­re­go wy­ni­ki pu­bli­ku­je w środę por­tal tut.​by, przed­sta­wi­cie­le bia­ło­ru­skich ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw oce­ni­li, że firmy pań­stwo­we mają lep­sze wa­run­ki pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści niż oni. Son­daż prze­pro­wa­dził w kwiet­niu ośro­dek ba­daw­czy IPM na pró­bie 400 przed­sta­wi­cie­li ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw.

Zda­niem an­kie­to­wa­nych nie­rów­ne trak­to­wa­nie prze­ja­wia się przede wszyst­kim w wa­run­kach dzier­ża­wy (49,5 proc. wska­zań, wzrost o 21,5 pkt proc. w po­rów­na­niu z 2011 r.) oraz w sto­sun­ku pań­stwo­wych or­ga­nów kon­tro­l­nych (43 proc. wska­zań). Ko­lej­ne miej­sca zaj­mu­ją ob­cią­że­nie po­dat­ko­we (30,8 proc.), do­stęp do kre­dy­tów (29,3 proc.) oraz współ­pra­ca z or­ga­na­mi wła­dzy lo­kal­nej (29 proc.). An­kie­to­wa­ni mogli wy­brać nie wię­cej niż 3 wska­za­nia.

We­dług eks­per­ta IPM An­dre­ja Skry­by nie­rów­ne trak­to­wa­nie pry­wat­nych przed­się­bior­ców jest jedną z przy­czyn wzro­stu ko­rup­cji w kraju. Jak pod­kre­ślił, Bia­ło­ruś spa­dła w 2011 r. z 127. na 143. miej­sce w ze­sta­wie­niu Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal pod wzglę­dem wskaź­ni­ka ko­rup­cji.

>>>

Brak prawa jest przyczyna nedznego stanu tych krajow . Bezprawie nie jest fajne ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:44, 15 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: spotkanie ws. polskiej szkoły w Grodnie

Ro­dzi­ce dzie­ci cho­dzą­cych do pol­skiej szko­ły w Grod­nie spo­tka­li się w czwar­tek z przed­sta­wi­cie­la­mi ofi­cjal­ne­go Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si (ZPB), aby po­roz­ma­wiać o przy­szło­ści pla­ców­ki – po­wie­dział PAP kon­sul ge­ne­ral­ny RP w Grod­nie An­drzej Chod­kie­wicz.

Obec­ni na ze­bra­niu przed­sta­wi­cie­le ZPB po­wie­dzie­li, że nie mogą przed­sta­wić sta­no­wi­ska ZPB w spra­wie pla­no­wa­ne­go przez wła­dze oświa­to­we Grod­na wpro­wa­dze­nia do szko­ły klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych, gdyż leży to w kom­pe­ten­cjach Rady Na­czel­nej ZPB. Ta zaś – we­dług nich - nie wia­do­mo, kiedy się zbie­rze.

„Dzi­siaj o godz. 18 przed bu­dyn­kiem szko­ły ko­mi­tet ro­dzi­ciel­ski zwo­łał ze­bra­nie, na które za­pro­szo­no człon­ków Związ­ku Po­la­ków (kie­ro­wa­ne­go przez Mie­czy­sła­wa) Ły­se­go jako in­sty­tu­cji, która jest wła­ści­cie­lem bu­dyn­ku szkol­ne­go” – po­wie­dział Chod­kie­wicz, który wraz z dwoma in­ny­mi pol­ski­mi kon­su­la­mi uczest­ni­czył w ze­bra­niu jako ob­ser­wa­tor.

Kon­sul po­wie­dział, że ro­dzi­ce za­pro­si­li na spo­tka­nie sied­miu przed­sta­wi­cie­li ZPB, ale po­ja­wi­ło się tylko dwóch. „Było około 25 ro­dzi­ców i dwie osoby z ZPB, czyli se­kre­tarz Edward Ko­ło­sza i szef ko­mi­sji re­wi­zyj­nej ZPB Ar­ka­diusz Har­tung, przy czym obaj pa­no­wie twier­dzi­li, że ni­ko­go nie re­pre­zen­tu­ją, tylko sie­bie. (…) Mó­wi­li też, że nie mogą pod­jąć żad­nych zo­bo­wią­zań ani przed­sta­wić sta­no­wi­ska, bo to na­le­ży do Rady Na­czel­nej” – oznaj­mił Chod­kie­wicz.

Jak pod­kre­ślił, ro­dzi­ce zgło­si­li po­stu­lat do Związ­ku, że chcie­li­by wobec tego być obec­ni na po­sie­dze­niu Rady Na­czel­nej. „Ko­ło­sza po­wie­dział, że bę­dzie po­stu­lo­wał, żeby ta proś­ba zo­sta­ła uwzględ­nio­na” – dodał kon­sul.

Chod­kie­wicz przed­sta­wił na ze­bra­niu sta­no­wi­sko władz pol­skich w spra­wie szko­ły. „Nasze sta­no­wi­sko jest takie, żeby nie zmie­niać sta­tu­su szko­ły i że przy­po­mi­na­my, iż zgod­nie z umo­wa­mi za­war­ty­mi po­mię­dzy Związ­kiem a mia­stem Grod­no oraz Związ­kiem a Wspól­no­tą Pol­ską wszel­kie zmia­ny do­ty­czą­ce prze­zna­cze­nia bu­dyn­ku muszą być wza­jem­nie uzgod­nio­ne. Wobec tego ocze­ku­je­my od Związ­ku Po­la­ków sta­no­wi­ska na temat ewen­tu­al­nej zmia­ny sta­tu­su szko­ły” - za­zna­czył.

Jak dodał, ro­dzi­ce do­sta­li od bia­ło­ru­skie­go Mi­ni­ster­stwa Oświa­ty list po­twier­dza­ją­cy, że wspo­mnia­na umowa obo­wią­zu­je, wobec tego także re­sort ocze­ku­je na sta­no­wi­sko władz ZPB.

Obec­ni na ze­bra­niu przed­sta­wi­cie­le ZPB po­wie­dzie­li, że nie wie­dzą, kiedy od­bę­dzie się po­sie­dze­nie Rady Na­czel­nej. Nie wy­klu­cza­li, że na­stą­pi to w na­stęp­nym mie­sią­cu. Spo­tka­nie trwa­ło około go­dzi­ny.

Wła­dze oświa­to­we w Grod­nie chcą ulo­ko­wać w pol­skiej szko­le nr 36 dwie klasy ro­syj­sko­ję­zycz­ne z po­bli­skiej szko­ły nr 27, twier­dząc, że nie mie­ści się ona we wła­snym bu­dyn­ku z po­wo­du wzro­stu licz­by uczniów. We­dług pre­zes nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze bia­ło­ru­skie ZPB An­dże­li­ki Ore­chwo byłby to "pierw­szy krok ku li­kwi­da­cji szko­ły".

Szef wy­dzia­łu oświa­ty urzę­du dziel­ni­co­we­go w Grod­nie Siar­hiej Ła­mie­ka za­pew­nia, że kwe­stia zmia­ny sta­tu­su szko­ły "nie była, nie jest i nie bę­dzie pod­no­szo­na", a umiesz­cze­nie tam klas ro­syj­sko­ję­zycz­nych by­ło­by tylko roz­wią­za­niem tym­cza­so­wym do czasu wy­bu­do­wa­nia nowej szko­ły w dziel­ni­cy.

W szko­le pol­skiej w Grod­nie uczy się 383 dzie­ci. Am­ba­sa­da RP na Bia­ło­ru­si w maju wy­sto­so­wa­ła do bia­ło­ru­skie­go MSZ notę z py­ta­niem o za­mia­ry do­ty­czą­ce tej pla­ców­ki.

>>>>

Kolejna sprawa ktora obserwujemy uwaznie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:15, 16 Cze 2012    Temat postu:

Rosyjska prasa oskarża. Chodzi o 500 milionów dolarów

Rosyjska prasa oskarża Białoruś o oszustwa w rozliczeniach celnych. Według informacji czwartkowej "Izwiestiji" może chodzić nawet o pół miliarda dolarów - informuje Telewizja Bielsat.

Jak podaje Bielsat, rosyjską Federalną Służbę Celną zaciekawił wzrost eksportu rozpuszczalników na bazie ropy naftowej, za które Białoruś nie musi zwracać Rosji cła eksportowego. Okazuje się, że w 2011 Białoruś wyeksportowała ponad osiem razy więcej rozpuszczalników niż 2010 r., jednak prawdziwa hossa na tym rynku zaczęła się dopiero w 2012 roku. Według danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów w styczniu br. eksport rozpuszczalników wzrósł o 125 razy w stosunku do tego samego okresu w 2011 r. 73 proc. dostaw miało trafić na Łotwę, 23 proc. do Holandii, gdzie według gazety, Białoruś nigdy nie eksportowała tego typu produktów.

Tania ropa z Rosji

Bielsat, przytaczając wypowiedź rosyjskiego politologa Andreja Suzdalcowa, wskazuje, że rosyjskie władze nie puszczą tego płazem i zmuszą Białoruś korzystającą z niskich cen ropy naftowej do zwrócenia niezapłaconych ceł. - Putin, biorąc w obronę swoich podatników, nie będzie mógł wybaczyć Białorusi kolejnego oszustwa - twierdzi Suzdalcow i dodaje, że jego zdaniem na granicy łotewskiej rozpuszczalniki zamieniają się z powrotem w benzynę.

Zdaniem Suzdalcowa rosyjskie władze zaczęły zauważać dziwne zmiany w strukturze białoruskiego eksportu, a do oszustw dochodzi już od momentu przystąpienia Białorusi do tzw. Jedynek Przestrzeni Ekonomicznej.

Informacjom "Izwiestiji" zaprzecza szef białoruskiego Komitetu Celnego, Aleksander Szpileuski. - Żadnych bezprawnych dostaw za granicę nie ma i nie może być. Oficjalnie oświadczam, że wszystko co wjeżdża i wyjeżdża z kraju jest wnikliwie kontrolowane – stwierdził w cytowanej przez Bielsat wypowiedzi. Zaznaczył też, że przedstawiciele rosyjskiej strony nie mieli żadnych pretensji w tym względzie.

>>>>

No prosze . Tak wyglad ta rzekoma ,,przyjazn''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:13, 17 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: organizacje pozarządowe chcą zwolnienia więźniów politycznych

Zgromadzenie Demokratycznych Organizacji Pozarządowych w Mińsku zażądało od władz Białorusi natychmiastowego zwolnienia wszystkich więźniów sumienia. Oświadczenie tej treści przyjęto w niedzielę, w drugim dniu kongresu Zgromadzenia.

"My, członkowie demokratycznych organizacji pozarządowych Białorusi, jako przedstawiciele największego zjednoczenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego w kraju, żądamy od władz Białorusi natychmiastowego zwolnienia wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej Zgromadzenia Organizacji Pozarządowych Alesia Bialackiego, który jest obecnie więziony za działalność w charakterze szefa Centrum Praw Człowieka »Wiasna«" – napisano w oświadczeniu.

Uczestnicy kongresu podkreślili, że powinni zostać zwolnieni także inni więźniowie sumienia, "którzy znajdują się w więzieniu z powodu swoich poglądów lub działalności społeczno-politycznej".

Za więźniów sumienia Zgromadzenie uznało oprócz Bialackiego jeszcze 12 osób, w tym byłego kandydata na prezydenta Mikołę Statkiewicza, odbywającego karę sześciu lat kolonii karnej, lidera opozycyjnej organizacji młodzieżowej Młody Front Źmiciera Daszkiewicza, skazanego na dwa lata kolonii karnej oraz działacza opozycyjnej Partii Konserwatywno-Chrześcijańskiej-Białoruski Front Narodowy (PKCh-BNF) Siarhieja Kawalenkę, skazanego na 25 miesięcy kolonii karnej.

W oświadczeniu potępiono próby nakłaniania więźniów politycznych do napisania prośby o ułaskawienie do prezydenta Alaksandra Łukaszenki, uznając je za "łamanie podstawowych praw człowieka".

W połowie kwietnia zwolnieni zostali z więzienia dwaj więźniowie polityczni: były kandydat na prezydenta Andrej Sannikau i jego współpracownik Źmicier Bandarenka, którzy skierowali do Łukaszenki prośby o ułaskawienie. Sannikau mówił po odzyskaniu wolności o tym, że próbowano go w więzieniu zmusić do samobójstwa. Bandarence, który przeszedł w więzieniu operację kręgosłupa, zaostrzono zaś warunki odbywania kary, m.in. poprzez odebranie laski, a także zakaz leżenia w ciągu dnia i noszenia ortopedycznego obuwia.

Organizacje pozarządowe w przyjętej rezolucji zaapelowały też do władz Białorusi o odstąpienie od polityki konfrontacji z trzecim sektorem i wznowienie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Ich zdaniem w latach 2010-2011 władze prowadziły politykę, której celem było wyplenienie wszelkich form zorganizowanej działalności społecznej.

W rezolucji zażądano "natychmiastowego i nieodwracalnego zaprzestania praktyki ścigania karnego i prześladowania w inny sposób politycznych oponentów, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy, łącznie z praktyką stosowania aresztów".

Współzałożyciel Zgromadzenia, Wincuk Wiaczorka, uważa, że "białoruska społeczność obywatelska jest w stanie permanentnej walki o przetrwanie: nawet nie o utrzymanie rejestracji, tylko o to, by nie wsadzano (do więzienia) wszystkich, którzy robią coś bezpośrednio zakazanego przez państwo".

Uczestnicy zgromadzenia podziękowali społeczności międzynarodowej za solidarność i pomoc po zdławieniu protestów powyborczych w grudniu 2010 r. i wezwali do stosowania dalszych nacisków na władze Białorusi.

"Aby nie dopuścić do odizolowania białoruskiego narodu od demokratycznych państw Europy i świata, apelujemy do tych ostatnich o podjęcie niezbędnych działań, w tym jednostronnych kroków na rzecz uproszczenia lub zniesienia reżimu wizowego w celu wsparcia niezależnego społeczeństwa, mediów i biznesu niezwiązanego z państwem" – napisano w rezolucji.

Zgromadzenie Demokratycznych Organizacji Pozarządowych powstało w 1997 r. Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi trzykrotnie odmówiło jego zarejestrowania, wobec czego zarejestrowało się ono na Litwie.

Zgromadzenie skupia 302 organizacje i inicjatywy, w tym Białoruski Komitet Helsiński i Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Według szefa Zgromadzenia Siarhieja Mackiewicza jeszcze w 2003 roku około połowa organizacji należących do zgromadzenia była oficjalnie zarejestrowana, zaś teraz – tylko 23 proc., co świadczy o coraz gorszym nastawieniu władz do trzeciego sektora.

>>>>

No oczywiscie ! Jak najszybciej .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:13, 20 Cze 2012    Temat postu:

Spotkanie z żoną białoruskiego więźnia Siarhieja Kawalenki

Alena Ka­wa­len­ka, żona bia­ło­ru­skie­go więź­nia po­li­tycz­ne­go Siar­hie­ja Ka­wa­len­ki ska­za­ne­go na 25 mie­się­cy wię­zie­nia, wzię­ła w środę w War­sza­wie udział w ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji stro­ny in­ter­ne­to­wej, która ma na­gło­śnić spra­wę jej męża.

Mał­żon­ka bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty pod­czas pre­zen­ta­cji stro­ny [link widoczny dla zalogowanych] pod­kre­śli­ła, że Ka­wa­len­ka zo­stał ska­za­ny tylko dla­te­go, "że miał śmia­łość po­wie­sić na cho­in­ce na­ro­do­wą flagę Bia­ło­ru­si (bia­ło-czer­wo­no-bia­łą - PAP)". Jak do­da­ła, flaga ma hi­sto­rycz­ne zna­cze­nie dla na­ro­du bia­ło­ru­skie­go.

Zda­niem Aleny Ka­wa­len­ki po­stę­po­wa­nie są­do­we w spra­wie jej męża od sa­me­go po­cząt­ku zo­sta­ło sfał­szo­wa­ne przez bia­ło­ru­skie wła­dze. W jej prze­ko­na­niu roz­pra­wa są­do­wa, na któ­rej ska­za­no Ka­wa­len­kę na­ru­sza­ła prze­pi­sy i wy­zna­czo­ny spo­sób po­stę­po­wa­nia są­do­we­go na Bia­ło­ru­si. "Wyrok jest szorst­ki i nie­spra­wie­dli­wy. Od­wo­ła­nia nic nie zmie­ni­ły" - pod­kre­śli­ła Alena Ka­wa­len­ka.

Re­la­cjo­no­wa­ła, że ak­tu­al­nie mąż w wię­zie­niu po­zo­sta­je bez opie­ki me­dycz­nej. - Do dziś nie udało się prze­ka­zać leków oraz po­trzeb­nych wi­ta­min - mó­wi­ła.

Po­dzię­ko­wa­ła rów­nież wszyst­kim za so­li­dar­ność oka­za­ną jej mę­żo­wi oraz za dzia­ła­nie na rzecz uwol­nie­nia go.

Eu­ro­po­seł Marek Mi­gal­ski, który pa­tro­nu­je stro­nie, po­wie­dział w środę, że uru­cho­mie­nie wi­try­ny jest czę­ścią akcji, za­ini­cjo­wa­nej przez mię­dzy­na­ro­do­wą or­ga­ni­za­cję praw czło­wie­ka Li­be­re­co - Part­ner­ship for Human Ri­ghts, któ­rej celem jest wspar­cie dla bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty.

- Stro­na ma ak­ty­wi­zo­wać Po­la­ków. Ma być miej­scem, gdzie kon­tak­tu­ją się osoby, które chcą pomóc Ka­wa­len­ce. Ma być też miej­scem wy­mia­ny in­for­ma­cji na jego temat. Stro­na ma na­gło­śnić spra­wę, upo­wszech­nić ją - wy­ja­śnił eu­ro­po­seł. Dodał, że roz­po­czę­ta akcja ma także po­ka­zać bia­ło­ru­skiej wła­dzy, że stro­na pol­ska pa­mię­ta o więź­niach po­li­tycz­nych na Bia­ło­ru­si.

Mi­gal­ski pod­czas pre­zen­ta­cji wi­try­ny wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że misja uwol­nie­nia Ka­wa­len­ki za­koń­czy się suk­ce­sem, po­nie­waż dal­sze prze­by­wa­nie opo­zy­cjo­ni­sty w wię­zie­niu za­gra­ża jego zdro­wiu, a nawet życiu.

Eu­ro­po­seł ubo­le­wał nad tym, że Amne­sty In­ter­na­tio­nal nie uzna­ła jesz­cze Ka­wa­len­ki za więź­nia su­mie­nia.

Obec­ny na pre­zen­ta­cji Grze­gorz Żu­kow­ski z Amne­sty In­ter­na­tio­nal od­po­wie­dział, że spra­wa bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty jest stale mo­ni­to­ro­wa­na przez tę in­sty­tu­cję. - Nie wy­klu­czam, że sta­tus więź­nia su­mie­nia Ka­wa­len­ce zo­sta­nie nada­ny - dodał.

Ka­wa­len­ka zo­stał pod ko­niec lu­te­go ska­za­ny na 25 mie­się­cy ko­lo­nii kar­nej za zła­ma­nie wa­run­ków od­by­wa­nia kary ogra­ni­cze­nia wol­no­ści z 2010 roku, wy­mie­rzo­nej mu za po­wie­sze­nie na no­wo­rocz­nej cho­in­ce w Wi­teb­sku hi­sto­rycz­nej bia­ło-czer­wo­no-bia­łej flagi Bia­ło­ru­si. Gło­do­wał od za­trzy­ma­nia 19 grud­nia 2011 roku z dwoma prze­rwa­mi. Pod ko­niec maja za­koń­czył ko­lej­ną gło­dów­kę pro­te­sta­cyj­ną.

Bia­ło-czer­wo­no-bia­łej flagi uży­wa­no w la­tach 1918-19 w Bia­ło­ru­skiej Re­pu­bli­ce Lu­do­wej i po roz­pa­dzie ZSRR do 1995 roku. 14 maja 1995 roku z ini­cja­ty­wy nowo wy­bra­ne­go wów­czas pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki na Bia­ło­ru­si od­by­ło się re­fe­ren­dum, w wy­ni­ku któ­re­go zmie­nio­no hi­sto­rycz­ną sym­bo­li­kę bia­ło­ru­ską na so­wiec­ką z nie­wiel­ki­mi mo­dy­fi­ka­cja­mi: z czer­wo­no-zie­lo­nej flagi znik­nę­ły sierp i młot oraz pię­cio­ra­mien­na gwiaz­da. Bia­ło-czer­wo­no-bia­łej flagi uży­wa­ją obec­nie bia­ło­ru­skie śro­do­wi­ska opo­zy­cyj­ne.

>>>>

Tak to bardzo wazna sprawa !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:28, 21 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: Andrzej Poczobut zatrzymany

Pre­zes Rady Na­czel­nej nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si An­drzej Po­czo­but zo­stał za­trzy­ma­ny - po­wie­dzia­ła pre­zes ZPB An­dże­li­ka Ore­chwo.

- Dzi­siaj An­drzej miał w domu re­wi­zję i znów wsz­czę­to wobec niego spra­wę karną, z tego sa­me­go ar­ty­ku­łu, co po­przed­nio - po­wie­dzia­ła Ore­chwo.

Po­czo­but był w lipcu ubie­głe­go roku ska­za­ny na trzy lata wię­zie­nia w za­wie­sze­niu na dwa lata za znie­sła­wie­nie pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki.

>>>>

I znowu to samo . Oni jak kogos nie przesladuja to sa chorzy ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:09, 21 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: Łukaszenko zwolnił 6 sędziów, którzy sądzili opozycjonistów

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alek­sandr Łu­ka­szen­ko zwol­nił kil­ku­na­stu sę­dziów, w tym sze­ściu, któ­rzy wy­da­wa­li wy­ro­ki na opo­zy­cjo­ni­stów. Czwo­ro z nich jest ob­ję­tych za­ka­zem wjaz­du do Unii Eu­ro­pej­skiej – in­for­mu­ją bia­ło­ru­skie nie­za­leż­ne por­ta­le in­ter­ne­to­we.

De­kre­tem pre­zy­denc­kim z po­nie­dział­ku zwol­nio­no w sumie 14 sę­dziów, po­da­jąc różne przy­czy­ny. Na przy­kład sę­dzia Alak­sandr Cha­da­no­wicz zo­stał zwol­nio­ny w związ­ku z po­wro­tem z "urlo­pu bez­płat­ne­go" sędzi Tac­cia­ny Pau­liu­czyk. Ta na­to­miast zo­sta­ła zwol­nio­na zgod­nie z wła­snym ży­cze­niem. Jako przy­czy­nę zwol­nie­nia Na­tal­li Cza­cwiart­ko­wej po­da­no "wy­ga­śnię­cie peł­no­moc­nictw".

Cha­da­no­wicz ska­zy­wał uczest­ni­ków pro­te­stów po­wy­bor­czych z grud­nia 2010 r., po­dob­nie jak Cza­cwiart­ko­wa, która ska­za­ła na 5 lat ko­lo­nii kar­nej by­łe­go opo­zy­cyj­ne­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta An­dre­ja San­ni­kaua, oraz Li­dzi­ja Chrusz­czeu­ska i Tac­cia­na Pau­liu­czyk. Wszy­scy czwo­ro są ob­ję­ci za­ka­zem wjaz­du do UE.

-Mo­że­my tylko się do­my­ślać, za co rze­czy­wi­ście zwol­nio­no tych sę­dziów, gdyż sys­tem są­dow­ni­czy jest przed nami za­mknię­ty – oświad­czył praw­nik Bia­ło­ru­skie­go Ko­mi­te­tu Hel­siń­skie­go Hary Pa­ha­niaj­ła.

Nie wiąże on zwol­nie­nia sę­dziów bez­po­śred­nio z ich udzia­łem w spra­wach opo­zy­cjo­ni­stów ani z obec­no­ścią na czar­nej li­ście UE. - Mogli ma­czać palce w ja­kichś skan­da­lach ko­rup­cyj­nych, mogli nad­użyć sta­no­wi­ska, co wy­szło na jaw, mogli też zo­stać zwol­nie­ni w związ­ku ze sta­nem zdro­wia – pod­kre­śla.

>>>>>

Byli za malo bestialscy ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:44, 22 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: w tekstach Poczobuta słowa znieważające prezydenta

Ko­mi­tet śled­czy ob­wo­du gro­dzień­skie­go wsz­czął spra­wę prze­ciw­ko An­drze­jo­wi Po­czo­bu­to­wi, bo eks­per­ci w jego ar­ty­ku­łach do­pa­trzy­li się słów znie­wa­ża­ją­cych pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­kę – po­in­for­mo­wał rzecz­nik Ko­mi­te­tu Pawał Traul­ka.

Jak dodał, pod­sta­wą za­rzu­tów wobec dzia­ła­cza nie­uzna­wa­ne­go przez Mińsk Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si były ma­te­ria­ły sta­no­wią­ce wynik kon­tro­li prze­pro­wa­dzo­nej przez gro­dzień­skie KGB.

- W ra­mach kon­tro­li zle­co­no i wy­ko­na­no sze­reg lin­gwi­stycz­nych eks­per­tyz. We­dług oceny eks­per­tów w przed­sta­wio­nych (do ana­li­zy) pu­bli­ka­cjach znaj­du­ją się słowa, frazy i wy­ra­że­nia od­no­szą­ce się do pre­zy­den­ta Re­pu­bli­ki Bia­ło­ruś, które kwa­li­fi­ku­ją się jako znie­wa­że­nie i dys­kre­dy­tu­ją Re­pu­bli­kę Bia­ło­ruś - oznaj­mił Traul­ka.

Dodał, że spra­wę prze­ciw­ko Po­czo­bu­to­wi wsz­czę­to z ar­ty­ku­łu 367 cz. II ko­dek­su kar­ne­go, mó­wią­ce­go o znie­wa­że­niu pre­zy­den­ta.

Pre­zes Rady Na­czel­nej nie­uzna­wa­ne­go przez Mińsk ZPB An­drzej Po­czo­but zo­stał za­trzy­ma­ny we wła­snym domu i prze­wie­zio­ny do wię­zie­nia w Grod­nie. Mi­li­cja skon­fi­sko­wa­ła jego kom­pu­ter.

W lipcu ubie­głe­go roku Po­czo­but zo­stał ska­za­ny na trzy lata wię­zie­nia w za­wie­sze­niu na dwa lata rów­nież za znie­sła­wie­nie pre­zy­den­ta.

>>>>

Tak . Teraz juz uzycie slowa Lukaszenko jest obrazliwe . Wszak to nowy rodzaj slowa niecenzuralnego ! Trzeba kropkowac Ł*** .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:57, 22 Cze 2012    Temat postu:

Białoruś: niezależne media o zatrzymaniu Poczobuta

Za­trzy­ma­nie dzia­ła­cza nie­uzna­wa­ne­go przez Mińsk Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si An­drze­ja Po­czo­bu­ta to sy­gnał, by dzien­ni­ka­rze sie­dzie­li cicho i karta prze­tar­go­wa w roz­mo­wach z Pol­ską – piszą nie­za­leż­ne media na Bia­ło­ru­si.

- To oczy­wi­ście nie­do­bra ten­den­cja – w przed­dzień wy­bo­rów (par­la­men­tar­nych 23 wrze­śnia) za­my­kać usta dzien­ni­ka­rzom.(…) Jest to po pro­stu znak dla wszyst­kich po­zo­sta­łych dzien­ni­ka­rzy, żeby za­mknę­li dziób – po­wie­dzia­ła Radiu Swa­bo­da obroń­czy­ni praw czło­wie­ka Ta­cia­na Ra­wia­ka.

Opo­zy­cyj­ny por­tal "Bie­ło­rus­skij Par­ti­zan", do któ­re­go pi­su­je Po­czo­but, oce­nia na­to­miast, że za­trzy­mu­jąc go, „bia­ło­ru­skie wła­dze po­sta­no­wi­ły ze­mścić się na zna­nym dzien­ni­ka­rzu za jego pu­bli­ka­cje w naj­po­pu­lar­niej­szym dzien­ni­ku Pol­ski Ga­ze­cie Wy­bor­czej i pod­nieść staw­kę w tar­gach z Pol­ską”.

- We­dług ofi­cjal­nej wer­sji pod­sta­wą do za­rzu­tów (o znie­wa­że­nie pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki) stały się ar­ty­ku­ły na por­ta­lach Karta’97 i "Bie­ło­rus­skij Par­ti­zan". Dzien­ni­karz wy­ra­żał w nich po­gląd, że Łu­ka­szen­ka wpły­nął na wynik spra­wy są­do­wej do­ty­czą­cej wy­bu­chu w miń­skim me­trze, gdy ska­za­no na śmierć Uła­dzi­słaua Ka­wa­lio­ua i Dźmi­tre­go Ka­na­wa­łaua. Wy­glą­da to jed­nak na jawną bzdu­rę, bo dzien­ni­karz nie pisał ni­cze­go ta­kie­go, czego nie pu­bli­ko­wa­ły­by także inne bia­ło­ru­skie media - pod­kre­śla "Bie­ło­rus­skij Par­ti­zan".

Także pu­bli­cyst­ka nie­za­leż­nej ga­ze­ty "Na­rod­na­ja Wola" i wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca nie­za­leż­ne­go Bia­ło­ru­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ) Swia­tła­na Ka­lin­ki­na uważa, że ostat­nich tek­stów Po­czo­bu­ta w żaden spo­sób nie można uznać za przy­pa­dek znie­sła­wie­nia pre­zy­den­ta.

- Aresz­to­wa­nie An­drze­ja Po­czo­bu­ta to naj­wy­raź­niej sy­gnał dla tych, któ­rzy przed wy­bo­ra­mi chcą otwo­rzyć lu­dziom oczy na to, co się dzie­je w kraju. I kto jest wi­nien. I co na­le­ży robić – cy­tu­je Ka­lin­ki­ną nie­za­leż­ny por­tal udf.​by.

Jak pod­kre­śla, jeśli Po­czo­but w ostat­nich ar­ty­ku­łach w ogóle wspo­mi­nał o Łu­ka­szen­ce, to robił to spo­ra­dycz­nie. - Choć­by bar­dzo chcieć, nie spo­sób tego uznać za znie­sła­wie­nie. Ale, jak wnio­sku­ję z pierw­szych in­for­ma­cji, An­drze­jo­wi chcą po­sta­wić za­rzu­ty w związ­ku z daw­ny­mi ar­ty­ku­ła­mi do­ty­czą­cy­mi "spra­wy ter­ro­ry­stów" – oznaj­mi­ła Ka­lin­ki­na.

Pre­zes Rady Na­czel­nej ZPB Po­czo­but zo­stał za­trzy­ma­ny we wła­snym domu i prze­wie­zio­ny do wię­zie­nia w Grod­nie. Za­rzu­co­no mu znie­wa­że­nie Łu­ka­szen­ki. Mi­li­cja skon­fi­sko­wa­ła jego kom­pu­ter. Jak mówi żona Po­czo­bu­ta, Ak­sa­na, w mo­men­cie za­trzy­ma­nia mąż pisał ar­ty­kuł o sze­fie Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" Ale­siu Bia­lac­kim, od­by­wa­ją­cym karę 4,5 roku ko­lo­nii kar­nej.

- Dzi­siaj ad­wo­kat bę­dzie pró­bo­wał się z nim spo­tkać. Nie wia­do­mo, czy w ogóle do­sta­nie zgodę, a jeśli tak, to o któ­rej. Zo­ba­czy­my – po­wie­dzia­ła żona Po­czo­bu­ta. Jak do­da­ła, męża bę­dzie bro­nić ten sam ad­wo­kat co w ze­szłym roku, czyli Alak­sandr Bi­ry­łau.

Po­czo­but był w lipcu ubie­głe­go roku ska­za­ny na trzy lata wię­zie­nia w za­wie­sze­niu na dwa lata za znie­sła­wie­nie Łu­ka­szen­ki.

Za­nie­po­ko­je­nie i ubo­le­wa­nie z po­wo­du za­trzy­ma­nia Po­czo­bu­ta wy­ra­zi­ło pol­skie MSZ.

>>>>

Rzecz jasna to obled i absurd w stylu radzieckim ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 43 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy