Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 39, 40, 41  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:30, 29 Lut 2012    Temat postu:

Siarhiej Kawalenka przewieziony do szpitala więziennego

Pro­wa­dzą­cy gło­dów­kę bia­ło­ru­ski opo­zy­cjo­ni­sta Siar­hiej Ka­wa­len­ka, ska­za­ny w pią­tek w Wi­teb­sku na dwa lata i jeden mie­siąc ko­lo­nii kar­nej, zo­stał prze­wie­zio­ny do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku – po­in­for­mo­wa­ła w środę jego żona Alena Ka­wa­len­ka.

Jak po­wie­dzia­ła Ka­wa­len­ka, w środę w aresz­cie w Wi­teb­sku, gdzie Ka­wa­len­ka był prze­trzy­my­wa­ny od 19 grud­nia 2011 roku, miało się odbyć jego wi­dze­nie z ojcem oraz ad­wo­ka­tem. - Ale kiedy oj­ciec przy­szedł na wi­dze­nie, po­wie­dzia­no mu, że Siar­hiej zo­stał jesz­cze po­przed­nie­go dnia wie­czo­rem prze­wie­zio­ny do Miń­ska. Pra­cow­ni­cy aresz­tu w Wi­teb­sku po­in­for­mo­wa­li, że trafi naj­pierw do aresz­tu nr 1, a potem do szpi­tal­ne­go wię­zie­nia przy ko­lo­nii po­praw­czej nr 1 – opo­wia­da­ła żona opo­zy­cjo­ni­sty.

Do­da­ła, że nie po­da­no jej przy­czy­ny prze­wie­zie­nia męża do Miń­ska.

Alena Ka­wa­len­ka wi­dzia­ła się we wto­rek z mężem jesz­cze w Wi­teb­sku. Po spo­tka­niu po­wie­dzia­ła, że jej mąż de­kla­ru­je, iż bę­dzie gło­do­wać "do końca". - Po­wie­dział, że to, iż wcze­śniej pod wpły­wem gróźb i namów za­czął jeść raz dzien­nie, uważa za hańbę dla sie­bie i dla ludzi, któ­rzy mu uwie­rzy­li. Dla­te­go nie zre­zy­gnu­je i bę­dzie wal­czył do końca – oznaj­mi­ła.

Ka­wa­len­ka, dzia­łacz opo­zy­cyj­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF), ogło­sił gło­dów­kę już w chwi­li za­trzy­ma­nia 19 grud­nia ubie­głe­go roku. We­dług jego ad­wo­ka­ta 16 stycz­nia opo­zy­cjo­ni­stę za­czę­to przy­mu­so­wo kar­mić. Potem - jak po­wie­dział dy­rek­tor wię­zie­nia - Ka­wa­len­ka za­czął jeść sam raz dzien­nie.

Jak pod­kre­śli­ła Alena Ka­wa­len­ka, mąż jest w strasz­nym sta­nie i od za­trzy­ma­nia schudł pra­wie 30 kg. "Sama skóra i kości. Nawet sie­dzieć mu cięż­ko, bo zu­peł­nie nie ma tkan­ki tłusz­czo­wej. Mówi, że kręci mu się w gło­wie i za­czy­na go boleć serce, ma też pro­ble­my z in­ny­mi na­rzą­da­mi" - opo­wia­da­ła.

Ka­wa­len­kę uzna­no za win­ne­go zła­ma­nia wa­run­ków od­by­wa­nia kary wy­mie­rzo­nej mu wcze­śniej za dzia­łal­ność opo­zy­cyj­ną i ska­za­no na 25 mie­się­cy ko­lo­nii kar­nej. Po za­li­cze­niu na po­czet kary czasu, jaki spę­dził już w wię­zie­niu, opo­zy­cjo­ni­ście po­zo­sta­je rok i 11 mie­się­cy po­by­tu w ko­lo­nii kar­nej.

>>>>>

Bestialstwo ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:20, 01 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: Organizacja pomocy więźniom za poszerzeniem czarnej listy UE

Bia­ło­ru­ska or­ga­ni­za­cja po­mo­cy więź­niom "Plat­for­ma" opo­wie­dzia­ła się po­sze­rze­niem listy osób ob­ję­tych za­ka­zem wjaz­du do UE o sze­fów wię­zień i aresz­tów, gdzie do­pusz­cza­no się tor­tu­ro­wa­nia więź­niów – podał szef "Plat­for­my" An­drej Ban­da­ren­ka.

- Jako or­ga­ni­za­cja bro­nią­ca praw czło­wie­ka nie­jed­no­krot­nie in­for­mo­wa­li­śmy o dra­stycz­nym ła­ma­niu tych praw na Bia­ło­ru­si. Po­pie­ra­my dzia­ła­nia Unii Eu­ro­pej­skiej i bę­dzie­my za­bie­gać o włą­cze­nie na listę osób ob­ję­tych za­ka­zem wjaz­du do UE przed­sta­wi­cie­li wię­zień i aresz­tów śled­czych, gdzie do­cho­dzi do tor­tur, okrut­ne­go, nie­ludz­kie­go i urą­ga­ją­ce­go god­no­ści trak­to­wa­nia oby­wa­te­li na­sze­go kraju – oświad­czył Ban­da­ren­ka. Szef Plat­for­my, któ­re­go cy­tu­je nie­za­leż­ny dzien­nik in­ter­ne­to­wy "Bie­ło­rus­ski­je No­wost", dodał, że jego or­ga­ni­za­cja opra­co­wu­je listę pro­po­no­wa­nych na­zwisk.

- Obec­nie dys­po­nu­je­my listą ośmiu osób. Jest wśród nich szef aresz­tu KGB, dy­rek­tor ko­lo­nii kar­nej Wit­ba-3, ko­lo­nii nr 17 w Szkło­wie, ko­lo­nii nr 5 w Iwa­sze­wi­czach, ko­lo­nii nr 9 w Hor­kach i inni – po­wie­dział Ban­da­ren­ka.

Jak pod­kre­ślił, osoby wpi­sa­ne na listę są od­po­wie­dzial­ne za wy­wie­ra­nie pre­sji na więź­niów po­li­tycz­nych i cięż­kie wa­run­ki od­by­wa­nia przez nich kary. Przy­po­mniał, że w grud­niu wa­run­ki te po­pchnę­ły jed­ne­go z więź­niów po­li­tycz­nych Mi­ka­ła­ja Au­tu­cho­wi­cza, od­by­wa­ją­ce­go karę ponad 5 lat ko­lo­nii kar­nej, do próby sa­mo­bój­czej.

Ban­da­ren­ka za­po­wie­dział skie­ro­wa­nie wnio­sków o po­sze­rze­nie unij­nej listy osób ob­ję­tych za­ka­zem wjaz­du do am­ba­sad państw UE w Miń­sku oraz przed­sta­wi­ciel­stwa UE. We wto­rek mi­ni­stro­wie ds. eu­ro­pej­skich państw Unii Eu­ro­pej­skiej for­mal­nie za­twier­dzi­li nowe sank­cje wobec Bia­ło­ru­si w po­sta­ci za­ka­zu wi­zo­we­go oraz za­mro­że­nia ak­ty­wów wobec 21 ko­lej­nych przed­sta­wi­cie­li re­żi­mu bia­ło­ru­skie­go od­po­wie­dzial­nych za ła­ma­nie praw czło­wie­ka i re­pre­sje wobec opo­zy­cji. Tego sa­me­go dnia wła­dze Bia­ło­ru­si zwró­ci­ły się do am­ba­sa­do­rów UE i Pol­ski, aby opu­ści­li ten kraj i udali się na kon­sul­ta­cje oraz we­zwa­ły swo­ich am­ba­sa­do­rów w Bruk­se­li i War­sza­wie na kon­sul­ta­cje do Miń­ska.W od­po­wie­dzi Bruk­se­la za­po­wie­dzia­ła wy­co­fa­nie am­ba­sa­do­rów państw UE z Miń­ska.

>>>>

Takie tez sa propozycje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:26, 01 Mar 2012    Temat postu:

Rosyjskie media: Łukaszenko wypowiedział wojnę UE i bierze zakładników

" Łu­ka­szen­ko wy­po­wie­dział wojnę Unii Eu­ro­pej­skiej i bie­rze za­kład­ni­ków" - wy­bi­ja w ty­tu­le ro­syj­ska "Nie­za­wi­si­ma­ja Ga­zie­ta", in­for­mu­jąc o wy­da­le­niu z Miń­ska am­ba­sa­do­rów UE i Pol­ski oraz od­po­wie­dzi Bruk­se­li na to po­su­nię­cie.

"Eu­ro­pej­scy dy­plo­ma­ci opusz­cza­ją sto­li­cę Bia­ło­ru­si. W tym samym cza­sie wła­dze tego kraju przy­go­to­wu­ją się do wzię­cia «za­kład­ni­ków» - przy­go­to­wu­ją listę opo­zy­cyj­nych po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy, któ­rym za­bro­nio­ny zo­sta­nie wy­jazd za gra­ni­cę" - pisze mo­skiew­ski dzien­nik. O za­ostrze­niu kry­zy­su w sto­sun­kach mię­dzy Bia­ło­ru­sią i UE piszą też inne czwart­ko­we ga­ze­ty ro­syj­skie. "Mo­skow­ski­je No­wo­sti" pod­kre­śla­ją, że "ta­kich skan­da­li na Bia­ło­ru­si nie było od 2008 roku, kiedy to Mińsk, także w try­bie jed­no­stron­nym, pod­jął de­cy­zję o za­mknię­ciu am­ba­sa­dy USA, a (pre­zy­dent) Alek­sandr Łu­ka­szen­ko w ko­men­ta­rzach dla me­diów mówił, że oso­bi­ście pod­jął de­cy­zję o wy­rzu­ce­niu (ame­ry­kań­skie­go) am­ba­sa­do­ra".

We­dług "Mo­skow­skich No­wo­sti", "w przy­szło­ści na­pię­cie mię­dzy Miń­skiem i Bruk­se­lą może tylko wzro­snąć".

Z kolei rzą­do­wa "Ros­sij­ska­ja Ga­zie­ta" okre­śla eska­la­cję na­pię­cia na linii Mińsk-Bruk­se­la mia­nem "gło­śne­go skan­da­lu dy­plo­ma­tycz­ne­go". - Są­dząc po ostrych wy­po­wie­dziach wy­so­kich rangą po­li­ty­ków eu­ro­pej­skich i bia­ło­ru­skich, kon­struk­tyw­ny dia­log w świe­tle ostat­nich wy­da­rzeń staje się coraz bar­dziej złud­ną per­spek­ty­wą - oce­nia.

Z kolei "Kom­mier­sant" po­da­je, że "jego roz­mów­cy w rzą­dzie Rosji mają na­dzie­ję, iż kry­zys w re­la­cjach z UE zwięk­szy za­leż­ność Miń­ska od Mo­skwy i przy­spie­szy prze­cho­dze­nie klu­czo­wych ak­ty­wów bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ki w ręce ro­syj­skich struk­tur".

"Nowy pa­kiet sank­cji i wy­po­wie­dzi Ca­the­ri­ne Ash­ton wy­pro­wa­dzi­ły Alek­san­dra Łu­ka­szen­kę z rów­no­wa­gi. Oprócz we­zwa­nia do MSZ am­ba­sa­do­rów UE i Pol­ski wła­dze za­ata­ko­wa­ły opo­zy­cjo­ni­stów, któ­rzy lob­bo­wa­li za wpro­wa­dze­niem eu­ro­pej­skich sank­cji. W środę wy­szło na jaw, że Mińsk za­mie­rza za­ka­zać 108 li­de­rom opo­zy­cji opusz­cza­nia Bia­ło­ru­si" - wska­zu­je dzien­nik.

"Kom­mier­sant" od­no­to­wu­je, że "zda­niem eks­per­tów kon­flikt wokół am­ba­sa­do­rów ozna­cza jedno - że pre­zy­dent Łu­ka­szen­ko nie liczy już na po­ro­zu­mie­nie się z Za­cho­dem". "Naj­bar­dziej na kon­flik­cie Bia­ło­ru­si i UE może sko­rzy­stać Rosja, która pu­blicz­nie po­par­ła Mińsk w for­mie wy­da­ne­go 24 lu­te­go oświad­cze­nia dwóch pre­zy­den­tów o nie­do­pusz­czal­no­ści sank­cji wobec stro­ny bia­ło­ru­skiej" - pisze ga­ze­ta.

"Źró­dła w rzą­dzie i MSZ Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej za­uwa­ża­ją, że Mińsk nadal bar­dzo po­trze­bu­je pie­nię­dzy na wy­peł­nie­nie swo­ich zo­bo­wią­zań so­cjal­nych wobec lud­no­ści. W tych wa­run­kach - jak mówią urzęd­ni­cy - Mo­skwa liczy na ry­chłe roz­po­czę­cie ne­go­cja­cji w spra­wie sprze­da­ży ro­syj­skim struk­tu­rom ła­ko­mych ką­sków bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ki" - do­da­je.

"Kom­mier­sant" wy­ja­śnia, że "cho­dzi przede wszyst­kim o ra­fi­ne­rie ropy naf­to­wej w No­wo­po­łoc­ku i Mo­zy­rzu o mocy 22 mln ton rocz­nie, kon­cern Bie­ła­ruś­ka­lij i za­kła­dy mle­czar­skie". "Chcąc prze­jąć te ak­ty­wa, Mo­skwa w po­ło­wie 2009 roku sto­czy­ła z Miń­skiem wojnę mlecz­ną, a na po­cząt­ku 2010 roku - naf­to­wą" - przy­po­mi­na dzien­nik.

Cy­tu­jąc źró­dło w rzą­dzie, "Kom­mier­sant" in­for­mu­je, że "bia­ło­ru­scy part­ne­rzy de­mon­stru­ją po­zy­tyw­ne na­sta­wie­nie", a "w ak­tyw­ną fazę ne­go­cja­cje mogą wejść wkrót­ce po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w Rosji".

Wiel­ko­na­kła­do­wa "Kom­so­mol­ska­ja Praw­da" po­da­je z kolei, że "wśród sank­cji UE jest za­mro­że­nie ra­chun­ków ban­ko­wych trzech przed­się­biorstw zwią­za­nych z rzą­dem Bia­ło­ru­si i zakaz sprze­da­ży Miń­sko­wi broni". "Je­dy­nym na­stęp­stwem tych kro­ków jest to, że re­pre­zen­ta­cja Bia­ło­ru­si w bia­th­lo­nie po­zo­sta­ła bez na­bo­jów do im­por­to­wa­nych ka­ra­bi­nów" - pisze ga­ze­ta.

W od­po­wie­dzi na roz­sze­rze­nie wi­zo­wych sank­cji unij­nych wobec Miń­ska MSZ Bia­ło­ru­si we wto­rek zwró­ci­ło się do sta­łej przed­sta­wi­ciel­ki UE w Miń­sku Mairy Mory oraz do am­ba­sa­do­ra Pol­ski Lesz­ka Sze­rep­ki, aby opu­ści­li ten kraj i udali się na kon­sul­ta­cje. Jed­no­cze­śnie we­zwa­ło swo­ich am­ba­sa­do­rów w Bruk­se­li i War­sza­wie do Miń­ska. W od­po­wie­dzi Bruk­se­la za­po­wie­dzia­ła wy­co­fa­nie wszyst­kich am­ba­sa­do­rów państw UE z Miń­ska.

>>>

No tak Kreml liczy ze ta wojna skonczy sie nalozeniem moskiewskiego kagańca na szyję Łukaszenki . Nic nowego ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:08, 02 Mar 2012    Temat postu:

Pogorszył się stan zdrowia opozycjonisty Bandarenki

Stan zdro­wia bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty Źmi­cie­ra Ban­da­ren­ki, który od­by­wa wyrok dwóch lat ko­lo­nii kar­nej, po­gor­szył się – po­in­for­mo­wa­ła żona Wolha Ban­da­ren­ka, po­wo­łu­jąc się na list od męża.

- Pisze, że prze­pro­wa­dzo­no duży prze­gląd. Było to bar­dzo uciąż­li­we, długo stali i prze­zię­bił się. Miał wy­so­ką tem­pe­ra­tu­rę. Tra­fił do od­dzia­łu me­dycz­ne­go, gdzie dano mu le­kar­stwo. Po­pro­sił, żeby go tam po­ło­żo­no - ma prze­cież chory krę­go­słup i cho­dzi o lasce. Po­cząt­ko­wo od­mó­wi­li. Ale potem mimo wszyst­ko zo­stał po­ło­żo­ny – na pewno dla­te­go, że już bar­dzo źle się czuł – opo­wia­da żona. Jak do­da­ła, w ostat­nim cza­sie na­si­li­ła się izo­la­cja in­for­ma­cyj­na męża. O ile wcze­śniej przy­cho­dzi­ły od niego listy na te­ma­ty po­li­tycz­ne czy fi­lo­zo­ficz­ne, które potem pu­bli­ko­wa­no w in­ter­ne­cie i nie­za­leż­nej pra­sie dru­ko­wa­nej, to teraz do­ty­czą one tylko spraw by­to­wych.

Na po­cząt­ku lu­te­go Źmi­cier Ban­da­ren­ka, ko­or­dy­na­tor kam­pa­nii "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", zwró­cił się do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki z proś­bą o uła­ska­wie­nie. Wcze­śniej in­for­mo­wa­no, że opo­zy­cjo­ni­ście, który latem prze­szedł ope­ra­cję krę­go­słu­pa, za­ostrzo­no wa­run­ki od­by­wa­nia kary. Ode­bra­no mu m.​in. laskę, za­ka­za­no le­że­nia w ciągu dnia i no­sze­nia or­to­pe­dycz­ne­go obu­wia. Jego żona uzna­ła to za tor­tu­ry.

Ad­mi­ni­stra­cja mo­hy­lew­skiej ko­lo­nii kar­nej zde­cy­do­wa­ła, że nie zwró­ci się do ko­mi­sji ds. uła­ska­wień przy pre­zy­den­cie Bia­ło­ru­si Alak­san­drze Łu­ka­szen­ce z wnio­skiem o zwol­nie­nie Ban­da­ren­ki. "Dy­rek­tor ko­lo­nii po­wie­dział, że nie złoży wnio­sku o zwol­nie­nie Źmi­cie­ra na pod­sta­wie proś­by o uła­ska­wie­nie. Nie wy­ja­śnił, z czym to jest zwią­za­ne" – po­wie­dzia­ła Wolha Ban­da­ren­ka. Ban­da­ren­ka zo­stał ska­za­ny pod ko­niec kwiet­nia 2011 r. Pod­czas wy­bo­rów w 2010 r. był współ­pra­cow­ni­kiem jed­ne­go z opo­zy­cyj­nych kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta An­dre­ja San­ni­kaua, który rów­nież zo­stał ska­za­ny na ko­lo­nię karną. Jesz­cze przed skie­ro­wa­niem na od­by­wa­nie wy­ro­ku Ban­da­ren­ka zna­lazł się w szpi­ta­lu wię­zien­nym z po­wo­du po­waż­nych pro­ble­mów z krę­go­słu­pem.

>>>>

I niestety dramatyczne skutki sowieckiego bestialstwa ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:29, 02 Mar 2012    Temat postu:

Niaklajeu w "Narodnej Woli": Białorusi grozi wcielenie do Rosji

Bia­ło­ru­ski opo­zy­cjo­ni­sta Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu ostrzegł w pią­tek, że Bia­ło­ru­si grozi wcie­le­nie do Rosji. Za­ape­lo­wał do Bia­ło­ru­si­nów o zjed­no­cze­nie sił wobec tego nie­bez­pie­czeń­stwa. Nia­kla­jeu pisze o tym w ar­ty­ku­le dla nie­za­leż­nej ga­ze­ty „Na­rod­na­ja Wola”.

- Jeśli ktoś jesz­cze nie zro­zu­miał, co mia­no­wi­cie nam grozi, wy­ja­śniam: IN­KOR­PO­RA­CJA. Nawet w razie za­cho­wa­nia for­mal­nej nie­pod­le­gło­ści, przy któ­rej Za­chód (na razie) ob­sta­je – pod­kre­ślił jeden z kan­dy­da­tów opo­zy­cji w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 2010 r. Ar­gu­men­tu­je on, że w nie­dzie­lę wróci na Kreml Wła­di­mir Putin, który obie­rze ten sam kie­ru­nek co pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka: igno­ro­wa­nia opi­nii pu­blicz­nej. To zaś ozna­cza, że oso­bi­sta nie­chęć mię­dzy nimi może prze­isto­czyć się w oso­bi­stą przy­jaźń wobec ko­niecz­no­ści umoc­nie­nia wspól­ne­go fron­tu państw au­to­ry­tar­nych.

Jed­no­cze­śnie, prze­ko­nu­je Nia­kla­jeu, Za­chód bę­dzie w 2012 r. po­świę­cać Bia­ło­ruś za­cznie mniej uwagi, choć za­pew­ne będą nadal padać "ry­tu­al­ne słowa" na temat więź­niów po­li­tycz­nych i "zo­sta­nie przy­ję­tych jesz­cze kilka szum­nych oświad­czeń".

We­dług opo­zy­cjo­ni­sty szan­są eu­ro­pe­iza­cji Bia­ło­ru­si mógł stać się rok 2011, ale "za­czę­ło się in­ten­syw­ne wchła­nia­nie Bia­ło­ru­si przez ro­syj­skie struk­tu­ry oli­gar­chicz­ne", a po­cząt­kiem tego pro­ce­su była sprze­daż Gaz­pro­mo­wi bia­ło­ru­skie­go ope­ra­to­ra ga­zo­cią­gów Bieł­trans­gaz.

- Za­chód, nie chcąc zwięk­szać na­pię­cia w sto­sun­kach z Rosją, nie za­mie­rza moc­niej sta­wiać "kwe­stii bia­ło­ru­skiej", a Rosja nie za­mie­rza zmniej­szać ak­tyw­no­ści w sfe­rze "roz­kra­ja­nia" bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ki. Dzię­ki temu "roz­kra­ja­niu" Łu­ka­szen­ka za­mie­rza utrzy­mać się u wła­dzy – oce­nia Nia­kla­jeu.

I kie­ru­je py­ta­nie do bia­ło­ru­skie­go rządu, par­la­men­tu oraz sze­fów firm: "Czyż­by­ście nie ro­zu­mie­li, w ja­kiej grze bie­rze­cie udział? Wszy­scy do­sta­ną ro­syj­skie­go mata – róż­ni­ca bę­dzie po­le­gać tylko na tym, kto jakim spo­so­bem. Jak się za­czy­na grać w war­ca­by, nie można w trak­cie przejść na grę w sza­chy. Tak się nie gra – tak się prze­gry­wa".

Nia­kla­jeu oce­nia , że w taki sam spo­sób w XVIII w. była pod­da­wa­na roz­bio­rom Rzecz­po­spo­li­ta. Przy­po­mi­na, że we­dług pro­gno­zy ośrod­ka ana­li­tycz­ne­go Strat­for Bia­ło­ruś bę­dzie w pełni zin­te­gro­wa­na z Rosją już w 2015 r.

Opo­zy­cjo­ni­sta uważa, że "roz­kra­ja­nie" Bia­ło­ru­si bę­dzie od­by­wać się stop­nio­wo, a su­we­ren­ność swo­jej prze­strze­ni po­wietrz­nej Bia­ło­ruś już od­da­ła. - Przej­ście kon­tro­li nad sys­te­mem obro­ny prze­ciw­lot­ni­czej w ręce ro­syj­skich żoł­nie­rzy jest prze­cież roz­kra­ja­niem bia­ło­ru­skie­go nieba – pod­kre­śla, na­wią­zu­jąc do po­ro­zu­mie­nia Bia­ło­ru­si i Rosji o wspól­nej ochro­nie ze­wnętrz­nej gra­ni­cy po­wietrz­nej Związ­ku Bia­ło­ru­si i Rosji (ZBiR) oraz o utwo­rze­niu wspól­ne­go sys­te­mu obro­ny prze­ciw­lot­ni­czej.

- Chcą nas po­kro­ić i wy­rzu­cić na śmiet­nik hi­sto­rii. A my co ro­bi­my? Dys­ku­tu­je­my: wziąć udział w "wy­bo­rach par­la­men­tar­nych" czy je boj­ko­to­wać – pisze Nia­kla­jeu, na­wią­zu­jąc do dys­ku­sji wśród sił opo­zy­cyj­nych na temat stra­te­gii w wy­bo­rach do Izby Re­pre­zen­tan­tów, niż­szej izby par­la­men­tu, za­pla­no­wa­nych na wrze­sień.

We­dług niego je­dy­ne wyj­ście w tej sy­tu­acji to "zjed­no­czyć się na ra­tu­nek": "usta­lić i zre­ali­zo­wać nie­cier­pią­ce zwło­ki po­su­nię­cia ra­tun­ko­we. Bo ina­czej od­da­my nie tylko niebo, wodę, zie­mię i nie­pod­le­głość. Od­da­my duszę. I to nie Rosji – Bóg z nią. Dia­błu" – koń­czy swój wywód Nia­kla­jeu.

>>>>>

Ale Bóg nie dopusci ! Tym razem juz nadchodzi koniec . Widzicie co dzieje sie u Arabów ! Tysiace lat tyranii i ... nagle ... demokracja ...
W Rosji tez mamy gigantyczne protesty . I to wolnosciowe . Nieznane w historii tego kraju bo te w XIX i XX wieku to byly z ducha socjalistyczne . Wtedy chcieli marksizmu . Moze nie takiego jak bolszewicy ale jednak marksizmu ... Takie wolnosciowe ruchy to w Rosji ostatnio byly za czasow Jagielly gdy bojarowie chcieli znalezc sie w Wielkim Ksiestwie a nie w dzikiej Rosji . Czyli 600 LAT TEMU !!!
A teraz nawet setki tysiecy na ulicach ...
Ale faktycznie plan diabla jest taki :
XVIII wiek rozbiory odebranie panstwowosci Wielkiemu Ksiestwu
XIX wiek odebranie wiary ( unickiej ) i narzucenie schizmy .
XX wiek odebranie języka bialoruskiego i jakiejkolwiek wiary nawet moskiewskiej ...
XXI wiek totalna likwidacja Białorusi !!!
A dalczego ? Bialorus jest najbardziej religijnym spoleczenstwem bylego imperium !!! Tam najszybciej wiara sie odradza . I to nie tylko formalno- ceremonialna ale i w sercu ludzi .
Bialorus nie doswiadczyla tego co inne kraje imperium czyli upadku a pozniej masowej biedy i oligarchizacji . Ale teraz w ostatniej chwili diabel sie rzucil i za pomoca Kremla chce ,,importowac'' tamtejsze ,,specjaly'' . Caly ten syf ...
Ostatnie slowa jednak wypowie Bóg . I to bedzie triumf tych ziem bylego Wielkiego Księstwa Litewskiego .
I nie chodzi o to aby kraj byl ,,zachodni'' . Niby jaki ? Aborcyjno eu tanazyjno zboczony ? Zachod kona j jesli Bialorus pojdzie ta droga skona wraz z nimi ...
Jedyna nadzieja jest Bóg . Naprawde nie ma innej . Zreszta na szczescie ... Odwolajmy sie zreszta do przykladu . Ja tez myslalem ze wolnosc wolnoscia ale w Libii ??? Moze pozniej ? Po dlugiej ewolucji ... Nie teraz . I co ? TERAZ NATYCHMIAST ! Bóg moze wszystko tylko ludzie musza mu pozwolic . Nikt nie moze byc zbawiony WBREW wlasnej woli ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:55, 02 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: tysiąc osób objętych zakazem wyjazdu

W Bia­ło­ru­si ist­nie­je lista osób ob­ję­tych cza­so­wym za­ka­zem wy­jaz­du i liczy ona ponad ty­siąc osób – po­in­for­mo­wał dzien­ni­ka­rzy w czwar­tek przed­sta­wi­ciel Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej Pawał Ra­dzio­nau, któ­re­go cy­tu­je agen­cja Bieł­TA.

Ra­dzio­nau, który kie­ru­je wy­dzia­łem ds. nad­zo­ru nad wdra­ża­niem prawa i zgod­no­ścią z pra­wem aktów praw­nych Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej, oznaj­mił też, że w ostat­nim cza­sie zwięk­sza się w kraju licz­ba osób wzy­wa­ją­cych do sank­cji prze­ciw­ko Bia­ło­ru­si. We­dług Ra­dzio­naua, każdy oby­wa­tel może spraw­dzić, czy jest ob­ję­ty takim za­ka­zem.

„Ogra­ni­cze­nie prawa do wy­jaz­du za gra­ni­cę Bia­ło­ru­si w pełni od­po­wia­da po­wszech­nie uzna­wa­nym za­sa­dom i nor­mom prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go, a w szcze­gól­no­ści Po­wszech­nej De­kla­ra­cji Praw Czło­wie­ka, zgod­nie z którą prawa i swo­bo­dy oby­wa­te­li mogą zo­stać ogra­ni­czo­ne w celu za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go, w tym go­spo­dar­cze­go, a także w celu za­gwa­ran­to­wa­nia praw i swo­bód in­nych osób” - oświad­czył Ra­dzio­nau.

We­dług por­ta­lu Telegraf.​by przed­sta­wi­cie­le Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej po­wie­dzie­li, że pod­sta­wą ob­ję­cia za­ka­zem wy­jaz­du może być rów­nież za­szko­dze­nie kra­jo­wi w sen­sie go­spo­dar­czym, po­li­tycz­nym lub wi­ze­run­ko­wym.

Ra­dzio­nau wspo­mniał też o wzy­wa­niu do sank­cji. „Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na stwier­dza, że w ostat­nim cza­sie mamy do czy­nie­nia z na­si­le­niem dzia­łań osób, które wzy­wa­ją obce pań­stwa oraz or­ga­ni­za­cje mię­dzy­na­ro­do­we do wpro­wa­dze­nia wobec Bia­ło­ru­si sank­cji, także go­spo­dar­czych” – po­wie­dział.

Opi­sał spra­wę pew­ne­go – jak twier­dzi – opo­zy­cyj­ne­go li­de­ra, który „wy­ko­rzy­stu­jąc oso­bi­sty przy­pa­dek po­cią­gnię­cia do od­po­wie­dzial­no­ści ad­mi­ni­stra­cyj­nej za zła­ma­nie zasad ruchu dro­go­we­go”, we­zwał jedną z mię­dzy­na­ro­do­wych or­ga­ni­za­cji do wpro­wa­dze­nia sank­cji go­spo­dar­czych „wobec ca­łe­go na­ro­du Re­pu­bli­ki Bia­ło­ruś, w tym dzie­ci i osób star­szych”.

Zda­niem Ra­dzio­naua po­dob­ne przy­pad­ki kwa­li­fi­ku­ją się do wsz­czę­cia spra­wy kar­nej.

W środę por­tal tut.​by, po­wo­łu­jąc się na nie­wy­mie­nio­ne z na­zwi­ska źró­dło zbli­żo­ne do władz w Miń­sku, podał, że wła­dze Bia­ło­ru­si roz­wa­ża­ją moż­li­wość ob­ję­cia za­ka­zem wy­jaz­du z kraju osób, które wprost ape­lo­wa­ły o wpro­wa­dze­nie przez Za­chód sank­cji wobec Bia­ło­ru­si. Por­tal in­for­mo­wał, że wstęp­nie na li­ście mia­ło­by się zna­leźć 108 osób, w tym były prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu Sta­ni­sław Szusz­kie­wicz oraz sze­fo­wa nie­za­leż­ne­go Bia­ło­ru­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ) Żanna Li­twi­na.

MSW Bia­ło­ru­si zde­men­to­wa­ło te do­nie­sie­nia. "Żad­nej ta­kiej listy nie ma. Nie mamy pod­staw praw­nych, by wpi­sy­wać ludzi na takie listy, o ja­kich piszą w in­ter­ne­cie" - oświad­czył Radiu Swa­bo­da rzecz­nik MSW Bia­ło­ru­si Kan­stan­cin Szal­kie­wicz.

MSZ Bia­ło­ru­si we wto­rek zwró­ci­ło się do sta­łej przed­sta­wi­ciel­ki UE w Miń­sku Mairy Mory oraz do am­ba­sa­do­ra Pol­ski Lesz­ka Sze­rep­ki, aby opu­ści­li ten kraj i udali się na kon­sul­ta­cje, oraz we­zwa­ło swo­ich am­ba­sa­do­rów w Bruk­se­li i War­sza­wie do Miń­ska. W od­po­wie­dzi Bruk­se­la za­po­wie­dzia­ła wy­co­fa­nie am­ba­sa­do­rów państw UE z Miń­ska. Dzia­ła­nia Bia­ło­ru­si były re­ak­cją na for­mal­ne za­twier­dze­nie przez mi­ni­strów ds. eu­ro­pej­skich UE sank­cji w po­sta­ci za­ka­zu wi­zo­we­go oraz za­mro­że­nia ak­ty­wów wobec 21 ko­lej­nych przed­sta­wi­cie­li re­żi­mu bia­ło­ru­skie­go od­po­wie­dzial­nych za ła­ma­nie praw czło­wie­ka i re­pre­sje wobec opo­zy­cji. Tym samym unij­na "czar­na lista" liczy już 231 przed­sta­wi­cie­li bia­ło­ru­skie­go re­żi­mu.

>>>>

Tutaj wiec macie tych zakladnikow !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:47, 02 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: opozycjonista Kawalenka kontynuuje głodówkę

Bia­ło­ru­ski opo­zy­cjo­ni­sta Siar­hiej Ka­wa­len­ka kon­ty­nu­uje w wię­zien­nym szpi­ta­lu pro­wa­dzo­ną od wielu dni gło­dów­kę i jest już bar­dzo słaby – po­in­for­mo­wa­ła dziś jego żona Alena, któ­rej słowa przy­ta­cza nie­za­leż­ny por­tal „Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti”.

Jak po­wie­dzia­ła Alena Ka­wa­len­ka, wczo­raj jej męża od­wie­dził ad­wo­kat. - Z jego słów wiem, że mąż zo­stał skie­ro­wa­ny do wię­zien­ne­go szpi­ta­la tylko na ba­da­nia. To zna­czy, że nikt nie za­mie­rza wy­pro­wa­dzać go z gło­dów­ki – oznaj­mi­ła, do­da­jąc, że Siar­hiej czuje się bar­dzo źle. Jak po­da­je Radio Swa­bo­da, Alena Ka­wa­len­ka za­dzwo­ni­ła dziś do biura Mię­dzy­na­ro­do­we­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża w Ge­ne­wie z proś­bą o pomoc. - Chcę, żeby mu po­mo­gli, choć­by od­wie­dzi­na­mi. Czer­wo­ny Krzyż nawet w cza­sie wojny po­ma­gał lu­dziom, może i teraz po­mo­że – po­wie­dzia­ła.

Także matka Ka­wa­len­ki, Li­dzi­ja, roz­ma­wia­ła z ad­wo­ka­tem. We­dług jej re­la­cji syn „ma trud­no­ści ze spa­niem, nie ma już żad­ne­go tłusz­czu, stra­cił 30 kg, boli go i jak sie­dzi, i jak leży”. - Syn czuje, że zo­stał mu tylko ty­dzień życia, że wkrót­ce umrze – po­wie­dzia­ła opo­zy­cyj­ne­mu por­ta­lo­wi Karta'97.

Ska­za­ny ty­dzień temu w Wi­teb­sku na dwa lata i jeden mie­siąc ko­lo­nii kar­nej Sia­riej Ka­wa­len­ka pod­czas wtor­ko­we­go spo­tka­nia z żoną za­de­kla­ro­wał, iż bę­dzie gło­do­wać "do końca". - Po­wie­dział, że to, iż wcze­śniej pod wpły­wem gróźb i namów za­czął jeść raz dzien­nie, uważa za hańbę dla sie­bie i dla ludzi, któ­rzy mu uwie­rzy­li. Dla­te­go nie zre­zy­gnu­je i bę­dzie wal­czył do końca - oznaj­mi­ła.

Ka­wa­len­ka, dzia­łacz opo­zy­cyj­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF), ogło­sił gło­dów­kę już w chwi­li za­trzy­ma­nia 19 grud­nia ubie­głe­go roku. We­dług jego ad­wo­ka­ta 16 stycz­nia opo­zy­cjo­ni­stę za­czę­to przy­mu­so­wo kar­mić. Potem Ka­wa­len­ka za­czął jeść sam raz dzien­nie, ale od ponad trzech ty­go­dni znów gło­du­je i od­ma­wia przy­mu­so­we­go kar­mie­nia.

Ka­wa­len­kę uzna­no za win­ne­go zła­ma­nia wa­run­ków od­by­wa­nia kary wy­mie­rzo­nej mu wcze­śniej za dzia­łal­ność opo­zy­cyj­ną i ska­za­no na 25 mie­się­cy ko­lo­nii kar­nej. Po za­li­cze­niu na po­czet kary czasu, jaki spę­dził już w wię­zie­niu, opo­zy­cjo­ni­ście po­zo­sta­je rok i 11 mie­się­cy po­by­tu w ko­lo­nii kar­nej.

Ka­wa­len­ka zo­stał ska­za­ny w maju 2010 roku na trzy lata ze­sła­nia i prac po­praw­czych. Ska­za­ny na taką karę nie może opusz­czać miej­sco­wo­ści, do któ­rej go skie­ro­wa­no (w tym przy­pad­ku Wi­teb­ska), musi w niej pra­co­wać i no­co­wać w wy­zna­czo­nym miej­scu. Ka­wa­len­kę sąd uznał wów­czas za win­ne­go na­ru­sze­nia po­rząd­ku pu­blicz­ne­go i sta­wia­nia oporu siłom bez­pie­czeń­stwa. Po­wo­dem było wy­wie­sze­nie przez niego za­ka­za­nej bia­ło-czer­wo­no-bia­łej hi­sto­rycz­nej flagi bia­ło­ru­skiej na głów­nej cho­in­ce Wi­teb­ska w pra­wo­sław­ne Boże Na­ro­dze­nie.

>>>>

Dramat trwa !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:56, 04 Mar 2012    Temat postu:

Łukaszenka ostro o Polsce: mają tam już mapy....

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zarzucił Polsce i Niemcom, że są "w awangardzie" histerii, jaką Unia Europejska wykazuje się wobec Białorusi. Powiedział też, że stosunki z Rosją będą się rozwijać niezależnie od wyników wyborów w tym kraju.

Łukaszenka powiedział dziennikarzom, że reakcja UE na działania strony białoruskiej w odpowiedzi na rozszerzenie przez UE sankcji wobec Białorusi to "absolutna histeria". - Jak widzicie, w jej awangardzie stoją dwa typy polityków, czy raczej dwa typy od polityki: jeden minister mieszka w Warszawie, a drugi w Berlinie - oświadczył Łukaszenka. Białoruskie media dodają, że chodzi o szefów dyplomacji Radosława Sikorskiego i Guido Westerwellego.

O Polsce Łukaszenka powiedział: - Rozumiem, jeśli jeden nasz sąsiad nie może się powstrzymać. Mówię przecież, że tam mają już mapy narysowane aż do Mińska i to niby terytorium Polski. Jakoś przecież trzeba te rysunki podpierać, umacniać, uzasadniać.

Dodał jednak, że nie wie, "jaki związek ci politycy mają z polskim narodem czy polski naród z tymi politykami". - Dla Polski to w ogóle obce typy. To jasne, czyją politykę prowadzą - powiedział. Nie rozwinął tej myśli.

- Co się tyczy tego drugiego, ni to różowego, ni to niebieskiego, który krzyczał o dyktaturze, to pomyślałem sobie: lepiej być dyktatorem niż niebieskim - stwierdził. Słowo niebieski ma też po rosyjsku drugie znaczenie i jest określeniem homoseksualisty. Westerwelle nie ukrywa swego homoseksualizmu.

Łukaszenka odniósł się też do rządów nazistowskich: - Wszyscy pamiętamy połowę ubiegłego wieku i co świat dostał od dyktatury. Nasz naród jeszcze nie przyszedł po tym do siebie. Dlatego nie mają prawa wypominać nam jakiejś dyktatury.

Łukaszenka powtórzył, że Białoruś będzie ostro reagować na sankcje Zachodu. - Uprzedzałem ich wcześniej, że będziemy bardzo ostro reagować na ich tak zwane sankcje. Tak też robimy. Tak postąpiłoby każde państwo. Nikomu nie przeszkadzamy żyć i nie będziemy przeszkadzać. Ale domagamy się, by nas szanowano - powiedział.

Jak dodał, Zachód chce zniszczyć stabilność Białorusi i państwo białoruskie. - Nie możemy im na to pozwolić - podkreślił.

Odnosząc się do rozszerzenia listy osób objętych zakazem wjazdu do UE o sędziów, przypomniał, że sąd powinien być niezawisły, a tymczasem przedstawiciele UE "zaczęli naciskać na sędziów". - Nacisk na sędziów nie jest przypadkowym sygnałem. Patrzcie: jeśli będziecie sądzić nie tak, jak chcą w Brukseli czy Waszyngtonie, to nie wydamy wam wizy - powiedział Łukaszenka.

Łukaszenka wyraził też przekonanie, że stosunki z Rosją będą się dobrze rozwijać niezależnie od wyniku niedzielnych wyborów prezydenckich w tym kraju.

- Niezależnie od tego, kto wygra w Rosji wybory prezydenckie, nasze stosunki z Rosją będą się dynamicznie rozwijać. I jak by komuś nie zależało na zepsuciu tych relacji, nie pogorszą się one przy dowolnym wyniku wyborów prezydenckich - podkreślił.

Zaznaczył, że Białoruś i Rosja są sobie bliskie. - Zawsze podkreślam, że to nasza Rosja. Razem z Rosją żyliśmy w jednym państwie, stanowiliśmy ogniwo spajające to państwo. I w ogóle Rosjanie niczym się od Białorusinów nie różnią - oznajmił.

Jego zdaniem "można powiedzieć, że wybory w Rosji już się odbyły", i dlatego należy zacząć myśleć o tym, co dalej. Wyraził w tym kontekście nadzieję, że Rosjanie będą się teraz zastanawiać, jak budować spokojne, stabilne i potężne państwo. - Bo Rosja jest nie tylko dla Rosjan. Jest ona bardzo ważna jako jedna z podpór naszej planety - podkreślił.

- A co się tyczy Białorusi, to wiecie, że my zawsze byliśmy i będziemy przy Rosjanach. Rosyjski człowiek nie jest dla nas obcym człowiekiem - zaznaczył.

>>>>

I znowu bredzi o mapach . Chyba ogladal te z 39 . Obecne nasze mapy siegaja po Kamczatke . Bierzemy cala Rosje ... Tylko debil bralby do Miska skoro jest do wziecia az do ciesniny Beringa ...A my debilami nie jestesmy .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:44, 05 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: opozycja apeluje o ratowanie głodującego Kawalenki

Opo­zy­cyj­na or­ga­ni­za­cja bia­ło­ru­ska Młody Front we­zwa­ła dziś wszyst­kie osoby, któ­rym nie jest obo­jęt­ny los gło­du­ją­ce­go wi­teb­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty Siar­hie­ja Ka­wa­len­ki, o wy­sy­ła­nie li­stów do pro­ku­ra­tu­ry z proś­bą o prze­nie­sie­nie go do aresz­tu do­mo­we­go.

Apel po­par­ła opo­zy­cyj­na Zjed­no­czo­na Par­tia Oby­wa­tel­ska (OGP) – in­for­mu­ją por­tal Radia Swa­bo­da oraz nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa „Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti”. „Siar­hiej Ka­wa­len­ka nie sta­no­wi za­gro­że­nia dla pań­stwa i spo­łe­czeń­stwa – głosi tekst listu do Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej. – Pro­si­my Pro­ku­ra­tu­rę Ge­ne­ral­ną Re­pu­bli­ki Bia­ło­ruś o przy­czy­nie­nie się do prze­nie­sie­nia Siar­hie­ja Ka­wa­len­ki do aresz­tu do­mo­we­go oraz ura­to­wa­nia w ten spo­sób życia czło­wie­ka(…)”.

Ka­wa­len­ka, ska­za­ny pod ko­niec lu­te­go na ponad 2 lata ko­lo­nii kar­nej dzia­łacz opo­zy­cyj­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF), ogło­sił gło­dów­kę już w chwi­li za­trzy­ma­nia 19 grud­nia ubie­głe­go roku. W po­ło­wie stycz­nia za­czę­te­go go przy­mu­so­wo kar­mić, a potem przez jakiś czas jadł sam raz dzien­nie, ale na po­cząt­ku lu­te­go wzno­wił gło­dów­kę. Pod ko­niec lu­te­go prze­nie­sio­no go z wi­teb­skie­go aresz­tu do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku.

Ka­wa­len­kę ska­za­no za zła­ma­nie wa­run­ków od­by­wa­nia kary ogra­ni­cze­nia wol­no­ści wy­mie­rzo­nej mu w maju 2010 r. za na­ru­sze­nie po­rząd­ku pu­blicz­ne­go i sta­wia­nie oporu siłom bez­pie­czeń­stwa. Za­rzu­ty te po­sta­wio­no mu wów­czas za wy­wie­sze­nie za­ka­za­nej bia­ło-czer­wo­no-bia­łej hi­sto­rycz­nej flagi bia­ło­ru­skiej na głów­nej cho­in­ce Wi­teb­ska.

„Po­stę­pek Ka­wa­len­ki po­ka­zu­je ca­łe­mu spo­łe­czeń­stwu sa­kral­ne zna­cze­nie sym­bo­lu - pod­kre­śla Młody Front w oświad­cze­niu. - Wię­zień po­li­tycz­ny jest gotów oddać życie za na­ro­do­wą świę­tość – bia­ło-czer­wo­no-bia­łą flagę. Nie udaje się go na­mó­wić do za­koń­cze­nia gło­dów­ki. Mo­że­my jed­nak do­ma­gać się od pro­ku­ra­tu­ry prze­nie­sie­nia go do aresz­tu do­mo­we­go ze wzglę­du na stan zdro­wia”.

Żona Ka­wa­len­ki Alena po­wie­dzia­ła w pią­tek, że jest on już bar­dzo słaby. We­dług jego matki Li­dzii, syn "ma trud­no­ści ze spa­niem, nie ma już żad­ne­go tłusz­czu, stra­cił 30 kg, boli go i jak sie­dzi, i jak leży". "Syn czuje, że zo­stał mu tylko ty­dzień życia, że wkrót­ce umrze" – mó­wi­ła w pią­tek opo­zy­cyj­ne­mu por­ta­lo­wi Karta'97. Ka­wa­len­ka pod­czas wtor­ko­we­go spo­tka­nia z żoną za­de­kla­ro­wał, że bę­dzie gło­do­wać "do końca".

>>>>

Trzeba go ratowac wszelkimi sposobami !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 15:51, 05 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: Łukaszenka gratuluje Putinowi i mówi o dalszej integracji

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka po­gra­tu­lo­wał w po­nie­dzia­łek Wła­di­mi­ro­wi Pu­ti­no­wi zwy­cię­stwa w nie­dziel­nych wy­bo­rach par­la­men­tar­nych w Rosji i wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że in­te­gra­cja Bia­ło­ru­si i Rosji bę­dzie po­stę­po­wać.

„To prze­ko­nu­ją­ce zwy­cię­stwo jest wy­raź­nym świa­dec­twem wy­so­kiej oceny, jaką wy­sta­wia naród pana dzia­ła­niom i dą­że­niu do zwięk­sze­nia siły Rosji oraz sza­cun­ku, jakim się cie­szy na are­nie świa­to­wej” – na­pi­sał Łu­ka­szen­ka. „Je­stem prze­ko­na­ny, że pana nader bo­ga­te do­świad­cze­nie w sfe­rze dzia­łal­no­ści pań­stwo­wej bę­dzie nadal sprzy­jać dal­sze­mu roz­wo­jo­wi pro­ce­sów in­te­gra­cyj­nych z ko­rzy­ścią dla Bia­ło­ru­si i Rosji” – oznaj­mił Łu­ka­szen­ka.

W kwiet­niu 1997 r. Bia­ło­ruś utwo­rzy­ła z Mo­skwą Zwią­zek Bia­ło­ru­si i Rosji (ZBiR), a w 1999 r. pod­pi­sa­no trak­tat o prze­kształ­ce­niu ZBiR w Pań­stwo Związ­ko­we Rosji i Bia­ło­ru­si. W ostat­nich la­tach wła­dze Rosji sku­pi­ły się bar­dziej na pro­jek­tach in­te­gra­cji go­spo­dar­czej, do któ­rych Bia­ło­ruś przy­stą­pi­ła. Wraz z Rosją i Ka­zach­sta­nem Bia­ło­ruś two­rzy Unię Celną, uczest­ni­czy też we Wspól­nej Prze­strze­ni Go­spo­dar­czej, którą Rosja po­wo­ła­ła wraz z kra­ja­mi po­ra­dziec­kiej Wspól­no­ty Nie­pod­le­głych Państw (WNP).

>>>>

No tak towarzysz gratuluje towarzyszowi . Obaj wybrani takim samym sposobem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:46, 06 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: polski konsulat przerwał pracę z powodu podejrzanej teczki

Pol­ski kon­su­lat w Miń­sku wzno­wił pracę po pół­to­ra­go­dzin­nej prze­rwie, spo­wo­do­wa­nej zna­le­zie­niem przy wej­ściu po­dej­rza­nej tecz­ki. Służ­by pi­ro­tech­nicz­ne stwier­dzi­ły, że nie ma za­gro­że­nia - po­wie­dział kon­sul To­masz Janik.

Pol­ski kon­su­lat w Miń­sku prze­rwał dzi­siaj pracę, gdyż przy wej­ściu zna­le­zio­no po­dej­rza­ną tecz­kę. Jej za­war­tość spraw­dza­li sa­pe­rzy - po­wie­dział char­ge d'af­fa­ires am­ba­sa­dy w Miń­sku Wi­told Ju­rasz. - Jeden z pe­ten­tów za­uwa­żył tecz­kę. Stała przy okien­ku, jesz­cze poza bu­dyn­kiem kon­su­la­tu. W tej chwi­li są sa­pe­rzy i spraw­dza­ją - mówił wcze­śniej Ju­rasz, do­da­jąc, że to stan­dar­do­wa pro­ce­du­ra.

Jak za­zna­czył, wbrew twier­dze­niom bia­ło­ru­skich me­diów kon­su­lat nie zo­stał ewa­ku­owa­ny. - Nie było ta­kiej po­trze­by - po­wie­dział. - Jak tylko spra­wa się wy­ja­śni, po­wra­ca­my do nor­mal­nej pracy, czyli wy­da­wa­nia wiz - dodał. Wcze­śniej in­for­mo­wa­no, że około 50 osób ocze­ku­ją­cych na od­biór wiz zo­sta­ło ewa­ku­owa­nych.

Przy­le­gły teren jest za­mknię­ty przez kor­don mi­li­cji. Około go­dzi­ny 16.20 czasu miń­skie­go (14.20 war­szaw­skie­go) na miej­sce przy­by­ła bry­ga­da sa­pe­rów, któ­rzy po wło­że­niu ska­fan­drów prze­ciw­wy­bu­cho­wych przy­stą­pi­li do spraw­dza­nia po­dej­rza­ne­go pa­kun­ku.

>>>>

Znowu KGB kombinuje !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:55, 07 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: głodującemu opozycjoniście odmówiono widzenia z pastorem

Gło­du­ją­ce­mu od wielu dni bia­ło­ru­skie­mu opo­zy­cjo­ni­ście Siar­hie­jo­wi Ka­wa­len­ce, który znaj­du­je się w szpi­ta­lu wię­zien­nym w Miń­sku, od­mó­wio­no wi­dze­nia z pa­sto­rem – po­in­for­mo­wa­ła w środę jego żona Alena.

Jak wy­ja­śni­ła, wraz z te­ścio­wą zwró­ci­ła się do władz aresz­tu w Miń­sku o zgodę na wi­dze­nie jej męża z pa­sto­rem wspól­no­ty bap­ty­stów, zna­nym więź­niem gu­ła­gu, Er­ne­stem Sa­bi­łą. "Było za­pla­no­wa­ne, że Sa­bi­ła przy­je­dzie do aresz­tu 7 marca, żeby spo­tkać się z Siar­hie­jem. Pa­stor miał na­dzie­ję, że na­mó­wi go do prze­rwa­nia gło­dów­ki. W aresz­cie po­wie­dzie­li nam jed­nak, że nie zga­dza­ją się na wi­dze­nie, bo do tego jest po­trzeb­na zgoda sądu pier­wo­maj­skie­go okrę­gu (dziel­ni­cy-PAP) Wi­teb­ska, gdzie Siar­hiej był są­dzo­ny" – po­wie­dzia­ła Alena Ka­wa­len­ka.

Pod­kre­śli­ła, że Siar­hiej, który przed za­trzy­ma­niem 19 grud­nia 2011 r. ważył 83 kg, teraz schudł do 55 kg i ma już kło­po­ty z ner­ka­mi. Mimo to mówi, że za­mie­rza pro­wa­dzić gło­dów­kę "do końca".

Alena Ka­wa­len­ka do­da­ła, że ad­mi­ni­stra­cja miń­skie­go aresz­tu za­mie­rza prze­wieźć opo­zy­cjo­ni­stę do cy­wil­ne­go szpi­ta­la, by tam zba­da­no stan jego zdro­wia.

Ka­wa­len­ka jest dzia­ła­czem Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF). Ogło­sił gło­dów­kę już w chwi­li za­trzy­ma­nia w grud­niu. W po­ło­wie stycz­nia br. za­czę­to go kar­mić przy­mu­so­wo, potem przez jakiś czas jadł sam raz dzien­nie, ale na po­cząt­ku lu­te­go wzno­wił gło­dów­kę. Pod ko­niec lu­te­go prze­nie­sio­no go z wi­teb­skie­go aresz­tu do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku.

Opo­zy­cjo­ni­sta zo­stał ska­za­ny pod ko­niec lu­te­go na ponad 2 lata ko­lo­nii kar­nej za zła­ma­nie wa­run­ków od­by­wa­nia kary z po­przed­nie­go wy­ro­ku - z maja 2010 roku. Wów­czas sąd ska­zał go na karę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści za wy­wie­sze­nie w Wi­teb­sku za­ka­za­nej bia­ło-czer­wo­no-bia­łej hi­sto­rycz­nej flagi bia­ło­ru­skiej. Sąd uznał, że Ka­wa­len­ka na­ru­szył po­rzą­dek pu­blicz­ny i sta­wiał opór siłom bez­pie­czeń­stwa. Zwol­nie­nia pro­te­stu­ją­ce­go opo­zy­cjo­ni­sty do­ma­ga­ją się bia­ło­ru­skie siły pro­de­mo­kra­tycz­ne oraz spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa, m.​in. pol­skie or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we dzia­ła­ją­ce na rzecz wspie­ra­nia de­mo­kra­cji na Bia­ło­ru­si.

>>>>

Bydlaki odmawiaja poslug religijnych ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:19, 07 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: przywódcy opozycyjnej partii zakazano wyjazdu z kraju do UE

Szef opo­zy­cyj­nej bia­ło­ru­skiej Zjed­no­czo­nej Par­tii Oby­wa­tel­skiej Ana­tol La­biedź­ka zo­stał dziś po­in­for­mo­wa­ny na gra­ni­cy swego kraju z Litwą, że nie może wje­chać do Unii Eu­ro­pej­skiej – in­for­mu­ją nie­za­leż­ne bia­ło­ru­skie por­ta­le in­ter­ne­to­we.

- Teraz znaj­du­ję się na przej­ściu gra­nicz­nym Ka­mien­nyj Most. Anu­lo­wa­no mi wy­jazd na te­ry­to­rium Unii Eu­ro­pej­skiej – po­wie­dział La­biedź­ka, któ­re­go cy­tu­je opo­zy­cyj­ny por­tal Karta 97. Jak za­zna­czył, nie po­da­no mu przy­czy­ny za­ka­zu wy­jaz­du. - Po­wie­dzie­li tylko: niech pan za­py­ta w miej­scu za­miesz­ka­nia – oznaj­mił La­biedź­ka.

Jak dodał w roz­mo­wie z nie­za­leż­ną ga­ze­tą "Nasza Niwa", wcze­śniej w po­dob­nych sy­tu­acjach za­wsze ist­nia­ły for­mal­ne przy­czy­ny od­mo­wy wy­jaz­du, na przy­kład to­czą­ce się spra­wy karne. "Teraz ni­cze­go ta­kie­go nie ma" - za­zna­czył.

La­biedź­ka uważa, że od­mó­wie­nie mu prze­kro­cze­nia gra­ni­cy ma zwią­zek z nową "czar­ną listą" osób ob­ję­tych za­ka­zem wy­jaz­du z kraju, o któ­rej in­for­mo­wa­ły ty­dzień temu bia­ło­ru­skie media.

W ubie­głą środę por­tal Tut.​by, po­wo­łu­jąc się na nie­wy­mie­nio­ne z na­zwi­ska źró­dło zbli­żo­ne do władz w Miń­sku, podał, że roz­wa­ża­ją one moż­li­wość ob­ję­cia za­ka­zem wy­jaz­du z kraju osób, które wprost ape­lo­wa­ły o wpro­wa­dze­nie przez Za­chód sank­cji wobec Bia­ło­ru­si.

Por­tal in­for­mo­wał, że wstęp­nie na li­ście mia­ło­by się zna­leźć 108 osób, w tym były prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu Sta­ni­sław Szusz­kie­wicz oraz sze­fo­wa nie­za­leż­ne­go Bia­ło­ru­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ) Żanna Li­twi­na.

MSW Bia­ło­ru­si zde­men­to­wa­ło te do­nie­sie­nia. - Żad­nej ta­kiej listy nie ma. Nie mamy pod­staw praw­nych, by wpi­sy­wać ludzi na takie listy, o ja­kich piszą w in­ter­ne­cie - oświad­czył rzecz­nik MSW Bia­ło­ru­si Kan­stan­cin Szal­kie­wicz. Kilka dni póź­niej przed­sta­wi­ciel Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej Pawał Ra­dzi­wo­nau oznaj­mił jed­nak, że za wzy­wa­nie do na­ło­że­nia sank­cji na Bia­ło­ruś grożą kon­se­kwen­cje karne, włącz­nie z za­ka­zem wy­jaz­du z kraju.

>>>>

Kolejne świńskie represje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:45, 07 Mar 2012    Temat postu:

Rosną długi zagraniczne Białorusi

Pra­wie o 20 pro­cent zwięk­szył się dług za­gra­nicz­ny Bia­ło­ru­si w roku ubie­głym. Tym samym za­dłu­że­nie Bia­ło­ru­si prze­kro­czy­ło 34 mi­liar­dy do­la­rów.

Na po­cząt­ku tego roku za­dłu­że­nie za­gra­nicz­ne Bia­ło­ru­si prze­kro­czy­ło 62 pro­cent Pro­duk­tu Kra­jo­we­go Brut­to, pod­czas gdy rok wcze­śniej wy­no­si­ło nie­ca­łe 52 pro­cent PKB. Nie­za­leż­na agen­cja pra­so­wa Bie­ła­PAN po­in­for­mo­wa­ła, że w roku ubie­głym na ob­słu­gę za­dłu­że­nia za­gra­nicz­ne­go wy­da­no 6 mi­liar­dów 320 mi­lio­nów do­la­rów, czyli 11,6 pro­cent PKB. Bia­ło­ruś w roku ubie­głym prze­ży­ła kry­zys - wa­lu­ta na­ro­do­wa stra­ci­ła nie­mal trzy­krot­nie na war­to­ści, spa­dły re­al­ne płace lud­no­ści i okre­so­wo nie było nie­któ­rych to­wa­rów w skle­pach. Od kilku mie­się­cy wła­dze za­pew­nia­ją o do­dat­nim bi­lan­sie w han­dlu za­gra­nicz­nym i po­now­nym wzro­ście wy­na­gro­dzeń. Ga­ze­ta "Kom­so­mol­ska­ja Praw­da" po­in­for­mo­wa­ła, że w grud­niu ubie­głe­go roku śred­nia płaca na Bia­ło­ru­si osią­gnę­ła rów­no­war­tość 257 do­la­rów i była naj­niż­sza w re­gio­nie. Dla przy­kła­du na Ukra­inie wy­nio­sła 287 do­la­rów, a w Rosji 721 do­la­rów.

>>>>

Lukaszenko prowadzi gospodarke typu Greckiego . Final tez taki sam ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:28, 12 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: Apel do Łukaszenki o zaprzestanie konfrontacji z UE

Pra­wie 600 miesz­kań­ców Mo­hy­le­wa pod­pi­sa­ło się pod ape­lem do pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki oraz Izby Re­pre­zen­tan­tów, niż­szej izby par­la­men­tu, o za­prze­sta­nie kon­fron­ta­cji z kra­ja­mi Unii Eu­ro­pej­skiej – po­da­ło Radio Swa­bo­da.

Roz­gło­śnia po­wo­łu­je się na ini­cja­to­ra zbiór­ki pod­pi­sów, mo­hy­lew­skie­go dzia­ła­cza nie­za­leż­ne­go związ­ku za­wo­do­we­go pra­cow­ni­ków prze­my­słu ra­dio­elek­tro­nicz­ne­go Alak­sie­ja Pau­ło­uskie­go. Jak po­in­for­mo­wał Pau­ło­uski, apel już wy­sła­no do ad­re­sa­tów, a po­wo­dem akcji był wy­jazd na kon­sul­ta­cje am­ba­sa­do­rów Pol­ski i UE w Miń­sku, Lesz­ka Sze­rep­ki i Mairy Mory. Sy­gna­ta­riu­sze listu ape­lu­ją o za­prze­sta­nie „kon­fron­ta­cji z cy­wi­li­zo­wa­ny­mi pań­stwa­mi i prze­pro­sze­nie za ha­nieb­ne za­cho­wa­nie”. Wzy­wa­ją też wła­dze kraju do uwol­nie­nia wszyst­kich więź­niów po­li­tycz­nych oraz zwol­nie­nia urzęd­ni­ków, któ­rzy współ­uczest­ni­czy­li w fał­szo­wa­niu wy­ni­ków wy­bo­rów, co – zda­niem au­to­rów apelu – po­pra­wi at­mos­fe­rę po­li­tycz­ną i go­spo­dar­czą na Bia­ło­ru­si.

- Bia­ło­ruś może otrzy­mać tech­no­lo­gicz­ną i go­spo­dar­czą pomoc od czo­ło­wych państw eu­ro­pej­skich, co bę­dzie sprzy­jać wzro­sto­wi za­moż­no­ści oby­wa­te­li kraju, a także po­wstrzy­ma wzrost cen i ubo­że­nie na­ro­du – na­pi­sa­no w li­ście.

28 lu­te­go mi­ni­stro­wie ds. eu­ro­pej­skich państw UE za­twier­dzi­li nowe sank­cje wobec Bia­ło­ru­si w po­sta­ci za­ka­zu wi­zo­we­go oraz za­mro­że­nia ak­ty­wów wobec 21 ko­lej­nych przed­sta­wi­cie­li re­żi­mu bia­ło­ru­skie­go. Tego sa­me­go dnia wła­dze Bia­ło­ru­si zwró­ci­ły się do am­ba­sa­do­rów UE i Pol­ski, aby opu­ści­li ten kraj i udali się na kon­sul­ta­cje, oraz we­zwa­ły swo­ich am­ba­sa­do­rów w Bruk­se­li i War­sza­wie na kon­sul­ta­cje do Miń­ska. W od­po­wie­dzi wszyst­kie kraje UE pod­ję­ły de­cy­zję o wy­co­fa­niu swych am­ba­sa­do­rów z Miń­ska. Bia­ło­ruś bo­ry­ka­ła się w ubie­głym roku z po­waż­ny­mi pro­ble­ma­mi na rynku wa­lu­to­wym i z de­fi­cy­tem han­dlo­wym. In­fla­cja w ubie­głym roku wy­nio­sła 108,7 proc., a kurs do­la­ra wzrósł o 187,33 proc.

>>>>

A to ciekawe nowum . Inicjatywy obywatelskie !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:04, 12 Mar 2012    Temat postu:

Białouś: Głodujący opozycjonista waży już 51 kg

Gło­du­ją­cy od wielu dni bia­ło­ru­ski opo­zy­cjo­ni­sta Siar­hiej Ka­wa­len­ka, który znaj­du­je się w szpi­ta­lu wię­zien­nym w Miń­sku, waży 51 kg przy wzro­ście 1,82 m – po­in­for­mo­wał po­nie­dzia­łek opo­zy­cyj­ny por­tal bia­ło­ru­ski Karta’97, po­wo­łu­jąc się na jego żonę.

- Do­sta­łam po­zwo­le­nie na ostat­nie wi­dze­nie w tym mie­sią­cu. Jesz­cze potem przy­je­dzie matka (opo­zy­cjo­ni­sty). Siar­hiej kon­ty­nu­uje gło­dów­kę, waży tylko 51 kg. Nie­do­brze, nie­do­brze... Już wszyst­kie ruchy ma spo­wol­nio­ne – po­wie­dzia­ła Alena Ka­wa­len­ka po po­nie­dział­ko­wym wi­dze­niu z mężem. Siar­hiej Ka­wa­len­ka, który jest dzia­ła­czem Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF), ogło­sił gło­dów­kę w chwi­li za­trzy­ma­nia 19 grud­nia 2011 r. W po­ło­wie stycz­nia za­czę­to go kar­mić przy­mu­so­wo, potem przez jakiś czas jadł sam raz dzien­nie, ale na po­cząt­ku lu­te­go wzno­wił gło­dów­kę. Pod ko­niec lu­te­go prze­nie­sio­no go z wi­teb­skie­go aresz­tu do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku.

Opo­zy­cjo­ni­sta zo­stał ska­za­ny pod ko­niec lu­te­go na ponad 2 lata ko­lo­nii kar­nej za zła­ma­nie wa­run­ków od­by­wa­nia kary z po­przed­nie­go wy­ro­ku - z maja 2010 roku. Wów­czas sąd ska­zał go na karę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści za wy­wie­sze­nie w Wi­teb­sku za­ka­za­nej bia­ło-czer­wo­no-bia­łej hi­sto­rycz­nej flagi bia­ło­ru­skiej. Sąd uznał, że Ka­wa­len­ka na­ru­szył po­rzą­dek pu­blicz­ny i sta­wiał opór siłom bez­pie­czeń­stwa.

W so­bo­tę żona opo­zy­cjo­ni­sty wraz z dwoma sy­na­mi oraz dzia­ła­cza­mi kam­pa­nii "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś" i "Mów Praw­dę!" prze­pro­wa­dzi­ła w Wi­teb­sku pi­kie­tę. Sied­mio­let­ni synek Siar­hie­ja Ka­wa­len­ki trzy­mał por­tret ojca z na­pi­sem "Mój oj­ciec umie­ra za flagę. Dla­cze­go?".

W czwar­tek z gło­du­ją­cym Ka­wa­len­ką spo­tkał się pa­stor wspól­no­ty bap­ty­stów Er­nest Sa­bi­ła, który za cza­sów so­wiec­kich ponad 10 lat spę­dził w ła­grach za swoje po­glą­dy re­li­gij­ne. Za­czął przy­ta­czać opo­zy­cjo­ni­ście frag­men­ty Bi­blii do­ty­czą­ce ofia­ry z życia ludz­kie­go, aby na­kło­nić go do za­prze­sta­nia gło­dów­ki, ten jed­nak nie dał mu skoń­czyć. - Po­wie­dział, że prze­rwie gło­dów­kę do­pie­ro, gdy zo­sta­nie unie­waż­nio­ny wyrok wobec niego i wróci do ro­dzi­ny – oznaj­mił pa­stor Sa­bi­ła, któ­re­go za­cy­to­wał nie­za­leż­ny ty­go­dnik "Nasza Niwa" na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej.

W środę Ka­wa­len­ka zo­stał prze­wie­zio­ny na ba­da­nia do szpi­ta­la kli­nicz­ne­go w Miń­sku, gdzie za­pro­po­no­wa­no mu le­cze­nie na miej­scu pod wa­run­kiem prze­rwa­nia gło­dów­ki. On jed­nak od­mó­wił. Zwol­nie­nia pro­te­stu­ją­ce­go opo­zy­cjo­ni­sty do­ma­ga­ją się bia­ło­ru­skie siły pro­de­mo­kra­tycz­ne oraz spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa, m.​in. pol­skie or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we dzia­ła­ją­ce na rzecz wspie­ra­nia de­mo­kra­cji na Bia­ło­ru­si.

>>>>

SZOK !!! 51 KG !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:49, 12 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: zatrzymano ekipę szwedzkiej telewizji

Ekipa szwedz­kiej te­le­wi­zji zo­sta­ła w po­nie­dzia­łek za­trzy­ma­na przez mi­li­cję na placu Nie­pod­le­gło­ści w cen­trum Miń­ska, gdy na­gry­wa­ła roz­mo­wę z opo­zy­cyj­nym dzia­ła­czem – po­in­for­mo­wa­ło nie­za­leż­ne Bia­ło­ru­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ).

Ko­re­spon­dent Sve­ri­ges Te­le­vi­sion wraz z ka­me­rzy­stą i pro­du­cen­tem na­gry­wa­li wy­wiad z dzia­ła­czem Mło­de­go Fron­tu Ra­ma­nem Pra­ta­sie­wi­czem, który uczest­ni­czył w ubie­gło­rocz­nych mil­czą­cych pro­te­stach. Zo­sta­li za­trzy­ma­ni wraz z ko­re­spon­den­tem roz­gło­śni „Rus­ska­ja Służ­ba No­wo­stiej” na Bia­ło­ru­si Wła­di­mi­rem Czu­dien­co­wem i człon­kiem BAŻ Illą Ku­znia­co­uem, któ­rzy im to­wa­rzy­szy­li. - Jak tylko za­czę­li­śmy krę­cić, pod­je­chał mi­kro­bus z mi­li­cjan­ta­mi, wszyst­kich nas wsa­dzi­li do środ­ka i po­wie­dzie­li, że wiozą spraw­dzić do­ku­men­ty na ko­mi­sa­ria­cie – po­wie­dział Ku­znia­cou. Za­zna­czył, że szwedz­cy dzien­ni­ka­rze mają ofi­cjal­ne akre­dy­ta­cje.

Nie­za­leż­ny ty­go­dnik "Nasza Niwa" pisze na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej, że za­trzy­ma­no także Pra­ta­sie­wi­cza, ale wkrót­ce go zwol­nio­no. Mil­czą­ce pro­te­sty, któ­rych uczest­ni­cy uma­wia­li się przez in­ter­net, od­by­wa­ły się na Bia­ło­ru­si w czerw­cu i lipcu 2011 r. co środę. Ich uczest­ni­cy przy­cho­dzi­li wie­czo­rem na cen­tral­ne place swo­ich miast. Sy­gna­łem pro­te­stu prze­ciw po­li­ty­ce władz było wspól­ne kla­ska­nie, cza­sa­mi tu­pa­nie. Nie wzno­szo­no żad­nych haseł, nie na­wią­zy­wa­no do za­bro­nio­nej opo­zy­cyj­nej sym­bo­li­ki na­ro­do­wej. Z cza­sem mi­li­cja za­czę­ła za­trzy­my­wać, czę­sto w spo­sób bru­tal­ny, uczest­ni­ków tych akcji, a sądy ska­zy­wa­ły ich na areszt ad­mi­ni­stra­cyj­ny.

>>>>

I znow oblesny rezim przesladuje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:07, 13 Mar 2012    Temat postu:

Rozpatrzone prośba o ułaskawienie Uładzisława Kawaliowa i Dźmitryja Kanawałowa

Komisja ds. Ułaskawień przy Prezydencie Republiki Białoruś rozpatrzyła sprawę ułaskawienia Uładzisława Kowaliowa i Dźmitryja Kanawałowa, skazanych na śmierć za organizację zamachu w mińskim metrze - podaje TV Biełsat. Członek komisji i szef parlamentarnej komisji ds. prawodawstwa Mikałaj Samasiejka nie powiedział jednak, co postanowiła komisja.

Samasiejka nie chciał powiedzieć jednak co postanowiła komisja, gdyż w jego opinii, leży to wyłącznie w gestii prezydenta.

Wiadomo, że prośbę o ułaskawienie napisał jedynie Kowaliou, oskarżony o współudział w przestępstwie. Kanawałau - uznany za głównego winnego - odmówił napisania listu do prezydenta.

>>>

Obserwujemy z uwaga ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 16:15, 14 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: opozycjonista apeluje do UE o zakaz importu produktów naftowych

Bia­ło­ru­ski opo­zy­cjo­ni­sta Wik­tar Iwasz­kie­wicz za­ape­lo­wał w środę do państw Unii Eu­ro­pej­skiej o za­prze­sta­nie im­por­tu z Bia­ło­ru­si pro­duk­tów naf­to­wych do czasu uwol­nie­nia in­ne­go opo­zy­cjo­ni­sty Siar­hie­ja Ka­wa­len­ki, który od wielu dni pro­wa­dzi w wię­zie­niu gło­dów­kę.

- Dyk­ta­tor z wła­snej woli ni­ko­go nie zwol­ni. To zna­czy, że trze­ba go do tego zmu­sić – na­pi­sał w swoim apelu Iwasz­kie­wicz. – Zmu­sić (pre­zy­den­ta Alak­san­dra) Łu­ka­szen­kę do zwol­nie­nia z wię­zień wszyst­kich więź­niów po­li­tycz­nych, a przede wszyst­kim Siar­hie­ja Ka­wa­len­ki, mogą tylko rze­czy­wi­ste sank­cje go­spo­dar­cze, takie jak wpro­wa­dze­nie przez rządy państw Unii Eu­ro­pej­skiej za­ka­zu kupna i trans­por­tu bia­ło­ru­skich pro­duk­tów naf­to­wych przez ich te­ry­to­rium. Iwasz­kie­wicz wzywa przy tym wszyst­kich bia­ło­ru­skich po­li­ty­ków, dzia­ła­czy spo­łecz­nych i zwy­kłych oby­wa­te­li, któ­rym nie jest obo­jęt­ny los Ka­wa­len­ki, by przy­łą­czy­li się do jego apelu. - Ina­czej śmierć Ka­wa­len­ki ob­cią­ży nasze su­mie­nia – ostrze­ga.

Żona Ka­wa­len­ki, który znaj­du­je się w szpi­ta­lu wię­zien­nym w Miń­sku, po­wie­dzia­ła w po­nie­dzia­łek, że waży on już tylko 51 kg przy wzro­ście 1,82 m, ale za­po­wia­da gło­dów­kę "do końca".

Ka­wa­len­ka, który jest dzia­ła­czem Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF), ogło­sił gło­dów­kę w chwi­li za­trzy­ma­nia 19 grud­nia 2011 roku. W po­ło­wie stycz­nia za­czę­to go kar­mić przy­mu­so­wo, potem przez jakiś czas jadł sam raz dzien­nie, ale na po­cząt­ku lu­te­go wzno­wił gło­dów­kę. Pod ko­niec lu­te­go prze­nie­sio­no go z wi­teb­skie­go aresz­tu do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku.

Opo­zy­cjo­ni­sta zo­stał ska­za­ny pod ko­niec lu­te­go na ponad dwa lata ko­lo­nii kar­nej za zła­ma­nie wa­run­ków od­by­wa­nia kary z po­przed­nie­go wy­ro­ku - z maja 2010 roku. Wów­czas sąd ska­zał go na karę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści za wy­wie­sze­nie w Wi­teb­sku za­ka­za­nej bia­ło-czer­wo­no-bia­łej hi­sto­rycz­nej flagi bia­ło­ru­skiej. Sąd uznał, że Ka­wa­len­ka na­ru­szył po­rzą­dek pu­blicz­ny i sta­wiał opór siłom bez­pie­czeń­stwa. Zwol­nie­nia pro­te­stu­ją­ce­go opo­zy­cjo­ni­sty do­ma­ga­ją się bia­ło­ru­skie siły pro­de­mo­kra­tycz­ne oraz spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa.

>>>>

Takie apele powtarzamy bo to obowiazek !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 16:58, 14 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: redaktora naczelnego „Naszej Niwy” nie wypuszczono z kraju

Re­dak­tor na­czel­ny nie­za­leż­ne­go ty­go­dni­ka bia­ło­ru­skie­go „Nasza Niwa” An­drej Dyńko nie zo­stał w środę wy­pusz­czo­ny z Bia­ło­ru­si na Litwę – in­for­mu­je na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej. To ko­lej­na osoba, któ­rej unie­moż­li­wio­no wy­jazd z kraju.

Służ­by gra­nicz­ne na­ka­za­ły Dyńce wy­siąść z po­cią­gu ja­dą­ce­go do Wilna, nie po­da­jąc po­wo­du. Po­wie­dzia­no mu je­dy­nie, by zwró­cił się o wy­ja­śnie­nia do Wy­dzia­łu Mi­gra­cji i Oby­wa­tel­stwa MSW w miej­scu za­miesz­ka­nia. Szef Wy­dzia­łu mówił jed­nak w po­nie­dzia­łek, że kie­ro­wa­nie tam pytań w tej spra­wie nie ma sensu. Sam Dyńko unie­moż­li­wie­nie mu prze­kro­cze­nia gra­ni­cy uznał w wa­run­kach bia­ło­ru­skich za „wiel­ki honor”.

1 marca przed­sta­wi­ciel Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej Pawał Ra­dzi­wo­nau oświad­czył, że oso­bom, które wzy­wa­ją do sank­cji wobec władz Bia­ło­ru­si, może być za­ka­za­ny wy­jazd z kraju. O pla­nach stwo­rze­nia listy osób ob­ję­tych za­ka­zem wy­jaz­du z kraju in­for­mo­wał wcze­śniej por­tal Tut.​by, po­wo­łu­jąc się na nie­wy­mie­nio­ne z na­zwi­ska źró­dło zbli­żo­ne do władz w Miń­sku. Na listę mia­ło­by tra­fić 108 osób, które wprost ape­lo­wa­ły o wpro­wa­dze­nie przez Za­chód sank­cji wobec Bia­ło­ru­si.

- Zakaz wy­jaz­du to wy­so­ka ocena pracy ga­ze­ty »Nasza Niwa« i stro­ny in­ter­ne­to­wej nn.​by, a także mnie jako in­te­lek­tu­ali­sty. Co cie­ka­we, źró­dła w struk­tu­rach rzą­dzą­cych twier­dzi­ły, że na listę tra­fią osoby, które opo­wia­da­ją się za wpro­wa­dze­niem sank­cji prze­ciw­ko Bia­ło­ru­si. To nie moja spe­cjal­ność i na temat sank­cji nigdy się nie wy­po­wia­da­łem. Mój przy­pa­dek świad­czy więc o tym, że jest to zwy­kła lista za­kład­ni­ków – po­wie­dział Dyńko.

W ostat­nich dniach unie­moż­li­wio­no wy­jazd na Litwę z Bia­ło­ru­si co naj­mniej 5 oso­bom, w tym opo­zy­cyj­nym po­li­ty­kom: sze­fo­wi Zjed­no­czo­nej Par­tii Oby­wa­tel­skiej Ana­to­lo­wi La­biedź­ce i li­de­ro­wi par­tii Spra­wie­dli­wy Świat Siar­hie­jo­wi Ka­la­ki­no­wi oraz dzia­ła­czo­wi Cen­trum Praw Czło­wie­ka „Wia­sna” Wa­lan­ci­no­wi Se­fa­no­wi­czo­wi. La­biedź­ka i Ka­la­kin mimo wszyst­ko do­tar­li w końcu na Litwę – okręż­ną drogą przez Rosję. Na­czel­nik Wy­dzia­łu Mi­gra­cji i Oby­wa­tel­stwa MSW Alak­siej Bia­hun oświad­czył w po­nie­dzia­łek, że nie ma in­for­ma­cji na temat wpro­wa­dze­nia za­ka­zu wy­jaz­du dla tych osób. - Nie wiem, kto im tam sta­wiał pie­cząt­ki, a kto nie. Nie mamy in­for­ma­cji na ten temat – oznaj­mił. Jak dodał, nie mam sensu zwra­cać się w tej spra­wie do jego wy­dzia­łu. Nie wy­ja­śnił jed­nak, gdzie kie­ro­wać za­py­ta­nia.

>>>>

Znowu debile szaleja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:09, 14 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś będzie produkować kopie pasów słuckich

Bia­ło­ruś bę­dzie pro­du­ko­wać kopie pasów kon­tu­szo­wych zwa­nych pa­sa­mi słuc­ki­mi – po­in­for­mo­wa­ła dziś pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA po spo­tka­niu z udzia­łem szefa ad­mi­ni­stra­cji go­spo­dar­czej pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Mi­ko­ły Kor­bu­ta.

Kor­but pod­kre­ślił, że ini­cja­to­rem wzno­wie­nia pro­duk­cji pasów słuc­kich jest pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka. Z jego po­le­ce­nia już roz­po­czę­li pracę pod tym kątem hi­sto­ry­cy, hi­sto­ry­cy sztu­ki, tech­no­lo­dzy, pro­jek­tan­ci, tka­cze oraz przed­sta­wi­cie­le za­kła­dów de­ko­ra­tor­skich. Jak po­da­je Bieł­TA, tech­no­lo­gia sto­so­wa­na przy pro­duk­cji pasów nie była prze­ka­zy­wa­na z po­ko­le­nia na po­ko­le­nie, wobec czego trze­ba ją od­two­rzyć drogą skru­pu­lat­nych badań na­uko­wych. Prze­wi­dzia­no stwo­rze­nie m.​in. ka­ta­lo­gu pasów słuc­kich w zbio­rach bia­ło­ru­skich i za­gra­nicz­nych, ba­da­nia nad ma­te­ria­ła­mi wy­ko­rzy­sty­wa­ny­mi do ich pro­duk­cji oraz za­pro­po­no­wa­nie ich za­mien­ni­ków wy­twa­rza­nych współ­cze­śnie.

Wi­ce­mi­ni­ster kul­tu­ry Ta­de­usz Stru­żec­ki pod­kre­ślił na dzi­siej­szym spo­tka­niu, że dzię­ki wkła­do­wi bia­ło­ru­skich mi­strzów w hi­sto­rię za­chod­nio­eu­ro­pej­skiej sztu­ki de­ko­ra­tor­skiej pasy słuc­kie były jed­nym z naj­do­sko­nal­szych osią­gnięć świa­to­wej sztu­ki.

Pasy pro­du­ko­wa­ne w Słuc­ku zy­ska­ły taką sławę, że nawet pasy kon­tu­szo­we po­wsta­ją­ce w in­nych ma­nu­fak­tu­rach na te­ry­to­rium Pol­ski, Ukra­iny czy Rosji rów­nież na­zy­wa­no słuc­ki­mi.

Ma­nu­fak­tu­ra pro­du­ku­ją­ca pasy kon­tu­szo­we zo­sta­ła uru­cho­mio­na przez Ra­dzi­wił­łów w 1746 r. w Nie­świe­żu, ale wkrót­ce prze­nie­sio­no ją do Słuc­ka (100 km na po­łu­dnie od Miń­ska), gdzie dzia­ła­ła około 100 lat.

Pasy słuc­kie wy­róż­nia­ły się tech­no­lo­gią i or­na­men­ty­ką. Dla wy­ro­bów ze Słuc­ka cha­rak­te­ry­stycz­ny jest wzór w paski oraz bo­ga­to zdo­bio­ne końce, które eks­po­no­wa­no, wią­żąc pas w bar­dzo fan­ta­zyj­ny nie­kie­dy spo­sób. Ty­po­wym mo­ty­wem koń­có­wek pasów słuc­kich są dwa owal­ne, mi­ster­nie utka­ne wzory kwia­to­we.

Wy­ko­ny­wa­no je z je­dwa­biu z do­dat­kiem nici srebr­nych i zło­tych. W wiel­kim, dro­gim pasie znaj­do­wa­ło się od 200 g złota i mniej wię­cej tyle samo sre­bra. Słuc­kie pasy były bar­dzo dłu­gie - mie­rzy­ły 4,5-5 me­trów. Opa­no­wa­nie sztu­ki tka­nia pasów słuc­kich wy­ma­ga­ło dłu­go­trwa­łej nauki – trwa­ło sie­dem lat, a nawet dłu­żej.

>>>

No a co to sie staloto juz nie sowieckie kufajaki ale slynne sluckie pasy ! No no !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:05, 15 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: krewni skazanego na śmierć chcą spotkania z Łukaszenką

Krewni skazanego na śmierć za zamach w mińskim metrze z 2011 r. Uładzisłaua Kawalioua zapowiedzieli, że będą zabiegać o spotkanie z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką – napisał dziś portal Karta’97.

- Krewni skazanego na karę śmierci Kawalioua zamierzają zabiegać o spotkanie z Łukaszenką, by dowiedzieć się, czym jest umotywowana odmowa ułaskawienia – pisze Karta’97. W środę białoruska telewizja państwowa podała, że Łukaszenka podjął decyzję, iż nie ułaskawi Dźmitryja Kanawałaua i Uładzisława Kawalioua, skazanych na śmierć za przeprowadzenie w Mińskim metrze zamachu. Zginęło wówczas 15 osób, a 387 zostało rannych.

Jak pisze Karta’97, specjaliści nie wykluczają, że wyrok został już wykonany, a informacje o odmowie ułaskawienia podano po straceniu skazanych. Możliwe jest jednak też, że nadal żyją, a nawet nie wiedzą o odmowie ułaskawienia.

Matka Kawalioua, Lubow, wyjechała z Witebska do Mińska, by dowiedzieć się o los syna. Jak powiedziała, zamierza przede wszystkim porozmawiać z jego adwokatem Stanisławem Abraziejem, by zapytać o powód, dla którego prośba syna o ułaskawienie została odrzucona - pisze niezależny portal udf.by.

Portal dodaje, że adwokat już drugi dzień z rzędu nie został w czwartek dopuszczony do swego klienta.

Tymczasem przedstawiciel Wydziału Wykonania Wyroków powiedział Radiu Swaboda, że nie ma informacji, czy wyrok już wykonano.

Komentując decyzję Łukaszenki, obrończyni praw człowieka Ludmiła Hraznowa, która była obecna na większości rozpraw w sprawie zamachu, oceniła w rozmowie z Radiem Swaboda, że na procesie nie dowiedziono ich winy.

- Można dużo mówić o wszystkich epizodach, ekspertyzach, zeznaniach, ale najważniejsze jest to, że ich tam w metrze nie było. Nie przynieśli urządzenia wybuchowego i go nie zdetonowali(…). Moim zdaniem niczego takiego w sądzie nie dowiedziono – podkreśliła. Według niej sąd wydał wyrok skazujący na podstawie własnej opinii oraz faktu, że oskarżeni przyznali się podczas śledztwa do winy.

Opozycjonista Uładzimir Niaklajeu wyraża natomiast przekonanie, że Łukaszenka odmówił ułaskawienia ze względu na swój elektorat. - Łukaszenka podjął taką decyzję nie ze względu na Europę, a tym bardziej nie ze względu na opozycję, tylko ze względu na swój elektorat, w który w zdecydowanej większości jest przesiąknięty oficjalną propagandą i żywi przekonanie, że Kanawałau i Kawaliou dokonali tego zamachu – i to bez żadnych wspólników- powiedział Niaklajeu portalowi „Biełorusskij Partizan”.

Prawnik Białoruskiego Komitetu Helsińskiego Hary Pahaniajła, komentując decyzję prezydenta, ocenił, że w filozofię Łukaszenki wpisane są zasady „surowego i krwawego sprawowania władzy, które liczy tylko na siłę i represje” i dlatego szef państwa demonstruje lekceważenie humanitarnych metod w polityce.

Białoruski Sąd Najwyższy skazał Kawalioua i Kanawałaua na kary śmierci 30 listopada. 25-letniego Kanawałaua oskarżono o przygotowanie i podłożenie ładunku wybuchowego, a jego rówieśnika Kawalioua o współudział i niepoinformowanie o przestępstwie. Kanawałauowa uznano też za winnego podłożenia ładunków wybuchowych na koncercie plenerowym w Mińsku w 2008 roku oraz w Witebsku w 2005 roku. W obu przypadkach rannych zostało kilkadziesiąt osób.

Kawaliou zwrócił się do Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie, natomiast Kanawałau - nie.

O ułaskawienie skazanych apelowali obrońcy praw człowieka oraz społeczność międzynarodowa, m.in. szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Jean-Claude Mignon, według którego istnieją "oczywiste oznaki świadczące o tym, że przyznanie się do winy, na podstawie którego skazano Kanawałaua i Kowalioua, wymuszono torturami". Grudniowy sondaż niezależnego białoruskiego ośrodka NISEPI wykazał, że więcej Białorusinów (43,3 proc.) nie wierzy w winę skazanych, niż w nią wierzy (37 proc.).

>>>>

Tak . Mozna byc prawie pewnym ze ze zamorduja przypdakowych przestepcow aby pokazac z Lukaszenko jest ,,sprawny'' i ,,szybko'' znajduje wrogow . To mentalnosc sowiecka ... Wladza musi miec kontrole nad wszystkim ...

Dmitry Konovalov (L) and Vladislav Kovalyo(P) na sali sądowej 15 października 2011 fot. REUTERS


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:50, 15 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: dziennikarz Biełsatu i szefowa BAŻ także objęci zakazem wyjazdu

Dziennikarz Biełsatu Michał Jańczuk, szefowa niezależnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich (BAŻ) Żanna Litwina i obrońca praw człowieka Andrej Bandarenka to kolejne osoby objęte zakazem wyjazdu na Białorusi – podało w czwartek Radio Swaboda.

Litwina uważa, że odmówienie jej wyjazdu w czwartek na wymiar symboliczny. Tego dnia przypada bowiem rocznica przyjęcia konstytucji Białorusi z 1994 r. Jańczuk powiedział, że w nocy ze środy na czwartek kazano mu wysiąść na granicy w Brześciu z nocnego pociągu relacji Moskwa-Warszawa, którym jechał wraz z dwoma kolegami na zjazd białoruskich organizacji pozarządowych, rozpoczynający się dzisiaj w Warszawie.

- Bardzo długo nie oddawano nam paszportów, po czym przyszedł pogranicznik i powiedział: "Zaraz pójdziecie wszyscy spacerować po Brześciu". Ostatecznie chłopaków przepuszczono, a mnie wysadzono w pociągu i wystemplowano pieczątkę zakazującą wyjazdu z kraju – powiedział.

Pogranicznik uzasadnił zakaz z sposób – jak to określił Jańczuk – „dość nieformalny”.

- A może pan alimentów nie płaci? Albo wisi pan kasę państwu? - miał powiedzieć funkcjonariusz. - Poradził mi, żebym wrócił do miejsca zamieszkania i udał się na milicję po wyjaśnienie, dlaczego nie mogę wyjechać – relacjonuje Jańczuk.

Także szefowi organizacji pomocy więźniom "Platforma" Andrejowi Bandarence nakazano wysiąść z nocnego pociągu Brześć-Warszawa. Nie wyjaśniono mu powodów zakazu wyjazdu - podaje Radio Swaboda.

Żanna Litwina zamierzała lecieć do Warszawy dziś rano samolotem z Mińska. Szefowej BAŻ powiedziano, że decyzję o „czasowym zakazie” wypuszczania jej z kraju podjęła milicja.

- Lista osób objętych zakazem z kraju powiększa się. Konflikt się pogłębia.(…) Co się tyczy mnie – sprawa jest symboliczna i to bardzo smutna symboliczność. Dziś przypada dzień przyjęcia konstytucji. I dochodzi o łamania 30. artykułu konstytucji. Zapisano tam prawo do swobodnego przemieszczania się – powiedziała Litwina w Radiu Swaboda.

1 marca przedstawiciel prokuratury generalnej Pawał Radziwonau oświadczył, że osobom, które wzywają do sankcji wobec władz Białorusi, może być zakazany wyjazd z kraju. O planach stworzenia listy osób objętych zakazem wyjazdu z kraju informował wcześniej portal Tut.by, powołując się na niewymienione z nazwiska źródło zbliżone do władz w Mińsku. Na listę miałoby trafić 108 osób, które wprost apelowały o wprowadzenie przez Zachód sankcji wobec Białorusi. W ostatnich dniach uniemożliwiono wyjazd na Litwę z Białorusi kilku innym osobom, w tym opozycyjnym politykom, obrońcom praw człowieka i redaktorowi naczelnemu niezależnego tygodnika „Nasza Niwa” Andrejowi Dyńce.

>>>>

A wiec liczb zakladnikow rosnie !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:32, 15 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: prezydent nie ułaskawił skazanych na śmierć za zamach na metro

Prezydent Białorusi Alaksander Łukaszenko podjął decyzję, że nie ułaskawi dwóch skazanych na śmierć za przeprowadzenie zamachu w Mińskim metrze w kwietniu 2011 r. – podała dziś białoruska telewizja państwowa.

"Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podjął decyzję, że nie ułaskawi skazanych przez Sąd Najwyższy na karę śmierci Dźmitryja Kanawałaua i Uładzisława Kawalioua ze względu na szczególne zagrożenie dla społeczeństwa i wyjątkowo poważne następstwa popełnionych przez nich aktów terroryzmu i przestępstw, związanych z zabiciem ogromnej liczby osób i spowodowaniem licznych urazów u obywateli" - podała telewizja. W zamachu zginęło 15 osób, a 387 zostało rannych. Białoruski Sąd Najwyższy skazał Kawalioua i Kanawałaua na kary śmierci 30 listopada. 25-letniego Kanawałaua oskarżono o przygotowanie i podłożenie ładunku wybuchowego, a jego rówieśnika Kawalioua o współudział i niepoinformowanie o przestępstwie. Kanawałauowa uznano też za winnego podłożenia ładunków wybuchowych na koncercie plenerowym w Mińsku w 2008 roku oraz w Witebsku w 2005 roku. W obu przypadkach rannych zostało kilkadziesiąt osób.

Kawaliou zwrócił się do Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie, natomiast Kanawałau - nie.

O ułaskawienie skazanych apelowali obrońcy praw człowieka oraz społeczność międzynarodowa, m.in. szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Jean-Claude Mignon, według którego istnieją "oczywiste oznaki świadczące o tym, że przyznanie się do winy, na podstawie którego skazano Kanawałaua i Kowalioua, wymuszono torturami".

Grudniowy sondaż niezależnego białoruskiego ośrodka NISEPI wykazał, że więcej Białorusinów (43,3 proc.) nie wierzy w winę skazanych, niż w nią wierzy (37 proc.).

>>>>

Jak widac taka jest oficjalna polityka . Jest to zabojstwo na zapotrzebowanie z gory ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:38, 15 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: BAŻ protestuje przeciw zakazowi wyjazdu dla dziennikarzy

Niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich (BAŻ) wystąpiło w czwartek z protestem przeciwko odmawianiu prawa wyjazdu z kraju dziennikarzom i swoim członkom, podkreślając, że na Białorusi jest coraz mniej wolności słowa.

BAŻ żąda też, by Wydział Migracji i Obywatelstwa MSW oraz Państwowy Komitet Pograniczny wyjaśniły, na jakiej podstawie wydane zostały zakazy wyjazdu. W przyjętym dokumencie podkreślono, że w ciągu ostatnich dni wyjazd z kraju uniemożliwiono szefowej BAŻ Żannie Litwinie, redaktorowi naczelnemu niezależnego tygodnika ”Nasza Niwa” Andrejowi Dyńce, dziennikarzowi telewizji Biełsat Michałowi Jańczukowi oraz członkowi BAŻ i działaczowi Centrum Praw Człowieka „Wiasna” Walancinowi Stefanowiczowi.

Przy tym żadna oficjalna instancja nie wyjaśnia, kto i na jakiej podstawie zabronił im wyjazdu – podkreśla BAŻ.

„Niemal jednocześnie odbywa się bezprawne ograniczanie prawa do swobody przemieszczania się członków organizacji, gwałtowne nasilenie prześladowania dziennikarzy ze strony prokuratury i KGB, a także rozpowszechnianie niewiarygodnych i oszczerczych informacji o BAŻ i jego kierownictwie przez telewizję państwową” – zaznaczono w oświadczeniu organizacji.

BAŻ zapowiada, że zwróci się do prokuratury z żądaniem przywrócenie rządów prawa.

- Będziemy nadal, niezależnie od nacisków na organizację, prowadzić swoją działalność w sferze wprowadzania wolności słowa w kraju – podkreśla też organizacja.

W ostatnich dniach uniemożliwiono wyjazd z Białorusi lub poinformowano o zakazie wyjazdu co najmniej 10 osób, w tym opozycyjnych polityków i obrońców praw człowieka. 1 marca przedstawiciel prokuratury generalnej Pawał Radziwonau oświadczył, że osobom, które wzywają do sankcji wobec władz Białorusi, może być zakazany wyjazd z kraju. O planach stworzenia listy osób objętych zakazem wyjazdu z kraju informował wcześniej portal Tut.by, powołując się na niewymienione z nazwiska źródło zbliżone do władz w Mińsku. Na listę miałoby trafić 108 osób, które wprost apelowały o wprowadzenie przez Zachód sankcji wobec Białorusi.

>>>>>

Oczywiscie popieramy ten protest !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:52, 15 Mar 2012    Temat postu:

Matka Siarhieja Kawalenki apeluje: wesprzyjcie go!.

Matka głodującego białoruskiego opozycjonisty Siarhieja Kawalenki, który przebywa w więziennym szpitalu w Mińsku, powiedziała po spotkaniu z nim, że zostały mu już tylko godziny życia - informuje Radio Swaboda.

Opozycjonista zaapelował za pośrednictwem swojej matki do obywateli i działaczy, by wsparli go, przychodząc pod budynek aresztu przy ul. Wołodarskiego w Mińsku z biało-czerwono-białymi historycznymi flagami białoruskimi.

Za wywieszenie takiej flagi Kawalenka został skazany w maju 2010 r. na karę ograniczenia wolności. Sąd uznał, że naruszył on porządek publiczny i stawiał opór siłom bezpieczeństwa.

- Zabijają go w więzieniu, czekają tylko na jego śmierć. Zostały mu już nie dni, lecz godziny życia - powiedziała matka opozycjonisty, Lidzija, która widziała się z nim przez półtorej godziny. Jak mówi, syn już nie ma mięśni, a na spacerze podtrzymują go inni więźniowie.

- Rozmawiałam z nim. On już traci przytomność. Rano leżał i nie był w stanie się podnieść. Ma kłopoty ze wzrokiem, słuchem, boli go wątroba, nerki, żołądek - powiedziała. Dodała, że Siarhiej jest zdecydowany nadal prowadzić głodówkę.

Szefowa działającej na emigracji Rady Białoruskiej Republiki Ludowej Iwonka Surwiła zwróciła się w środę do nuncjusza papieskiego na Białorusi Claudio Gugerottiego z prośbą, by Stolica Apostolska interweniowała u władz Białorusi w sprawie Kawalenki i "uratowała życie tego bohatera". Surwiła podkreśliła w liście do nuncjusza, że "władze nie zwracają uwagi na starania jego bliskich". Rada BRL to najwyższy organ władzy państwowej Białoruskiej Republiki Ludowej z lat 1918-1919. Od 1919 r. działa na emigracji.

Kawalenka, który jest witebskim działaczem Partii Konserwatywno-Chrześcijańskiej - Białoruski Front Narodowy (PKCh-BNF), ogłosił głodówkę w chwili zatrzymania 19 grudnia 2011 roku. W połowie stycznia zaczęto go karmić przymusowo, potem przez jakiś czas jadł sam raz dziennie, ale na początku lutego wznowił głodówkę. Pod koniec lutego przeniesiono go z witebskiego aresztu do szpitala więziennego w Mińsku.

Opozycjonista został skazany pod koniec lutego na ponad dwa lata kolonii karnej za złamanie warunków odbywania kary z maja 2010 roku. Jest znany z licznych akcji wywieszania w Witebsku historycznej flagi Białorusi, zakazanej przez obecne władze.

14 maja 1995 roku z inicjatywy nowo wybranego wówczas prezydenta Aleksandra Łukaszenki na Białorusi odbyło się referendum, w wyniku którego zmieniono historyczną symbolikę białoruską na starą sowiecką z niewielkimi modyfikacjami: z czerwono-zielonej flagi zniknęły sierp i młot oraz pięcioramienna gwiazda. Biało-czerwono-białą flagę, używaną w latach 1918-19 przez Białoruską Republikę Ludową i po rozpadzie ZSRR do 1995 roku, obecnie uznają tylko środowiska opozycyjne.

Zwolnienia głodującego opozycjonisty domagają się białoruskie siły prodemokratyczne oraz społeczność międzynarodowa.

>>>>>

Tak jest ! Wspierajmy go jak mozemy !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:50, 16 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: matka skazanego na śmierć prosi o odroczenie egzekucji

Matka ska­za­ne­go na śmierć za współ­udział w za­ma­chu w miń­skim me­trze z 2011r. Uła­dzi­słaua Ka­wa­lio­ua zwró­ci­ła się do pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki o od­ro­cze­nie eg­ze­ku­cji o rok – in­for­mu­je dziś nie­za­leż­na prasa bia­ło­ru­ska.

"Pro­szę na mocy ar­ty­ku­łu 61 Kon­sty­tu­cji po­le­cić or­ga­no­wi, który zgod­nie z pra­wem po­wi­nien wy­ko­ny­wać wy­ro­ki, by od­ro­czył na rok wy­ko­na­nie kary śmier­ci na moim synu. Mam na­dzie­ję, że w tym cza­sie zo­sta­nie roz­pa­trzo­ny wnio­sek skie­ro­wa­ny do Ko­mi­te­tu Praw Czło­wie­ka ONZ" – na­pi­sa­ła Lubou Ka­wa­lio­ua, którą cy­tu­je m.​in. nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti". "Pro­szę, daj­cie mo­je­mu sy­no­wi moż­li­wość, by do­cze­kał wy­ni­ku roz­pa­trze­nia wnio­sku do ONZ" – na­pi­sa­ła. Jak po­wie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom, wy­sła­ła apel do ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta li­stem po­le­co­nym i fak­sem.

15 grud­nia 2011 r. Ko­mi­tet Praw Czło­wie­ka ONZ za­re­je­stro­wał skar­gę matki i sio­stry Ka­wa­lio­ua, Lubou i Tac­cia­ny, na na­ru­sze­nie jego prawa do życia. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cą pro­ce­du­rą Ko­mi­tet zwró­cił się jed­no­cze­śnie z proś­bą do pań­stwa bia­ło­ru­skie­go o nie­wy­ko­ny­wa­nie wy­ro­ku do czasu roz­pa­trze­nia skar­gi.

Ka­wa­lio­ua do­da­ła, że za­mie­rza udać się dziś do miń­skie­go aresz­tu KGB, by spo­tkać się z jego kie­row­nic­twem i wy­ja­śnić, gdzie znaj­du­je się jej syn. Wczo­raj jego ad­wo­ka­ta Sta­ni­sła­wa Abra­zie­ja po­wia­do­mio­no, że nie prze­trzy­mu­ją tam więź­nia o na­zwi­sku Ka­wa­liou.

Jak pisał por­tal Karta’97, spe­cja­li­ści nie wy­klu­cza­ją, że wyrok zo­stał już wy­ko­na­ny, a in­for­ma­cje o od­mo­wie uła­ska­wie­nia po­da­no po stra­ce­niu ska­za­nych. Moż­li­we jest jed­nak rów­nież, że wciąż żyją, a nawet nie wie­dzą o od­mo­wie uła­ska­wie­nia. Przed­sta­wi­ciel Wy­dzia­łu Wy­ko­na­nia Wy­ro­ków po­wie­dział Radiu Swa­bo­da, że nie ma in­for­ma­cji, czy wyrok już wy­ko­na­no.

Przed­wczo­raj bia­ło­ru­ska te­le­wi­zja pań­stwo­wa po­da­ła, że Łu­ka­szen­ka pod­jął de­cy­zję, iż nie uła­ska­wi Ka­wa­lio­ua i Dźmi­try­ja Ka­na­wa­łaua, wraz z któ­rym zo­stał ska­za­ny 30 li­sto­pa­da 2011 r. na śmierć za prze­pro­wa­dze­nie za­ma­chu w Miń­skim me­trze 11 kwiet­nia 2011 r.

25-let­nie­go Ka­na­wa­łaua uzna­no za win­ne­go przy­go­to­wa­nia i pod­ło­że­nia ła­dun­ku wy­bu­cho­we­go, a jego ró­wie­śni­ka Ka­wa­lio­ua o współ­udzia­łu i nie­po­in­for­mo­wa­nia o prze­stęp­stwie. Ka­na­wa­łaua uzna­no też za win­ne­go pod­ło­że­nia ła­dun­ków wy­bu­cho­wych na kon­cer­cie ple­ne­ro­wym w Miń­sku w 2008 roku oraz w Wi­teb­sku w 2005 roku. W obu przy­pad­kach ran­nych zo­sta­ło kil­ka­dzie­siąt osób.

Ka­wa­liou zwró­cił się do Łu­ka­szen­ki z proś­bą o uła­ska­wie­nie, na­to­miast Ka­na­wa­łau - nie.

O uła­ska­wie­nie ska­za­nych ape­lo­wa­li obroń­cy praw czło­wie­ka oraz spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa, m.​in. szef Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Eu­ro­py Je­an-Clau­de Mi­gnon, we­dług któ­re­go ist­nie­ją "oczy­wi­ste ozna­ki świad­czą­ce o tym, że przy­zna­nie się do winy, na pod­sta­wie któ­re­go ska­za­no Ka­na­wa­łaua i Ko­wa­lio­ua, wy­mu­szo­no tor­tu­ra­mi". Gru­dnio­wy son­daż nie­za­leż­ne­go bia­ło­ru­skie­go ośrod­ka NI­SE­PI wy­ka­zał, że wię­cej Bia­ło­ru­si­nów (43,3 proc.) nie wie­rzy w winę ska­za­nych, niż w nią wie­rzy (37 proc.).

>>>>

Oczywiscie popieramy . Mordowanie osob ktore sa pod reka bo nie potrafili znalezc sparwcow to obrzydliwy obled w stylu sowieckim...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:36, 16 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: matka głodującego opozycjonisty - zostały mu godziny

Matka gło­du­ją­ce­go bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty Siar­hie­ja Ka­wa­len­ki, który prze­by­wa w wię­zien­nym szpi­ta­lu w Miń­sku, po­wie­dzia­ła w czwar­tek po spo­tka­niu z nim, że zo­sta­ły mu już tylko go­dzi­ny życia – in­for­mu­je Radio Swa­bo­da.

Opo­zy­cjo­ni­sta za­ape­lo­wał za po­śred­nic­twem swo­jej matki do oby­wa­te­li i dzia­ła­czy, by wspar­li go, przy­cho­dząc pod bu­dy­nek aresz­tu przy ul. Wo­ło­dar­skie­go w Miń­sku z bia­ło-czer­wo­no-bia­ły­mi hi­sto­rycz­ny­mi fla­ga­mi bia­ło­ru­ski­mi. Za wy­wie­sze­nie ta­kiej flagi Ka­wa­len­ka zo­stał ska­za­ny w maju 2010 r. na karę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści. Sąd uznał, że na­ru­szył on po­rzą­dek pu­blicz­ny i sta­wiał opór siłom bez­pie­czeń­stwa.

- Za­bi­ja­ją go w wię­zie­niu, cze­ka­ją tylko na jego śmierć. Zo­sta­ły mu już nie dni, lecz go­dzi­ny życia – po­wie­dzia­ła matka opo­zy­cjo­ni­sty, Li­dzi­ja, która wi­dzia­ła się z nim w czwar­tek przez pół­to­rej go­dzi­ny. Jak mówi, syn już nie ma mię­śni, a na spa­ce­rze pod­trzy­mu­ją go inni więź­nio­wie.

- Roz­ma­wia­łam z nim. On już traci przy­tom­ność. Rano leżał i nie był w sta­nie się pod­nieść (...). Ma kło­po­ty ze wzro­kiem, słu­chem, boli go wą­tro­ba, nerki, żo­łą­dek – po­wie­dzia­ła. Do­da­ła, że Siar­hiej jest zde­cy­do­wa­ny nadal pro­wa­dzić gło­dów­kę.

Sze­fo­wa dzia­ła­ją­cej na emi­gra­cji Rady Bia­ło­ru­skiej Re­pu­bli­ki Lu­do­wej Iwon­ka Sur­wi­ła zwró­ci­ła się w środę do nun­cju­sza pa­pie­skie­go na Bia­ło­ru­si Clau­dio Gu­ge­rot­tie­go z proś­bą, by Sto­li­ca Apo­stol­ska in­ter­we­nio­wa­ła u władz Bia­ło­ru­si w spra­wie Ka­wa­len­ki i "ura­to­wa­ła życie tego bo­ha­te­ra". Sur­wi­ła pod­kre­śli­ła w li­ście do nun­cju­sza, że "wła­dze nie zwra­ca­ją uwagi na sta­ra­nia jego bli­skich". Rada BRL to naj­wyż­szy organ wła­dzy pań­stwo­wej Bia­ło­ru­skiej Re­pu­bli­ki Lu­do­wej z lat 1918-1919. Od 1919 r. dzia­ła na emi­gra­cji.

Ka­wa­len­ka, który jest wi­teb­skim dzia­ła­czem Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF), ogło­sił gło­dów­kę w chwi­li za­trzy­ma­nia 19 grud­nia 2011 roku. W po­ło­wie stycz­nia za­czę­to go kar­mić przy­mu­so­wo, potem przez jakiś czas jadł sam raz dzien­nie, ale na po­cząt­ku lu­te­go wzno­wił gło­dów­kę. Pod ko­niec lu­te­go prze­nie­sio­no go z wi­teb­skie­go aresz­tu do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku.

Opo­zy­cjo­ni­sta zo­stał ska­za­ny pod ko­niec lu­te­go na ponad dwa lata ko­lo­nii kar­nej za zła­ma­nie wa­run­ków od­by­wa­nia kary z maja 2010 roku. Jest znany z licz­nych akcji wy­wie­sza­nia w Wi­teb­sku hi­sto­rycz­nej flagi Bia­ło­ru­si, za­ka­za­nej przez obec­ne wła­dze.

14 maja 1995 roku z ini­cja­ty­wy nowo wy­bra­ne­go wów­czas pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki na Bia­ło­ru­si od­by­ło się re­fe­ren­dum, w wy­ni­ku któ­re­go zmie­nio­no hi­sto­rycz­ną sym­bo­li­kę bia­ło­ru­ską na starą so­wiec­ką z nie­wiel­ki­mi mo­dy­fi­ka­cja­mi: z czer­wo­no-zie­lo­nej flagi znik­nę­ły sierp i młot oraz pię­cio­ra­mien­na gwiaz­da. Bia­ło-czer­wo­no-bia­łą flagę, uży­wa­ną w la­tach 1918-19 przez Bia­ło­ru­ską Re­pu­bli­kę Lu­do­wą i po roz­pa­dzie ZSRR do 1995 roku, obec­nie uzna­ją tylko śro­do­wi­ska opo­zy­cyj­ne.

Zwol­nie­nia gło­du­ją­ce­go opo­zy­cjo­ni­sty do­ma­ga­ją się bia­ło­ru­skie siły pro­de­mo­kra­tycz­ne oraz spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa.

>>>>

Tak to krwawe widowisko ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:49, 16 Mar 2012    Temat postu:

Protest w centrum Mińska. Nie chcą kary śmierci

Kil­ka­dzie­siąt osób pro­te­sto­wa­ło w pią­tek po po­łu­dniu w Miń­sku prze­ciw­ko karze śmier­ci, skła­da­jąc kwia­ty przy ta­bli­cy upa­mięt­nia­ją­cej ofia­ry za­ma­chu w me­trze z 11 kwiet­nia 2011 roku. Do akcji we­zwa­no w bia­ło­ru­skich sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych.

Skła­da­nie kwia­tów i za­pa­la­nie zni­czy pod ta­bli­cą przy wej­ściu do sta­cji metra Oktia­br­ska­ja (biał. Ka­strycz­nic­ka­ja) w cen­trum sto­li­cy Bia­ło­ru­si roz­po­czę­ło się o godz. 17 (godz. 15 czasu pol­skie­go). Ob­ser­wo­wa­li je ubra­ni po cy­wil­ne­mu męż­czyź­ni, praw­do­po­dob­nie funk­cjo­na­riu­sze sił bez­pie­czeń­stwa; nie­któ­rych uczest­ni­ków akcji za­trzy­my­wa­li. - Przy­szłam tu, żeby za­de­mon­stro­wać so­li­dar­ność ze ska­za­ny­mi na karę śmier­ci za ten za­mach Uła­dzi­słau­em Ka­wa­lio­uem i Dźmi­try­jem Ka­na­wa­łau­em – po­wie­dzia­ła młoda dziew­czy­na, która zło­ży­ła pod ta­bli­cą goź­dzik. Jak do­da­ła, o akcji do­wie­dzia­ła się w sieci Vkon­tak­te.

- Uwa­żam, że nie po­win­ni zo­stać stra­ce­ni, bo są nie­win­ni – oświad­czy­ła inna dziew­czy­na z dre­da­mi. - A przy­naj­mniej na­le­ży wpro­wa­dzić mo­ra­to­rium na wy­ko­na­nie kary śmier­ci – do­da­ła jej ko­le­żan­ka.

Wielu mło­dych ludzi skła­da­ją­cych kwia­ty mó­wi­ło, że nie wie­dzą, czy ska­za­ni są winni. - Jak można ska­zy­wać na śmierć, skoro nie do­wie­dzio­no ich winy? – po­wie­dział jeden z chło­pa­ków po zło­że­niu kwia­tów.

Nie­któ­rzy uczest­ni­cy akcji nie chcie­li oce­niać wy­ro­ku. - O ich winie po­win­ny były zde­cy­do­wać od­po­wied­nie or­ga­ny. My przy­szli­śmy tu dla­te­go, że w tym za­ma­chu ucier­pie­li nasi ko­le­dzy – po­wie­dział młody czło­wiek, który zło­żył kwiat w to­wa­rzy­stwie ko­le­gi.

Przy samej ta­bli­cy pa­miąt­ko­wej nie za­trzy­ma­no ni­ko­go, ale za skła­da­ją­cy­mi kwia­ty szli potem mi­li­cjan­ci w cy­wi­lu i nie­któ­rych wsa­dza­li do mi­kro­bu­su. Za­py­ta­ny przez Radio Swa­bo­da o powód za­trzy­my­wa­nia uczest­ni­ków akcji za­stęp­ca ko­men­dan­ta miń­skiej mi­li­cji Ihar Jau­sie­jeu od­parł, że za­trzy­ma­no tylko dwóch pi­ja­nych.

W środę bia­ło­ru­ska te­le­wi­zja pań­stwo­wa po­da­ła, że pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka pod­jął de­cy­zję, iż nie uła­ska­wi Ka­wa­lio­ua i Ka­na­wa­łaua, ska­za­nych 30 li­sto­pa­da 2011 roku na śmierć za prze­pro­wa­dze­nie za­ma­chu w miń­skim me­trze.

25-let­nie­go Ka­na­wa­łaua Sąd Naj­wyż­szy uznał za win­ne­go przy­go­to­wa­nia i pod­ło­że­nia ła­dun­ku wy­bu­cho­we­go, a jego ró­wie­śni­ka Ka­wa­lio­ua - współ­udzia­łu i nie­po­in­for­mo­wa­nia o prze­stęp­stwie. Ka­na­wa­łaua uzna­no też za win­ne­go pod­ło­że­nia ła­dun­ków wy­bu­cho­wych na kon­cer­cie ple­ne­ro­wym w Miń­sku w 2008 roku oraz w Wi­teb­sku w 2005 roku. W obu przy­pad­kach ran­nych zo­sta­ło kil­ka­dzie­siąt osób.

Ka­wa­liou zwró­cił się do Łu­ka­szen­ki z proś­bą o uła­ska­wie­nie, na­to­miast Ka­na­wa­łau - nie.

O uła­ska­wie­nie ska­za­nych ape­lo­wa­li obroń­cy praw czło­wie­ka oraz spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa, m.​in. szef Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Eu­ro­py Je­an-Clau­de Mi­gnon, we­dług któ­re­go ist­nie­ją "oczy­wi­ste ozna­ki świad­czą­ce o tym, że przy­zna­nie się do winy, na pod­sta­wie któ­re­go ska­za­no Ka­na­wa­łaua i Ka­wa­lio­ua, wy­mu­szo­no tor­tu­ra­mi". Gru­dnio­wy son­daż nie­za­leż­ne­go bia­ło­ru­skie­go ośrod­ka NI­SE­PI wy­ka­zał, że wię­cej Bia­ło­ru­si­nów (43,3 proc.) nie wie­rzy w winę ska­za­nych, niż w nią wie­rzy (37 proc.).

>>>>

Oczywiscie maja racje !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:42, 17 Mar 2012    Temat postu:

Obsługa zadłużenia zagranicznego pochłonie 35 proc. PKB Białorusi

Obsługa zadłużenia zagranicznego Białorusi pochłonie w tym roku prawie 19 mld dol., czyli 34,6 proc. PKB - wynika z opublikowanych w piątek szacunków Narodowego Banku Białorusi (NBB).

Według danych NBB w 2011 r. na obsługę zadłużenia zagranicznego przeznaczono 6,3 mld dol., czyli 11,6 proc. PKB. Zdecydowana większość tej sumy - 5,4 mld dol. - przypadała na spłatę rat kredytów, a reszta na odsetki.

Wcześniej informowano, że dług zagraniczny Białorusi wynosił 1 stycznia 2012 r. 34,3 mld dol., czyli o 19,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W przeliczeniu na jednego mieszkańca sięgnął 3595 dol. wobec 2995 dol. rok wcześniej i 2322 dol. w styczniu 2010 r.

Białoruś borykała się w 2011 r. z poważnymi problemami gospodarczymi. Inflacja w ubiegłym roku wyniosła 108,7 proc., a kurs dolara wzrósł o 187,33 proc.

Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska

>>>>

No tak a Lukaszenko jeszcze ich zadluza ... Trzeba zakonczyc zadluzanie sie . Od dzis bilans pozyczek z zagranica ma byc ZERO ! Ile nierzemy tyle dajemy ... Jak widzicie druga Grecja ... Wpadli w identyczne bagno tylko ze tutaj celem byla Moskwa a nie Bruksela ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 39, 40, 41  Następny
Strona 18 z 41

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy