Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:30, 29 Lut 2012    Temat postu:

Siarhiej Kawalenka przewieziony do szpitala więziennego

Pro­wa­dzą­cy gło­dów­kę bia­ło­ru­ski opo­zy­cjo­ni­sta Siar­hiej Ka­wa­len­ka, ska­za­ny w pią­tek w Wi­teb­sku na dwa lata i jeden mie­siąc ko­lo­nii kar­nej, zo­stał prze­wie­zio­ny do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku – po­in­for­mo­wa­ła w środę jego żona Alena Ka­wa­len­ka.

Jak po­wie­dzia­ła Ka­wa­len­ka, w środę w aresz­cie w Wi­teb­sku, gdzie Ka­wa­len­ka był prze­trzy­my­wa­ny od 19 grud­nia 2011 roku, miało się odbyć jego wi­dze­nie z ojcem oraz ad­wo­ka­tem. - Ale kiedy oj­ciec przy­szedł na wi­dze­nie, po­wie­dzia­no mu, że Siar­hiej zo­stał jesz­cze po­przed­nie­go dnia wie­czo­rem prze­wie­zio­ny do Miń­ska. Pra­cow­ni­cy aresz­tu w Wi­teb­sku po­in­for­mo­wa­li, że trafi naj­pierw do aresz­tu nr 1, a potem do szpi­tal­ne­go wię­zie­nia przy ko­lo­nii po­praw­czej nr 1 – opo­wia­da­ła żona opo­zy­cjo­ni­sty.

Do­da­ła, że nie po­da­no jej przy­czy­ny prze­wie­zie­nia męża do Miń­ska.

Alena Ka­wa­len­ka wi­dzia­ła się we wto­rek z mężem jesz­cze w Wi­teb­sku. Po spo­tka­niu po­wie­dzia­ła, że jej mąż de­kla­ru­je, iż bę­dzie gło­do­wać "do końca". - Po­wie­dział, że to, iż wcze­śniej pod wpły­wem gróźb i namów za­czął jeść raz dzien­nie, uważa za hańbę dla sie­bie i dla ludzi, któ­rzy mu uwie­rzy­li. Dla­te­go nie zre­zy­gnu­je i bę­dzie wal­czył do końca – oznaj­mi­ła.

Ka­wa­len­ka, dzia­łacz opo­zy­cyj­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF), ogło­sił gło­dów­kę już w chwi­li za­trzy­ma­nia 19 grud­nia ubie­głe­go roku. We­dług jego ad­wo­ka­ta 16 stycz­nia opo­zy­cjo­ni­stę za­czę­to przy­mu­so­wo kar­mić. Potem - jak po­wie­dział dy­rek­tor wię­zie­nia - Ka­wa­len­ka za­czął jeść sam raz dzien­nie.

Jak pod­kre­śli­ła Alena Ka­wa­len­ka, mąż jest w strasz­nym sta­nie i od za­trzy­ma­nia schudł pra­wie 30 kg. "Sama skóra i kości. Nawet sie­dzieć mu cięż­ko, bo zu­peł­nie nie ma tkan­ki tłusz­czo­wej. Mówi, że kręci mu się w gło­wie i za­czy­na go boleć serce, ma też pro­ble­my z in­ny­mi na­rzą­da­mi" - opo­wia­da­ła.

Ka­wa­len­kę uzna­no za win­ne­go zła­ma­nia wa­run­ków od­by­wa­nia kary wy­mie­rzo­nej mu wcze­śniej za dzia­łal­ność opo­zy­cyj­ną i ska­za­no na 25 mie­się­cy ko­lo­nii kar­nej. Po za­li­cze­niu na po­czet kary czasu, jaki spę­dził już w wię­zie­niu, opo­zy­cjo­ni­ście po­zo­sta­je rok i 11 mie­się­cy po­by­tu w ko­lo­nii kar­nej.

>>>>>

Bestialstwo ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:20, 01 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: Organizacja pomocy więźniom za poszerzeniem czarnej listy UE

Bia­ło­ru­ska or­ga­ni­za­cja po­mo­cy więź­niom "Plat­for­ma" opo­wie­dzia­ła się po­sze­rze­niem listy osób ob­ję­tych za­ka­zem wjaz­du do UE o sze­fów wię­zień i aresz­tów, gdzie do­pusz­cza­no się tor­tu­ro­wa­nia więź­niów – podał szef "Plat­for­my" An­drej Ban­da­ren­ka.

- Jako or­ga­ni­za­cja bro­nią­ca praw czło­wie­ka nie­jed­no­krot­nie in­for­mo­wa­li­śmy o dra­stycz­nym ła­ma­niu tych praw na Bia­ło­ru­si. Po­pie­ra­my dzia­ła­nia Unii Eu­ro­pej­skiej i bę­dzie­my za­bie­gać o włą­cze­nie na listę osób ob­ję­tych za­ka­zem wjaz­du do UE przed­sta­wi­cie­li wię­zień i aresz­tów śled­czych, gdzie do­cho­dzi do tor­tur, okrut­ne­go, nie­ludz­kie­go i urą­ga­ją­ce­go god­no­ści trak­to­wa­nia oby­wa­te­li na­sze­go kraju – oświad­czył Ban­da­ren­ka. Szef Plat­for­my, któ­re­go cy­tu­je nie­za­leż­ny dzien­nik in­ter­ne­to­wy "Bie­ło­rus­ski­je No­wost", dodał, że jego or­ga­ni­za­cja opra­co­wu­je listę pro­po­no­wa­nych na­zwisk.

- Obec­nie dys­po­nu­je­my listą ośmiu osób. Jest wśród nich szef aresz­tu KGB, dy­rek­tor ko­lo­nii kar­nej Wit­ba-3, ko­lo­nii nr 17 w Szkło­wie, ko­lo­nii nr 5 w Iwa­sze­wi­czach, ko­lo­nii nr 9 w Hor­kach i inni – po­wie­dział Ban­da­ren­ka.

Jak pod­kre­ślił, osoby wpi­sa­ne na listę są od­po­wie­dzial­ne za wy­wie­ra­nie pre­sji na więź­niów po­li­tycz­nych i cięż­kie wa­run­ki od­by­wa­nia przez nich kary. Przy­po­mniał, że w grud­niu wa­run­ki te po­pchnę­ły jed­ne­go z więź­niów po­li­tycz­nych Mi­ka­ła­ja Au­tu­cho­wi­cza, od­by­wa­ją­ce­go karę ponad 5 lat ko­lo­nii kar­nej, do próby sa­mo­bój­czej.

Ban­da­ren­ka za­po­wie­dział skie­ro­wa­nie wnio­sków o po­sze­rze­nie unij­nej listy osób ob­ję­tych za­ka­zem wjaz­du do am­ba­sad państw UE w Miń­sku oraz przed­sta­wi­ciel­stwa UE. We wto­rek mi­ni­stro­wie ds. eu­ro­pej­skich państw Unii Eu­ro­pej­skiej for­mal­nie za­twier­dzi­li nowe sank­cje wobec Bia­ło­ru­si w po­sta­ci za­ka­zu wi­zo­we­go oraz za­mro­że­nia ak­ty­wów wobec 21 ko­lej­nych przed­sta­wi­cie­li re­żi­mu bia­ło­ru­skie­go od­po­wie­dzial­nych za ła­ma­nie praw czło­wie­ka i re­pre­sje wobec opo­zy­cji. Tego sa­me­go dnia wła­dze Bia­ło­ru­si zwró­ci­ły się do am­ba­sa­do­rów UE i Pol­ski, aby opu­ści­li ten kraj i udali się na kon­sul­ta­cje oraz we­zwa­ły swo­ich am­ba­sa­do­rów w Bruk­se­li i War­sza­wie na kon­sul­ta­cje do Miń­ska.W od­po­wie­dzi Bruk­se­la za­po­wie­dzia­ła wy­co­fa­nie am­ba­sa­do­rów państw UE z Miń­ska.

>>>>

Takie tez sa propozycje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:26, 01 Mar 2012    Temat postu:

Rosyjskie media: Łukaszenko wypowiedział wojnę UE i bierze zakładników

" Łu­ka­szen­ko wy­po­wie­dział wojnę Unii Eu­ro­pej­skiej i bie­rze za­kład­ni­ków" - wy­bi­ja w ty­tu­le ro­syj­ska "Nie­za­wi­si­ma­ja Ga­zie­ta", in­for­mu­jąc o wy­da­le­niu z Miń­ska am­ba­sa­do­rów UE i Pol­ski oraz od­po­wie­dzi Bruk­se­li na to po­su­nię­cie.

"Eu­ro­pej­scy dy­plo­ma­ci opusz­cza­ją sto­li­cę Bia­ło­ru­si. W tym samym cza­sie wła­dze tego kraju przy­go­to­wu­ją się do wzię­cia «za­kład­ni­ków» - przy­go­to­wu­ją listę opo­zy­cyj­nych po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy, któ­rym za­bro­nio­ny zo­sta­nie wy­jazd za gra­ni­cę" - pisze mo­skiew­ski dzien­nik. O za­ostrze­niu kry­zy­su w sto­sun­kach mię­dzy Bia­ło­ru­sią i UE piszą też inne czwart­ko­we ga­ze­ty ro­syj­skie. "Mo­skow­ski­je No­wo­sti" pod­kre­śla­ją, że "ta­kich skan­da­li na Bia­ło­ru­si nie było od 2008 roku, kiedy to Mińsk, także w try­bie jed­no­stron­nym, pod­jął de­cy­zję o za­mknię­ciu am­ba­sa­dy USA, a (pre­zy­dent) Alek­sandr Łu­ka­szen­ko w ko­men­ta­rzach dla me­diów mówił, że oso­bi­ście pod­jął de­cy­zję o wy­rzu­ce­niu (ame­ry­kań­skie­go) am­ba­sa­do­ra".

We­dług "Mo­skow­skich No­wo­sti", "w przy­szło­ści na­pię­cie mię­dzy Miń­skiem i Bruk­se­lą może tylko wzro­snąć".

Z kolei rzą­do­wa "Ros­sij­ska­ja Ga­zie­ta" okre­śla eska­la­cję na­pię­cia na linii Mińsk-Bruk­se­la mia­nem "gło­śne­go skan­da­lu dy­plo­ma­tycz­ne­go". - Są­dząc po ostrych wy­po­wie­dziach wy­so­kich rangą po­li­ty­ków eu­ro­pej­skich i bia­ło­ru­skich, kon­struk­tyw­ny dia­log w świe­tle ostat­nich wy­da­rzeń staje się coraz bar­dziej złud­ną per­spek­ty­wą - oce­nia.

Z kolei "Kom­mier­sant" po­da­je, że "jego roz­mów­cy w rzą­dzie Rosji mają na­dzie­ję, iż kry­zys w re­la­cjach z UE zwięk­szy za­leż­ność Miń­ska od Mo­skwy i przy­spie­szy prze­cho­dze­nie klu­czo­wych ak­ty­wów bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ki w ręce ro­syj­skich struk­tur".

"Nowy pa­kiet sank­cji i wy­po­wie­dzi Ca­the­ri­ne Ash­ton wy­pro­wa­dzi­ły Alek­san­dra Łu­ka­szen­kę z rów­no­wa­gi. Oprócz we­zwa­nia do MSZ am­ba­sa­do­rów UE i Pol­ski wła­dze za­ata­ko­wa­ły opo­zy­cjo­ni­stów, któ­rzy lob­bo­wa­li za wpro­wa­dze­niem eu­ro­pej­skich sank­cji. W środę wy­szło na jaw, że Mińsk za­mie­rza za­ka­zać 108 li­de­rom opo­zy­cji opusz­cza­nia Bia­ło­ru­si" - wska­zu­je dzien­nik.

"Kom­mier­sant" od­no­to­wu­je, że "zda­niem eks­per­tów kon­flikt wokół am­ba­sa­do­rów ozna­cza jedno - że pre­zy­dent Łu­ka­szen­ko nie liczy już na po­ro­zu­mie­nie się z Za­cho­dem". "Naj­bar­dziej na kon­flik­cie Bia­ło­ru­si i UE może sko­rzy­stać Rosja, która pu­blicz­nie po­par­ła Mińsk w for­mie wy­da­ne­go 24 lu­te­go oświad­cze­nia dwóch pre­zy­den­tów o nie­do­pusz­czal­no­ści sank­cji wobec stro­ny bia­ło­ru­skiej" - pisze ga­ze­ta.

"Źró­dła w rzą­dzie i MSZ Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej za­uwa­ża­ją, że Mińsk nadal bar­dzo po­trze­bu­je pie­nię­dzy na wy­peł­nie­nie swo­ich zo­bo­wią­zań so­cjal­nych wobec lud­no­ści. W tych wa­run­kach - jak mówią urzęd­ni­cy - Mo­skwa liczy na ry­chłe roz­po­czę­cie ne­go­cja­cji w spra­wie sprze­da­ży ro­syj­skim struk­tu­rom ła­ko­mych ką­sków bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ki" - do­da­je.

"Kom­mier­sant" wy­ja­śnia, że "cho­dzi przede wszyst­kim o ra­fi­ne­rie ropy naf­to­wej w No­wo­po­łoc­ku i Mo­zy­rzu o mocy 22 mln ton rocz­nie, kon­cern Bie­ła­ruś­ka­lij i za­kła­dy mle­czar­skie". "Chcąc prze­jąć te ak­ty­wa, Mo­skwa w po­ło­wie 2009 roku sto­czy­ła z Miń­skiem wojnę mlecz­ną, a na po­cząt­ku 2010 roku - naf­to­wą" - przy­po­mi­na dzien­nik.

Cy­tu­jąc źró­dło w rzą­dzie, "Kom­mier­sant" in­for­mu­je, że "bia­ło­ru­scy part­ne­rzy de­mon­stru­ją po­zy­tyw­ne na­sta­wie­nie", a "w ak­tyw­ną fazę ne­go­cja­cje mogą wejść wkrót­ce po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w Rosji".

Wiel­ko­na­kła­do­wa "Kom­so­mol­ska­ja Praw­da" po­da­je z kolei, że "wśród sank­cji UE jest za­mro­że­nie ra­chun­ków ban­ko­wych trzech przed­się­biorstw zwią­za­nych z rzą­dem Bia­ło­ru­si i zakaz sprze­da­ży Miń­sko­wi broni". "Je­dy­nym na­stęp­stwem tych kro­ków jest to, że re­pre­zen­ta­cja Bia­ło­ru­si w bia­th­lo­nie po­zo­sta­ła bez na­bo­jów do im­por­to­wa­nych ka­ra­bi­nów" - pisze ga­ze­ta.

W od­po­wie­dzi na roz­sze­rze­nie wi­zo­wych sank­cji unij­nych wobec Miń­ska MSZ Bia­ło­ru­si we wto­rek zwró­ci­ło się do sta­łej przed­sta­wi­ciel­ki UE w Miń­sku Mairy Mory oraz do am­ba­sa­do­ra Pol­ski Lesz­ka Sze­rep­ki, aby opu­ści­li ten kraj i udali się na kon­sul­ta­cje. Jed­no­cze­śnie we­zwa­ło swo­ich am­ba­sa­do­rów w Bruk­se­li i War­sza­wie do Miń­ska. W od­po­wie­dzi Bruk­se­la za­po­wie­dzia­ła wy­co­fa­nie wszyst­kich am­ba­sa­do­rów państw UE z Miń­ska.

>>>

No tak Kreml liczy ze ta wojna skonczy sie nalozeniem moskiewskiego kagańca na szyję Łukaszenki . Nic nowego ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:08, 02 Mar 2012    Temat postu:

Pogorszył się stan zdrowia opozycjonisty Bandarenki

Stan zdro­wia bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty Źmi­cie­ra Ban­da­ren­ki, który od­by­wa wyrok dwóch lat ko­lo­nii kar­nej, po­gor­szył się – po­in­for­mo­wa­ła żona Wolha Ban­da­ren­ka, po­wo­łu­jąc się na list od męża.

- Pisze, że prze­pro­wa­dzo­no duży prze­gląd. Było to bar­dzo uciąż­li­we, długo stali i prze­zię­bił się. Miał wy­so­ką tem­pe­ra­tu­rę. Tra­fił do od­dzia­łu me­dycz­ne­go, gdzie dano mu le­kar­stwo. Po­pro­sił, żeby go tam po­ło­żo­no - ma prze­cież chory krę­go­słup i cho­dzi o lasce. Po­cząt­ko­wo od­mó­wi­li. Ale potem mimo wszyst­ko zo­stał po­ło­żo­ny – na pewno dla­te­go, że już bar­dzo źle się czuł – opo­wia­da żona. Jak do­da­ła, w ostat­nim cza­sie na­si­li­ła się izo­la­cja in­for­ma­cyj­na męża. O ile wcze­śniej przy­cho­dzi­ły od niego listy na te­ma­ty po­li­tycz­ne czy fi­lo­zo­ficz­ne, które potem pu­bli­ko­wa­no w in­ter­ne­cie i nie­za­leż­nej pra­sie dru­ko­wa­nej, to teraz do­ty­czą one tylko spraw by­to­wych.

Na po­cząt­ku lu­te­go Źmi­cier Ban­da­ren­ka, ko­or­dy­na­tor kam­pa­nii "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", zwró­cił się do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki z proś­bą o uła­ska­wie­nie. Wcze­śniej in­for­mo­wa­no, że opo­zy­cjo­ni­ście, który latem prze­szedł ope­ra­cję krę­go­słu­pa, za­ostrzo­no wa­run­ki od­by­wa­nia kary. Ode­bra­no mu m.​in. laskę, za­ka­za­no le­że­nia w ciągu dnia i no­sze­nia or­to­pe­dycz­ne­go obu­wia. Jego żona uzna­ła to za tor­tu­ry.

Ad­mi­ni­stra­cja mo­hy­lew­skiej ko­lo­nii kar­nej zde­cy­do­wa­ła, że nie zwró­ci się do ko­mi­sji ds. uła­ska­wień przy pre­zy­den­cie Bia­ło­ru­si Alak­san­drze Łu­ka­szen­ce z wnio­skiem o zwol­nie­nie Ban­da­ren­ki. "Dy­rek­tor ko­lo­nii po­wie­dział, że nie złoży wnio­sku o zwol­nie­nie Źmi­cie­ra na pod­sta­wie proś­by o uła­ska­wie­nie. Nie wy­ja­śnił, z czym to jest zwią­za­ne" – po­wie­dzia­ła Wolha Ban­da­ren­ka. Ban­da­ren­ka zo­stał ska­za­ny pod ko­niec kwiet­nia 2011 r. Pod­czas wy­bo­rów w 2010 r. był współ­pra­cow­ni­kiem jed­ne­go z opo­zy­cyj­nych kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta An­dre­ja San­ni­kaua, który rów­nież zo­stał ska­za­ny na ko­lo­nię karną. Jesz­cze przed skie­ro­wa­niem na od­by­wa­nie wy­ro­ku Ban­da­ren­ka zna­lazł się w szpi­ta­lu wię­zien­nym z po­wo­du po­waż­nych pro­ble­mów z krę­go­słu­pem.

>>>>

I niestety dramatyczne skutki sowieckiego bestialstwa ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:29, 02 Mar 2012    Temat postu:

Niaklajeu w "Narodnej Woli": Białorusi grozi wcielenie do Rosji

Bia­ło­ru­ski opo­zy­cjo­ni­sta Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu ostrzegł w pią­tek, że Bia­ło­ru­si grozi wcie­le­nie do Rosji. Za­ape­lo­wał do Bia­ło­ru­si­nów o zjed­no­cze­nie sił wobec tego nie­bez­pie­czeń­stwa. Nia­kla­jeu pisze o tym w ar­ty­ku­le dla nie­za­leż­nej ga­ze­ty „Na­rod­na­ja Wola”.

- Jeśli ktoś jesz­cze nie zro­zu­miał, co mia­no­wi­cie nam grozi, wy­ja­śniam: IN­KOR­PO­RA­CJA. Nawet w razie za­cho­wa­nia for­mal­nej nie­pod­le­gło­ści, przy któ­rej Za­chód (na razie) ob­sta­je – pod­kre­ślił jeden z kan­dy­da­tów opo­zy­cji w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 2010 r. Ar­gu­men­tu­je on, że w nie­dzie­lę wróci na Kreml Wła­di­mir Putin, który obie­rze ten sam kie­ru­nek co pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka: igno­ro­wa­nia opi­nii pu­blicz­nej. To zaś ozna­cza, że oso­bi­sta nie­chęć mię­dzy nimi może prze­isto­czyć się w oso­bi­stą przy­jaźń wobec ko­niecz­no­ści umoc­nie­nia wspól­ne­go fron­tu państw au­to­ry­tar­nych.

Jed­no­cze­śnie, prze­ko­nu­je Nia­kla­jeu, Za­chód bę­dzie w 2012 r. po­świę­cać Bia­ło­ruś za­cznie mniej uwagi, choć za­pew­ne będą nadal padać "ry­tu­al­ne słowa" na temat więź­niów po­li­tycz­nych i "zo­sta­nie przy­ję­tych jesz­cze kilka szum­nych oświad­czeń".

We­dług opo­zy­cjo­ni­sty szan­są eu­ro­pe­iza­cji Bia­ło­ru­si mógł stać się rok 2011, ale "za­czę­ło się in­ten­syw­ne wchła­nia­nie Bia­ło­ru­si przez ro­syj­skie struk­tu­ry oli­gar­chicz­ne", a po­cząt­kiem tego pro­ce­su była sprze­daż Gaz­pro­mo­wi bia­ło­ru­skie­go ope­ra­to­ra ga­zo­cią­gów Bieł­trans­gaz.

- Za­chód, nie chcąc zwięk­szać na­pię­cia w sto­sun­kach z Rosją, nie za­mie­rza moc­niej sta­wiać "kwe­stii bia­ło­ru­skiej", a Rosja nie za­mie­rza zmniej­szać ak­tyw­no­ści w sfe­rze "roz­kra­ja­nia" bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ki. Dzię­ki temu "roz­kra­ja­niu" Łu­ka­szen­ka za­mie­rza utrzy­mać się u wła­dzy – oce­nia Nia­kla­jeu.

I kie­ru­je py­ta­nie do bia­ło­ru­skie­go rządu, par­la­men­tu oraz sze­fów firm: "Czyż­by­ście nie ro­zu­mie­li, w ja­kiej grze bie­rze­cie udział? Wszy­scy do­sta­ną ro­syj­skie­go mata – róż­ni­ca bę­dzie po­le­gać tylko na tym, kto jakim spo­so­bem. Jak się za­czy­na grać w war­ca­by, nie można w trak­cie przejść na grę w sza­chy. Tak się nie gra – tak się prze­gry­wa".

Nia­kla­jeu oce­nia , że w taki sam spo­sób w XVIII w. była pod­da­wa­na roz­bio­rom Rzecz­po­spo­li­ta. Przy­po­mi­na, że we­dług pro­gno­zy ośrod­ka ana­li­tycz­ne­go Strat­for Bia­ło­ruś bę­dzie w pełni zin­te­gro­wa­na z Rosją już w 2015 r.

Opo­zy­cjo­ni­sta uważa, że "roz­kra­ja­nie" Bia­ło­ru­si bę­dzie od­by­wać się stop­nio­wo, a su­we­ren­ność swo­jej prze­strze­ni po­wietrz­nej Bia­ło­ruś już od­da­ła. - Przej­ście kon­tro­li nad sys­te­mem obro­ny prze­ciw­lot­ni­czej w ręce ro­syj­skich żoł­nie­rzy jest prze­cież roz­kra­ja­niem bia­ło­ru­skie­go nieba – pod­kre­śla, na­wią­zu­jąc do po­ro­zu­mie­nia Bia­ło­ru­si i Rosji o wspól­nej ochro­nie ze­wnętrz­nej gra­ni­cy po­wietrz­nej Związ­ku Bia­ło­ru­si i Rosji (ZBiR) oraz o utwo­rze­niu wspól­ne­go sys­te­mu obro­ny prze­ciw­lot­ni­czej.

- Chcą nas po­kro­ić i wy­rzu­cić na śmiet­nik hi­sto­rii. A my co ro­bi­my? Dys­ku­tu­je­my: wziąć udział w "wy­bo­rach par­la­men­tar­nych" czy je boj­ko­to­wać – pisze Nia­kla­jeu, na­wią­zu­jąc do dys­ku­sji wśród sił opo­zy­cyj­nych na temat stra­te­gii w wy­bo­rach do Izby Re­pre­zen­tan­tów, niż­szej izby par­la­men­tu, za­pla­no­wa­nych na wrze­sień.

We­dług niego je­dy­ne wyj­ście w tej sy­tu­acji to "zjed­no­czyć się na ra­tu­nek": "usta­lić i zre­ali­zo­wać nie­cier­pią­ce zwło­ki po­su­nię­cia ra­tun­ko­we. Bo ina­czej od­da­my nie tylko niebo, wodę, zie­mię i nie­pod­le­głość. Od­da­my duszę. I to nie Rosji – Bóg z nią. Dia­błu" – koń­czy swój wywód Nia­kla­jeu.

>>>>>

Ale Bóg nie dopusci ! Tym razem juz nadchodzi koniec . Widzicie co dzieje sie u Arabów ! Tysiace lat tyranii i ... nagle ... demokracja ...
W Rosji tez mamy gigantyczne protesty . I to wolnosciowe . Nieznane w historii tego kraju bo te w XIX i XX wieku to byly z ducha socjalistyczne . Wtedy chcieli marksizmu . Moze nie takiego jak bolszewicy ale jednak marksizmu ... Takie wolnosciowe ruchy to w Rosji ostatnio byly za czasow Jagielly gdy bojarowie chcieli znalezc sie w Wielkim Ksiestwie a nie w dzikiej Rosji . Czyli 600 LAT TEMU !!!
A teraz nawet setki tysiecy na ulicach ...
Ale faktycznie plan diabla jest taki :
XVIII wiek rozbiory odebranie panstwowosci Wielkiemu Ksiestwu
XIX wiek odebranie wiary ( unickiej ) i narzucenie schizmy .
XX wiek odebranie języka bialoruskiego i jakiejkolwiek wiary nawet moskiewskiej ...
XXI wiek totalna likwidacja Białorusi !!!
A dalczego ? Bialorus jest najbardziej religijnym spoleczenstwem bylego imperium !!! Tam najszybciej wiara sie odradza . I to nie tylko formalno- ceremonialna ale i w sercu ludzi .
Bialorus nie doswiadczyla tego co inne kraje imperium czyli upadku a pozniej masowej biedy i oligarchizacji . Ale teraz w ostatniej chwili diabel sie rzucil i za pomoca Kremla chce ,,importowac'' tamtejsze ,,specjaly'' . Caly ten syf ...
Ostatnie slowa jednak wypowie Bóg . I to bedzie triumf tych ziem bylego Wielkiego Księstwa Litewskiego .
I nie chodzi o to aby kraj byl ,,zachodni'' . Niby jaki ? Aborcyjno eu tanazyjno zboczony ? Zachod kona j jesli Bialorus pojdzie ta droga skona wraz z nimi ...
Jedyna nadzieja jest Bóg . Naprawde nie ma innej . Zreszta na szczescie ... Odwolajmy sie zreszta do przykladu . Ja tez myslalem ze wolnosc wolnoscia ale w Libii ??? Moze pozniej ? Po dlugiej ewolucji ... Nie teraz . I co ? TERAZ NATYCHMIAST ! Bóg moze wszystko tylko ludzie musza mu pozwolic . Nikt nie moze byc zbawiony WBREW wlasnej woli ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:55, 02 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: tysiąc osób objętych zakazem wyjazdu

W Bia­ło­ru­si ist­nie­je lista osób ob­ję­tych cza­so­wym za­ka­zem wy­jaz­du i liczy ona ponad ty­siąc osób – po­in­for­mo­wał dzien­ni­ka­rzy w czwar­tek przed­sta­wi­ciel Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej Pawał Ra­dzio­nau, któ­re­go cy­tu­je agen­cja Bieł­TA.

Ra­dzio­nau, który kie­ru­je wy­dzia­łem ds. nad­zo­ru nad wdra­ża­niem prawa i zgod­no­ścią z pra­wem aktów praw­nych Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej, oznaj­mił też, że w ostat­nim cza­sie zwięk­sza się w kraju licz­ba osób wzy­wa­ją­cych do sank­cji prze­ciw­ko Bia­ło­ru­si. We­dług Ra­dzio­naua, każdy oby­wa­tel może spraw­dzić, czy jest ob­ję­ty takim za­ka­zem.

„Ogra­ni­cze­nie prawa do wy­jaz­du za gra­ni­cę Bia­ło­ru­si w pełni od­po­wia­da po­wszech­nie uzna­wa­nym za­sa­dom i nor­mom prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go, a w szcze­gól­no­ści Po­wszech­nej De­kla­ra­cji Praw Czło­wie­ka, zgod­nie z którą prawa i swo­bo­dy oby­wa­te­li mogą zo­stać ogra­ni­czo­ne w celu za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go, w tym go­spo­dar­cze­go, a także w celu za­gwa­ran­to­wa­nia praw i swo­bód in­nych osób” - oświad­czył Ra­dzio­nau.

We­dług por­ta­lu Telegraf.​by przed­sta­wi­cie­le Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej po­wie­dzie­li, że pod­sta­wą ob­ję­cia za­ka­zem wy­jaz­du może być rów­nież za­szko­dze­nie kra­jo­wi w sen­sie go­spo­dar­czym, po­li­tycz­nym lub wi­ze­run­ko­wym.

Ra­dzio­nau wspo­mniał też o wzy­wa­niu do sank­cji. „Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na stwier­dza, że w ostat­nim cza­sie mamy do czy­nie­nia z na­si­le­niem dzia­łań osób, które wzy­wa­ją obce pań­stwa oraz or­ga­ni­za­cje mię­dzy­na­ro­do­we do wpro­wa­dze­nia wobec Bia­ło­ru­si sank­cji, także go­spo­dar­czych” – po­wie­dział.

Opi­sał spra­wę pew­ne­go – jak twier­dzi – opo­zy­cyj­ne­go li­de­ra, który „wy­ko­rzy­stu­jąc oso­bi­sty przy­pa­dek po­cią­gnię­cia do od­po­wie­dzial­no­ści ad­mi­ni­stra­cyj­nej za zła­ma­nie zasad ruchu dro­go­we­go”, we­zwał jedną z mię­dzy­na­ro­do­wych or­ga­ni­za­cji do wpro­wa­dze­nia sank­cji go­spo­dar­czych „wobec ca­łe­go na­ro­du Re­pu­bli­ki Bia­ło­ruś, w tym dzie­ci i osób star­szych”.

Zda­niem Ra­dzio­naua po­dob­ne przy­pad­ki kwa­li­fi­ku­ją się do wsz­czę­cia spra­wy kar­nej.

W środę por­tal tut.​by, po­wo­łu­jąc się na nie­wy­mie­nio­ne z na­zwi­ska źró­dło zbli­żo­ne do władz w Miń­sku, podał, że wła­dze Bia­ło­ru­si roz­wa­ża­ją moż­li­wość ob­ję­cia za­ka­zem wy­jaz­du z kraju osób, które wprost ape­lo­wa­ły o wpro­wa­dze­nie przez Za­chód sank­cji wobec Bia­ło­ru­si. Por­tal in­for­mo­wał, że wstęp­nie na li­ście mia­ło­by się zna­leźć 108 osób, w tym były prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu Sta­ni­sław Szusz­kie­wicz oraz sze­fo­wa nie­za­leż­ne­go Bia­ło­ru­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ) Żanna Li­twi­na.

MSW Bia­ło­ru­si zde­men­to­wa­ło te do­nie­sie­nia. "Żad­nej ta­kiej listy nie ma. Nie mamy pod­staw praw­nych, by wpi­sy­wać ludzi na takie listy, o ja­kich piszą w in­ter­ne­cie" - oświad­czył Radiu Swa­bo­da rzecz­nik MSW Bia­ło­ru­si Kan­stan­cin Szal­kie­wicz.

MSZ Bia­ło­ru­si we wto­rek zwró­ci­ło się do sta­łej przed­sta­wi­ciel­ki UE w Miń­sku Mairy Mory oraz do am­ba­sa­do­ra Pol­ski Lesz­ka Sze­rep­ki, aby opu­ści­li ten kraj i udali się na kon­sul­ta­cje, oraz we­zwa­ło swo­ich am­ba­sa­do­rów w Bruk­se­li i War­sza­wie do Miń­ska. W od­po­wie­dzi Bruk­se­la za­po­wie­dzia­ła wy­co­fa­nie am­ba­sa­do­rów państw UE z Miń­ska. Dzia­ła­nia Bia­ło­ru­si były re­ak­cją na for­mal­ne za­twier­dze­nie przez mi­ni­strów ds. eu­ro­pej­skich UE sank­cji w po­sta­ci za­ka­zu wi­zo­we­go oraz za­mro­że­nia ak­ty­wów wobec 21 ko­lej­nych przed­sta­wi­cie­li re­żi­mu bia­ło­ru­skie­go od­po­wie­dzial­nych za ła­ma­nie praw czło­wie­ka i re­pre­sje wobec opo­zy­cji. Tym samym unij­na "czar­na lista" liczy już 231 przed­sta­wi­cie­li bia­ło­ru­skie­go re­żi­mu.

>>>>

Tutaj wiec macie tych zakladnikow !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:47, 02 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: opozycjonista Kawalenka kontynuuje głodówkę

Bia­ło­ru­ski opo­zy­cjo­ni­sta Siar­hiej Ka­wa­len­ka kon­ty­nu­uje w wię­zien­nym szpi­ta­lu pro­wa­dzo­ną od wielu dni gło­dów­kę i jest już bar­dzo słaby – po­in­for­mo­wa­ła dziś jego żona Alena, któ­rej słowa przy­ta­cza nie­za­leż­ny por­tal „Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti”.

Jak po­wie­dzia­ła Alena Ka­wa­len­ka, wczo­raj jej męża od­wie­dził ad­wo­kat. - Z jego słów wiem, że mąż zo­stał skie­ro­wa­ny do wię­zien­ne­go szpi­ta­la tylko na ba­da­nia. To zna­czy, że nikt nie za­mie­rza wy­pro­wa­dzać go z gło­dów­ki – oznaj­mi­ła, do­da­jąc, że Siar­hiej czuje się bar­dzo źle. Jak po­da­je Radio Swa­bo­da, Alena Ka­wa­len­ka za­dzwo­ni­ła dziś do biura Mię­dzy­na­ro­do­we­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża w Ge­ne­wie z proś­bą o pomoc. - Chcę, żeby mu po­mo­gli, choć­by od­wie­dzi­na­mi. Czer­wo­ny Krzyż nawet w cza­sie wojny po­ma­gał lu­dziom, może i teraz po­mo­że – po­wie­dzia­ła.

Także matka Ka­wa­len­ki, Li­dzi­ja, roz­ma­wia­ła z ad­wo­ka­tem. We­dług jej re­la­cji syn „ma trud­no­ści ze spa­niem, nie ma już żad­ne­go tłusz­czu, stra­cił 30 kg, boli go i jak sie­dzi, i jak leży”. - Syn czuje, że zo­stał mu tylko ty­dzień życia, że wkrót­ce umrze – po­wie­dzia­ła opo­zy­cyj­ne­mu por­ta­lo­wi Karta'97.

Ska­za­ny ty­dzień temu w Wi­teb­sku na dwa lata i jeden mie­siąc ko­lo­nii kar­nej Sia­riej Ka­wa­len­ka pod­czas wtor­ko­we­go spo­tka­nia z żoną za­de­kla­ro­wał, iż bę­dzie gło­do­wać "do końca". - Po­wie­dział, że to, iż wcze­śniej pod wpły­wem gróźb i namów za­czął jeść raz dzien­nie, uważa za hańbę dla sie­bie i dla ludzi, któ­rzy mu uwie­rzy­li. Dla­te­go nie zre­zy­gnu­je i bę­dzie wal­czył do końca - oznaj­mi­ła.

Ka­wa­len­ka, dzia­łacz opo­zy­cyj­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF), ogło­sił gło­dów­kę już w chwi­li za­trzy­ma­nia 19 grud­nia ubie­głe­go roku. We­dług jego ad­wo­ka­ta 16 stycz­nia opo­zy­cjo­ni­stę za­czę­to przy­mu­so­wo kar­mić. Potem Ka­wa­len­ka za­czął jeść sam raz dzien­nie, ale od ponad trzech ty­go­dni znów gło­du­je i od­ma­wia przy­mu­so­we­go kar­mie­nia.

Ka­wa­len­kę uzna­no za win­ne­go zła­ma­nia wa­run­ków od­by­wa­nia kary wy­mie­rzo­nej mu wcze­śniej za dzia­łal­ność opo­zy­cyj­ną i ska­za­no na 25 mie­się­cy ko­lo­nii kar­nej. Po za­li­cze­niu na po­czet kary czasu, jaki spę­dził już w wię­zie­niu, opo­zy­cjo­ni­ście po­zo­sta­je rok i 11 mie­się­cy po­by­tu w ko­lo­nii kar­nej.

Ka­wa­len­ka zo­stał ska­za­ny w maju 2010 roku na trzy lata ze­sła­nia i prac po­praw­czych. Ska­za­ny na taką karę nie może opusz­czać miej­sco­wo­ści, do któ­rej go skie­ro­wa­no (w tym przy­pad­ku Wi­teb­ska), musi w niej pra­co­wać i no­co­wać w wy­zna­czo­nym miej­scu. Ka­wa­len­kę sąd uznał wów­czas za win­ne­go na­ru­sze­nia po­rząd­ku pu­blicz­ne­go i sta­wia­nia oporu siłom bez­pie­czeń­stwa. Po­wo­dem było wy­wie­sze­nie przez niego za­ka­za­nej bia­ło-czer­wo­no-bia­łej hi­sto­rycz­nej flagi bia­ło­ru­skiej na głów­nej cho­in­ce Wi­teb­ska w pra­wo­sław­ne Boże Na­ro­dze­nie.

>>>>

Dramat trwa !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:56, 04 Mar 2012    Temat postu:

Łukaszenka ostro o Polsce: mają tam już mapy....

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zarzucił Polsce i Niemcom, że są "w awangardzie" histerii, jaką Unia Europejska wykazuje się wobec Białorusi. Powiedział też, że stosunki z Rosją będą się rozwijać niezależnie od wyników wyborów w tym kraju.

Łukaszenka powiedział dziennikarzom, że reakcja UE na działania strony białoruskiej w odpowiedzi na rozszerzenie przez UE sankcji wobec Białorusi to "absolutna histeria". - Jak widzicie, w jej awangardzie stoją dwa typy polityków, czy raczej dwa typy od polityki: jeden minister mieszka w Warszawie, a drugi w Berlinie - oświadczył Łukaszenka. Białoruskie media dodają, że chodzi o szefów dyplomacji Radosława Sikorskiego i Guido Westerwellego.

O Polsce Łukaszenka powiedział: - Rozumiem, jeśli jeden nasz sąsiad nie może się powstrzymać. Mówię przecież, że tam mają już mapy narysowane aż do Mińska i to niby terytorium Polski. Jakoś przecież trzeba te rysunki podpierać, umacniać, uzasadniać.

Dodał jednak, że nie wie, "jaki związek ci politycy mają z polskim narodem czy polski naród z tymi politykami". - Dla Polski to w ogóle obce typy. To jasne, czyją politykę prowadzą - powiedział. Nie rozwinął tej myśli.

- Co się tyczy tego drugiego, ni to różowego, ni to niebieskiego, który krzyczał o dyktaturze, to pomyślałem sobie: lepiej być dyktatorem niż niebieskim - stwierdził. Słowo niebieski ma też po rosyjsku drugie znaczenie i jest określeniem homoseksualisty. Westerwelle nie ukrywa swego homoseksualizmu.

Łukaszenka odniósł się też do rządów nazistowskich: - Wszyscy pamiętamy połowę ubiegłego wieku i co świat dostał od dyktatury. Nasz naród jeszcze nie przyszedł po tym do siebie. Dlatego nie mają prawa wypominać nam jakiejś dyktatury.

Łukaszenka powtórzył, że Białoruś będzie ostro reagować na sankcje Zachodu. - Uprzedzałem ich wcześniej, że będziemy bardzo ostro reagować na ich tak zwane sankcje. Tak też robimy. Tak postąpiłoby każde państwo. Nikomu nie przeszkadzamy żyć i nie będziemy przeszkadzać. Ale domagamy się, by nas szanowano - powiedział.

Jak dodał, Zachód chce zniszczyć stabilność Białorusi i państwo białoruskie. - Nie możemy im na to pozwolić - podkreślił.

Odnosząc się do rozszerzenia listy osób objętych zakazem wjazdu do UE o sędziów, przypomniał, że sąd powinien być niezawisły, a tymczasem przedstawiciele UE "zaczęli naciskać na sędziów". - Nacisk na sędziów nie jest przypadkowym sygnałem. Patrzcie: jeśli będziecie sądzić nie tak, jak chcą w Brukseli czy Waszyngtonie, to nie wydamy wam wizy - powiedział Łukaszenka.

Łukaszenka wyraził też przekonanie, że stosunki z Rosją będą się dobrze rozwijać niezależnie od wyniku niedzielnych wyborów prezydenckich w tym kraju.

- Niezależnie od tego, kto wygra w Rosji wybory prezydenckie, nasze stosunki z Rosją będą się dynamicznie rozwijać. I jak by komuś nie zależało na zepsuciu tych relacji, nie pogorszą się one przy dowolnym wyniku wyborów prezydenckich - podkreślił.

Zaznaczył, że Białoruś i Rosja są sobie bliskie. - Zawsze podkreślam, że to nasza Rosja. Razem z Rosją żyliśmy w jednym państwie, stanowiliśmy ogniwo spajające to państwo. I w ogóle Rosjanie niczym się od Białorusinów nie różnią - oznajmił.

Jego zdaniem "można powiedzieć, że wybory w Rosji już się odbyły", i dlatego należy zacząć myśleć o tym, co dalej. Wyraził w tym kontekście nadzieję, że Rosjanie będą się teraz zastanawiać, jak budować spokojne, stabilne i potężne państwo. - Bo Rosja jest nie tylko dla Rosjan. Jest ona bardzo ważna jako jedna z podpór naszej planety - podkreślił.

- A co się tyczy Białorusi, to wiecie, że my zawsze byliśmy i będziemy przy Rosjanach. Rosyjski człowiek nie jest dla nas obcym człowiekiem - zaznaczył.

>>>>

I znowu bredzi o mapach . Chyba ogladal te z 39 . Obecne nasze mapy siegaja po Kamczatke . Bierzemy cala Rosje ... Tylko debil bralby do Miska skoro jest do wziecia az do ciesniny Beringa ...A my debilami nie jestesmy .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:44, 05 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: opozycja apeluje o ratowanie głodującego Kawalenki

Opo­zy­cyj­na or­ga­ni­za­cja bia­ło­ru­ska Młody Front we­zwa­ła dziś wszyst­kie osoby, któ­rym nie jest obo­jęt­ny los gło­du­ją­ce­go wi­teb­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty Siar­hie­ja Ka­wa­len­ki, o wy­sy­ła­nie li­stów do pro­ku­ra­tu­ry z proś­bą o prze­nie­sie­nie go do aresz­tu do­mo­we­go.

Apel po­par­ła opo­zy­cyj­na Zjed­no­czo­na Par­tia Oby­wa­tel­ska (OGP) – in­for­mu­ją por­tal Radia Swa­bo­da oraz nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa „Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti”. „Siar­hiej Ka­wa­len­ka nie sta­no­wi za­gro­że­nia dla pań­stwa i spo­łe­czeń­stwa – głosi tekst listu do Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej. – Pro­si­my Pro­ku­ra­tu­rę Ge­ne­ral­ną Re­pu­bli­ki Bia­ło­ruś o przy­czy­nie­nie się do prze­nie­sie­nia Siar­hie­ja Ka­wa­len­ki do aresz­tu do­mo­we­go oraz ura­to­wa­nia w ten spo­sób życia czło­wie­ka(…)”.

Ka­wa­len­ka, ska­za­ny pod ko­niec lu­te­go na ponad 2 lata ko­lo­nii kar­nej dzia­łacz opo­zy­cyj­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF), ogło­sił gło­dów­kę już w chwi­li za­trzy­ma­nia 19 grud­nia ubie­głe­go roku. W po­ło­wie stycz­nia za­czę­te­go go przy­mu­so­wo kar­mić, a potem przez jakiś czas jadł sam raz dzien­nie, ale na po­cząt­ku lu­te­go wzno­wił gło­dów­kę. Pod ko­niec lu­te­go prze­nie­sio­no go z wi­teb­skie­go aresz­tu do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku.

Ka­wa­len­kę ska­za­no za zła­ma­nie wa­run­ków od­by­wa­nia kary ogra­ni­cze­nia wol­no­ści wy­mie­rzo­nej mu w maju 2010 r. za na­ru­sze­nie po­rząd­ku pu­blicz­ne­go i sta­wia­nie oporu siłom bez­pie­czeń­stwa. Za­rzu­ty te po­sta­wio­no mu wów­czas za wy­wie­sze­nie za­ka­za­nej bia­ło-czer­wo­no-bia­łej hi­sto­rycz­nej flagi bia­ło­ru­skiej na głów­nej cho­in­ce Wi­teb­ska.

„Po­stę­pek Ka­wa­len­ki po­ka­zu­je ca­łe­mu spo­łe­czeń­stwu sa­kral­ne zna­cze­nie sym­bo­lu - pod­kre­śla Młody Front w oświad­cze­niu. - Wię­zień po­li­tycz­ny jest gotów oddać życie za na­ro­do­wą świę­tość – bia­ło-czer­wo­no-bia­łą flagę. Nie udaje się go na­mó­wić do za­koń­cze­nia gło­dów­ki. Mo­że­my jed­nak do­ma­gać się od pro­ku­ra­tu­ry prze­nie­sie­nia go do aresz­tu do­mo­we­go ze wzglę­du na stan zdro­wia”.

Żona Ka­wa­len­ki Alena po­wie­dzia­ła w pią­tek, że jest on już bar­dzo słaby. We­dług jego matki Li­dzii, syn "ma trud­no­ści ze spa­niem, nie ma już żad­ne­go tłusz­czu, stra­cił 30 kg, boli go i jak sie­dzi, i jak leży". "Syn czuje, że zo­stał mu tylko ty­dzień życia, że wkrót­ce umrze" – mó­wi­ła w pią­tek opo­zy­cyj­ne­mu por­ta­lo­wi Karta'97. Ka­wa­len­ka pod­czas wtor­ko­we­go spo­tka­nia z żoną za­de­kla­ro­wał, że bę­dzie gło­do­wać "do końca".

>>>>

Trzeba go ratowac wszelkimi sposobami !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 15:51, 05 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: Łukaszenka gratuluje Putinowi i mówi o dalszej integracji

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka po­gra­tu­lo­wał w po­nie­dzia­łek Wła­di­mi­ro­wi Pu­ti­no­wi zwy­cię­stwa w nie­dziel­nych wy­bo­rach par­la­men­tar­nych w Rosji i wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że in­te­gra­cja Bia­ło­ru­si i Rosji bę­dzie po­stę­po­wać.

„To prze­ko­nu­ją­ce zwy­cię­stwo jest wy­raź­nym świa­dec­twem wy­so­kiej oceny, jaką wy­sta­wia naród pana dzia­ła­niom i dą­że­niu do zwięk­sze­nia siły Rosji oraz sza­cun­ku, jakim się cie­szy na are­nie świa­to­wej” – na­pi­sał Łu­ka­szen­ka. „Je­stem prze­ko­na­ny, że pana nader bo­ga­te do­świad­cze­nie w sfe­rze dzia­łal­no­ści pań­stwo­wej bę­dzie nadal sprzy­jać dal­sze­mu roz­wo­jo­wi pro­ce­sów in­te­gra­cyj­nych z ko­rzy­ścią dla Bia­ło­ru­si i Rosji” – oznaj­mił Łu­ka­szen­ka.

W kwiet­niu 1997 r. Bia­ło­ruś utwo­rzy­ła z Mo­skwą Zwią­zek Bia­ło­ru­si i Rosji (ZBiR), a w 1999 r. pod­pi­sa­no trak­tat o prze­kształ­ce­niu ZBiR w Pań­stwo Związ­ko­we Rosji i Bia­ło­ru­si. W ostat­nich la­tach wła­dze Rosji sku­pi­ły się bar­dziej na pro­jek­tach in­te­gra­cji go­spo­dar­czej, do któ­rych Bia­ło­ruś przy­stą­pi­ła. Wraz z Rosją i Ka­zach­sta­nem Bia­ło­ruś two­rzy Unię Celną, uczest­ni­czy też we Wspól­nej Prze­strze­ni Go­spo­dar­czej, którą Rosja po­wo­ła­ła wraz z kra­ja­mi po­ra­dziec­kiej Wspól­no­ty Nie­pod­le­głych Państw (WNP).

>>>>

No tak towarzysz gratuluje towarzyszowi . Obaj wybrani takim samym sposobem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:46, 06 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: polski konsulat przerwał pracę z powodu podejrzanej teczki

Pol­ski kon­su­lat w Miń­sku wzno­wił pracę po pół­to­ra­go­dzin­nej prze­rwie, spo­wo­do­wa­nej zna­le­zie­niem przy wej­ściu po­dej­rza­nej tecz­ki. Służ­by pi­ro­tech­nicz­ne stwier­dzi­ły, że nie ma za­gro­że­nia - po­wie­dział kon­sul To­masz Janik.

Pol­ski kon­su­lat w Miń­sku prze­rwał dzi­siaj pracę, gdyż przy wej­ściu zna­le­zio­no po­dej­rza­ną tecz­kę. Jej za­war­tość spraw­dza­li sa­pe­rzy - po­wie­dział char­ge d'af­fa­ires am­ba­sa­dy w Miń­sku Wi­told Ju­rasz. - Jeden z pe­ten­tów za­uwa­żył tecz­kę. Stała przy okien­ku, jesz­cze poza bu­dyn­kiem kon­su­la­tu. W tej chwi­li są sa­pe­rzy i spraw­dza­ją - mówił wcze­śniej Ju­rasz, do­da­jąc, że to stan­dar­do­wa pro­ce­du­ra.

Jak za­zna­czył, wbrew twier­dze­niom bia­ło­ru­skich me­diów kon­su­lat nie zo­stał ewa­ku­owa­ny. - Nie było ta­kiej po­trze­by - po­wie­dział. - Jak tylko spra­wa się wy­ja­śni, po­wra­ca­my do nor­mal­nej pracy, czyli wy­da­wa­nia wiz - dodał. Wcze­śniej in­for­mo­wa­no, że około 50 osób ocze­ku­ją­cych na od­biór wiz zo­sta­ło ewa­ku­owa­nych.

Przy­le­gły teren jest za­mknię­ty przez kor­don mi­li­cji. Około go­dzi­ny 16.20 czasu miń­skie­go (14.20 war­szaw­skie­go) na miej­sce przy­by­ła bry­ga­da sa­pe­rów, któ­rzy po wło­że­niu ska­fan­drów prze­ciw­wy­bu­cho­wych przy­stą­pi­li do spraw­dza­nia po­dej­rza­ne­go pa­kun­ku.

>>>>

Znowu KGB kombinuje !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:55, 07 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: głodującemu opozycjoniście odmówiono widzenia z pastorem

Gło­du­ją­ce­mu od wielu dni bia­ło­ru­skie­mu opo­zy­cjo­ni­ście Siar­hie­jo­wi Ka­wa­len­ce, który znaj­du­je się w szpi­ta­lu wię­zien­nym w Miń­sku, od­mó­wio­no wi­dze­nia z pa­sto­rem – po­in­for­mo­wa­ła w środę jego żona Alena.

Jak wy­ja­śni­ła, wraz z te­ścio­wą zwró­ci­ła się do władz aresz­tu w Miń­sku o zgodę na wi­dze­nie jej męża z pa­sto­rem wspól­no­ty bap­ty­stów, zna­nym więź­niem gu­ła­gu, Er­ne­stem Sa­bi­łą. "Było za­pla­no­wa­ne, że Sa­bi­ła przy­je­dzie do aresz­tu 7 marca, żeby spo­tkać się z Siar­hie­jem. Pa­stor miał na­dzie­ję, że na­mó­wi go do prze­rwa­nia gło­dów­ki. W aresz­cie po­wie­dzie­li nam jed­nak, że nie zga­dza­ją się na wi­dze­nie, bo do tego jest po­trzeb­na zgoda sądu pier­wo­maj­skie­go okrę­gu (dziel­ni­cy-PAP) Wi­teb­ska, gdzie Siar­hiej był są­dzo­ny" – po­wie­dzia­ła Alena Ka­wa­len­ka.

Pod­kre­śli­ła, że Siar­hiej, który przed za­trzy­ma­niem 19 grud­nia 2011 r. ważył 83 kg, teraz schudł do 55 kg i ma już kło­po­ty z ner­ka­mi. Mimo to mówi, że za­mie­rza pro­wa­dzić gło­dów­kę "do końca".

Alena Ka­wa­len­ka do­da­ła, że ad­mi­ni­stra­cja miń­skie­go aresz­tu za­mie­rza prze­wieźć opo­zy­cjo­ni­stę do cy­wil­ne­go szpi­ta­la, by tam zba­da­no stan jego zdro­wia.

Ka­wa­len­ka jest dzia­ła­czem Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej - Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF). Ogło­sił gło­dów­kę już w chwi­li za­trzy­ma­nia w grud­niu. W po­ło­wie stycz­nia br. za­czę­to go kar­mić przy­mu­so­wo, potem przez jakiś czas jadł sam raz dzien­nie, ale na po­cząt­ku lu­te­go wzno­wił gło­dów­kę. Pod ko­niec lu­te­go prze­nie­sio­no go z wi­teb­skie­go aresz­tu do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku.

Opo­zy­cjo­ni­sta zo­stał ska­za­ny pod ko­niec lu­te­go na ponad 2 lata ko­lo­nii kar­nej za zła­ma­nie wa­run­ków od­by­wa­nia kary z po­przed­nie­go wy­ro­ku - z maja 2010 roku. Wów­czas sąd ska­zał go na karę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści za wy­wie­sze­nie w Wi­teb­sku za­ka­za­nej bia­ło-czer­wo­no-bia­łej hi­sto­rycz­nej flagi bia­ło­ru­skiej. Sąd uznał, że Ka­wa­len­ka na­ru­szył po­rzą­dek pu­blicz­ny i sta­wiał opór siłom bez­pie­czeń­stwa. Zwol­nie­nia pro­te­stu­ją­ce­go opo­zy­cjo­ni­sty do­ma­ga­ją się bia­ło­ru­skie siły pro­de­mo­kra­tycz­ne oraz spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa, m.​in. pol­skie or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we dzia­ła­ją­ce na rzecz wspie­ra­nia de­mo­kra­cji na Bia­ło­ru­si.

>>>>

Bydlaki odmawiaja poslug religijnych ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:19, 07 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: przywódcy opozycyjnej partii zakazano wyjazdu z kraju do UE

Szef opo­zy­cyj­nej bia­ło­ru­skiej Zjed­no­czo­nej Par­tii Oby­wa­tel­skiej Ana­tol La­biedź­ka zo­stał dziś po­in­for­mo­wa­ny na gra­ni­cy swego kraju z Litwą, że nie może wje­chać do Unii Eu­ro­pej­skiej – in­for­mu­ją nie­za­leż­ne bia­ło­ru­skie por­ta­le in­ter­ne­to­we.

- Teraz znaj­du­ję się na przej­ściu gra­nicz­nym Ka­mien­nyj Most. Anu­lo­wa­no mi wy­jazd na te­ry­to­rium Unii Eu­ro­pej­skiej – po­wie­dział La­biedź­ka, któ­re­go cy­tu­je opo­zy­cyj­ny por­tal Karta 97. Jak za­zna­czył, nie po­da­no mu przy­czy­ny za­ka­zu wy­jaz­du. - Po­wie­dzie­li tylko: niech pan za­py­ta w miej­scu za­miesz­ka­nia – oznaj­mił La­biedź­ka.

Jak dodał w roz­mo­wie z nie­za­leż­ną ga­ze­tą "Nasza Niwa", wcze­śniej w po­dob­nych sy­tu­acjach za­wsze ist­nia­ły for­mal­ne przy­czy­ny od­mo­wy wy­jaz­du, na przy­kład to­czą­ce się spra­wy karne. "Teraz ni­cze­go ta­kie­go nie ma" - za­zna­czył.

La­biedź­ka uważa, że od­mó­wie­nie mu prze­kro­cze­nia gra­ni­cy ma zwią­zek z nową "czar­ną listą" osób ob­ję­tych za­ka­zem wy­jaz­du z kraju, o któ­rej in­for­mo­wa­ły ty­dzień temu bia­ło­ru­skie media.

W ubie­głą środę por­tal Tut.​by, po­wo­łu­jąc się na nie­wy­mie­nio­ne z na­zwi­ska źró­dło zbli­żo­ne do władz w Miń­sku, podał, że roz­wa­ża­ją one moż­li­wość ob­ję­cia za­ka­zem wy­jaz­du z kraju osób, które wprost ape­lo­wa­ły o wpro­wa­dze­nie przez Za­chód sank­cji wobec Bia­ło­ru­si.

Por­tal in­for­mo­wał, że wstęp­nie na li­ście mia­ło­by się zna­leźć 108 osób, w tym były prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu Sta­ni­sław Szusz­kie­wicz oraz sze­fo­wa nie­za­leż­ne­go Bia­ło­ru­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ) Żanna Li­twi­na.

MSW Bia­ło­ru­si zde­men­to­wa­ło te do­nie­sie­nia. - Żad­nej ta­kiej listy nie ma. Nie mamy pod­staw praw­nych, by wpi­sy­wać ludzi na takie listy, o ja­kich piszą w in­ter­ne­cie - oświad­czył rzecz­nik MSW Bia­ło­ru­si Kan­stan­cin Szal­kie­wicz. Kilka dni póź­niej przed­sta­wi­ciel Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej Pawał Ra­dzi­wo­nau oznaj­mił jed­nak, że za wzy­wa­nie do na­ło­że­nia sank­cji na Bia­ło­ruś grożą kon­se­kwen­cje karne, włącz­nie z za­ka­zem wy­jaz­du z kraju.

>>>>

Kolejne świńskie represje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:45, 07 Mar 2012    Temat postu:

Rosną długi zagraniczne Białorusi

Pra­wie o 20 pro­cent zwięk­szył się dług za­gra­nicz­ny Bia­ło­ru­si w roku ubie­głym. Tym samym za­dłu­że­nie Bia­ło­ru­si prze­kro­czy­ło 34 mi­liar­dy do­la­rów.

Na po­cząt­ku tego roku za­dłu­że­nie za­gra­nicz­ne Bia­ło­ru­si prze­kro­czy­ło 62 pro­cent Pro­duk­tu Kra­jo­we­go Brut­to, pod­czas gdy rok wcze­śniej wy­no­si­ło nie­ca­łe 52 pro­cent PKB. Nie­za­leż­na agen­cja pra­so­wa Bie­ła­PAN po­in­for­mo­wa­ła, że w roku ubie­głym na ob­słu­gę za­dłu­że­nia za­gra­nicz­ne­go wy­da­no 6 mi­liar­dów 320 mi­lio­nów do­la­rów, czyli 11,6 pro­cent PKB. Bia­ło­ruś w roku ubie­głym prze­ży­ła kry­zys - wa­lu­ta na­ro­do­wa stra­ci­ła nie­mal trzy­krot­nie na war­to­ści, spa­dły re­al­ne płace lud­no­ści i okre­so­wo nie było nie­któ­rych to­wa­rów w skle­pach. Od kilku mie­się­cy wła­dze za­pew­nia­ją o do­dat­nim bi­lan­sie w han­dlu za­gra­nicz­nym i po­now­nym wzro­ście wy­na­gro­dzeń. Ga­ze­ta "Kom­so­mol­ska­ja Praw­da" po­in­for­mo­wa­ła, że w grud­niu ubie­głe­go roku śred­nia płaca na Bia­ło­ru­si osią­gnę­ła rów­no­war­tość 257 do­la­rów i była naj­niż­sza w re­gio­nie. Dla przy­kła­du na Ukra­inie wy­nio­sła 287 do­la­rów, a w Rosji 721 do­la­rów.

>>>>

Lukaszenko prowadzi gospodarke typu Greckiego . Final tez taki sam ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:28, 12 Mar 2012    Temat postu:

Białoruś: Apel do Łukaszenki o zaprzestanie konfrontacji z UE

Pra­wie 600 miesz­kań­ców Mo­hy­le­wa pod­pi­sa­ło się pod ape­lem do pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki oraz Izby Re­pre­zen­tan­tów, niż­szej izby par­la­men­tu, o za­prze­sta­nie kon­fron­ta­cji z kra­ja­mi Unii Eu­ro­pej­skiej – po­da­ło Radio Swa­bo­da.

Roz­gło­śnia po­wo­łu­je się na ini­cja­to­ra zbiór­ki pod­pi­sów, mo­hy­lew­skie­go dzia­ła­cza nie­za­leż­ne­go związ­ku za­wo­do­we­go pra­cow­ni­ków prze­my­słu ra­dio­elek­tro­nicz­ne­go Alak­sie­ja Pau­ło­uskie­go. Jak po­in­for­mo­wał Pau­ło­uski, apel już wy­sła­no do ad­re­sa­tów, a po­wo­dem akcji był wy­jazd na kon­sul­ta­cje am­ba­sa­do­rów Pol­ski i UE w Miń­sku, Lesz­ka Sze­rep­ki i Mairy Mory. Sy­gna­ta­riu­sze listu ape­lu­ją o za­prze­sta­nie „kon­fron­ta­cji z cy­wi­li­zo­wa­ny­mi pań­stwa­mi i prze­pro­sze­nie za ha­nieb­ne za­cho­wa­nie”. Wzy­wa­ją też wła­dze kraju do uwol­nie­nia wszyst­kich więź­niów po­li­tycz­nych oraz zwol­nie­nia urzęd­ni­ków, któ­rzy współ­uczest­ni­czy­li w fał­szo­wa­niu wy­ni­ków wy­bo­rów, co – zda­niem au­to­rów apelu – po­pra­wi at­mos­fe­rę po­li­tycz­ną i go­spo­dar­czą na Bia­ło­ru­si.

- Bia­ło­ruś może otrzy­mać tech­no­lo­gicz­ną i go­spo­dar­czą pomoc od czo­ło­wych państw eu­ro­pej­skich, co bę­dzie sprzy­jać wzro­sto­wi za­moż­no­ści oby­wa­te­li kraju, a także po­wstrzy­ma wzrost cen i ubo­że­nie na­ro­du – na­pi­sa­no w li­ście.

28 lu­te­go mi­ni­stro­wie ds. eu­ro­pej­skich państw UE za­twier­dzi­li nowe sank­cje wobec Bia­ło­ru­si w po­sta­ci za­ka­zu wi­zo­we­go oraz za­mro­że­nia ak­ty­wów wobec 21 ko­lej­nych przed­sta­wi­cie­li re­żi­mu bia­ło­ru­skie­go. Tego sa­me­go dnia wła­dze Bia­ło­ru­si zwró­ci­ły się do am­ba­sa­do­rów UE i Pol­ski, aby opu­ści­li ten kraj i udali się na kon­sul­ta­cje, oraz we­zwa­ły swo­ich am­ba­sa­do­rów w Bruk­se­li i War­sza­wie na kon­sul­ta­cje do Miń­ska. W od­po­wie­dzi wszyst­kie kraje UE pod­ję­ły de­cy­zję o wy­co­fa­niu swych am­ba­sa­do­rów z Miń­ska. Bia­ło­ruś bo­ry­ka­ła się w ubie­głym roku z po­waż­ny­mi pro­ble­ma­mi na rynku wa­lu­to­wym i z de­fi­cy­tem han­dlo­wym. In­fla­cja w ubie­głym roku wy­nio­sła 108,7 proc., a kurs do­la­ra wzrósł o 187,33 proc.

>>>>

A to ciekawe nowum . Inicjatywy obywatelskie !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 36 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy