Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 39, 40, 41  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:11, 16 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś: Dziadek Mróz niepewny ideologicznieW Salihorsku na Białorusi zażądano zgody wydziału ideologicznego władz rejonowych od grupy mieszkańców, którzy chcieli odwiedzić dzieci z prezentami - pisze niezależna gazeta "Narodnaja Wola".

Grupa mieszkańców Salihorska postanowiła zorganizować świąteczną akcję dobroczynną dla najuboższych dzieci i zwróciła się o pomoc do miejscowych urzędników. - Zatelefonowaliśmy do wydziału edukacji, żeby nam podpowiedzieli, do których rodzin najlepiej przyjść. Powiedzieliśmy, że mamy specjalne stroje i prezenty i chcemy przeprowadzić małą akcję dobroczynną dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszego miasta – powiedział jeden z uczestników akcji.

Urzędnicy nie podzielili się informacjami, o które prosili mieszkańcy, poinformowali natomiast, że aby móc złożyć dzieciom życzenia w imieniu Dziadka Mroza i jego wnuczki Śnieżynki, jest potrzebna zgoda naczelnika wydziału edukacji oraz wydziału ideologicznego rejonowego komitetu wykonawczego – pisze "Narodnaja Wola".

Gazeta tytułuje artykuł pytaniem: "Czy w Salihorsku Dziadek Mróz potrzebuje zgody wydziału ideologicznego?".

>>>>

No oczywiscie ! Dziad Mróz to KGBista i dziala tylko na rozkaz wladz ...
Do normalnych dzieci przychodzi Mikołaj ! Kto tam wyciaga z KGB Dziada Mroza ! Radzieckie jełopy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:33, 16 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś: wiceminister oskarżony o nadużycie władzy

Wiceminister spraw wewnętrznych Białorusi i komendant milicji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo publiczne, pułkownik Jauhen Połudzień, został oskarżony z artykułu o nadużycie władzy lub stanowiska – poinformowała dzisiaj Prokuratura Generalna Białorusi.

Wysoki rangą funkcjonariusz MSW, którego zatrzymano 8 grudnia, pozostanie w areszcie. Prokuratura informowała wcześniej, że nadużycia ze strony wiceministra spowodowały stratę majątku państwowego w szczególnie dużej wysokości oraz poważnie zaszkodziły interesom państwa poprzez dyskredytację organów państwowych.

Jak podkreśla Radio Swaboda, Połudzień jest dobrze znany uczestnikom demokratycznych protestów po zeszłorocznych wyborach prezydenckich 19 grudnia, gdyż to pod jego dowództwem doszło wówczas do masowych zatrzymań.

Niezależna gazeta "Nasza Niwa" przypomina, że 6 grudnia br. Połudzień, pytany przez dziennikarzy o plany milicji w razie ulicznych wystąpień w rocznicę wyborów, powiedział: "Milicja panuje nad sytuacją na ulicy".

Dodał, że w razie potrzeby milicja może podjąć działania prewencyjne w stosunku do pewnej grupy obywateli. Jako przykład podał kibiców piłkarskich. - Funkcjonariusze milicji pracują w stanie ciągłej gotowości, aby obywatele na ulicach czuli się bezpiecznie - powiedział Połudzień. Płk Połudzień został mianowany komendantem milicji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo publiczne 4 sierpnia 2009 roku. Jest jedną z osób objętych zakazem wjazdu do Unii Europejskiej i USA.

>>

Starcie na szczytach rezimu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:13, 16 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś: sąd nakazał Stefanowiczowi zapłacić ponad 54 mln rubli podatku

Sąd w Miń­sku na­ka­zał w pią­tek Wa­lan­ci­no­wi Ste­fa­no­wi­czo­wi, współ­pra­cow­ni­ko­wi Ale­sia Bia­lac­kie­go i dzia­ła­czo­wi Cen­trum Obro­ny Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", uiścić 54,4 mln rubli bia­ło­ru­skich (20 tys. zł) ty­tu­łem nie­za­pła­co­ne­go po­dat­ku wraz z od­set­ka­mi.

Sąd uznał tym samym wnio­sek in­spek­cji po­dat­ko­wej w tej spra­wie. Ste­fa­no­wicz ar­gu­men­to­wał w są­dzie, że pie­nią­dze, prze­la­ne na jego konto w banku li­tew­skim, nie sta­no­wi­ły jego do­cho­du, tylko były prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność w sfe­rze praw czło­wie­ka i miały być prze­ka­za­ne oso­bom trze­cim, wobec czego nie pod­le­ga­ły opo­dat­ko­wa­niu.

Sąd uznał jed­nak, że Ste­fa­no­wicz nie do­star­czył prze­ko­nu­ją­cych do­wo­dów na to, że suma ta rze­czy­wi­ście miała być prze­ka­za­na innym oso­bom. Wska­zał też, że pod­sąd­ny nie przed­sta­wił kopii umów z za­gra­nicz­ny­mi fun­da­cja­mi o wy­ko­ny­wa­niu ja­kich­kol­wiek usług.

Ste­fa­no­wicz oświad­czył, że nie uważa wy­ro­ku sądu za spra­wie­dli­wy i bę­dzie się od niego od­wo­ły­wać.

We­dług "Wia­sny" sumy na kon­tach za­gra­nicz­nych Ste­fa­no­wi­cza były prze­ka­zy­wa­ne przez fun­da­cje za­gra­nicz­ne na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym na pomoc oso­bom prze­śla­do­wa­nym na Bia­ło­ru­si z przy­czyn po­li­tycz­nych. Dane o kon­cie Ste­fa­no­wi­cza prze­ka­za­ła bia­ło­ru­skim służ­bom Litwa.

24 li­sto­pa­da sąd ska­zał szefa "Wia­sny" Ale­sia Bia­lac­kie­go na 4,5 roku ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze wraz z kon­fi­ska­tą mie­nia oraz na uisz­cze­nie 750 mln rubli bia­ło­ru­skich (310 tys. zł) ty­tu­łem nie­za­pła­co­nych po­dat­ków wraz z od­set­ka­mi. Pro­ces Bia­lac­kie­go obroń­cy praw czło­wie­ka oce­ni­li jako ude­rze­nie we wszyst­kie nie­za­leż­ne śro­do­wi­ska na Bia­ło­ru­si. "Wia­sna" jest jedną z naj­bar­dziej zna­nych bia­ło­ru­skich or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych. Ist­nie­je od 1998 r. Dzia­ła­ła jako or­ga­ni­za­cja spo­łecz­na, ale w 2003 r. zo­sta­ła zli­kwi­do­wa­na de­cy­zją Sądu Naj­wyż­sze­go z po­wo­du udzia­łu jej dzia­ła­czy w mo­ni­to­ro­wa­niu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich w 2001 r. Póź­niej dzia­ła­cze pró­bo­wa­li za­re­je­stro­wać or­ga­ni­za­cję trzy­krot­nie, ale za każ­dym razem spo­ty­ka­li się z od­mo­wą.

>>>>

Kolejne represje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:24, 17 Gru 2011    Temat postu:

Zachęca Łukaszenkę do pokojowego oddanie władzy.

B. kandydat na prezydenta Białorusi, współprzewodniczący komitetu organizacyjnego na rzecz stworzenia partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja Wital Rymaszeuski przedstawił prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence scenariusz pokojowego oddania władzy.

W sobotę odbył się w Mińsku 4. zjazd założycielski tej partii. BChD od 2009 r. już trzykrotnie przeprowadzała zjazdy założycielskie i składała wniosek o rejestrację w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale jak dotąd bez powodzenia.

Rymaszeuski oświadczył, że scenariusz przewiduje trzy punkty: bezwarunkowe uwolnienie i rehabilitację więźniów politycznych, przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów oraz finansową pomoc od państw europejskich na przezwyciężenie przez Białoruś kryzysu gospodarczego.

- Uważamy, że w wolnych i uczciwych wyborach Łukaszenka nie wygra. Ale teraz obecna władza białoruska robi wszystko, żeby w kraju doszło nie do pokojowego przekazania władzy, tylko do rewolucji - powiedział Rymaszeuski.

Inny współprzewodniczący komitetu organizacyjnego Pawał Siewiaryniec ocenił, że szanse na spełnienie trzech postulatów komitetu organizacyjnego są bliskie zeru, wobec czego zaapelował, by szykować się do "aktywnego bojkotu" zbliżającej się kampanii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Według Rymaszeuskiego udział BChD w wyborach parlamentarnych oznaczałby "sprzedanie tych więźniów politycznych, którzy znajdują się teraz za kratkami, i sprzedaż narodu białoruskiego".

Aktywny bojkot miałby polegać na przygotowywaniu obserwatorów na głosowanie lub na rozpowszechnianiu materiałów na temat fałszowania wyborów na Białorusi.

Rok temu na Białorusi brutalnie zdławiono wielotysięczny protest przeciwko oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich, dającym prawie 80 proc. urzędującemu prezydentowi Alaksandrowi Łukaszence. Do aresztów trafiło wówczas ponad 600 osób, a sądy skazały ponad 40. Dwóch byłych kandydatów opozycji - skazany na 6 lat pozbawienia wolności Mikoła Statkiewicz oraz skazany na 5 lat Andrej Sannikau - wciąż pozostaje w koloniach karnych. Rymaszeuski został zatrzymany w wieczór wyborczy, ale zwolniono go 1 stycznia.

>>>>

Rozumiem intencje ale sowieckie jelopy odchodza od zloba tylko po mocnym kopniaku w tylna czesc ciala ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:12, 18 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś: opozycyjni kandydaci rok po wyborach

Rok temu doszło na Białorusi do zdławienia wielotysięcznego protestu przeciw oficjalnym wynikom wyborów prezydenckich z 19 grudnia. Opozycyjni kandydaci w tych wyborach deklarują dziś jednak, że wzięliby w nich udział nawet gdyby wiedzieli, jak to się skończy. Poeta i szef kampanii "Mów Prawdę!" Uładzimir Niaklajeu stwierdził, że popełnił strategiczną pomyłkę, nie przewidując reakcji Łukaszenki na działania opozycji.

Po proteście przeciwko oficjalnym wynikom wyborów, dającym prawie 80 proc. urzędującemu prezydentowi Alaksandrowi Łukaszence, do aresztów trafiło ponad 600 osób, a sądy skazały ponad 40. Trzech byłych kandydatów opozycji – Dźmitryj Wus, Andrej Sannikau oraz Mikoła Statkiewicz - otrzymało najwyższe kary: 5-6 lat pozbawienia wolności. Dwóch ostatnich wciąż pozostaje w koloniach karnych. Uładzimir Niaklajeu, który był jednym z kandydatów w tych wyborach, zapewnia w nagraniu zamieszczonych na stronie Radia Swaboda: "Zająłbym się polityką i poszedłbym na plac nawet gdyby konsekwencje były jeszcze gorsze, niż były".

Niaklajeu przyznaje, że popełnił strategiczną pomyłkę, nie przewidując reakcji Łukaszenki na działania opozycji. - Polityczna logika dyktowała mi przyjęcie wariantu nieużycia siły przez władze na placu. Wspominając okres kampanii wyborczej, podkreśla jednak: "Taki przypływ energii jak wtedy czułem tylko jako młody człowiek, gdy pisałem swoje pierwsze wiersze. Mogłem wtedy nie spać całymi nocami i nie wiedziałem nawet, że jest taka fizjologiczna potrzeba jak sen".

Jak mówi, wiele przemyślał przez ostatni rok. - Siedziałem w więzieniu. Tam nie było nic więcej do roboty, jak myśleć. Więzienie jest niezłym miejscem do myślenia. Oczywiście nie wtedy, kiedy biją. Wtedy myśli się tylko o tym, jak się nie załamać.

Niaklajeu w wieczór wyborczy został pobity przez nieznanych sprawców, według opozycji - struktury siłowe. Trafił do szpitala i nie brał udziału w demonstracji opozycji. Ze szpitala został uprowadzony i przeniesiony do aresztu śledczego KGB. Później nałożono na niego areszt domowy, w którym przebywał do procesu. W maju otrzymał karę dwóch lat w zawieszeniu na dwa lata za "przygotowywanie działań poważnie naruszających porządek publiczny".

Inny kandydat, przedsiębiorca niezwiązany z ruchami opozycyjnymi Dźmitryj Wus, mówi po roku, że nie zamierzał zostać prezydentem.

- Wiedziałem, czym to się skończy i ile komu przypiszą głosów. Postawiłem sobie inne zadanie i nadal je realizuję: wyrazić opinię społeczną i wprowadzić poprawki do ordynacji wyborczej, które pozwoliłyby na przeprowadzenie demokratycznych wyborów, w tym prezydenckich - mówi.

Także on przyznaje, że mylnie ocenił sytuację. - Pomyliłem się w tym, że sądziłem, iż społeczeństwo białoruskie jest bardziej świadome, że poważniej zareaguje na problemy, jakie mieliśmy Sannikau, Statkiewicz czy ja (...) Ludzie nawet nie wyszli na ulicę, żeby nas poprzeć. To bardzo przykre.

Uważa on, że społeczeństwo białoruskie jest na obecną chwilę niegotowe, by Białoruś stała się państwem demokratycznym. - Trzeba 10 lat, by ukształtowało się nowe pokolenie o innej mentalności – podkreśla.

Wus został zatrzymany po demonstracji w wieczór wyborczy, ale następnego dnia zwolniono go w zamian za zobowiązanie do niewyjeżdżania z kraju. W maju sąd skazał go na 5,5 roku kolonii karnej. 1 października Wus wyszedł jednak na wolność po ułaskawieniu przez Łukaszenkę.

Wiceszef Białoruskiego Frontu Narodowego (BNF) Ryhor Kastusiou również zapewnia, że startowałby znów w wyborach.

- Wiedzieliśmy, że Łukaszenka nie odda władzy tak po prostu.(…) Nasza największa pomyłka polegała na tym, że wystartowaliśmy o wiele za późno. Teraz zrobiłbym wszystko, by patia BNF podjęła decyzję o udziale w kampanii dużo, dużo wcześniej - mówi.

Podsumowując skutki zdławienia protestu ocenia, że rozpędzenie demonstracji 19 grudnia odsunęło Białoruś od wspólnoty międzynarodowej i skierowało ją "w imperialne objęcia Rosji".

Jest on jednak przekonany, że ubiegłoroczne wybory miały też pozytywny skutek: "Ludzie zaczęli się zastanawiać nad tym, co się dzieje w ich kraju, i trochę się zmieniło ich nastawienie do władzy, do nas, do partii, opozycji i do organizacji społecznych. W głowach ludzi odbywa się demokratyzacja".

Kastusiou został zatrzymany 19 grudnia, ale wypuszczono go dzień później, gdy podpisał zobowiązanie, że nie będzie wyjeżdżać z kraju.

Były szef Zjednoczenia Studentów Białoruskich, a potem wiceszef BNF Aleś Michalewicz mówi, że gdyby wiedział, jak skończą się wybory, spróbowałby np. uniknąć aresztu.

- Oczywiście jestem bardzo niezadowolony, że żyję na emigracji politycznej, ale ciszę się, że stałem się człowiekiem niezależnym, choć wiąże się to z wielu trudnościami – mówi Michalewicz, który zbiegł z kraju i dostał azyl polityczny w Czechach.

Michalewicz został zatrzymany w noc po wyborach i przez blisko dwa miesiące był przetrzymywany. Po wyjściu na wolność ogłosił, że był torturowany w areszcie i że aby się niego wydostać, podpisał zobowiązanie do współpracy z KGB, ale teraz je zrywa. W nocy z 13 na 14 marca, wbrew wydanemu przez władze zakazowi wyjazdu z kraju, opuścił Białoruś.

Teraz mówi: "Okazało się, że dość łatwo mnie złamać. Wystarczyło zacząć wyłamywać mi ręce i już byłem gotów pójść na rozmowę z pracownikami bezpieki".

Podkreśla jednak: "Nie zgodziłem się być agentem KGB i zrobiłem konferencję prasową. Było to związane z wieloma nieprzyjemnościami, ale to był słuszny wybór".

Inny kandydat, współprzewodniczący komitetu organizacyjnego na rzecz stworzenia partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja Wital Rymaszeuski, zatrzymany w wieczór wyborczy, został zwolniony 1 stycznia.

Kolejnym opozycyjnym kandydatem, który został zatrzymany, jest wiceszef opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej Jarosław Romańczuk. Dzień po wyborach wygłosił on na konferencji prasowej oświadczenie krytykujące Rymaszeuskiego, Sannikaua i Statkiewicza za to, że "sprowokowali niepokoje i podjęli próbę zajęcia budynku rządu".

W wyborach kandydował jeszcze – oprócz Łukaszenki - szef stowarzyszenia małego i średniego biznesu Wiktar Ciareszczanka, niezwiązany z siłami demokratycznymi.

W koloniach karnych nadal są szef kampanii obywatelskiej "Europejska Białoruś" Andrej Sannikau, skazany na pięć lat, a także szef komitetu organizacyjnego na rzecz stworzenia Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej Mikoła Statkiewicz, skazany na 6 lat.

Do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi wzywały m.in. Unia Europejska, Rada Europy, Parlament Europejski i OBWE.

>>>

Rok stanu wojennego ..


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:31, 18 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś: osądzeni za masowe zamieszki wzywani na milicję

Niektóre osoby skazane w związku z protestem powyborczym na Białorusi z 19 grudnia 2010 r. są wzywane na milicję na podziałek, czyli w rocznicę rozbicia ubiegłorocznych demonstracji – informuje niezależna gazeta internetowa „Biełorusskije Nowosti”.

Do wyjścia w poniedziałek – 19 grudnia - na prospekt Niepodległości w Mińsku ze zniczami i ustawienia ich wzdłuż ulicy zaapelowała organizacja młodzieżowa "Mody Front". Były opozycyjny kandydat na prezydenta w ubiegłorocznych wyborach Mikoła Statkiewicz, odbywający wyrok 6 lat kolonii karnej, wezwał zaś Białorusinów, by uczcili rocznicę wydarzeń sprzed roku przyjściem o godz. 18 do kościołów i cerkwi ze zniczami oraz zapaleniem o godz. 22 – gdy zaczęto rozganiać demonstrację – zniczy we własnych domach. W piątek wezwanie na milicję na poniedziałek dostał jeden z byłych kandydatów w wyborach Uładzimir Niaklajeu, skazany na dwa lata w zawieszeniu na dwa lata za "przygotowywanie działań poważnie naruszających porządek publiczny". Ma stawić się na milicji o godz. 18.

- Myślę, że rozmowa przeciągnie się ze trzy godziny – mówi polityk, który nie ma wątpliwości, że władze chcą go w ten sposób "zneutralizować", by nie wziął udziału w akcji, którą zamierza w poniedziałek wieczorem przeprowadzić w centrum Mińska opozycja.

Inny były kandydat, Dźmitryj Wus, skazany na 5,5 roku kolonii karnej, ale potem ułaskawiony, wezwania jeszcze nie dostał, bo przez ostatnią dobę prawie nie było go w domu – piszą "Biełorusskije Nowosti". Jest przekonany, że także on je otrzyma. - Wszystkich wzywają, żeby nie wyszli na miasto – mówi.

Wezwanie dostała natomiast Iryna Chalip, żona byłego kandydata na prezydenta Andreja Sannikaua, który odbywa karę 5 lat kolonii karnej. - Przyszedł do mnie dzielnicowy i powiedział, że musi mi wręczyć wezwanie. Napisano tam, że mam się stawić 19 grudnia o godz. 18 w rejonowej inspekcji kryminalno-wykonawczej na rozmowę o sposobie wypełniania przeze mnie warunków kary oraz mojego sposobu życia i zachowania - powiedziała Radiu Swaboda Chalip, która za udział w masowych demonstracjach została skazana na dwa lata wiezienia w zawieszeniu na dwa lata. Rok temu na Białorusi brutalnie zdławiono wielotysięczny protest przeciwko oficjalnym wynikom wyborów, dającym prawie 80 proc. urzędującemu prezydentowi Alaksandrowi Łukaszence. Do aresztów trafiło wówczas ponad 600 osób, a sądy skazały ponad 40. Dwóch byłych kandydatów opozycji – Mikoła Statkiewicz oraz skazany na 5 lat pozbawienia wolności Andrej Sannikau - wciąż pozostaje w koloniach karnych.

>>>>>

To jest KGBowskie nekanie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:12, 18 Gru 2011    Temat postu:

Niaklajeu: Umarł nasz człowiek w Europie. Nie mogę dojść do siebie

Śmierć Vaclava Havla to ogromna strata dla białoruskiego ruchu demokratycznego – powiedział opozycyjny kandydat w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi Uładzimir Niaklajeu. - To był nasz człowiek w Europie – zaznaczył. - Stale wstępował w prasie światowej poruszając sprawę Białorusi. To był nasz człowiek w Europie. Jego śmierć do ogromna strata dla białoruskiego ruchu demokratycznego – podkreśla Niaklajeu.

- Do tej pory nie mogę dojść do siebie. Straciłem członka rodziny – powiedział Niaklajeu, który jest też poetą. - Wiedziałem, że cierpiał na poważną chorobę i sam był tego świadom. Widać było, że w ostatnim czasie zaczął się spieszyć. Chciał dokończyć sztuki, których nie zdążył jeszcze napisać do końca. W tym po raz kolejny objawiła się jego ogromna wielostronność i płodność -dodał. Niaklajeu wyznał, że gdy usłyszał o śmierci Havla, przyszła mu do głowy myśl, że człowiekowi z tak ogromnym talentem literackim jak Havel nie przystoi rozdrabniać się na takie rzeczy jak działalność polityczna. - Ale przypomniałem sobie praską wiosnę i drogę Czech do wolności – dziś trudno je sobie wyobrazić bez Havla – zaznaczył.

- Sytuacja w Czechach wydawała się wówczas dużo gorsza niż na Białorusi – taka jak w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. Nikt nie wierzył, że to się może zmienić, a on powiedział: "Chodźmy, bo nikt nie wie, kiedy upadnie ten płatek śniegu, który wywoła lawinę". Poszli, całe Czechy wstały i stało się to, co się stało – podkreśla Niaklajeu.

>>>>>

Tak to czlowiek wolnosci na Bialorusi tak potrzebnej ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:46, 19 Gru 2011    Temat postu:

Białoruska opozycja pozytywnie ocenia protesty sprzed roku

Byli opo­zy­cyj­ni kan­dy­da­ci w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si Alak­sandr Mi­lin­kie­wicz i Wital Ry­ma­szeu­ski oce­ni­li dzi­siaj, że udział Bia­ło­ru­si­nów w pro­te­ście po­wy­bor­czym w 2010 r. był zwy­cię­stwem i przez rok w spo­łe­czeń­stwie za­szły po­zy­tyw­ne zmia­ny.

Mó­wi­li o tym na mar­gi­ne­sie okrą­głe­go stołu z udzia­łem li­de­rów głów­nych sił opo­zy­cyj­nych, który odbył się w sie­dzi­bie Bia­ło­ru­skie­go Fron­tu Na­ro­do­we­go (BNF) w rocz­ni­cę zdła­wie­nia pro­te­stu wy­bor­cze­go. Lider Ruchu "O Wol­ność" i kan­dy­dat na pre­zy­den­ta z 2006 r. Alak­sandr Mi­lin­kie­wicz oce­nił w roz­mo­wie z PAP, że ubie­gło­rocz­ny pro­test na Placu Nie­pod­le­gło­ści w Miń­sku miał po­zy­tyw­ny sku­tek.

- Po­zy­tyw­ne było to, że mimo braku jed­ne­go kan­dy­da­ta w wy­bo­rach (z 19 grud­nia 2010 r.) na­stą­pi­ła wiel­ka fala mo­bi­li­za­cji. Lu­dzie wy­szli na ulicę i nie wspie­ra­li tam jed­ne­go czy dru­gie­go kan­dy­da­ta, tylko bro­ni­li sie­bie. Ko­lej­ny raz Bia­ło­ru­si­ni po­ka­za­li, że mimo stra­chu i re­pre­sji chcą żyć w eu­ro­pej­skim kraju - po­wie­dział.

Przy­znał, że przez ostat­ni rok w kraju za­szły i dobre, i złe zmia­ny. - Wła­dza sko­rzy­sta­ła z wy­da­rzeń, do któ­rych do­szło na sku­tek jej pro­wo­ka­cji, żeby znisz­czyć struk­tu­ry spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go, na­si­lić strach. To jest złe – za­zna­czył, na­wią­zu­jąc do spro­wo­ko­wa­ne­go we­dług opo­zy­cji ataku grupy ludzi na drzwi bu­dyn­ku rządu pod­czas de­mon­stra­cji sprzed roku.

Jego zda­niem prze­wa­ża­ją jed­nak po­zy­ty­wy, bo spo­łe­czeń­stwo zmą­drza­ło i le­piej ro­zu­mie, kto jest wi­nien sy­tu­acji na Bia­ło­ru­si. - Teraz ludzi wie­dzą, że całą od­po­wie­dzial­ność za bar­dzo trud­ny stan eko­no­micz­ny i fi­nan­so­wy kraju po­no­si Łu­ka­szen­ka. Po roku pa­nu­je ogól­na opi­nia, że prze­mia­ny są po­trzeb­ne i wła­dza po­win­ny odejść - pod­kre­ślił Mi­lin­kie­wicz.

Ry­ma­szeu­ski, kan­dy­dat w ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach, też oce­nił, że de­mon­stra­cja sprzed roku „dla spo­łe­czeń­stwa to było zwy­cię­stwo". - Na Bia­ło­ru­si każde wyj­ście na ulice jest prze­zwy­cię­że­niem stra­chu. Świad­czy o we­wnętrz­nym pra­gnie­niu wol­no­ści - za­zna­czył. Jego zda­niem po­twier­dza­ją to let­nie akcje mil­czą­cych pro­te­stów, któ­rych nie or­ga­ni­zo­wa­ła opo­zy­cja.

- Bru­tal­ne roz­pę­dze­nie de­mon­stra­cji to oczy­wi­ście klę­ska, któ­rej winni są także li­de­rzy bia­ło­ru­skiej opo­zy­cji. Brak jed­ne­go kan­dy­da­ta w wy­bo­rach i brak planu pod­czas pro­te­stu to fia­sko. Za to po­no­szą od­po­wie­dzial­ność wszy­scy bez wy­jąt­ku: i ci, któ­rzy uczest­ni­czy­li w de­mon­stra­cji jako kan­dy­da­ci na pre­zy­den­ta czy li­de­rzy par­tii, jak i ci, któ­rzy stali z boku - po­wie­dział Ry­ma­szeu­ski, ska­za­ny na dwa lata w za­wie­sze­niu w związ­ku z pro­te­sta­mi po­wy­bor­czy­mi.

Przy­znał, że ostat­ni rok był dla Bia­ło­ru­si­nów trud­ny, bo na­stą­pi­ło zbio­ro­we zu­bo­że­nie spo­łe­czeń­stwa, a siły de­mo­kra­tycz­ne do­zna­ły wiel­kie­go ciosu po uwię­zie­niu lub zwol­nie­niu z pracy wielu po­li­ty­ków.

- Ale bia­ło­ru­ska opo­zy­cja de­mo­kra­tycz­na prze­trwa­ła i wzmoc­ni­ła się. Dla wielu Bia­ło­ru­si­nów był to bo­dziec, żeby prze­war­to­ścio­wać życie, obrać inne prio­ry­te­ty i przejść do opo­zy­cji. Po­twier­dza to bar­dzo ni­skie po­par­cie dla Łu­ka­szen­ki – we­dług nie­za­leż­nych badań ok. 20 proc. Uwa­żam, że ta zmia­na my­śle­nia wielu osób to ogrom­ny suk­ces - oce­nił po­li­tyk, na­wią­zu­jąc do opu­bli­ko­wa­ne­go we wrze­śniu ba­da­nia nie­za­leż­ne­go ośrod­ka NI­SE­PI.

Pod­czas dzi­siej­sze­go okrą­głe­go stołu uczest­ni­czy­li m.​in. kan­dy­dat BNF w ostat­nich wy­bo­rach Ryhor Ka­stu­siou, lider par­tii "Spra­wie­dli­wy Świat" Siar­hiej Ka­la­kin, a także szef Zjed­no­czo­nej Par­tii Oby­wa­tel­skiej Ana­tol La­biedź­ka. 19 grud­nia 2010 r. w Miń­sku bru­tal­nie zdła­wio­no pro­test prze­ciw­ko ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym pra­wie 80 proc. urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Po de­mon­stra­cji do aresz­tów tra­fi­ło ponad 600 osób. Kil­ka­dzie­siąt z nich sta­nę­ło przed sądem w spra­wie kar­nej o ma­so­we za­miesz­ki i ponad 20 zo­sta­ło ska­za­nych na pobyt w ko­lo­nii kar­nej. W sierp­niu i wrze­śniu nie­mal wszy­scy zo­sta­li uła­ska­wie­ni, ale w wię­zie­niach po­zo­sta­ją m.​in. byli kan­dy­da­ci opo­zy­cji w tych wy­bo­rach An­drej San­ni­kau i Mi­ko­ła Stat­kie­wicz oraz aresz­to­wa­ny jesz­cze przed wy­bo­ra­mi lider nie­za­re­je­stro­wa­nej or­ga­ni­za­cji Młody Front Źmi­cier Dasz­kie­wicz.

>>>>>

No oczywiscie - to bylo przebudzenie :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:54, 19 Gru 2011    Temat postu:

Spotkanie polskich prokuratorów z opozycją na Białorusi

Spo­tka­nie za­stęp­cy pro­ku­ra­to­ra ge­ne­ral­ne­go Ro­ber­ta Her­nan­da z przed­sta­wi­cie­la­mi kilku or­ga­ni­za­cji opo­zy­cyj­nych z Bia­ło­ru­si od­bę­dzie sie w czwar­tek przed po­łu­dniem - po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek PAP Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na.

Na po­cząt­ku grud­nia z proś­bą o spo­tka­nie z pro­ku­ra­to­rem ge­ne­ral­nym An­drze­jem Se­re­me­tem wy­stą­pi­ło wspól­nie pięć or­ga­ni­za­cji: Młody Front, Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś, Cen­trum "Współ­pra­ca bez gra­nic", Bia­ło­ru­ska De­mo­kra­cja Chrze­ści­jań­ska oraz Zwią­zek na rzecz De­mo­kra­cji na Bia­ło­ru­si. Ich przed­sta­wi­cie­le chcie­li po­roz­ma­wiać o kwe­stii "na­ru­szeń i uchy­bień", któ­rych mie­li­by się do­pu­ścić pol­scy pro­ku­ra­to­rzy "w spra­wach do­ty­czą­cych dzia­ła­czy opo­zy­cji i sym­bo­li na­ro­do­wych". Dzia­ła­cze or­ga­ni­za­cji bia­ło­ru­skich uwa­ża­ją, że mają miej­sce przy­pad­ki ne­ga­tyw­ne­go na­sta­wie­nia nie­któ­rych pol­skich pro­ku­ra­to­rów "do ruchu nie­pod­le­gło­ścio­we­go na Bia­ło­ru­si i współ­pra­cy jed­no­stek pol­skich pro­ku­ra­tur z bia­ło­ru­skim re­żi­mem".

W li­ście do An­drze­ja Se­re­me­ta bia­ło­ru­scy dzia­ła­cze wy­mie­ni­li kilka kon­kret­nych spraw, które chcie­li­by po­ru­szyć, by przed­sta­wić "praw­dzi­wy stan fak­tycz­ny". Cho­dzi m.​in. o przy­pa­dek udo­stęp­nie­nia in­for­ma­cji służ­bom bia­ło­ru­skim w spra­wie Ale­sia Bia­lac­kie­go, ska­za­ne­go na 4,5 roku ko­lo­nii kar­nej, pro­ces karny An­drie­ja Żu­kow­ca (są­dzo­ne­go w Pol­sce pod za­rzu­tem oszustw kre­dy­to­wych na Bia­ło­ru­si) oraz znie­wa­że­nie bia­ło­ru­skiej flagi na­ro­do­wej przez firmę ochro­niar­ską w Byd­gosz­czy. Spo­tka­nie było za­pla­no­wa­ne na po­nie­dzia­łek.

Przed­sta­wi­ciel bia­ło­ru­skich or­ga­ni­za­cji Ana­tol Mich­na­wiec po­wie­dział PAP, że o prze­ło­że­nie ter­mi­nu spo­tka­nia - m.​in. z po­wo­du przy­pa­da­ją­cej w po­nie­dzia­łek, pierw­szej rocz­ni­cy nie­de­mo­kra­tycz­nych wy­bo­rów pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si - za­wnio­sko­wa­li przed­sta­wi­cie­le bia­ło­ru­skiej opo­zy­cji.

Bia­ło­ru­scy opo­zy­cjo­ni­ści za­pla­no­wa­li na ten dzień w Pol­sce m.​in. pi­kie­tę przed am­ba­sa­dą Bia­ło­ru­si oraz pre­zen­ta­cje fil­mo­we przy po­mni­ku Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w War­sza­wie. Mich­na­wiec dodał też, że bia­ło­ru­scy dzia­ła­cze mają też w po­nie­dzia­łek, za­pla­no­wa­ne wcze­śniej, spo­tka­nia z pol­ski­mi po­li­ty­ka­mi. Za­zna­czył, że pla­no­wa­na te­ma­ty­ka prze­ło­żo­ne­go spo­tka­nia w Pro­ku­ra­tu­rze Ge­ne­ral­nej nie zmie­ni­ła się.

Ty­dzień temu na war­szaw­skim lot­ni­sku za­trzy­ma­no bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­stę Ale­sia Mi­cha­le­wi­cza. Pol­skie służ­by do­sta­ły in­for­ma­cję o tym, iż jest on po­szu­ki­wa­ny, od In­ter­po­lu i zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi pro­ce­du­ra­mi mu­sia­ły wpro­wa­dzić ją do baz osób po­szu­ki­wa­nych. Oka­za­ło się też, już po za­trzy­ma­niu Bia­ło­ru­si­na, że w lipcu br. In­ter­pol uznał, iż wnio­sek o jego za­trzy­ma­nie to kwe­stia po­li­tycz­na, ale ta in­for­ma­cja nie zo­sta­ła pol­skiej stro­nie prze­ka­za­na. Po za­trzy­ma­niu opo­zy­cjo­ni­sty do­szło do roz­mo­wy szefa MSZ Ra­do­sła­wa Si­kor­skie­go z pro­ku­ra­to­rem Se­re­me­tem. Wkrót­ce potem Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w War­sza­wie na­ka­za­ła zwol­nie­nie Mi­cha­le­wi­cza. W czwar­tek Mi­ni­ster­stwo Spraw We­wnętrz­nych po­in­for­mo­wa­ło, że wspól­nie z MSZ i po­li­cją przy­go­to­wa­ło pro­po­zy­cję zmian we współ­pra­cy Pol­ski z In­ter­po­lem, która ma unie­moż­li­wić po­li­tycz­ne wy­ko­rzy­sty­wa­nie tej mię­dzy­na­ro­do­wej or­ga­ni­za­cji. W naj­bliż­szym cza­sie w tej spra­wie mają roz­ma­wiać szef MSZ Jacek Ci­choc­ki z pro­ku­ra­to­rem ge­ne­ral­nym An­drze­jem Se­re­me­tem.

>>>>

Nalezaalo by tych ,,prokuratorow'' pod sad oddac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:00, 19 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś: opozycja wspomina Havla

Bia­ło­ru­scy opo­zy­cjo­ni­ści wspo­mi­na­ją Vac­la­va Havla jako wiel­kie­go przy­ja­cie­la ruchu de­mo­kra­tycz­ne­go w ich kraju, który po­mógł im w trud­nych chwi­lach zwąt­pie­nia.

Lider opo­zy­cyj­ne­go Ruchu "O Wol­ność" i opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 2006 r. Alak­sandr Mi­lin­kie­wicz okre­śla Havla jako "nie­zwy­kłe­go czło­wie­ka, czło­wie­ka kul­tu­ry, wiel­kie­go po­li­ty­ka, wiel­kie­go Cze­cha i czło­wie­ka Eu­ro­py". - Był bar­dzo ważny dla Bia­ło­ru­si. (...) Wie­rzył w jej eu­ro­pej­ską przy­szłość i robił wiele, by o niej nie za­po­mi­na­no w Eu­ro­pie i Cze­chach. Oso­bi­ście wspie­rał nas w trud­nej spra­wie walki o god­ność i wol­ność - po­wie­dział Mi­lin­kie­wicz Radiu Swa­bo­da. Dzia­łacz Cen­trum Obro­ny Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" Wa­lan­cin Ste­fa­no­wicz spo­tkał się Ha­vlem w 2006 r., gdy ten wrę­czał na­gro­dę "Homo Ho­mi­ni" sze­fo­wi "Wia­sny", obec­nie prze­by­wa­ją­ce­mu w ko­lo­nii kar­nej Ale­sio­wi Bia­lac­kie­mu.

- Jego nie­zwy­kłość prze­ja­wia­ła się na wiele spo­so­bów, nigdy nie za­cho­wy­wał się jak kla­sycz­ny po­li­tyk, który naj­bar­dziej dba o wła­sny wi­ze­ru­nek. (...) Jego wpływ na Eu­ro­pę Wschod­nią był ogrom­ny, bo był jed­nym z czo­ło­wych li­de­rów ak­sa­mit­nych re­wo­lu­cji - wraz z Le­chem Wa­łę­są, który roz­po­czął ruch sprze­ci­wu w Pol­sce – pod­kre­śla Ste­fa­no­wicz.

Re­dak­tor na­czel­ny nie­za­leż­nej ga­ze­ty "Nasza Niwa" An­drej Dyńko, któ­re­mu Havel w 2003 r. wrę­czył na­gro­dę im. Hanno R. El­len­bo­gen za wkład w mię­dzy­na­ro­do­we życie pu­blicz­ne, pod­kre­śla, że jako in­te­lek­tu­ali­sta był on wzo­rem czło­wie­ka, który żyje nie tylko dla sie­bie czy swo­jej spra­wy, lecz dla spo­łe­czeń­stwa.

- Dla Bia­ło­ru­si Havel zro­bił bar­dzo wiele. Był w la­tach 90. jed­nym z nie­licz­nych eu­ro­pej­skich po­li­ty­ków, któ­rzy my­śle­li o Bia­ło­ru­si. Jako pierw­szy dał wyraz zro­zu­mie­niu bia­ło­ru­skiej sy­tu­acji. Po­wie­dział, że Unia Eu­ro­pej­ska i NATO po­win­ny się roz­cią­gać do wschod­nich gra­nic Bia­ło­ru­si i Ukra­iny, prze­kro­czyć Dniepr. Jako jeden z pierw­szych mówił o Bia­ło­ru­si i sta­wiał kwe­stię Bia­ło­ru­si w świe­cie - pod­kre­ślił Dyńko.

Dzien­ni­kar­ka opo­zy­cyj­ne­go por­ta­lu Karta'97 Na­tal­la Ra­dzi­na wspo­mi­na, że kiedy zo­sta­ła za­trzy­ma­na po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si w grud­niu 2010 r., przez 40 dni aresz­tu miała przy sobie list Havla do bia­ło­ru­skich sił de­mo­kra­tycz­nych, na­pi­sa­ny jesz­cze przed wy­bo­ra­mi.

- Kiedy było mi szcze­gól­nie trud­no – wy­cią­ga­łam go i czy­ta­łam. Raz po raz. W końcu na­uczy­łam się go na pa­mięć, jak Ojcze nasz" – pisze Ra­dzi­na.

W li­ście Havel pisze m.​in.: "Bez wzglę­du na wy­ni­ki wy­bo­rów – a na pewno wszy­scy się ich do­my­śla­my - nie prze­sta­nie­my wspie­rać Bia­ło­ru­si w jej dą­że­niu do człon­ko­stwa w Unii Eu­ro­pej­skiej. Wol­ność warta jest ta­kiej ceny, nawet jeśli re­zul­tat nie bę­dzie na­tych­mia­sto­wy". Dzi­siaj przy­pa­da rocz­ni­ca zdła­wie­nia wie­lo­ty­sięcz­ne­go pro­te­stu prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si z 19 grud­nia 2010 r., da­ją­cym pra­wie 80 proc. urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do aresz­tów tra­fi­ło wów­czas ponad 600 osób, a sądy ska­za­ły ponad 40. Trzech by­łych kan­dy­da­tów opo­zy­cji w tych wy­bo­rach - Dźmi­tryj Wus, An­drej San­ni­kau oraz Mi­ko­ła Stat­kie­wicz - otrzy­ma­ło naj­wyż­sze kary: 5-6 lat po­zba­wie­nia wol­no­ści. Dwóch ostat­nich wciąż po­zo­sta­je w ko­lo­niach kar­nych.

>>>>>

Tak to wzor !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:04, 19 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś: Radio Swaboda publikuje list Havla do więźniów politycznych

Radio Swa­bo­da opu­bli­ko­wa­ło list Vac­la­va Havla do bia­ło­ru­skich więź­niów po­li­tycz­nych przed rocz­ni­cą zdła­wie­nia w Miń­sku pro­te­stu po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 19 grud­nia 2010 roku. We­dług roz­gło­śni to praw­do­po­dob­nie ostat­ni na­pi­sa­ny przez niego tekst.

Vac­lav Havel nie żyje - prze­czy­taj ra­port spe­cjal­ny w One­cie "Dro­dzy przy­ja­cie­le! Chciał­bym wam zło­żyć ser­decz­ne ży­cze­nia na progu No­we­go Roku i ży­czyć wam i wa­szym bli­skim, aby był on lep­szy niż po­przed­ni. So­li­da­ry­zu­ję się z wami i będę nadal wy­ko­rzy­sty­wać wszel­kie moż­li­wo­ści, aby wraz ze wszyst­ki­mi przy­ja­ciół­mi zwra­cać uwagę spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej na ła­ma­nie praw oby­wa­tel­skich na Bia­ło­ru­si" – na­pi­sał Havel.

Swój list koń­czy sło­wa­mi: "Życzę wam wszyst­kie­go do­bre­go, a wa­sze­mu kra­jo­wi wol­no­ści".

Wy­ja­śnia­jąc oko­licz­no­ści po­wsta­nia listu szef bia­ło­ru­skiej sek­cji Radia Swa­bo­da Alak­sandr Łu­ka­szuk po­in­for­mo­wał, że przed rocz­ni­cą zdła­wie­nia de­mon­stra­cji zwró­cił się do Havla, by zło­żył ży­cze­nia no­wo­rocz­ne bia­ło­ru­skim więź­niom po­li­tycz­nym i od­czy­tał je w ete­rze lub na­grał na wideo.

Biuro Havla od­po­wie­dzia­ło, że były pre­zy­dent czuje się bar­dzo źle, a jego stan zdro­wia jest nad­zwy­czaj nie­po­ko­ją­cy, wobec czego ra­czej nie zdoła prze­czy­tać listu, ale jego tekst na­pi­sze.

Łu­ka­szuk podał, że tekst ży­czeń Havla do­stał w czwar­tek. "Prze­ło­ży­li­śmy list na bia­ło­ru­ski, ze­bra­li­śmy ad­re­sy ko­lo­nii kar­nych, gdzie od­by­wa­ją wyrok więź­nio­wie po­li­tycz­ni, i jesz­cze w czwar­tek ode­sła­li­śmy Ha­vlo­wi" – opo­wia­da. Do­da­je, że nie wie, czy Havel zdą­żył pod­pi­sać listy do więź­niów.

"Ale dziś, nie cze­ka­jąc na Nowy Rok, dru­ku­je­my jego ostat­nie ży­cze­nia skie­ro­wa­ne do Bia­ło­ru­si. Praw­do­po­dob­nie jest to ostat­ni tekst, jaki na­pi­sał w życiu" – po­in­for­mo­wał Łu­ka­szuk. Do­da­je, że pod­pi­su­jąc listy Havel za­wsze ry­so­wał obok małe ser­dusz­ko jako sym­bol mi­ło­ści. Skan ta­kie­go ser­dusz­ka za­miesz­cza na swo­jej stro­nie Radio Swa­bo­da.

Były pre­zy­dent Czech Vac­lav Havel nie żyje - złóż kon­do­len­cje

List Havla miało do­stać 8 osób, w tym dwaj byli kan­dy­da­ci na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si w ubie­gło­rocz­nych wy­bo­rach An­drej San­ni­kau i Mi­ko­ła Stat­kie­wicz oraz szef Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" Aleś Bia­lac­ki.

19 grud­nia ubie­głe­go roku na Bia­ło­ru­si bru­tal­nie zdła­wio­no pro­test prze­ciw­ko ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym pra­wie 80 proc. urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do aresz­tów tra­fi­ło ponad 600 osób, a sądy ska­za­ły ponad 40. Trzech by­łych kan­dy­da­tów opo­zy­cji - Dźmi­tryj Wus, An­drej San­ni­kau oraz Mi­ko­ła Stat­kie­wicz - otrzy­ma­ło naj­wyż­sze kary: 5-6 lat po­zba­wie­nia wol­no­ści. Dwóch ostat­nich po­zo­sta­je w ko­lo­niach kar­nych.

>>>>

To awzny list !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:10, 19 Gru 2011    Temat postu:

Brutalne zatrzymania w Mińsku - ludzie bici po głowach

Białoruska milicja przystąpiła do zatrzymania około 200 osób, które zebrały się na Placu Niepodległości w Mińsku, by uczcić rocznicę zdławienia protestu po wyborach prezydenckich z 19 grudnia 2010 roku - poinformował portal Karta'97.

Siły bezpieczeństwa interweniowały także w innych miejscach Mińska.

Zatrzymania są - jak pisze Karta'97 - bardzo brutalne: ludzie są bici po głowach.

>>>>

Sowiecki koszmar


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 13:59, 20 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś: Białackiemu nie zezwolono spotkać się z umierającym ojcem

Władze nie zezwoliły szefowi Centrum Praw Człowieka "Wiasna” Alesiowi Bialackiemu, który odbywa karę 4,5 lat kolonii karnej, na spotkanie z umierającym ojcem – poinformowała dzisiaj żona Bialackiego, Natalla Pinczuk.

Pinczuk mówi, że otrzymała dzisiaj w wydziale więziennictwa urzędu spraw wewnętrznych w Mińsku informację, że "osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym ma prawo do kontaktu z obrońcami i widzenia z bliskimi krewnymi oraz członkami rodziny zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach w zakładach karnych". "Nie przewidziano innej formy widzenia w przypadku osób, których wyrok nie jest prawomocny” - podkreślono. Sąd w Mińsku wczoraj udzielił Bialackiemu pisemnej zgody na spotkanie z 82-letnim ojcem. Kiedy jednak Pinczuk zawiozła je do koloni karnej, powiedziano jej, że dokumenty zostały nieprawidłowo sporządzone, a poza tym kolonia karna nie ma możliwości przewiezienia Bialackiego konwojem do Mińska i zapewnienia mu bezpieczeństwa.

Pinczuk udała się więc dzisiaj do sądu, który udzielił zgody na spotkanie. Tam jednak prezes sądu powiadomiła ją ustnie, że „nie może przerobić zgody na spotkanie Bialackiego z ojcem”.

- Faktycznie oznacza to, że Bialackiemu zakazano takiego spotkania – powiedziała Pinczuk.

Bialacki został 24 listopada skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze wraz z konfiskatą mienia. Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od kwot przechowywanych na kontach bankowych w Polsce i na Litwie. Wyrok stanowi też, że Bialacki ma zwrócić państwu 757,5 mln rubli białoruskich (90 tys. dol.).

Bialacki nie przyznał się w sądzie do winy, argumentując, że pieniądze nie były jego dochodem, a przekazywane były przez zagraniczne fundacje na działalność w sferze obrony praw człowieka. Ocenił, że wyrok ma motywy polityczne, ponieważ "Wiasna" pomagała osobom represjonowanym na Białorusi z przyczyn politycznych.

Adwokat Bialackiego odwołał się w połowie grudnia od wyroku. Skazanie Bialackiego spotkało się z potępieniem UE, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i OBWE, które wezwały do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia i rehabilitacji działacza oraz wszystkich innych więźniów politycznych na Białorusi. Wyrok ostro potępili m.in. polskie MSZ i przedstawiciele polskiej sceny politycznej. Polska i Litwa udostępniły służbom białoruskim dane bankowe Bialackiego w ramach mechanizmu pomocy prawnej.

>>>>

Typowo radziecki humanitaryzm .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:32, 20 Gru 2011    Temat postu:

Feministki pobite, uprowadzone i ogolone przez białoruskie KGB

Słyn­ne ak­ty­wist­ki z ukra­iń­skiej fe­mi­ni­stycz­nej grupy Femen zo­sta­ły bar­dzo bru­tal­nie po­trak­to­wa­ne przez bia­ło­ru­skie KGB - in­for­mu­je te­le­wi­zja Bieł­sat. Ko­bie­ty po swoim wczo­raj­szym hap­pe­nin­gu przed sie­dzi­bą KGB zo­sta­ły przez te służ­by po­rwa­ne, po­bi­te i wy­wie­zio­ne do lasu. Ob­cię­to im także włosy no­ża­mi.

Człon­ki­nie z grupy Femen są znane ze swo­ich hap­pe­nin­gów, na któ­rych z re­gu­ły wy­stę­pu­ją ro­ze­bra­ne w obro­nie praw ko­biet. Jakiś czas temu były też w Pol­sce, gdzie pro­te­sto­wa­ły prze­ciw­ko or­ga­ni­za­cji Euro 2012 mó­wiąc o ciem­nej stro­nie przy­go­to­wań do tur­nie­ju. Wczo­raj Ukra­in­ki de­mon­stro­wa­ły na Bia­ło­ru­si przed sie­dzi­ba KGB. Tam­tej­szym wła­dzom wy­raź­nie się to nie spodo­ba­ło i za­re­ago­wa­ły bar­dzo bru­tal­nie. Ko­bie­ty zo­sta­ły po­rwa­ne i po­rzu­co­ne 300 km od Miń­ska, we wsi Beki w ob­wo­dzie ho­mel­skim. W ze­mście funk­cjo­na­riu­sze bia­ło­ru­skich spec­służb po­bi­li je i ogo­li­li im głowy.

Li­der­ka ruchu Femen Hanna Hucuł jest obu­rzo­na dzia­ła­nia­mi władz Bia­ło­ru­si. - Bę­dzie­my się do­ma­gać wy­da­le­nia bia­ło­ru­skie­go am­ba­sa­do­ra na Ukra­inie. Jeśli sam nie wy­je­dzie, za­wie­zie­my go do lasu, ogo­li­my mu głowę i za­ko­pie­my – po­wie­dzia­ła wzbu­rzo­na Hucuł w roz­mo­wie z Bieł­sa­tem.

O po­rwa­niu po­in­for­mo­wa­ła jedna z uczest­ni­czek wczo­raj­sze­go pro­te­stu Ina Szew­czen­ko. Ak­ty­wist­ki zo­sta­ły za­trzy­ma­ne na dwor­cu ko­le­jo­wym w Miń­sku przez pra­cow­ni­ków mi­li­cji lub KGB. Funk­cjo­na­riu­sze za­wią­za­li im oczy i przez całą noc wo­zi­li au­to­bu­sem. Na ko­niec ko­bie­ty zo­sta­ły za­wie­zio­ne do lasu, ob­la­ne ła­two­pal­ną sub­stan­cją i po­stra­szo­ne pod­pa­le­niem. Po­ry­wa­cze na­stęp­nie ob­cię­li im włosy nożem – wszyst­ko to było fil­mo­wa­ne przez jed­ne­go z prze­śla­dow­ców.

Na dzia­ła­nie bia­ło­ru­skie­go KGB pró­bu­je re­ago­wać ukra­iń­skie MSZ. Se­kre­tarz pra­so­wy ukra­iń­skiej am­ba­sa­dy Alek­siej Emial­jen­ko, po­in­for­mo­wał Bieł­sat, że am­ba­sa­da kon­tak­to­wa­ła się z bia­ło­ru­skim KGB i MSW, jed­nak jak wy­ja­śnił - "ist­nie­ją tu okre­ślo­ne niu­an­se". Struk­tu­ry si­ło­we Bia­ło­ru­si mają prawo prze­ka­zać od­po­wied­nią in­for­ma­cję o oby­wa­te­lach Ukra­iny w ciągu dwóch dni – a ten ter­min jesz­cze nie upły­nął.

Wczo­raj trzy ak­ty­wist­ki Femen urzą­dzi­ły hap­pe­ning przed drzwia­mi głów­nej sie­dzi­by KGB w Miń­sku. Ro­ze­bra­ne do pasa – pre­zen­to­wa­ły pla­ka­ty z na­pi­sem "Uwol­nić więź­niów po­li­tycz­nych" oraz "Niech żyje Bia­ło­ruś". Mi­li­cji udało się za­trzy­mać ope­ra­tor­kę ka­me­ry zwią­za­ną z Femen i kilku dzien­ni­ka­rzy, w tym trzy osoby współ­pra­cu­ją­ce z Bieł­sa­tem. Na po­cząt­ku wy­da­wa­ło się, że ak­ty­wist­ki bez prze­szkód opu­ści­ły Mińsk, jed­nak po kilku go­dzi­nach prze­sta­ły od­bie­rać te­le­fo­ny .

Bia­ło­ru­ski MSZ i Służ­ba Gra­nicz­na Bia­ło­ru­si do­tych­czas nie po­twier­dzi­ły in­for­ma­cji o za­trzy­ma­niu oby­wa­te­lek Ukra­iny.

>>>>

Radziec żentelmeni . I tak ze ,,tradycyjnie'' nie gzwalcili . POSTEP !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:33, 20 Gru 2011    Temat postu:

Białoruski opozycjonista ożenił się w kolonii karnej

Były kan­dy­dat na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si, opo­zy­cjo­ni­sta Mi­ko­ła Stat­kie­wicz oże­nił się dzi­siaj w ko­lo­nii kar­nej w Szkło­wie, gdzie od­by­wa wyrok sze­ściu lat po­zba­wie­nia wol­no­ści za or­ga­ni­za­cję ma­so­wych za­mie­szek – po­in­for­mo­wa­ło Radio Swa­bo­da.

Panna młoda, Ma­ry­na Ada­mo­wicz, mó­wi­ła przed za­war­ciem ślubu, że ze­zwo­lo­no jej na dłu­gie wi­dze­nie – trzy doby. Póź­niej jed­nak oka­za­ło się, że no­wo­żeń­com dano tylko nie­peł­ną dobę – do godz. 8.30 w środę. - Ma­ry­na bar­dzo się de­ner­wu­je. Od maja nie wi­dzia­ła Mi­ko­ły. Od pół­to­ra mie­sią­ca nie do­sta­wa­ła od niego li­stów - po­wie­dział przy­ja­ciel Stat­kie­wi­cza, który to­wa­rzy­szył jej do ko­lo­nii kar­nej. Stat­kie­wicz zo­stał pod ko­niec maja ska­za­ny na sześć lat ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze za or­ga­ni­za­cję ma­so­wych za­mie­szek pod­czas de­mon­stra­cji opo­zy­cji w Miń­sku w wie­czór po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich 19 grud­nia 2010 roku. Był to naj­wyż­szy wyrok wy­da­ny przez sąd w serii pro­ce­sów do­ty­czą­cych po­wy­bor­czych pro­te­stów.

>>>>>

Gratulujemy ! Rezim upadnie malzenstwo przetrwa ! :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:43, 20 Gru 2011    Temat postu:

Oficjalne zatrzymania w rocznicę protestów na Białorusi

Za­pa­dły pierw­sze wy­ro­ki w spra­wach osób za­trzy­ma­nych w po­nie­dzia­łek w Miń­sku pod­czas próby uczcze­nia rocz­ni­cy roz­pę­dze­nia pro­te­stu po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si z 2010 r. Dzie­więć osób ska­za­no we wto­rek na 3-12 dni aresz­tu.

Dwie osoby ska­za­no na karę 12 dni aresz­tu, czte­ry - na 10 dni aresz­tu, dwie na 7 dni, a jedną – Ihara Hry­ce­wi­cza – na 3 dni. Oj­ciec tego ostat­nie­go twier­dzi, że jego 28-let­ni syn cier­pi na no­wo­twór, ale mi­li­cja nie po­zwo­li­ła prze­ka­zać mu leków. Wy­mie­rza­ne są także grzyw­ny. Wszyst­kie osoby ska­zy­wa­ne są za udział w nie­le­gal­nym zgro­ma­dze­niu. W po­nie­dzia­łek wie­czo­rem nie­któ­rzy miesz­kań­cy Miń­ska wy­szli na głów­ną ulicę mia­sta, pro­spekt Nie­pod­le­gło­ści, by za­pa­lić wzdłuż niej oraz na przy­le­ga­ją­cych pla­cach zni­cze w rocz­ni­cę roz­pę­dze­nia po­wy­bor­cze­go pro­te­stu.

We­dług obroń­ców praw czło­wie­ka za­trzy­ma­no ok. 50 osób. Po­dob­ne dane po­da­ła dzi­siaj pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA, po­wo­łu­jąc się na rzecz­ni­ka miń­skiej mi­li­cji. Zgod­nie z tą in­for­ma­cją, za na­ru­sze­nia po­rząd­ku pu­blicz­ne­go za­trzy­ma­no 46 osób, z czego 14 zwol­nio­no bez spi­sa­nia pro­to­ko­łu.

We­dług nie­za­leż­ne­go Bia­ło­ru­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ), w po­nie­dzia­łek w Miń­sku i in­nych mia­stach za­trzy­ma­no też dzie­wię­ciu dzien­ni­ka­rzy.

Jak po­da­ją in­ter­ne­to­we „Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti”, rocz­ni­cę 19 grud­nia uczczo­no w po­nie­dzia­łek także win­nych mia­stach. W Homlu na słu­pach ogło­sze­nio­wych i przy­stan­kach au­to­bu­so­wych roz­wie­szo­no por­tre­ty więź­niów po­li­tycz­nych. Dzia­ła­cze or­ga­ni­za­cji Młody Front oraz grupy Re­wo­lu­cja Po­przez Sieci Spo­łecz­ne chcie­li w ten spo­sób przy­po­mnieć, że „od wy­bo­rów pre­zy­denc­kich minął już rok, a w wię­zie­niach cały czas są lu­dzie, któ­rzy wal­czy­li o wol­ność i spra­wie­dli­we wy­bo­ry”.

„Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti” piszą też, że w po­nie­dzia­łek dzia­ła­cze kam­pa­nii oby­wa­tel­skiej "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś" z Wi­teb­ska przy­je­cha­li do za­kła­du, gdzie wyrok 5 lat ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze w związ­ku z pro­te­sta­mi po­wy­bor­czy­mi od­by­wa były kan­dy­dat na pre­zy­den­ta An­drej San­ni­kau.

Przy­wieź­li ze sobą książ­ki dla San­ni­kaua, ale pra­cow­ni­cy ko­lo­nii kar­nej od­mó­wi­li ich przy­ję­cia. Na znak so­li­dar­no­ści dzia­ła­cze za­pa­li­li przy ko­lo­ni kar­nej zni­cze, a na po­bli­skim przy­stan­ku po­ja­wił się pla­kat z na­pi­sem „An­drej San­ni­kau – mój pre­zy­dent”.

Nie­zna­ny jest los trzech fe­mi­ni­stek z ukra­iń­skiej or­ga­ni­za­cji FEMEN, które w po­nie­dzia­łek rano prze­pro­wa­dzi­ły akcję pro­te­stu przy gma­chu KGB w Miń­sku. Jak in­for­mu­ją bia­ło­ru­skie por­ta­le, o godz. 20 w po­nie­dzia­łek za­mil­kły ich te­le­fo­ny.

Ro­ze­bra­ne od pasa w górę dziew­czy­ny roz­wi­nę­ły pla­ka­ty z na­pi­sa­mi „Wol­ność więź­niom po­li­tycz­nym” oraz „Niech żyje Bia­ło­ruś”. Za­trzy­ma­no to­wa­rzy­szą­cą im au­stra­lij­ską ka­me­rzyst­kę, Kitty Green, która po kilku go­dzi­nach zo­sta­ła zwol­nio­na i de­por­to­wa­na na Litwę. Ukra­in­kom udało się zbiec, o czym same in­for­mo­wa­ły.

We­dług rzecz­ni­ka KGB Alak­san­dra An­ta­no­wi­cza, akcja FEMEN była „or­dy­nar­ną, za­pla­no­wa­ną pro­wo­ka­cją”. 19 grud­nia 2010 roku w Miń­sku bru­tal­nie zdła­wio­no pro­test prze­ciw­ko ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym pra­wie 80 proc. po­par­cia urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Po de­mon­stra­cji do aresz­tów tra­fi­ło ponad 600 osób. Kil­ka­dzie­siąt sta­nę­ło przed sądem w spra­wie kar­nej o ma­so­we za­miesz­ki, ponad 20 ska­za­no na pobyt w ko­lo­nii kar­nej. W wię­zie­niach po­zo­sta­ją m.​in. byli kan­dy­da­ci opo­zy­cji w tych wy­bo­rach An­drej San­ni­kau i Mi­ko­ła Stat­kie­wicz.

>>>>>

Sowicko jelopski rezim odlatuje ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:08, 21 Gru 2011    Temat postu:

Ostatnia organizacja praw człowieka na Białorusi prawdopodobnie zostanie zamknięta

Bia­ło­ru­skie Mi­ni­ster­stwo ds. Po­dat­ków zwró­ci­ło się do re­sor­tu spra­wie­dli­wo­ści o wsz­czę­cie pro­ce­du­ry li­kwi­da­cji Bia­ło­ru­skie­go Ko­mi­te­tu Hel­siń­skie­go (BKH) – po­in­for­mo­wał dzi­siaj szef tej or­ga­ni­za­cji Aleh Hulak.

Jak wy­ja­śnił Hulak, Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści po­in­for­mo­wa­ło go, że Mi­ni­ster­stwo ds. Po­dat­ków wy­stą­pi­ło z wnio­skiem o li­kwi­da­cję ko­mi­te­tu. BKH jest ostat­nią dzia­ła­ją­cą jesz­cze na Bia­ło­ru­si za­re­je­stro­wa­ną or­ga­ni­za­cją obro­ny praw czło­wie­ka pro­wa­dzą­cą ogól­no­kra­jo­wą dzia­łal­ność. Wy­ko­nu­je m.​in. mo­ni­to­ring kam­pa­nii wy­bor­czych i za­pew­nia pomoc praw­ną oby­wa­te­lom. We­dług in­spek­cji po­dat­ko­wej Ko­mi­tet Hel­siń­ski po­wi­nien za­pła­cić ponad 240 mln rubli bia­ło­ru­skich (pra­wie 100 tys. zł) po­dat­ku wraz z od­set­ka­mi od gran­tów Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej otrzy­ma­nych w la­tach 2002-2003, które zgod­nie z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi po­ro­zu­mie­nia­mi pod­pi­sa­ny­mi przez Bia­ło­ruś miały być zwol­nio­ne z opo­dat­ko­wa­nia.

Ko­mi­tet za­skar­żył de­cy­zję in­spek­cji i sądy bia­ło­ru­skie wszyst­kich in­stan­cji zde­cy­do­wa­ły, że or­ga­ni­za­cja nie po­win­na ni­cze­go pła­cić. Jed­nak przed wy­bo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi w 2006 roku wy­ro­ki sądów zo­sta­ły zre­wi­do­wa­ne przez pre­zy­dium Sądu Naj­wyż­sze­go. In­spek­cja re­sor­tu spra­wie­dli­wo­ści za­ję­ła ma­ją­tek ko­mi­te­tu wart 255 tys. rubli, na­ka­zu­jąc BKH spła­ce­nie za­dłu­że­nia w ciągu mie­sią­ca.

Ko­mi­tet Hel­siń­ski do­stał dru­gie w 2011 roku ostrze­że­nie od re­sor­tu spra­wie­dli­wo­ści na po­cząt­ku czerw­ca. Była w nim mowa o "no­szą­cym cha­rak­ter prze­wle­kły ła­ma­niu usta­wo­daw­stwa po­dat­ko­we­go". Od­wo­ła­nie się przez or­ga­ni­za­cję do sądu nie przy­nio­sło skut­ku. Pierw­sze ostrze­że­nie Bia­ło­ru­ski Ko­mi­tet Hel­siń­ski otrzy­mał 12 stycz­nia br. Zda­niem re­sor­tu, BKH prze­ka­za­ło or­ga­ni­za­cjom mię­dzy­na­ro­do­wym "nie­obiek­tyw­ną in­for­ma­cję", pró­bu­ją­cą "zdys­kre­dy­to­wać Bia­ło­ruś". Zgod­nie z pra­wem bia­ło­ru­skim, po otrzy­ma­niu przez or­ga­ni­za­cję spo­łecz­ną co naj­mniej dwóch ostrze­żeń w ciągu roku Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści może wy­stą­pić do sądu o nakaz wstrzy­ma­nia jej dzia­łal­no­ści lub li­kwi­da­cję.

>>>>

,,Logiczny'' rozwoj sytuacji ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:43, 23 Gru 2011    Temat postu:

Łukaszenko: na naszej ziemi nie rozstrzelano ani jednego Polaka

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alek­san­der Łu­ka­szen­ka za­pew­nia, że na Bia­ło­ru­si nie roz­strze­li­wa­no pol­skich oby­wa­te­li w cza­sach sta­li­now­skich. Rok temu na spo­tka­niu z pol­ski­mi dzien­ni­ka­rza­mi był py­ta­ny o tak zwaną bia­ło­ru­ską listę ka­tyń­ską. Dał wów­czas do zro­zu­mie­nia, że wyda po­le­ce­nie po­szu­ki­wa­nia tej listy.

Jed­nak pod­czas dzi­siej­szej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Miń­sku Łu­ka­szen­ka nie dał jed­no­znacz­nej od­po­wie­dzi na po­no­wio­ne przez ko­re­spon­den­ta Pol­skie­go Radia py­ta­nie, czy ta lista ist­nie­je. - Prze­szu­ka­li­śmy wszyst­kie ar­chi­wa i nie tylko KGB - po­wie­dział pre­zy­dent Bia­ło­ru­si. - Ani jed­ne­go oby­wa­te­la Pol­ski nie roz­strze­la­no ani nie za­mor­do­wa­no na ziemi bia­ło­ru­skiej w tam­tym okre­sie - dodał. Łu­ka­szen­ka po­wie­dział, że na Bia­ło­ru­si je­dy­nie cza­so­wo prze­trzy­my­wa­no więź­niów NKWD, któ­rzy byli na­stęp­nie prze­wo­że­ni do in­nych czę­ści Związ­ku Ra­dziec­kie­go.

Bia­ło­ru­ska lista ka­tyń­ska do­ty­czy losu około 3800 oby­wa­te­li Pol­ski, roz­strze­la­nych przez NKWD w 1940 roku. We­dług nie­któ­rych hi­sto­ry­ków, osoby fi­gu­ru­ją­ce na tej li­ście zo­sta­ły praw­do­po­dob­nie roz­strze­la­ne w Ku­ro­pa­tach pod Miń­skiem.

"Pol­ska przy­czy­ni­ła się do po­gor­sze­nia sto­sun­ków"

Sto­sun­ki Bia­ło­ru­si z Unią Eu­ro­pej­ską i Pol­ską roz­wi­ja­ją się w złym kie­run­ku i Pol­ska przy­ło­ży­ła do tego rękę w naj­więk­szym stop­niu – po­wie­dział pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Miń­sku.

Po­pro­szo­ny o ocenę, w jakim kie­run­ku roz­wi­ja­ją się sto­sun­ki Bia­ło­ru­si z UE i Pol­ską pod ko­niec prze­wod­nic­twa Pol­ski w Ra­dzie Unii Eu­ro­pej­skiej, Łu­ka­szen­ka od­parł: "W pa­skud­nym - i Pol­ska przy­ło­ży­ła do ze­psu­cia tych sto­sun­ków rękę w naj­więk­szym stop­niu".

- Ni­cze­go nie ocze­ki­wa­li­śmy od prze­wod­nic­twa Pol­ski w UE i tak też ono prze­bie­gło - dodał pre­zy­dent Bia­ło­ru­si.

Łu­ka­szen­ka wró­cił jesz­cze do te­ma­tu UE w dal­szej czę­ści kon­fe­ren­cji pra­so­wej, pod­kre­śla­jąc, że Za­chód nie ma prawa dyk­to­wać Bia­ło­ru­si, jak żyć.

- Naród Bia­ło­ru­si otrzy­mał prawo do bycia na­ro­dem po raz pierw­szy w swo­jej hi­sto­rii. Choć­by z tego wzglę­du nie bę­dzie­my to­le­ro­wać żad­ne­go dyk­ta­tu ze stro­ny Wscho­du, Za­cho­du, Po­łu­dnia czy Pół­no­cy. Za­cho­du też. Oni nie mają prawa dyk­to­wać nam, jak żyć. Sami o tym zde­cy­du­je­my. Mamy głowę i nie je­ste­śmy głup­si niż oni - oznaj­mił.

Łu­ka­szen­ka po­wie­dział też, że Bia­ło­ruś wy­ko­na­ła wiele kro­ków w stro­nę UE, ale bez wza­jem­no­ści. - Wy­ko­na­li­śmy 21 kro­ków. W naszą stro­nę nie było ani jed­ne­go. To czego oni od nas chcą? - za­py­tał, wy­ra­ża­jąc prze­ko­na­nie, że "chcą zbu­rzyć ustrój kon­sty­tu­cyj­ny kraju".

"Był­bym gotów wy­ko­nać ja­kieś kroki w stro­nę Unii Eu­ro­pej­skiej, ale nie wiem, jakie. Oprócz jed­ne­go: za­bie­raj ma­nat­ki i ucie­kaj. Nie, moi dro­dzy, tak nie bę­dzie" - dodał Łu­ka­szen­ka. Oświad­czył też, że Za­chód nie po­wi­nien Bia­ło­ru­si wy­rzu­cać nie­do­stat­ków de­mo­kra­cji.

- Wi­dzie­li­ście, co się dzia­ło w Pol­sce? My prze­ciw­ko swo­je­mu na­ro­do­wi - nawet nie to, że opo­zy­cji, tylko "pią­tej ko­lum­nie" - nie sto­so­wa­li­śmy nigdy gazu łza­wią­ce­go, gu­mo­wych kul ani ar­ma­tek wod­nych. Nawet jeśli ata­ko­wa­no bu­dy­nek rządu. To Pol­ska, prze­wod­ni­czą­ca UE - po­wie­dział, na­wią­zu­jąc do ataku grupy ludzi na drzwi do gma­chu rządu bia­ło­ru­skie­go pod­czas wie­lo­ty­sięcz­ne­go pro­te­stu prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów pre­zy­denc­kich 19 grud­nia 2010 r.

Zda­niem opo­zy­cji atak ten był pro­wo­ka­cją. Jako "piątą ko­lum­nę" Łu­ka­szen­ka okre­śla za­zwy­czaj opo­zy­cję po­li­tycz­ną wobec swo­ich rzą­dów.

"Bia­ło­ruś stała się pań­stwem, któ­rym rzą­dzi strach"

Przy­wód­cy państw Unii Eu­ro­pej­skiej nie raz kry­ty­ko­wa­li reżim Alek­san­dra Łu­ka­szen­ki. Na po­cząt­ku tego ty­go­dnia sze­fo­wie MSZ Pol­ski, Szwe­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Nie­miec opu­bli­ko­wa­li list-ma­ni­fest, w któ­rym za­po­wie­dzie­li ostrzej­sze sank­cje "skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko wszyst­kim oso­bom od­po­wie­dzial­nym za ra­żą­ce przy­pad­ki ła­ma­nia praw czło­wie­ka i za fi­nan­so­wa­nie re­żi­mu". Nie miał­by one do­tknąć zwy­kłych oby­wa­te­li.

"Bia­ło­ruś stała się pań­stwem, któ­rym rzą­dzi strach. Wielu od­waż­nych oby­wa­te­li pod­da­wa­nych jest nie­ludz­kie­mu trak­to­wa­niu w wię­zie­niach i ko­lo­niach kar­nych tylko dla­te­go, że nie ule­gli na­ci­skom, by »przy­zna­li się« do prze­stępstw, któ­rych nie po­peł­ni­li" - na­pi­sa­li Carl Bildt (Szwe­cja), Wil­liam Hague (Wiel­ka Bry­ta­nia), Ra­do­sław Si­kor­ski (Pol­ska) i Guido We­ster­wel­le (Niem­cy). "Tak długo, jak wła­dze cią­gną Bia­ło­ruś w dół, nie ma ona szans na dobrą przy­szłość. Dosyć!" - do­da­ją.

????

O czym pieprzy ten idiota i do kogo ? My w Polace dokladnie wiemy kto kiedy i gdzie mordowal Polaków . Najwyzej mozemy nie wiedziec gdzie konkretnie sa ich ciala . Na co liczy ten facet bredzac jak pijak ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:38, 24 Gru 2011    Temat postu:

Dramat opozycjonisty: nie mógł pożegnać konającego ojca.

Zmarł ojciec Alesia Bialackiego, znanego białoruskiego obrońcy praw człowieka skazanego na więzienie. Mimo starań bliskich władze więzienne nie puściły Bialackiego na pożegnanie się ze znajdującym się na łożu śmierci ojcem.

Białoruski portal internetowy "Nawiny" poinformował, że Wiktar Bialacki zmarł w wieku 84 lat. Żona Alesia Bialackiego, Natalia już od kilku dni czyniła starania, aby jej mąż mógł zobaczyć po raz ostatni ojca. Jednak służby więzienne podawały różne powody niepuszczenia Alesia Bialackiego na ostatnie spotkanie z najbliższą mu osobą.

Aleś Bialacki 24 listopada został skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności za niezapłacenie podatków od pieniędzy otrzymanych na zagraniczne konta. Bialacki tłumaczył, że pieniądze były przeznaczone na działalność związana z obrona praw człowieka, w tym na pomoc opozycjonistom skazywanym za udział w akcjach protestacyjnych.

Aleś Bialacki jest szefem zdelegalizowanego na Białorusi Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna".

>>>>

Teraz sadyzm i bestialstwo rezimu wyszlo wyjatkowo wyraznie na jaw . Coz jeszcze moze byc gorszego ? Kanalie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:07, 26 Gru 2011    Temat postu:

Nie mógł pożegnać umierającego ojca, na jego pogrzeb też go nie puszczą.
2011-12-26 (18:03)
IAR


(fot. PAP/EPA / Tatyana Zenkovich)

Władze więzienne Białorusi nie zezwoliły Alesiowi Bialackiemu na udział w pogrzebie ojca. Wiktar Bialacki zmarł 24 grudnia. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek w Swietłogorsku na południowym wschodzie kraju.

Bialacki obecnie przebywa w areszcie w podstołecznym mieście Żodzina, gdzie oczekuje uprawomocnienia się wyroku. Nie mógł również spotkać się z ojcem, gdy ten leżał na łożu śmierci. Wprawdzie sąd w Mińsku za każdym razem zezwalał na udanie się Bialackiego do umierającego ojca, ale władze więzienne tłumaczyły, że zgodnie z prawem osoby, wobec których wyrok sądowy nie nabrał mocy prawnej, nie mogą być wypuszczane na widzenie się czy pogrzeby.

Bialacki został 24 listopada skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze wraz z konfiskatą mienia. Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od kwot przechowywanych na kontach bankowych w Polsce i na Litwie. Wyrok stanowi też, że Bialacki ma zwrócić państwu 757,5 mln rubli białoruskich (90 tys. dol.).

Bialacki nie przyznał się w sądzie do winy, argumentując, że pieniądze nie były jego dochodem, a przekazywane były przez zagraniczne fundacje na działalność w sferze obrony praw człowieka. Ocenił, że wyrok ma motywy polityczne, ponieważ "Wiasna" pomagała osobom represjonowanym na Białorusi z przyczyn politycznych. Adwokat Bialackiego odwołał się w połowie grudnia od wyroku.

Skazanie Bialackiego spotkało się z potępieniem UE, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i OBWE, które wezwały do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia i rehabilitacji działacza oraz wszystkich innych więźniów politycznych na Białorusi. Wyrok ostro potępili m.in. polskie MSZ i przedstawiciele polskiej sceny politycznej. Polska i Litwa udostępniły służbom białoruskim dane bankowe Bialackiego w ramach mechanizmu pomocy prawnej.

>>>>

No tak to juz seryjne bestialstwo ! I Bailackiemu zyczymy wszystkiego najlepszego w Święta . Wolnosc jst blisko - na szczescie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:59, 30 Gru 2011    Temat postu:

Egipska policja dokonała rewizji w lokalach organizacji pozarządowych

Policja egipska przeprowadziła w czwartek niespodziewane rewizje w siedzibach czterech organizacji pozarządowych działających w obronie praw człowieka, poszukując dokumentów, które potwierdzałyby, że są one finansowane z zagranicy - podała agencja Reuters.

Jedną z organizacji był amerykański Narodowy Instytut Demokratyczny (NDI) - poinformowała Heba Morayef, przedstawicielka organizacji obrony praw człowieka Human Rights Watch w Egipcie. Policja przeprowadziła także rewizję w Międzynarodowym Instytucie Republikańskim (IRI) i Arabskim Centrum na rzecz Niezawisłości Sądów.

Policja dokonała również "nalotu" na lokal Egipskiej Organizacji na rzecz Praw Człowieka.

W rewizjach uczestniczyli przedstawiciele egipskiej prokuratury, która oskarża organizacje pozarządowe, że otrzymują środki z zagranicy i tym samym "pracują na zagraniczne zlecenie". Jak podała AFP, jeden z dziennikarzy agencji widział, jak z lokalu NDI w Kairze policjanci wynosili kartony pełne dokumentów tej organizacji.

???? Co tam sie dzieje ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:19, 30 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś ma pierwszy system obrony powietrznej Tor-M2

Białoruś otrzymała od Rosji pierwszy system obrony powietrznej Tor-M2. Trafił on na uzbrojenie 120. brygady rakietowej wojsk przeciwlotniczych w Baranowiczach w obwodzie brzeskim – informuje prasa białoruska.

Bateria Tor-M2 składa się z 4 pojazdów bojowych i jest w stanie uderzyć jednocześnie w 16 celów lecących w dowolnym kierunku z prędkością do 700 m/s w odległości do 12 km i na wysokości do 10 km. - Kilka lat temu otrzymaliśmy od Federacji Rosyjskiej kolejne dywizjony S-300. Aby zwiększyć siłę bojową, teraz nabyliśmy system Tor-M2, wyprodukowany w maksymalnie krótkim terminie - powiedział wiceminister obrony Białorusi Iwan Dyrman, którego cytuje białoruski dziennik państwowy "SB. Biełarus Siegodnia".

Gazeta pisze, powołując się na Dyrmana, że w poniedziałek zostało podpisane z rosyjską państwową agencją ds. obrotu bronią Rosoboroneksport porozumienie o dostarczeniu Białorusi w 2012 r. kolejnej baterii Tor-M2. Według dziennika, Białoruś ma ich docelowo posiadać ponad 10.

>>>>>

Moskawa ,,zabezpiecza'' Lukaszenke przed ,,warriantem libijskim'' oczywiscie w zamian Lukaszenka sprzedaje kraj mafii Kremla ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:28, 01 Sty 2012    Temat postu:

Białoruś: z państwowej telewizji kablowej w Mińsku wycofano Euronews

Kanał Euronews został od 1 stycznia 2012 r. wycofany z oferty państwowej telewizji kablowej w Mińsku - informują białoruskie portale internetowe.

Państwowa firma MTIS (Mińskie Telewizyjne Sieci Informacyjne), która jest monopolistą na rynku telewizji kablowej w stolicy, zastąpiła Euronews kanałem filmowym. "Kinomanów czeka jeszcze jedna przyjemna niespodzianka - kanał NTW Kino Plus" - informuje MTIS, dodając, że nowy kanał nadaje melodramaty, komedie, thrillery, filmy grozy itp.

Komentując decyzję o zdjęciu Euronews z oferty, niezależny portal internetowy udf.by pisze: "Ten kanał był jednym z niewielu źródeł prawdy, do jakich mieli dostęp Białorusini w elektronicznych mass-mediach". Portal tut.by nazywa go "jedynym niezależnym telewizyjnym kanałem informacyjnym nadającym na terytorium Białorusi".

Niezależna gazet "Nasza Niwa" podkreśla na swojej stronie internetowej, że na Białorusi nie ma niezależnej telewizji, a nadający z Polski Biełsat jest dostępny tylko przez anteny satelitarne. Euronews przekazywał zaś informacje o najważniejszych wydarzeniach politycznych na Białorusi, w tym o masowych zatrzymaniach po wyborach prezydenckich 19 grudnia 2010 r. Z usług MTIS korzysta około 80 proc. mieszkańców Mińska. Euronews jest na razie dostępny w innych sieciach kablowych.

>>>>

No tak niech za bardzo nie mysla tylko gapia sie bezmyslnie na filmy ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:25, 01 Sty 2012    Temat postu:

Płaca minimalna na Białorusi sięgnęła miliona rubli

Płaca minimalna na Białorusi od 1 stycznia wzrasta do miliona rubli białoruskich (411,7 zł) i jest ponad dwa razy wyższa niż na początku roku. Ceny towarów i usług rosną na Białorusi systematycznie, a inflacja od początku 2011 r. w grudniu wyniosła 104 proc.

Decyzję o podniesieniu pensji minimalnej dla pracowników zatrudnionych na etacie do miliona rubli rząd podjął 9 grudnia. Płaca minimalna była stopniowo indeksowana w ciągu roku - w styczniu 2011 r. wynosiła 460 tys. rubli białoruskich.

Prezydent Alaksandr Łukaszenka mówił w listopadzie, że przyczyną podwyżek cen jest m.in. brak przepisów antymonopolowych, przez co sprzedawcy niekiedy ustalają między sobą cenę towaru.

W grudniu władze rozszerzyły listę artykułów i usług, których ceny regulują Ministerstwo Gospodarki, władze obwodowe oraz władze Mińska. Trafiły na nią m.in. parówki, pierogi, sery, ryby, sól, kawa i herbata. Wcześniej spis obejmował m.in. chleb, wieprzowinę i wołowinę, mleko, jajka, mąkę pszeniczną czy makaron.


Opozycyjne media zarzucają władzom, że kłopoty gospodarcze kraju są związane z podwyżkami pensji i emerytur przed wyborami prezydenckimi w 2010 r. i z emisją pieniądza w celu finansowania programów państwowych.

W listopadzie średnia pensja na Białorusi wynosiła - według danych głównego urzędu statystycznego (Biełstatu) - 2,44 mln rubli (nieco ponad 1000 zł).

>>>>

Oczywiscie w tak debilnej ekonomii gdzie urzedasireguluja to tamto i owamto gdzie rynek nie dziala cigle cos jest za niskie a cos za wysokie . Jak jedno podniosa to drugie za niskie . I tez trzeba podnosic . Absurdalny kabaret .
Na przykladzie tak debilnych radzieckich systemow widzicie czym jest rynek ! RYTMEM NATURY ! Walka z nim to walka z natura . Z gory przegrana !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:16, 04 Sty 2012    Temat postu:

Obama zatwierdził zaostrzenie sankcji na Białoruś przez Kongres

Pre­zy­dent USA Ba­rack Obama pod­pi­sał uchwa­lo­ną w grud­niu przez Kon­gres usta­wę za­ostrza­ją­cą sank­cje wobec re­żi­mu Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki na Bia­ło­ru­si w od­po­wie­dzi na bru­tal­ne stłu­mie­nie pro­te­stów opo­zy­cji po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w 2010 r.

Usta­wa o De­mo­kra­cji i Pra­wach Czło­wie­ka na Bia­ło­ru­si, jak brzmi jej ofi­cjal­na nazwa, roz­sze­rza listę przed­sta­wi­cie­li bia­ło­ru­skie­go rządu ob­ję­tych ame­ry­kań­ski­mi re­stryk­cja­mi wi­zo­wy­mi i fi­nan­so­wy­mi, które wpro­wa­dzo­no we wcze­śniej­szych usta­wach o sank­cjach, z 2004 i 2006 r. Nowe sank­cje do­tkną człon­ków władz, któ­rzy są bez­po­śred­nio od­po­wie­dzial­ni za tłu­mie­nie de­mon­stra­cji po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 19 grud­nia 2010 r.

Nowa usta­wa zo­bo­wią­zu­je też pre­zy­den­ta do dal­sze­go wspar­cia dla te­le­wi­zji Bieł­sat i in­nych me­diów na­da­ją­cych pro­gra­my zza gra­ni­cy i prze­ła­mu­ją­cych mo­no­pol in­for­ma­cyj­ny me­diów re­żi­mo­wych.

Usta­wa wy­ma­ga poza tym od De­par­ta­men­tu Stanu, by przed­sta­wiał Kon­gre­so­wi spra­woz­da­nia o sprze­da­ży broni przez Bia­ło­ruś oraz cen­zu­ro­wa­niu in­ter­ne­tu przez reżim. Wzywa także Mię­dzy­na­ro­do­wą Fe­de­ra­cją Ho­ke­ja na Lo­dzie do cof­nię­cia pla­nów zor­ga­ni­zo­wa­nia mi­strzostw świa­ta w ho­ke­ju w Miń­sku w 2014 r.

>>>>>

No wreszcie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:39, 04 Sty 2012    Temat postu:

Białoruś: nowe prawo zakazuje korzystania z zagranicznych stron

Bia­ło­ruś za­ostrza sank­cje i kon­tro­lę in­ter­ne­tu - alar­mu­ją ame­ry­kań­ska Bi­blio­te­ka Kon­gre­su i agen­cja In­ter­fax. No­we­li­za­cja prawa na­kła­da kary na wszyst­kich wła­ści­cie­li stron in­ter­ne­to­wych, któ­rzy nie ko­rzy­sta­ją z na­ro­do­wych ser­we­rów oraz na osoby, które łączą się ze stro­na­mi in­ny­mi niż le­gal­nie za­re­je­stro­wa­ne.

Nowe prawo wej­dzie w życie 6 stycz­nia. Ame­ry­kań­ska Bi­blio­te­ka Kon­gre­su ostrze­ga, że nowe prawo może od­ciąć Bia­ło­ruś od świa­to­wych wi­tryn. In­for­ma­cję uzy­ska­li­śmy dzię­ki użyt­kow­ni­kom ser­wi­su Daj Znać!

Usta­wa wcho­dzi w życie nie­dłu­go po opu­bli­ko­wa­niu przez pre­zy­den­ta Łu­ka­szen­kę de­kre­tu na­ka­zu­ją­ce­go za­re­je­stro­wa­nie wszyst­kich bia­ło­ru­skich stron in­ter­ne­to­wych. Eks­per­ci oba­wia­ją się od­cię­cia Bia­ło­ru­si od za­gra­nicz­nych ser­wi­sów. Wpro­wa­dzo­ne re­gu­la­cje po­zwa­la­ją m.​in. na ad­mi­ni­stra­cyj­ne za­blo­ko­wa­nie wi­tryn, które wła­dza uzna za nie­sto­sow­ne.

Za nie­prze­strze­ga­nie no­we­go prawa miesz­kań­cy Bia­ło­ru­si mogą zo­stać uka­ra­ni grzyw­na­mi się­ga­ją­cy­mi nawet dwóch ty­się­cy zło­tych - in­for­mu­je Bi­blio­te­ka Kon­gre­su.

>>>>

No tak. Ostatnie podrygi debilnego rezimu .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:06, 05 Sty 2012    Temat postu:

Białoruś wyda w 2012 r. 1,63 mld dol. na obsługę długu zagranicznego

Białoruś będzie musiała wydać w 2012 r. 1,63 mld dol. na obsługę długu zagranicznego – informuje w czwartek dziennik „Komsomolskaja Prawda w Biełorussii”. To ponaddwukrotnie więcej niż w minionym roku.

Jak podkreśla opozycyjna gazeta „Swobodnyje Nowosti Plus”, w 2012 r. Białoruś będzie musiała zapłacić 925,7 mln dol. rat kredytów oraz 705,9 mln dol. z tytułu odsetek. W 2011 r. było to w sumie 628,9 mln dol. Większość tegorocznej obsługi długów zagranicznych pochłonie kredyt z Międzynarodowego Funduszu Walutowego - 563 mln dol. Na obligacje państwa białoruskiego przypada 440,8 mln dol. Kredyty z Chin będą kosztować 228,7 mln dol., pożyczki od Rosji i Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej – odpowiednio 136,7 oraz 106,6 mln dol. (na razie Białoruś spłaca same odsetki), a kredyt od Wenezueli – 122,2 mln dol.

Jak podkreślają „Swobodnyje Nowosti Plus”, wysokość spłat wzrośnie skokowo w 2013 r. i 2014 r., kiedy to Białoruś będzie musiała wydać na nie odpowiednio 3 i 3,2 mld dol.

Według prognoz zadłużenie zagraniczne Białorusi ma wynieść w 2012 r. 14,3 mld dol., czyli o 1,8 mld więcej niż w roku minionym. Analizując budżet państwowy na 2012 r. „Komsomolskaja Prawda w Biełorusii” informuje, że na spłatę długu przewidziano w nim niewiele mniej funduszy niż na ochronę zdrowia – w rublach białoruskich (po prognozowanym kursie średnim na bieżący rok) sumy te wyniosą odpowiednio 14,6 oraz 18,2 bln. Na oświatę rząd zamierza wydać 23,8 bln rubli, a na emerytury i zasiłki dla dzieci - 42,9 bln rubli.

>>>>

No tak . A glupi Lukaszenka jeszcze ich zadluza . Bialorus to Grecja typu radzieckiego . Identyczna ekonomika dotacji od zamoznych ,,protektorow'' i identyczne bankructwo .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:13, 06 Sty 2012    Temat postu:

Białoruskie KGB: nie mamy nic wspólnego z incydentem z polskim dyplomatą

Białoruskie KGB oświadczyło, że nie ma nic wspólnego z incydentem z udziałem polskiego dyplomaty w Mińsku – poinformowała państwowa agencja BiełTA, powołując się na słowa przedstawiciela KGB Artura Strecha.

- Historia z pijanym polskim dyplomatą zyskała rozgłos wyłącznie dzięki nagraniu wideo na YouTube. Człowiek wypił za dużo, nawet dyplomata... Co w tym dziwnego? Ale próby obwinienia o to białoruskich służb specjalnych budzą zdumienie – powiedział Strech. Z placówki w Mińsku został odwołany pod koniec grudnia pracownik wydziału politycznego ambasady RP w Mińsku Witold Misiak. Wcześniej w internecie pojawił się filmik, na którym widać, jak się zatacza.

Rzecznik MSZ Marcin Bosacki powiedział, że sam filmik jest prawdopodobnie prawdziwy, choć ewidentnie montowany. Dodał, że umieszczone pod tym filmem napisy są w zasadzie w całości nieprawdziwe.

Jak pisała "Gazeta Wyborcza", 13 grudnia Misiak był w mińskim lokalu na kolacji z dyplomatami z różnych krajów. Według gazety scena z restauracji jest prawdziwa, a Misiak nie zaprzecza, że to on jest na nagraniu. Ale - zaznacza dziennik - Misiak twierdzi, że podczas kolacji wsypano mu coś do kieliszka, co wzmocniło działanie alkoholu do tego stopnia, że stracił kontrolę.

Filmikowi towarzyszy tekst, w którym napisano m.in., że polski dyplomata wdał się w bójkę i "stracił służbowe dokumenty" oraz "przeznaczony dla rozmów tajnych telefon Blackberry" (pod koniec grudnia zaprzeczył temu polski MSZ). W tekście są błędy i rusycyzmy. Według "GW" film jest prawdopodobnie kolejną próbą zdyskredytowania polskiej dyplomacji przez białoruskie służby specjalne.

>>>>

No nie wcale . KGB jest znane z tego ze nie ma z niczym nic wspolnego . Oni tylko prowadza szkolki niedzelne a ich sie czepiajo ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:28, 06 Sty 2012    Temat postu:

Białoruś: wyższa akcyza na papierosy i alkohol spowodowała podwyżkę cen

Nawet o 29 proc. podrożały na Białorusi niektóre marki papierosów po podniesieniu od 1 stycznia akcyzy, wzrosną też ceny alkoholu – informuje w piątek dziennik "Komsomolskaja Prawda w Biełorussii".

O ile jednak alkohol na razie nie podrożał, bo w sprzedaży jest jeszcze towar z dotychczasowych zapasów, o tyle cena papierosów wzrosła bardzo szybko – nawet do 29 proc. Najbardziej podrożały importowane papierosy najdroższych marek: kenty kosztują obecnie 10 500 rubli białoruskich za paczkę (4,38 zł), czyli o 2500 rubli więcej niż poprzednio, zaś papierosy West Superslims 7900 rubli (3,29 zł), czyli o 2050 rubli więcej. O 28,9 proc. wzrosła cena pall malli - do 5000 rubli (2,08 zł).

W zależności od kategorii cenowej stawki akcyzy na papierosy wzrosły następująco: na najtańsze papierosy – o 34,7 proc., na te ze średniej grupy cenowej – o 12,5 proc., zaś na najdroższe - o 29,4 proc. Ministerstwo ds. podatków zapowiada, że obecne podwyżki akcyzy na papierosy i alkohol nie są ostatnimi w tym roku. Średnio mają one do końca grudnia wzrosnąć jeszcze o 26 proc.

>>>>>

Normalka . A niby co ? Mialy staniec ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 192 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:30, 07 Sty 2012    Temat postu:

Będą kary za "niedozwolone treści" w internecie.

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego na Białorusi, umożliwiająca karanie dostawców internetowych za brak filtrowania niedozwolonych treści oraz zakazująca korzystania przez podmioty prawne z serwerów poza krajem, wchodzi w piątek w życie.

Obowiązek filtrowania stron dotyczy instytucji rządowych - z wyjątkiem struktur siłowych - oraz placówek oświatowych. Za jego niedopełnienie będzie grozić kara 350-1050 tys. rubli (147-440 zł). Dostęp do stron dla wszystkich innych podmiotów może być ograniczony wyłącznie na ich własne życzenie.

Grzywnę takiej samej wysokości będzie można nakładać na przedsiębiorców i podmioty prawne, które wykonują usługi, korzystając z zasobów, sieci lub systemów internetowych niezarejestrowanych na terytorium Białorusi.

Jak podkreśliło Ministerstwo Łączności, nie zmienią się przepisy dotyczące korzystania z internetu, a jedynie określony zostaje charakter odpowiedzialności za ich naruszenie.

- Nie należy obawiać się, że na przykład rosyjskie strony informacyjne staną się dla Białorusinów niedostępne - zapewnił przedstawiciel resortu. Jak dodał, przepisy nie obejmują właścicieli stron "spoza segmentu narodowego".

Prawnik Siarhiej Bałykin uważa, że nowe przepisy utrudnią działalność firm związanych z internetem. - Wcześniej obowiązywały przepisy, ale nie przewidziano odpowiedzialności za ich niewykonanie. Teraz będzie ona przewidziana. To ogranicza swobodę biznesu związanego z internetem - ocenił w rozmowie z Radiem Swaboda.

Zdaniem Andreja Bastuńca z niezależnego Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) nowelizacja nie wprowadza natomiast żadnych nowości z wyjątkiem "niewielkich kar".

Podobnego zdania jest dziennikarka niezależnego portalu Karta'97 Natalla Radzina. - Należy obawiać się nie nowych projektów ustaw, tylko tego, że władze już rozprawiają się ze stronami w sposób przestępczy. Nie potrzebują do tego żadnych ustaw. Wystarczy, że aresztują dziennikarzy albo włamują się na strony i blokują je na terytorium Białorusi. To właśnie dzieje się teraz ze stroną Karty'97 - powiedziała.

Tuż przed Nowym Rokiem nieznani sprawcy włamali się na stronę Karty'97 i zniszczyli zamieszczone tam materiały. Strona była pusta przez kilka dni. Redakcja Karty'97 działa w Wilnie.

>>>>

No tak . Stare bolszewickie metody godne rezimu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 39, 40, 41  Następny
Strona 15 z 41

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy