Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:47, 25 Lis 2011    Temat postu:

Komitet ONZ potępił Białoruś za łamanie praw człowieka

Znę­ca­nie się nad więź­nia­mi oraz za­stra­sza­nie ak­ty­wi­stów i dzien­ni­ka­rzy to po­wszech­ne prak­ty­ki na Bia­ło­ru­si - głosi opu­bli­ko­wa­ny ra­port Ko­mi­te­tu ONZ Prze­ciw­ko Tor­tu­rom, który we­zwał bia­ło­ru­skie wła­dze, by za­prze­sta­ły ła­ma­nia praw czło­wie­ka.

- Ko­mi­tet jest za­nie­po­ko­jo­ny licz­ny­mi do­nie­sie­nia­mi o do­ko­ny­wa­niu aresz­to­wań przez nie­umun­du­ro­wa­nych funk­cjo­na­riu­szy, co unie­moż­li­wia ich iden­ty­fi­ka­cję w przy­pad­ku oskar­żeń o tor­tu­ry lub znę­ca­nie się - oświad­czył Ko­mi­tet, który na 47. sesji badał okre­so­we zgło­sze­nia z ośmiu kra­jów: Bia­ło­ru­si, Buł­ga­rii, Nie­miec, Gre­cji, Dżi­bu­ti, Ma­da­ga­ska­ru, Ma­ro­ko, Pa­ra­gwa­ju i Sri Lanki. Efek­tem pracy ostat­nich czte­rech ty­go­dni jest ogło­szo­ny dziś ra­port, który za­wie­ra in­for­ma­cje o ru­ty­no­wym od­ma­wia­niu za­trzy­ma­nym przez bia­ło­ru­skie wła­dze nie­zwłocz­ne­go kon­tak­tu z praw­ni­ka­mi i le­ka­rza­mi oraz prawa do kon­tak­tu z człon­ka­mi ro­dzi­ny.

Po­wo­łu­jąc się na do­nie­sie­nia ro­dzin osób ska­za­nych na śmierć Ko­mi­tet wy­ra­ził także za­nie­po­ko­je­nie "taj­no­ścią i ar­bi­tral­no­ścią" w spra­wach do­ty­czą­cych eg­ze­ku­cji. Ro­dzi­ny czę­sto po­wia­da­mia­ne są o wy­ko­na­niu wy­ro­ku po kilku dniach, a nawet ty­go­dniach, od­ma­wia się im in­for­ma­cji o miej­scu po­chów­ku.

Ra­port Ko­mi­te­tu zo­stał ogło­szo­ny na­za­jutrz po ska­za­niu bia­ło­ru­skie­go obroń­cy praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go przez sąd w Miń­sku na 4,5 roku ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze za za­ta­je­nie do­cho­dów prze­cho­wy­wa­nych na kon­tach ban­ko­wych w Pol­sce i na Li­twie. Wyrok spo­tkał się po­tę­pie­niem UE, Rady Eu­ro­py, Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i OBWE oraz pol­skie­go MSZ.

Spra­wa zna­la­zła rów­nież od­dźwięk w ra­por­cie Ko­mi­te­tu, który wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie de­cy­zją bia­ło­ru­skie­go sądu i obawę od­no­śnie "licz­nych i re­gu­lar­nych za­rzu­tów o po­waż­ne akty za­stra­sza­nia, od­we­tu i gróźb w sto­sun­ku do obroń­ców praw czło­wie­ka i dzien­ni­ka­rzy". Bia­ło­ruś bę­dą­ca stro­ną Kon­wen­cji ONZ prze­ciw­ko tor­tu­rom zo­bo­wią­za­na jest przed­kła­dać Ko­mi­te­to­wi co czte­ry lata ra­port o tym, jak sto­su­je się do jej po­sta­no­wień. Jed­nak ONZ-owski Ko­mi­tet zło­żo­ny z dzie­się­ciu nie­za­leż­nych eks­per­tów twier­dzi, że była re­pu­bli­ka ra­dziec­ka za­le­ga ze spra­woz­da­niem od dzie­wię­ciu lat. Ko­mi­tet daje Miń­sko­wi rok na po­in­for­mo­wa­nie o kro­kach pod­ję­tych w celu ochro­ny aresz­to­wa­nych i zba­da­nie spra­wy tor­tur.

>>>>

Tak to zwyrodniali bandyci ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:01, 26 Lis 2011    Temat postu:

Rosja obniża ceny gazu dla Białorusi. "Boa dał zniżkę królikowi"

Wąż boa dał zniżkę królikowi – tak ocenia niezależna prasa białoruska podpisane w piątek w Moskwie umowy o obniżce ceny rosyjskiego gazu dla Białorusi i przejęciu przez Gazprom pełnej kontroli nad spółką Biełtransgaz. Prasa rządowa chwali porozumienia.

- W oczach wielu ekspertów Moskwa jest teraz jak boa dusiciel, który prowadzi złowrogą grę z królikiem. Czy dla tego ostatniego ma znaczenie, że dostał zniżkę na marchewkę… przepraszam, na gaz? – czytamy w niezależnej gazecie internetowej "Biełorusskije Nowosti". Według szefa ośrodka analitycznego "Strategia" Leanida Zajki "Łukaszenko otrzymał prezenty, które na amen przywiązują go do Kremla". - Tani gaz to tani narkotyk – cytuje Zajkę portal Telegraf.by.

Zajka jest zdania, że Rosja zręcznie odcięła Białoruś od Europy. - Wszystko, co dzieje się na Białorusi od grudnia 2010 r., to sprawna operacja wyprowadzania Białorusi ze sfery perspektywicznych dążeń ku Zachodowi – uważa Zajka.

Podobnego zdania jest analityk Andrej Fiodarau, według którego Białoruś okazała się dla Moskwy ważniejsza niż UE. - To starcie o Białoruś Bruksela przegrała – cytują go "Biełorusskije Nowosti".

Były szef banku centralnego, obecnie związany z opozycją Stanisław Bahdankiewicz, zauważa, że jeśli Moskwa będzie w przyszłości pomagać Białorusi, to tylko w imię swoich ambicji imperialnych. - Jednym z kluczowych etapów rezygnacji z suwerenności może stać się przejście na rosyjski rubel – przytacza gazeta jego opinię.

Rządowa "Respublika" podkreśla natomiast w artykule zatytułowanym "Jedność poglądów i decyzji", że podpisane w Moskwie umowy potwierdzają, iż "państwo związkowe Białorusi i Rosji nie wyczerpało jeszcze swojego potencjału".

- Podjęto ważne decyzje. Pozwalają one twierdzić, że nasza integracja ma nie tylko teraźniejszość, ale i bardzo poważną przyszłość – pisze główny białoruski dziennik państwowy "SB. Biełaruś Siegodnia", wybijając, że Białoruś będzie płacić za rosyjski gaz 165 dolarów, "przy średniej cenie 400 dol. na ryku europejskim", jak również, że Rosja przyzna Białorusi kredyt w wysokości 10 mld dolarów na budowę elektrowni atomowej. Po piątkowym posiedzeniu Najwyższej Rady Państwowej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji (ZBiR) w Moskwie podpisano umowy, zgodnie z którymi w pierwszym kwartale 2012 roku Białoruś będzie kupować rosyjski gaz po 165,6 dolara za 1000 metrów sześciennych, a rosyjski Gazprom, który posiada już 50 proc. akcji operatora białoruskiego systemu przesyłu gazu Biełtransgaz, stanie się jego pełnym właścicielem. Pierwszą połowę akcji tej spółki monopolista z Rosji kupił w 2007 roku, płacąc za ten pakiet 2,5 mld dolarów. W zamian za to strona białoruska w latach 2008-10 otrzymała rabat na gaz w wysokości - odpowiednio - 33, 20 i 10 proc. Kontrakt tamten wygasa 31 grudnia 2011 roku.

>>>>>>

Glupota ! Po co ??? Przeciez mogliby dostac z Polski gaz lupkowy ? Rosja zreszta nie ma gazu . Grabi nie swoj . Zreszta i na Bialorusi mozna by odkryc lupkowy ! Przeciez to jest ten sam region geograficzny co Polska wiec te surowce ktore sa na polnocy Polski sa i na Bialorusi a te co na poludniu sa i na Ukrainie ...
Rosja prezentuje soba bestialstwo od zawsze - zupelne przeciwienstwo Polski . Zreszta Rosji nikt nie lubi . Trzeba zaczekac az ten kraj sie zacznie rozpadac . Wtedy wystawim rachunki zbiorowo ! Od Gruzji po Finlandie ! Beda mieli co chcieli . Trzeab bylo byc przyzwoitym . Jak kradli i grabili to teraz niech sie boja cazasu rozliczenia . On nadejdzie juz niedlugo . Zreszta widzicie ze na calym swiecie nastaepuje rozliczenie od Tunezji przez Libie - nikogo nie minie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:42, 27 Lis 2011    Temat postu:

Białoruś: nowa ustawa o zgromadzeniach

Znowelizowana ustawa o zgromadzeniach, zaostrzająca dotychczasowe przepisy, weszła w niedzielę w życie na Białorusi – poinformowała państwowa agencja BiełTA.

Według poprawek na każde zgromadzenie - zarówno demonstrację, jak i akcje uliczne w rodzaju flash mobów - potrzebna jest zgoda władz lokalnych. Dotyczy to również zgromadzeń zwoływanych przez internet. Do czasu otrzymania zezwolenia organizatorzy nie mają prawa informować o czasie i miejscu zgromadzenia. Zarówno im, jak i uczestnikom zgromadzeń odbywających się bez zezwolenia, grozi na Białorusi odpowiedzialność administracyjna i karna. Za niezgodną z prawem pomoc finansową z zagranicy na działalność polityczno-społeczną grozi odtąd odpowiedzialność karna, nie zaś – jak wcześniej - administracyjna.

Zgodnie z ustawą "zabroniona jest działalność organizacji społecznych i związków, której celem jest wsparcie w otrzymaniu przez obywateli Białorusi, z naruszeniem prawa, ulg i przywilejów od obcych państw w związku z poglądami politycznymi, religijnymi lub przynależnością narodową". Organizacje społeczne mają też zakaz przechowywania środków finansowych w bankach za granicą.

Poprawki do ustawy o masowych zgromadzeniach rząd zaproponował w lipcu, Rada Republiki (izba wyższa parlamentu) przyjęła je 21 października, a prezydent podpisał 8 listopada. Obrońcy praw człowieka uznali je za odpowiedź władz na falę milczących protestów, które odbywały się co środy w miastach Białorusi i były zwoływane przez internet. Jak pisze BiełTA, celem poprawek jest przede wszystkim zwiększenie "bezpieczeństwa obywateli podczas trwania imprez masowych" oraz chronienie ich przed "prowokacjami i prowokatorami". Nowelizacja ustawy dotknie głównie tych, którzy "próbują nadszarpnąć społeczną i polityczną stabilność" kraju.

>>>>>

Absurd . I tak zadnego prawa nie przestrzegaja to po co majstruja ??? Bez sensu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:42, 28 Lis 2011    Temat postu:

Białoruscy obrońcy praw człowieka przeciw karze śmierci ws. o zamach

Bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka wy­po­wie­dzie­li się prze­ciw­ko orze­ka­niu kary śmier­ci wobec dwóch oskar­żo­nych o prze­pro­wa­dze­nie kwiet­nio­we­go za­ma­chu w miń­skim me­trze, w któ­rym zgi­nę­ło 15 osób – po­in­for­mo­wa­ły bia­ło­ru­skie nie­za­leż­ne media.

W oświad­cze­niu obroń­ców praw czło­wie­ka, które przed­sta­wio­no na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Miń­sku, pod­kre­ślo­no, że kon­sty­tu­cja Bia­ło­ru­si oraz pod­pi­sa­ne przez nią po­ro­zu­mie­nia mię­dzy­na­ro­do­we za­pew­nia­ją oby­wa­te­lom „na­tu­ral­ne i nie­zby­wal­ne prawo do życia oraz gwa­ran­tu­ją je jako war­tość naj­wyż­szą”. Sy­gna­ta­riu­sze uwa­ża­ją karę śmier­ci za „bez­sen­sow­ną”, gdyż „nie na­pra­wia ona wy­rzą­dzo­nych krzywd i nie przy­wra­ca spra­wie­dli­wo­ści”. „Nie pro­wa­dzi ona do skru­chy i uświa­do­mie­nia sobie przez prze­stęp­cę swo­jej winy. Nie po­wstrzy­mu­je in­nych prze­stęp­ców i tylko budzi za­wzię­tość w spo­łe­czeń­stwie” – głosi do­ku­ment.

W oświad­cze­niu zwró­co­no też uwagę na znacz­ne nie­pra­wi­dło­wo­ści pro­ce­du­ral­ne w trak­cie śledz­twa i po­stę­po­wa­nia są­do­we­go. - Po­waż­nie ogra­ni­cza­no prawo oskar­żo­nych do obro­ny. Nie spraw­dzo­no na­le­ży­cie twier­dzeń oskar­żo­nych o wy­wie­ra­niu na nich pod­czas wstęp­ne­go śledz­twa fi­zycz­ne­go oraz psy­cho­lo­gicz­ne­go na­ci­sku. Wiele wnio­sków obro­ny zmie­rza­ją­cych do wy­ja­śnie­nia nie­do­kład­no­ści i sprzecz­no­ści w ma­te­ria­le do­wo­do­wym w spo­sób nie­uza­sad­nio­ny od­rzu­ca­no – pod­kre­śla­ją obroń­cy praw czło­wie­ka.

Zwra­ca­ją uwagą, że nawet nie­któ­re ofia­ry za­ma­chu wy­ra­ża­ły wąt­pli­wość co do udzia­łu oskar­żo­nych w za­ma­chu, a „dzie­siąt­ki ty­się­cy oby­wa­te­li kraju pod­pi­sa­ło pe­ty­cję o nie­sto­so­wa­nie w tej spra­wie kary śmier­ci”.

Wśród sy­gna­ta­riu­szy są szef Bia­ło­ru­skie­go Ko­mi­te­tu Hel­siń­skie­go Aleh Hułak oraz przed­sta­wi­cie­le or­ga­ni­za­cji Obroń­cy Praw Czło­wie­ka prze­ciw Karze Śmier­ci, Biuro ds. Praw Osób z In­wa­lidz­twem, Bia­ło­ru­ski Dom Praw Czło­wie­ka z sie­dzi­bą na Li­twie oraz Cen­trum Trans­for­ma­cji Praw­nej.

11 kwiet­nia w wie­czor­nych go­dzi­nach szczy­tu eks­plo­do­wał ła­du­nek wy­bu­cho­wy na sta­cji metra Oktia­br­ska­ja (biał. Ka­strycz­nic­ka­ja) w cen­trum Miń­ska. Zgi­nę­ło 11 osób, ko­lej­ne czte­ry zmar­ły w na­stęp­nych dniach i ty­go­dniach w szpi­ta­lach. Ran­nych zo­sta­ło kil­ka­set osób.

Oskar­żo­nym o przy­go­to­wa­nie i pod­ło­że­nie ła­dun­ku wy­bu­cho­we­go na sta­cji metra w cen­trum Miń­ska jest 25-let­ni Dźmi­try Ka­na­wa­łau. Jego ró­wie­śni­ko­wi Uła­dzi­słau­owi Ka­wa­lio­uowi za­rzu­co­no współ­udział i nie­po­in­for­mo­wa­nie o prze­stęp­stwie. W wy­ni­ku wy­bu­chu zgi­nę­ło 15 osób, kil­ka­set zo­sta­ło ran­nych.

Wyrok w pro­ce­sie o za­mach za­pad­nie w środę. Pro­ku­ra­tor za­żą­dał dla oskar­żo­nych kary śmier­ci, która na Bia­ło­ru­si jest wy­ko­ny­wa­na przez roz­strze­la­nie.

Pra­wo­daw­stwo Bia­ło­ru­si prze­wi­du­je karę śmier­ci w przy­pad­ku 12 zbrod­ni po­peł­nia­nych w okre­sie po­ko­ju i dwóch zbrod­ni po­peł­nia­nych w cza­sie wojny. Licz­ba wy­da­wa­nych wy­ro­ków śmier­ci jed­nak ma­le­je: w la­tach 1991-1999 w ciągu roku ska­zy­wa­no na śmierć 20-47 osób, w roku 1999 wy­da­no 13 wy­ro­ków śmier­ci, a do roku 2003 ska­zy­wa­no od 4 do 7 osób rocz­nie. Rada Eu­ro­py do­ma­ga się od władz w Miń­sku, by wpro­wa­dzi­ły mo­ra­to­rium na wy­ko­ny­wa­nie kary śmier­ci. Jest to jeden z wa­run­ków przy­wró­ce­nia obec­nie za­wie­szo­ne­go sta­tu­su Bia­ło­ru­si w Ra­dzie jako spe­cjal­ne­go ob­ser­wa­to­ra.

>>>>

Rezim chce kogos zamordowac po prostu !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:07, 29 Lis 2011    Temat postu:

Mieszkańcy Białorusi skarżą się na nowe ograniczenia wyjazdowe

Białorusini skarżą się na nowe przepisy zezwalające na przekraczanie granicy tym samym samochodem najwyżej raz na osiem dni, ale deklarują, że i tak będą jeździć do Polski, bo nie mają innego wyjścia – informuje Radio Swaboda na swojej stronie internetowej.

W poniedziałek weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi obywatele mogą wyjechać z kraju tym samym samochodem nie częściej niż raz na osiem dni, zamiast - jak dotąd - raz na pięć dni. Ma to służyć ograniczeniu wywozu paliwa, które jest na Białorusi tańsze. Jak informuje Radio Swaboda w reportażu z przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica Białostocka, mieszkańcy uważają przepisy za dokuczliwe. - Dla mnie jest to oczywiście bardzo niedobre, bo jeśli będę musiał wyjechać, powinienem czekać osiem dni. Powinienem pojechać już jutro, ale teraz nie mogę – skarży się pewien mężczyzna.

Inny mówi: - To wszystko jest niezrozumiałe. Uważam, że - po pierwsze - dochodzi w ten sposób do naruszenia praw człowieka. A po drugie, nie ma w tym żadnej demokracji. Człowiek powinien być wolny i jeździć wtedy, kiedy potrzebuje, oraz tym, czym ma ochotę. Tak jest na całym świecie.

Mieszkańcom nie podoba się też, że mimo iż granicę mogą przekraczać teraz tylko 4-5 razy w miesiącu, a nie - jak dotąd – 5-6 razy, nadal muszą kupować miesięczne ubezpieczenie, które kosztuje równowartość ponad 70 dolarów.

Osoby cytowane w artykule nie kryją, że sprzedając w Polsce paliwo i papierosy, które kosztują na Białorusi mniej, a kupując tam tańsze towary, znacznie zasilają domowe budżety.

- Nasze zarobki nie są takie, żeby można było za nie przeżyć. Więc ludzie jeżdżą. Ci, którzy mieszkają przy granicy z Rosją, jeżdżą do Rosji, ci, którzy przy granicy z Litwą - na Litwę. A ci, którzy mieszkają w centralnej Białorusi, to w ogóle nie wiem, jak żyją – podkreśla pewien mężczyzna.

- Jeśli ma się dzieci, to za nasz milion (rubli białoruskich) niczego im się nie kupi. Dlatego przywozimy stamtąd (z Polski – red.) jedzenie, proszek do prania, różne naczynia, nawet pampersy są tam znacznie tańsze – dodaje kobieta.

Osoby przekraczające granicę deklarują jednak, że mimo utrudnień będą jeździć. - Ludzie i tak będą jeździć, bo nie ma wyboru. Tym bardziej teraz, przed Bożym Narodzeniem, zaczną się zniżki w sklepach – i wszyscy pojadą – mówi jedna z kobiet.

Wejście w życie nowych przepisów spowodowało zniknięcie kolejek z przejścia granicznego.

- Ostatni raz była ogromna kolejka. Przyjechaliśmy tu o godz. 20, a granicę przekroczyliśmy dopiero o 8 rano – cytuje Radio Swaboda inną Białorusinkę. Ceny paliwa na Białorusi są niższe niż w Polsce i na Litwie, choć wciąż rosną, tak jak i ceny innych towarów i żywności. W listopadzie inflacja przekroczyła na Białorusi sto procent w porównaniu ze stanem z początku roku.

>>>>>

No co ??? Wrog nie spi ! Trza byc czujnym ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:50, 30 Lis 2011    Temat postu:

Białoruś: firmy z polskim kapitałem odczuwają trudności

Większość firm z polskim kapitałem działających na Białorusi odczuwa trudności finansowe z powodu kryzysu finansowego w tym kraju – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji ambasady RP w Mińsku.

Na ankietę odpowiedziały od połowy października do wtorku 64 z 580 działających na Białorusi firm z polskim kapitałem. 56,2 proc. zadeklarowało, że odczuwa trudności finansowe z powodu kryzysu, a 39 proc., że nie. Za najpoważniejsze komplikacje z powodu kryzysu uznano nieprzewidywalny kurs białoruskiego rubla i niepłacenie należności przez nabywców.

Pytani o najczęstsze bariery w działalności na Białorusi, ankietowani wymienili wysokie oprocentowanie kredytów (56 proc. wskazań), niestabilność ustawodawstwa (54,6 proc.), przeregulowanie gospodarki ze strony państwa, skomplikowane procedury ustalania cen i uzyskiwania licencji oraz ograniczenia w eksporcie produkcji (42 proc.).

Za najpotrzebniejsze rozwiązania, które ułatwiłyby firmom funkcjonowanie na Białorusi, uznano zmniejszenie obciążeń podatkowych, systemową reformę i liberalizację gospodarki oraz uproszczenie przepisów celnych i obniżenie ceł. Ankietę przedstawiono na 3. forum ekonomicznym białoruskich firm z polskim kapitałem, które odbyło się we wtorek w Mińsku.

>>>>>

Widzicie tutaj co niszczy ekonomie Bialorusi . Radziecka biurokracja recznie sterujac gospodarka ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:00, 30 Lis 2011    Temat postu:

W Białorusi pobito działacza organizacji pomagającej więźniom

Działacz białoruskiej organizacji Platforma pomagającej więźniom Jury Czyhilejczyk jest ciężko pobity - poinformowała na swojej stronie internetowej ta organizacja. Czyhilejczyk został zatrzymany przez milicję w nocy z soboty na niedzielę.

Dziś zobaczył się z nim w komisariacie milicji w Mińsku szef Platformy Andrej Bandarenka. "Wiele rzeczy widziałem w więzieniu, ale to, jak pobili Jurego, było straszne. Z trudem włada jedną ręką, a twarz ma opuchniętą i całą w krwiakach" - cytuje Platforma Bandarenkę na swojej stronie internetowej. Według relacji Bandarenki Czyhilejczyk jest podejrzewany o rozprowadzanie narkotyków, za co grozi do pięciu lat więzienia. Platforma, zajmująca się obroną praw więźniów, nie wyklucza jednak, że potraktowano go tak brutalnie z powodu jego działalności. "Trzy tygodnie temu Juremu już próbowano podrzucić narkotyki i otwarcie go uprzedzono, że jeśli nie zrezygnuje ze współpracy z Platformą, to trafi do więzienia" - pisze organizacja. Według Radia Swaboda, które powołuje się na obrońców praw człowieka, nie jest to pierwszy przypadek prześladowania działacza Platformy. Latem po konferencji prasowej na temat pobicia więźnia zatrzymano innego współpracownika tej organizacji Jurego Linhę.

>>>>>

Bydlaki . Co tu komentowac ... Sowiecka swolocz ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:42, 30 Lis 2011    Temat postu:

Zamachowcy z Mińska zostaną rozstrzelani

Bia­ło­ru­ski sąd ska­zał w środę Dźmi­try­ja Ka­na­wa­łaua i Uła­dzi­słaua Ka­wa­lio­ua na kary śmier­ci za kwiet­nio­wy za­mach w miń­skim me­trze, w wy­ni­ku któ­re­go zgi­nę­ło 15 osób. W bia­ło­ru­skim pra­wo­daw­stwie kara śmier­ci jest naj­wyż­szym wy­mia­rem kary. Wy­ko­nu­je się ją po­przez roz­strze­la­nie - in­for­mu­je ser­wis tvn24.​pl

Okre­śla­jąc oskar­żo­nych jako "wy­jąt­ko­wo nie­bez­piecz­nych dla spo­łe­czeń­stwa" sę­dzia Alak­sandr Fe­dar­cou orzekł: "Sąd ska­zu­je ich na naj­wyż­szy wy­miar kary - karę śmier­ci przez roz­strze­la­nie". Przed kil­ko­ma dnia­mi bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka wy­po­wie­dzie­li się prze­ciw­ko karze śmier­ci dla oskar­żo­nych. W oświad­cze­niu pod­kre­ślo­no, że kon­sty­tu­cja Bia­ło­ru­si oraz pod­pi­sa­ne przez nią po­ro­zu­mie­nia mię­dzy­na­ro­do­we za­pew­nia­ją oby­wa­te­lom "na­tu­ral­ne i nie­zby­wal­ne prawo do życia oraz gwa­ran­tu­ją je jako war­tość naj­wyż­szą".

Przed ogło­sze­niem wy­ro­ku ponad 10 tys. in­ter­nau­tów za­ape­lo­wa­ło na Bia­ło­ru­si o nie­sto­so­wa­nie kary śmier­ci wobec dwóch oskar­żo­nych w pro­ce­sie o za­mach w miń­skim me­trze.

Spraw­ca­mi za­ma­chu na sta­cji metra w cen­trum Miń­ska jest 25-let­ni Dźmi­try Ka­na­wa­łau. Jego ró­wie­śnik i ko­le­ga Uła­dzi­słau Ka­wa­liou był oskar­żo­ny o współ­udział i nie­po­in­for­mo­wa­nie o prze­stęp­stwie. W wy­ni­ku wy­bu­chu zgi­nę­ło 15 osób, kil­ka­set zo­sta­ło ran­nych.

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka oznaj­mił nie­daw­no w wy­wia­dzie dla ro­syj­skiej te­le­wi­zji, że po­dej­mie de­cy­zję, czy "uła­ska­wić czy nie uła­ska­wić" dwóch oskar­żo­nych.

- Będę mu­siał, czy chcę tego, czy nie (...) po­wie­dzieć w tej sy­tu­acji ostat­nie słowo. Jeśli sąd po­dej­mie de­cy­zję o karze śmier­ci dla tych ludzi (...), po­wi­nie­nem pod­pi­sać de­kret o tym, czy ich uła­ska­wić, czy nie - po­wie­dział Łu­ka­szen­ka ro­syj­skiej te­le­wi­zji. Pod­kre­ślił za­ra­zem: "Jako pre­zy­dent uwa­żam, że kara za po­dob­ne czyny po­win­na być naj­su­row­sza".

11 kwiet­nia ok. godz. 17.45 (godz. 16.45 czasu pol­skie­go) eks­plo­do­wał ła­du­nek wy­bu­cho­wy na sta­cji metra Oktia­br­ska­ja (biał. Ka­strycz­nic­ka­ja) w cen­trum Miń­ska. Zgi­nę­ło 11 osób, ko­lej­ne czte­ry zmar­ły w na­stęp­nych dniach i ty­go­dniach w szpi­ta­lach. Ran­nych zo­sta­ło kil­ka­set osób.

>>>>

Jest to morderstwo poniewaz tamtejsze sady nie sa niezawisle a zatem wyroki ich sa zbójeckie - ustalane przez wladze ! Przed takim ,,sadem'' nie wolno nawet Hitlera sadzic ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:02, 01 Gru 2011    Temat postu:

Adwokat Bialackiego odwołał się od wyroku

Ad­wo­kat bia­ło­ru­skie­go obroń­cy praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go, ska­za­ne­go na 4,5 roku ko­lo­nii kar­nej, od­wo­łał się od tego wy­ro­ku – po­in­for­mo­wał jego współ­pra­cow­nik z Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" Wa­lan­cin Ste­fa­no­wicz.

Ste­fa­no­wicz po­wie­dział, że ape­la­cja zo­sta­ła zło­żo­na we wto­rek przez ad­wo­ka­ta, Dźmi­tre­go Ła­jeu­skie­go, w są­dzie w Miń­sku. Po­win­na zo­stać roz­pa­trzo­na w ciągu mie­sią­ca. Bia­lac­ki, szef Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" zo­stał ska­za­ny na 4,5 roku ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze wraz z kon­fi­ska­tą mie­nia. Sąd uznał, że nie za­pła­cił on po­dat­ków od kwot prze­cho­wy­wa­nych na kon­tach ban­ko­wych w Pol­sce i na Li­twie.

Sam Bia­lac­ki nie przy­znał się w są­dzie do winy, ar­gu­men­tu­jąc, że pie­nią­dze nie były jego do­cho­dem, a prze­ka­zy­wa­ne były przez za­gra­nicz­ne fun­da­cje na dzia­łal­ność w sfe­rze obro­ny praw czło­wie­ka. Oce­nił, że wyrok ma mo­ty­wy po­li­tycz­ne, po­nie­waż "Wia­sna" po­ma­ga­ła oso­bom re­pre­sjo­no­wa­nym na Bia­ło­ru­si z przy­czyn po­li­tycz­nych.

Jego ad­wo­kat po­wo­ły­wał się na prze­pis prawa bia­ło­ru­skie­go mó­wią­cy o tym, że pie­nią­dze otrzy­my­wa­ne przez kogoś w celu prze­ka­za­nia oso­bie trze­ciej nie pod­le­ga­ją opo­dat­ko­wa­niu. Obroń­ca za­po­wie­dział od­wo­ła­nie od wy­ro­ku. Ska­za­nie Bia­lac­kie­go spo­tka­ło się z po­tę­pie­niem UE, Rady Eu­ro­py, Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i OBWE, które we­zwa­ły do na­tych­mia­sto­we­go i bez­wa­run­ko­we­go uwol­nie­nia i re­ha­bi­li­ta­cji dzia­ła­cza oraz wszyst­kich in­nych więź­niów po­li­tycz­nych na Bia­ło­ru­si. Wyrok ostro po­tę­pi­li m.​in. pol­skie MSZ i przed­sta­wi­cie­le pol­skiej sceny po­li­tycz­nej. Pol­ska, jak i Litwa, udo­stęp­ni­ły służ­bom bia­ło­ru­skim dane ban­ko­we Bia­lac­kie­go w ra­mach me­cha­ni­zmu po­mo­cy praw­nej.

>>>>

Oczywiscie ma to znaczenie symboliczne . Chyba nikt nie mysli ze chodzi tu o procedure prawna...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:24, 01 Gru 2011    Temat postu:

Matka skazanego za zamach w Mińsku pisze do Łukaszenki.

Lubou Kowaliowa, matka skazanego w środę na karę śmierci Uładzisaława Kowaliowa, złożyła w siedzibie białoruskiego prezydenta prośbę o ułaskawienie - informuje TV Biełsat.

Zobacz informację o wyroku

W swoim liście, którego treść przekazała dziennikarzom przed złożeniem, podkreśliła, że sama wychowała syna i córkę. "Nikt nie mógł mnie nigdy oskarżyć, że niegodnie wychowałam swoje dzieci" - napisała. Jej zdaniem syn "nie mógł dokonać takiego tajemniczego przestępstwa".

Kowaliowa w białoruskim prezydencie widzi "obrońcę chrześcijańskiej moralności, zgodnie, z którą jedynie Bóg daje życie i tylko on może je odebrać".

Jak podaje TV Biełsat, w liście napisała też, że "w historii Białorusi zdarzały się przypadki, że niewinnego skazywano na rozstrzelanie a po kilku latach znajdowano prawdziwego przestępcę" - napisała. Matka skazanego prosi nie tylko o ułaskawienie dla syna, ale o wprowadzenie moratorium by udowodnić, że Białoruś to "cywilizowane państwo".

Po złożeniu prośby w biurze podawczym w siedzibie prezydenta Kowaliowa zapowiedziała, że wystąpi również z prośbą o osobiste spotkanie z białoruskim prezydentem. - Zwróciłabym się do niego przede wszystkim jako do ojca a w dalszej kolejności jako do głowy państwa - odpowiedziała na pytanie, co chciałaby powiedzieć Aleksandrowi Łukaszence.

Kobieta następnie udała się do siedziby sądu najwyższego gdzie przekazała wiceprzewodniczącemu Aleksandrowi Fiodorcowowi prośbę o umożliwienie spotkania z synem.

Matka skazanego podkreśliła, że od aresztowania w kwietniu br. widziała się z synem tylko raz - 9 września br. W ciągu dwóch i pół miesiąca trwania procesu otrzymała od niego dwa listy i jedną pocztówkę. Według jej relacji, synowi w ogóle nie przekazywano listów od rodziny.

Matka skazanego, towarzyszący jej dziennikarze i obrońcy praw człowieka byli cały czas filmowani przez funkcjonariuszy milicji.

>>>>

Wszystko wsakzuje na to ze mamy typowy sowiecki proces pokazowy . Poniewaz winnych nie znalezli . Wytypowali dwu kryminalistow - biciem zmusili do przyznania a teraz zamorduja ... Typowe radzieckie metody znajdywania ,,winnych'' gdy winnych nie ma ... Wladza musi pokazac ze ZAWSZE kontroluje sytuacje ... Koszmarne potiomkinowskie przedstawienie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:58, 02 Gru 2011    Temat postu:

Apel do rodziny Radziwiłłów ws. skazanych opozycjonistów

Adresat apelu białoruskich opozycjonistów skierowanego do rodziny Radziwiłłów - Karol Radziwiłł powiedział w czwartek PAP, że nie dostał zaproszenia od prezydenta Alaksandra Łukaszenki na uroczystość otwarcia muzeum na zamku w Nieświeżu, o którym mowa w apelu.

Białoruscy opozycjoniści Uładzimir Niaklajeu i Stanisław Szuszkiewicz zaapelowali do rodziny Radziwiłłów w liście otwartym, by uzależniła przyjazd na uroczystość otwarcia muzeum na zamku w Nieświeżu od uwolnienia więźniów politycznych. Kopię listu przekazał polskim dziennikarzom w czwartek jego trzeci sygnatariusz, członek uznawanego przez władze polskie Związku Polaków na Białorusi Aleksander Pruszyński. "Nie dostałem zaproszenia od pana prezydenta Łukaszenki do wzięcia udziału w tych uroczystościach" - powiedział Karol Radziwiłł. Wyraził zaskoczenie sprawą i wyjaśnił, że nie dostał oryginału listu otwartego.

Zamek w Nieświeżu, wpisany w 2005 r. na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, był jedną z rezydencji Radziwiłłów. Obecnie mieści się w nim muzeum, którego odremontowana część ma zostać otwarta – według niepotwierdzonych informacji – 11 grudnia.

Według kopii listu w apelu skierowanym do Karola Radziwiłła i jego rodziny były kandydat w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich Uładzimir Niaklajeu oraz były przewodniczący parlamentu Białorusi Stanisław Szuszkiewicz wyrażają radość, że adresat został zaproszony przez Łukaszenkę na tę uroczystość. Jednocześnie proszą, by przedstawiciele rodu Radziwiłłów uzależnili swój przyjazd od wypuszczenia z więzień opozycjonistów. Jak wyjaśniają, chodzi o 13 osób skazanych po protestach po wyborach prezydenckich z 19 grudnia ubiegłego roku oraz o Mikołę Autuchowicza, przedsiębiorcę i działacza społecznego z Wołkowyska. Autuchowicz również jest uznawany przez obrońców praw człowieka za więźnia politycznego. Skazano go w maju 2010 r. na pięć lat i dwa miesiące kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na podstawie paragrafu o nielegalnym przechowywaniu i transporcie broni.

>>>>>

Tak to historyczny rod z tych ziem . Nie moze on sie kompromitowac jakimikolwiek zwiazkami z rezimem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:41, 02 Gru 2011    Temat postu:

Sąd odrzucił odwołanie współpracownika Bialackiego
Aleś Bia­lac­ki, fot. AFP -

Sąd w Miń­sku od­rzu­cił od­wo­ła­nie Wa­lan­ci­na Ste­fa­no­wi­cza, współ­pra­cow­ni­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go i dzia­ła­cza Cen­trum Obro­ny Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", od de­cy­zji in­spek­cji po­dat­ko­wej o na­ło­że­niu na niego grzyw­ny w wys. 4,75 mln rubli bia­ło­ru­skich (1600 zł).

Ste­fa­no­wicz po­wie­dział dzien­ni­ka­rzom, że złoży ape­la­cję od orze­cze­nia sądu. In­spek­cja na­ło­ży­ła na niego karę za wy­kro­cze­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne, uzna­jąc, że nie wska­zał sumy do­cho­dów pod­le­ga­ją­cych opo­dat­ko­wa­niu w la­tach 2009-2010. In­spek­cja po­da­ła przy tym, że chce od­zy­skać od niego całą kwotę po­dat­ków wraz z od­set­ka­mi - łącz­nie ponad 43,47 mln rubli (16,8 tys. zło­tych).

Ste­fa­no­wicz, po­dob­nie jak ska­za­ny nie­daw­no na 4,5 roku ko­lo­nii kar­nej Bia­lac­ki, szef "Wia­sny", miał konta za gra­ni­cą. We­dług "Wia­sny" były na nich sumy prze­ka­zy­wa­ne przez fun­da­cje za­gra­nicz­ne na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym na pomoc oso­bom prze­śla­do­wa­nym na Bia­ło­ru­si z przy­czyn po­li­tycz­nych. Dane o kon­cie Ste­fa­no­wi­cza prze­ka­za­ła bia­ło­ru­skim służ­bom Litwa.

>>>>

No tak ,,sąd''...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:44, 04 Gru 2011    Temat postu:

Bliscy skazanego za zamach w mińskim metrze apelują o wsparcie

Matka i siostra Uładzisława Kowaliowa, skazanego na karę śmierci za współudział w zamachu z 11 kwietnia w mińskim metrze, zaapelowały w Warszawie o wsparcie dla starań o wprowadzenie na Białorusi moratorium na wykonywanie wyroków śmierci.

- Chciałabym się zwrócić do wszystkich osób, które nie są obojętne, z prośbą o pomoc, żeby nie dopuścić do wykonania tej okrutnej kary. Przeciwko mojemu synowi nie ma żadnego przekonującego dowodu - mówiła matka skazanego Lubou Kowaliowa na konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie. Dodała, że jej syn został skazany za to, że "w niewłaściwym czasie znalazł się w niewłaściwym miejscu". W środę białoruski sąd skazał Kowaliowa i Dźmitryja Kanawałowa na kary śmierci za zamach z 11 kwietnia w mińskim metrze, w wyniku którego zginęło 15 osób. 25-letniego Kanawałowa oskarżono o przygotowanie i podłożenie ładunku wybuchowego, a jego rówieśnika Kowaliowa o współudział i niepoinformowanie o przestępstwie. Wyrok ma zostać wykonany przez rozstrzelanie.

- Bardzo często zdarzają się u nas błędy sądowe, zwracam się do wszystkich, którzy mnie wspierają, aby wypowiadali się za zniesieniem kary śmierci na Białorusi - mówiła L. Kowaliowa. Jak zaznaczyła, sprawa jej syna powinna zostać rozpatrzona ponownie, aby "znaleziono rzeczywistych sprawców tej zbrodni".

Poinformowała też, że jej ostatnie widzenie z synem trwało jedynie pół godziny i odbyło się w obecności funkcjonariuszy. - Powiedziałam synowi, że jest to dla nas próba, która musimy pokonać wspólnie, zawsze zostaje nadzieja - zaznaczyła.

Siostra skazanego Tacciana Kowaliowa zaznaczyła, że obecnie chodzi o to, aby rozpowszechniać informacje na temat zakończonego procesu wśród jak największego kręgu osób. - W naszym kraju niewiele ludzi ma dostęp do internetu i prawdziwych informacji; więc chcemy, żeby coraz więcej osób dołączyło się do akcji zniesienia kary śmierci na Białorusi, aby uratować dwóch niewinnych chłopaków - powiedziała.

Bliscy drugiego ze skazanych - jak poinformowano na konferencji - są w trudniejszej sytuacji. Matka Kanawałowa znalazła się w szpitalu z rozpoznaniem zawału, aresztowani byli także jego ojciec i brat. Dlatego nie udzielają się oni publicznie.

Białoruska działaczka praw człowieka Ludmiła Hraznowa oceniła, że w sprawie obu skazanych na Białorusi trwa "wojna informacyjna", a wszystkie oficjalne media starają się udowodnić, że młodzi mężczyźni odpowiadają za zamach. - Ale ja byłam prawie na każdej rozprawie i z każdym posiedzeniem sądu rosła u mnie pewność, że te osoby nie dokonały tego zamachu - powiedziała. Dodała, że nawet jeśli na sąd była wywierana presja, to liczy na to, iż mogący skorzystać z prawa łaski białoruski prezydent "uwzględni wszystkie okoliczności".

Białoruski sąd określił obu skazanych jako "wyjątkowo niebezpiecznych dla społeczeństwa". Uzasadniając wyrok na Kanawałowa, sąd podkreślił, że wzięto pod uwagę fakt, iż niejednokrotnie dopuszczał się on "cynicznych i skutkujących uszczerbkami na zdrowiu ludzi" aktów terroru. Według sądu, Kanawałow dążył do jak największej liczby zabitych i rannych, a podczas rewizji znaleziono u niego informację o przygotowaniu potężniejszych ładunków wybuchowych. Także w przypadku Kowaliowa sędzia wskazywał na "długi okres popełniania przez niego przestępstw". Za okoliczność obciążającą uznano to, że "dowiedziono, iż przygotowania do zamachu w metrze realizowano w stanie upojenia alkoholowego".

Wyrok jest prawomocny, wykonanie kary śmierci może jedynie wstrzymać prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Powiedział on jednak niedawno w rosyjskiej telewizji: "Jako prezydent uważam, że kara za podobne czyny powinna być najsurowsza".

W czwartek L. Kowaliowa złożyła w kancelarii Łukaszenki wniosek o ułaskawienie syna. We wniosku podkreśliła, że sama wychowywała syna i córkę. "Nikt nigdy nie mógł mi zarzucić, że niegodnie wychowałam swoje dzieci" - napisała, wyrażając przekonanie, że syn "nie mógł popełnić tego potwornego przestępstwa, za które został skazany".

Wyrok krytykują obrońcy praw człowieka z Białorusi i całego świata. O niewykonywanie kary zaapelował również do władz Białorusi sekretarz Rady Europy Thorbjoern Jagland. Także metropolita mińsko-mohylewski, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz wezwał rządzących Białorusią do wprowadzenia moratorium na karę śmierci, a następnie do jej zniesienia.

>>>>>

Zamorduja ich bo kogos trzeba zamordowac dla sadysfakcji wladzy . Kraj radziecki ...

Taciana Kowaliowa (L) i Lubou Kowaliowa (P), fot. PAP/Paweł Supernak


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:52, 05 Gru 2011    Temat postu:

Apel obrońców praw człowieka do prezesa SN Białorusi ws. wyroków śmierci

Bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka zwró­ci­li się do pre­ze­sa Sądu Naj­wyż­sze­go Wa­lan­ci­na Su­ka­ły o za­skar­że­nie wy­ro­ków śmier­ci wy­da­nych za za­mach w miń­skim me­trze – po­in­for­mo­wał szef służ­by praw­nej Bia­ło­ru­skie­go Ko­mi­te­tu Hel­siń­skie­go Hari Po­ha­niaj­ło. - To kara nie­ludz­ka, sta­no­wią­ca za­mach na życie czło­wie­ka - za­zna­cza­ją obroń­cy praw czło­wie­ka.

Kara śmier­ci dla Dźmi­try­ja Ka­na­wa­łaua i Uła­dzi­słaua Ka­wa­lio­ua w spra­wie za­ma­chu z 11 kwiet­nia, w któ­rym zgi­nę­ło 15 osób, zo­sta­ła orze­czo­na przez Sąd Naj­wyż­szy. Nie przy­słu­gu­je zatem od tego wy­ro­ku od­wo­ła­nie, ale pre­zes Sądu ma prawo po­now­nie zająć się spra­wą i za­skar­żyć wyrok. "Wyrok śmier­ci jest naj­su­row­szą ze wszyst­kich kar, jakie prze­wi­du­je Ko­deks Karny Bia­ło­ru­si. To kara nie­ludz­ka, sta­no­wią­ca za­mach na życie czło­wie­ka. Tym­cza­sem życie ludz­kie jest naj­cen­niej­szym do­brem, a prawo do niego war­to­ścią na­tu­ral­ną i nie­zby­wal­ną, otrzy­my­wa­ną przez czło­wie­ka w chwi­li na­ro­dzin" – pod­kre­śla­ją obroń­cy praw czło­wie­ka.

Zwra­ca­ją także uwagę, że za­sto­so­wa­nie kary śmier­ci "jest pra­wem, a nie obo­wiąz­kiem sądu". Jak piszą, przy orze­ka­niu kary śmier­ci jest szcze­gól­nie ważne, by nie było naj­mniej­szej wąt­pli­wo­ści co do za­sad­no­ści po­dej­mo­wa­nej de­cy­zji. "Tym­cza­sem przy roz­pa­try­wa­niu spra­wy kar­nej za­wsze ist­nie­je praw­do­po­do­bień­stwo po­mył­ki są­do­wej" - za­uwa­ża­ją.

"W związ­ku z tym sądy, kie­ru­jąc się za­sa­dą hu­ma­ni­ta­ry­zmu, mogą orze­kać inne kary. I tak, jako karę szcze­gól­ną, sta­no­wią­cą al­ter­na­ty­wę dla kary śmier­ci, do­pusz­cza się do­ży­wot­nie po­zba­wie­nie wol­no­ści" – czy­ta­my.

Sąd Naj­wyż­szy ska­zał Ka­wa­lio­ua i Ka­na­wa­łaua na kary śmier­ci w środę. 25-let­nie­go Ka­na­wa­łaua oskar­żo­no o przy­go­to­wa­nie i pod­ło­że­nie ła­dun­ku wy­bu­cho­we­go, a jego ró­wie­śni­ka Ka­wa­lio­ua o współ­udział i nie­po­in­for­mo­wa­nie o prze­stęp­stwie.

Ka­na­wa­łau przy­znał się do winy, a na pro­ce­sie od­mó­wił ze­znań. Ka­wa­liou w są­dzie za­pew­niał, że jest nie­win­ny. Jego ro­dzi­na zwró­ci­ła się z proś­bą o uła­ska­wie­nie do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki.

Wyrok kry­ty­ku­ją obroń­cy praw czło­wie­ka z Bia­ło­ru­si i ca­łe­go świa­ta. O nie­wy­ko­ny­wa­nie kary za­ape­lo­wał rów­nież do władz Bia­ło­ru­si se­kre­tarz Rady Eu­ro­py Thor­bjo­ern Ja­gland. Także me­tro­po­li­ta miń­sko-mo­hy­lew­ski, ar­cy­bi­skup Ta­de­usz Kon­dru­sie­wicz we­zwał rzą­dzą­cych Bia­ło­ru­sią do wpro­wa­dze­nia mo­ra­to­rium na wy­ko­ny­wa­nie kary śmier­ci, a na­stęp­nie do jej znie­sie­nia.

>>>>>

TU NIE ROZMAWIAMY O KARZE SMIERCI ! To egzekucja ,,bo kogos bylo trzeba'' !!! Czyli przypadkowo wybrani do rozwalki!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:11, 06 Gru 2011    Temat postu:

Białoruś: student jako własność państwa

Jak czy­ta­my na stro­nie belsat.​eu wczo­raj we­szły w życie, przy­ję­te w ubie­głym ty­go­dniu przez bia­ło­ru­ski rząd, prze­pi­sy ogra­ni­cza­ją­ce moż­li­wość wy­jaz­dów na staże za­gra­nicz­ne dla swo­ich stu­den­tów. Od tego mo­men­tu, by móc wy­je­chać na staż za­gra­nicz­ny, trze­ba bę­dzie nie tylko wy­ka­zy­wać się wy­so­ką śred­nią (nie mniej niż 8 w skali 10-stop­nio­wej), ale także pod­pi­sać umowę z bia­ło­ru­skim pań­stwem.

Za­sa­dy, które chce wpro­wa­dzić w życie rząd bia­ło­ru­ski, mają na celu mię­dzy in­ny­mi za­po­bie­gać sy­tu­acjom prze­dłu­ża­nia po­by­tu stu­den­tów za gra­ni­cą oraz przy­pad­kom nie wra­ca­nia do kraju. Jak czy­ta­my na belsat.​eu, w umo­wie znaj­dzie się po­zy­cja do­ty­czą­ca "fi­nan­so­we­go wkła­du bu­dże­tu pań­stwa" w or­ga­ni­za­cję stażu, i w przy­pad­ku od­mo­wy po­wro­tu do kraju, stu­dent bę­dzie mu­siał wspo­mnia­ną sumę zwró­cić. Na Bia­ło­ru­si od pra­wie 12 lat obo­wią­zu­je prawo zo­bo­wią­zu­ją­ce ab­sol­wen­tów dzien­nej formy stu­diów do pracy we wska­za­nym przez pań­stwo miej­scu przez trzy lata za bar­dzo nie­wiel­kie wy­na­gro­dze­nie – w za­mian za ko­rzy­sta­nie z bez­płat­nej nauki na uczel­ni wyż­szej.

>>>>>

Czyli niewolnictwo wraca !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 27 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy