Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:20, 03 Paź 2011    Temat postu:

Mocne słowa dziennikarki: chcą, bym była wdową

Iryna Cha­lip, bia­ło­ru­ska dzien­ni­kar­ka opo­zy­cyj­na i żona by­łe­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta w ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach An­dre­ja San­ni­kaua, zwró­ci­ła się w li­ście otwar­tym do żon ro­syj­skie­go pre­mie­ra i pre­zy­den­ta, twier­dząc, że życie jej męża jest za­gro­żo­ne.

"Sy­tu­acja jest kry­tycz­na. Bia­ło­ru­skie służ­by spe­cjal­ne robią wszyst­ko, żebym zo­sta­ła wdową, a nasz syn - sie­ro­tą" - na­pi­sa­ła Cha­lip w li­ście ad­re­so­wa­nym do Swie­tła­ny Mie­dwie­die­wej i Lud­mi­ły Putin. List opu­bli­ko­wa­ła w po­nie­dzia­łek opo­zy­cyj­na ro­syj­ska "No­wa­ja Ga­zie­ta". "Pro­szę, by­ście prze­ko­na­ły mał­żon­ków, by zro­bi­li wszyst­ko, co moż­li­we, aby za­po­biec fi­zycz­nej li­kwi­da­cji mo­je­go męża i wymóc na pre­zy­den­cie (Alak­san­drze) Łu­ka­szen­ce uwol­nie­nie jego, a także in­nych więź­niów po­li­tycz­nych" - na­pi­sa­ła.

Iryna Cha­lip wy­sła­ła ana­lo­gicz­ne listy także do mał­żo­nek pre­zy­den­tów Fran­cji, USA i Pol­ski, a także bry­tyj­skie­go pre­mie­ra - na­pi­sa­ła ga­ze­ta, któ­rej Cha­lip jest ko­re­spon­dent­ką na Bia­ło­ru­si.

21 wrze­śnia opo­zy­cyj­ne por­ta­le bia­ło­ru­skie in­for­mo­wa­ły, że San­ni­kau, ska­za­ny za pro­te­sty po­wy­bor­cze, zo­stał prze­nie­sio­ny z ko­lo­nii kar­nej w No­wo­po­łoc­ku do innej, w Bo­bruj­sku. San­ni­kau nie tra­fił jed­nak do Bo­bruj­ska, a przez kilka na­stęp­nych dni Cha­lip nie mogła uzy­skać in­for­ma­cji, gdzie znaj­du­je się jej mąż.

Ty­dzień temu ad­wo­kat San­ni­kaua do­wie­dział się, że były kan­dy­dat jest w aresz­cie w Mo­hy­le­wie; we wto­rek się z nim spo­tkał.

19 grud­nia ze­szłe­go roku ty­sią­ce ludzi pro­te­sto­wa­ły w Miń­sku prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym nie­mal 80 proc. gło­sów Łu­ka­szen­ce. Do­szło do ataku grupy ludzi na drzwi do gma­chu rządu; we­dług opo­zy­cji była to pro­wo­ka­cja. Mi­li­cja roz­bi­ła de­mon­stra­cję, do aresz­tów tra­fi­ło ponad 600 osób.

W serii pro­ce­sów sądy ska­za­ły ponad 40 osób, w tym ponad po­ło­wę - na kary od dwóch do czte­rech lat ko­lo­nii kar­nej. Nie­mal wszy­scy ska­za­ni zo­sta­li uła­ska­wie­ni w sierp­niu i wrze­śniu.

W ko­lo­nii kar­nej wciąż po­zo­sta­je wła­śnie San­ni­kau, ska­za­ny na pięć lat, i inny kan­dy­dat opo­zy­cji Mi­ko­ła Stat­kie­wicz, który otrzy­mał wyrok sze­ściu lat.

W so­bo­tę na wol­ność wy­szedł przed­się­bior­ca, były kan­dy­dat w wy­bo­rach Dźmi­try Wus, któ­re­go w maju sąd ska­zał na 5,5 roku ko­lo­nii kar­nej w związ­ku z po­wy­bor­czy­mi pro­te­sta­mi opo­zy­cji.

>>>>>

To jest demoniczne opetanie ... Oni juz stracili kontrole nad soba ... Ida na smyczy demonow ... Tak jest gdy czlowiek wybiera zlo...Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 14:01, 03 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:00, 03 Paź 2011    Temat postu:

Wyrzekli się go rodzice za to, że... klaskał w dłonie

Za poglądy polityczne na Białorusi studentów z uczelni wyższych wyganiają nagminnie. Jednak żeby niepełnoletnią osobę wyrzucili z liceum – tego jeszcze nie było. 16-letni Roman Protasiewicz był uczniem jednego z najbardziej prestiżowych liceów w Mińsku, laureatem licznych olimpiad z fizyki i matematyki. Z tego powodu przyznano mu specjalne stypendium prezydenta Białorusi (potocznie „stypendium Łukaszenki”), którym obdarowuje się na Białorusi wybranych i zdolnych młodych ludzi.

Jednak niemal w mgnieniu oka wszystko to stracił. Powodem stało się zatrzymanie Romana podczas akcji „milczącego protestu”. (Jest to powstała latem inicjatywa, organizowana przez młodzież na białoruskich portalach społecznościowych. Co środę ludzie zbierają na głównym placu swojego miasta. Nie wykrzykują żadnych haseł, nie przynoszą ze sobą żadnych symboli. Po prostu milczą, a po trzydziestu minutach (o umówionej godzinie) zaczynają klaskać. Na początku władze nie reagowały na te akcje. Jednak kiedy w Mińsku i dziesiątkach innych miast zaczęło przychodzić po kilka tysięcy osób – zaczęły się brutalne zatrzymania. Przy czym formuła akcji uwypukliła absurdalność działań służb – człowieka na Białorusi aresztują teraz nawet za milczenie i klaskanie).

Na jednej z takich akcji schwytano również Romana. Ale ze względu na niepełnoletniość nie wsadzono prewencyjnie do więzienia. Jednak po tym zajściu zaczął mieć problemy w liceum. Wzywano go niejednokrotnie do dyrektorki i wymuszano „wyrzeczenie opozycyjnych poglądów”. Wzywano również jego rodziców. Jednak chłopak obstawał przy swoim.

W zeszłym tygodniu wyrzucili go z liceum. Przy czym, jak się okazało, dyrektorka dysponowała zapisem jego prywatnych rozmów telefonicznych, w których umawiał się z kolegami na udział w kolejnym proteście (dostała je prawdopodobnie od KGB).

Ale to nie koniec problemów. Po wyrzuceniu ze szkoły Romana wyrzucono również z domu. Okazało się, że jego rodzice są ideowymi zwolennikami Łukaszenki, a ojciec jest wojskowym – pracuje w Białoruskiej Akademii Wojskowej (na stanowisku „zastępcy rektora ds. ideologii”) Od dłuższego czasu cisnęli Romana, żeby zaprzestał udziału w protestach i aktywności w Internecie. Dochodziło do rękoczynów.

Ojca wzywano na dywanik w pracy i mówiono, że „źle wychował syna”. Matka woziła Romana do prawosławnego popa, który z niego „wyganiał biesów” (to się jeszcze nazywa „sesja egzorcyzmów”). Po wyrzuceniu z liceum kazali mu w końcu „zbierać rzeczy”. 16-letni chłopak znalazł się na ulicy.

Dzięki rezonansowi w Internecie znaleźli się ludzie, którzy wykazali się solidarnością i tymczasowo zapewnili Romanowi jedzenie i dach nad głową. Wzięli go również pod opiekę obrońcy praw człowieka. Jednak dalsza edukacja i w ogóle przyszłość chłopaka zostają pod znakiem zapytania.

Aleh Barcewicz

>>>>>

Wot przykladna radziecka rodzina ! Radziecka rodzina powinna zachowywac czujnosc i jak nauczal towarzysz Stalin donosic jakby co na KGB ... Rodzice na siebie dzieci na rodzicow i na odwrot ! Jak widac nauka nie poszla w las !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:36, 03 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Niaklajeu ostrzeżony przez inspekcję MSW za wyjazd do Polski

Były opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu do­stał ostat­nie ostrze­że­nie od pod­le­ga­ją­cej MSW in­spek­cji za nie­prze­strze­ga­nie ogra­ni­czeń wy­ro­ku są­do­we­go w za­wie­sze­niu. Po­wo­dem jest jego wy­jazd do War­sza­wy na szczyt Part­ner­stwa Wschod­nie­go.

Sąd za­bro­nił opo­zy­cjo­ni­ście, ska­za­ne­mu na dwa lata po­zba­wie­nia wol­no­ści w za­wie­sze­niu na dwa lata w związ­ku z pro­te­sta­mi po­wy­bor­czy­mi, wy­jaz­dów za gra­ni­cę. Ostrze­że­nie od in­spek­cji wy­ko­ny­wa­nia wy­ro­ków otrzy­ma­ła dzi­siaj rów­nież wi­ce­sze­fo­wa opo­zy­cyj­nej or­ga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wej Nasta Pa­ła­żan­ka.

Od Nia­kla­jeua in­spek­cja za­żą­da­ła wy­ja­śnień, dla­cze­go bez po­zwo­le­nia wy­je­chał z kraju i w dniach 27-30 wrze­śnia znaj­do­wał się w War­sza­wie. - Moje wy­ja­śnie­nia były krót­kie (...): nie przy­zna­ję się do winy i nie za­mie­rzam od­gry­wać roli prze­stęp­cy, którą na­rzu­ca­ją mi wła­dze. (...) Dla­te­go byłem w War­sza­wie na szczy­cie Part­ner­stwa Wschod­nie­go, na który za­pro­si­li mnie or­ga­ni­za­to­rzy - pol­ski rząd - po­wie­dział Nia­kla­jeu.

Były kan­dy­dat zo­stał po­in­for­mo­wa­ny, że jest to ostat­nie ostrze­że­nie i w przy­pad­ku ko­lej­ne­go na­ru­sze­nia od­bę­dzie się roz­pra­wa są­do­wa. Nia­kla­jeu może wów­czas zo­stać skie­ro­wa­ny do od­by­wa­nia kary w ko­lo­nii kar­nej.

Ostrze­że­nie dla Pa­ła­żan­ki, na któ­rej ciąży wyrok roku po­zba­wie­nia wol­no­ści w za­wie­sze­niu na jeden rok, jest zwią­za­ne z tym, że była dwu­krot­nie w ciągu ostat­nich dwóch mie­się­cy ska­za­na na kary aresz­tu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Pa­ła­żan­ka brała udział w pi­kie­tach w obro­nie ska­za­ne­go na ko­lo­nię karną li­de­ra Mło­de­go Fron­tu Źmi­cie­ra Dasz­kie­wi­cza.

Nia­kla­jeu, poeta i szef kam­pa­nii "Mów Praw­dę!" kan­dy­do­wał w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich 19 grud­nia ze­szłe­go roku. W wie­czór wy­bor­czy zo­stał po­bi­ty przez nie­zna­nych spraw­ców, we­dług opo­zy­cji - struk­tu­ry si­ło­we. Tra­fił do szpi­ta­la i nie brał udzia­łu w de­mon­stra­cji opo­zy­cji w cen­trum Miń­ska po za­koń­cze­niu gło­so­wa­nia. Pro­te­sto­wa­no pod­czas niej prze­ciw­ko ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym 80 proc. gło­sów ubie­ga­ją­ce­mu się o re­elek­cję Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. W noc po de­mon­stra­cji Nia­kla­jeu zo­stał upro­wa­dzo­ny ze szpi­ta­la i prze­nie­sio­ny do aresz­tu śled­cze­go KGB, potem na­ło­żo­no na niego areszt do­mo­wy. Tak jak więk­szość kan­dy­da­tów opo­zy­cji, sta­nął przed sądem w związ­ku z de­mon­stra­cją i w maju otrzy­mał karę dwóch lat w za­wie­sze­niu na dwa lata. Na tym samym pro­ce­sie zo­sta­ła ska­za­na Pa­ła­żan­ka.

>>>>>

Glupawy rezim szaleje coraz bardziej ... Juz ostrzezenia wysylaja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:50, 04 Paź 2011    Temat postu:

Na Białorusi zaostrzają kolejne przepisy

Bia­ło­ru­ska Izba Re­pre­zen­tan­tów (niż­sza izba par­la­men­tu) za­ostrzy­ła prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach - podał dzi­siaj por­tal Telegraf.by. Nowe prawo zrów­nu­je z pi­kie­tą "ma­so­wą obec­ność oby­wa­te­li" w miej­scu pu­blicz­nym "w celu wy­ra­że­nia pro­te­stu".

Cho­dzi o po­praw­ki za­pro­po­no­wa­ne przez rząd w lipcu, oce­nia­ne wów­czas przez obroń­ców praw czło­wie­ka jako od­po­wiedź władz na falę mil­czą­cych pro­te­stów. Usta­wa mówi o "wspól­nej ma­so­wej obec­no­ści oby­wa­te­li w okre­ślo­nym z góry miej­scu pu­blicz­nym, w tym pod otwar­tym nie­bem, i o usta­lo­nym cza­sie, w celu prze­pro­wa­dze­nia z góry okre­ślo­nych czy­nów". Cho­dzi o zgro­ma­dze­nia "zwo­ły­wa­ne przez in­ter­net i inne sieci in­for­ma­cyj­ne w celu pu­blicz­ne­go wy­ra­że­nia na­stro­jów po­li­tycz­no-spo­łecz­nych lub pro­te­stu". W pro­jek­cie rzą­do­wym było sfor­mu­ło­wa­nie: "z góry okre­ślo­ne dzia­ła­nia lub brak dzia­łań", co spra­wi­ło, że nie­za­leż­ne por­ta­le na­zwa­ły pro­po­no­wa­ne po­praw­ki "usta­wą o braku dzia­łań". Osta­tecz­nie słowa o "braku dzia­łań" wy­pa­dło z tek­stu, a zna­la­zło się w nim słowo "czyny".

Zrów­na­nie ta­kich zgro­ma­dzeń z pi­kie­tą ozna­cza, że po­trzeb­na na nie bę­dzie zgoda władz lo­kal­nych. Ina­czej od­by­wa­ją się bez ze­zwo­le­nia i ich uczest­ni­kom grożą kary ad­mi­ni­stra­cyj­ne, włącz­nie z aresz­tem.

Wcze­śniej mil­czą­ce pro­te­sty prze­ciw po­li­ty­ce władz for­mal­nie nie były nie­zgod­ne z pra­wem, po­nie­waż ich uczest­ni­cy nie wzno­si­li haseł, nie uży­wa­li sym­bo­li ani trans­pa­ren­tów, a je­dy­nie przy­cho­dzi­li o umó­wio­nej porze na place w cen­trum miast i wspól­nie kla­ska­li. In­for­ma­cje o pro­te­stach były umiesz­cza­ne w in­ter­ne­cie.

Jak po­da­je opo­zy­cyj­ny por­tal Karta'97, ponad 2 tys. osób zo­sta­ło ska­za­nych na kary aresz­tu od kilku do 15 dni za udział w tych pro­te­stach.

Biuro In­sy­tu­cji De­mo­kra­tycz­nych i Praw Czło­wie­ka (ODiHR) OBWE w sierp­niu wy­ra­zi­ło za­nie­po­ko­je­nie pla­no­wa­ny­mi zmia­na­mi w bia­ło­ru­skim usta­wo­daw­stwie. Oce­ni­ło, że obec­nie obo­wią­zu­ją­ce na Bia­ło­ru­si prze­pi­sy do­ty­czą­ce ma­so­wych zgro­ma­dzeń na­ru­sza­ją normy mię­dzy­na­ro­do­we.

Z kolei we­dług wi­ce­sze­fa sta­łej ko­mi­sji ds. praw czło­wie­ka w Izbie Re­pre­zen­tan­tów Ana­to­la Hłaza pro­jekt ma na celu wzmoc­nie­nie środ­ków bez­pie­czeń­stwa pod­czas zgro­ma­dzeń. De­pu­to­wa­ni roz­pa­trzy­li pro­jekt i przy­ję­li go w pierw­szym i dru­gim czy­ta­niu w po­nie­dzia­łek wie­czo­rem. We­dług Radia Swa­bo­da stało się to w cza­sie, gdy wy­łą­czo­no w par­la­men­cie trans­mi­sję obrad dla dzien­ni­ka­rzy....

>>>>

Hehe ! Matoly chca wprowadzic karalnosc publiczenego milczenia i nic nie robienia ! Genialne ! To podroz koleja bedzie karalna nie mowiac o takiej zbrodni jak gromadzenie sie na targu ! Ale swiry ! Tak demon degeneruje osobnikow ktorzy mu sie oddaja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:08, 05 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: b. kandydat na prezydenta w kolonii karnej

Były opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si An­drej San­ni­kau zo­stał prze­nie­sio­ny do ko­lo­nii kar­nej w Bo­bruj­sku, gdzie od­wie­dził go ad­wo­kat - podał w środę opo­zy­cyj­ny por­tal Karta'97.

Jak prze­ka­za­ła żona San­ni­kaua, opo­zy­cyj­na dzien­ni­kar­ka Iryna Cha­lip, były kan­dy­dat tra­fił do po­je­dyn­czej celi. Wy­da­no mu zi­mo­wą czap­kę i ku­faj­kę, co zda­niem Cha­lip ozna­cza, że wła­dze liczą, iż zo­sta­nie on na długo w ko­lo­nii kar­nej. Po­li­tyk od­by­wa wyrok 5 lat ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze w związ­ku z pro­te­sta­mi po­wy­bor­czy­mi. W ze­szłym ty­go­dniu jego bli­scy i obroń­cy praw czło­wie­ka ogło­si­li, że ist­nie­je po­waż­ne za­gro­że­nie dla jego życia. Przez dłuż­szy czas nie mogli uzy­skać o nim in­for­ma­cji, bo San­ni­kau był prze­wo­żo­ny mię­dzy róż­ny­mi za­kła­da­mi kar­ny­mi. W jed­nym z nich, jak potem prze­ka­zał, ostrze­ga­no go, że może zo­stać po­bi­ty lub wręcz za­bi­ty w trak­cie od­by­wa­nia wy­ro­ku.

W maju sąd uznał opo­zy­cjo­ni­stę za win­ne­go or­ga­ni­za­cji ma­so­wych za­mie­szek 19 grud­nia ze­szłe­go roku, w wie­czór po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich. Ty­sią­ce ludzi pro­te­sto­wa­ły wów­czas w Miń­sku prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom, da­ją­cym nie­mal 80 proc. gło­sów ubie­ga­ją­ce­mu się o re­elek­cję Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do­szło do ataku grupy ludzi na drzwi do gma­chu rządu; we­dług opo­zy­cji była to pro­wo­ka­cja. Mi­li­cja roz­bi­ła de­mon­stra­cję, a jej uczest­ni­cy, w tym byli kan­dy­da­ci, sta­nę­li przed sądem. W sierp­niu i wrze­śniu br. więk­szość ska­za­nych zo­sta­ła uła­ska­wio­na. W mi­nio­ną so­bo­tę wy­szedł na wol­ność jeden z by­łych kan­dy­da­tów, przed­się­bior­ca Dźmi­try Wus. San­ni­kau oraz inny kan­dy­dat opo­zy­cji Mi­ko­ła Stat­kie­wicz, ska­za­ny na sześć lat, wciąż po­zo­sta­ją w ko­lo­niach kar­nych .

>>>>>

A wiec psychole sadystycznie mecza pozycje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:53, 05 Paź 2011    Temat postu:

Apel ws. białoruskich opozycjonistów

Mię­dzy­na­ro­do­wa Or­ga­ni­za­cja na rzecz Praw Czło­wie­ka (FIDH) za­pro­te­sto­wa­ła prze­ciw trak­to­wa­niu bia­ło­ru­skich opo­zy­cjo­ni­stów ska­za­nych na kary ko­lo­nii kar­nej, do­da­jąc, że wła­dze za­stra­sza­ją tych więź­niów, wy­wie­ra­ją na nich pre­sję psy­cho­lo­gicz­ną i fi­zycz­ną.

- Godne za­ufa­nia źró­dła wska­zu­ją, że na więź­niów po­li­tycz­nych po­zo­sta­ją­cych w bia­ło­ru­skich wię­zie­niach nadal jest wy­wie­ra­na pre­sja psy­cho­lo­gicz­na i fi­zycz­na - głosi oświad­cze­nie FIDH. Mowa jest w nim m.in. o prze­nie­sie­niu by­łe­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta An­dre­ja San­ni­kaua z jed­nej ko­lo­nii kar­nej do dru­giej. Jak ogło­si­li nie­daw­no bli­scy San­ni­kaua, pod­czas tej pro­ce­du­ry przez kilka dni nie mogli do­wie­dzieć się, co się z nim dzie­je. W trak­cie prze­wo­że­nia po­li­tyk tra­fił na współ­więź­niów, któ­rzy prze­ko­ny­wa­li go, że może nie wyjść żywy z ko­lo­nii kar­nej.

FIDH wska­zu­je, że pod­czas pro­ce­du­ry prze­no­sze­nia z jed­nej ko­lo­nii kar­nej do dru­giej "pre­sja psy­cho­lo­gicz­na jest bar­dzo mocna". Bli­scy San­ni­kaua uwa­ża­ją - pisze FIDH - że groź­by śmier­ci, z ja­ki­mi się spo­tkał "to część roz­myśl­nej stra­te­gii za­stra­sza­nia" i od­po­wiedź na żą­da­nia spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej, do­ma­ga­ją­cej się zwol­nie­nia opo­zy­cjo­ni­stów.

Or­ga­ni­za­cja zwra­ca też uwagę na zły stan zdro­wia Źmi­cie­ra Ban­da­ren­ki, współ­pra­cow­ni­ka San­ni­kaua, rów­nież ska­za­ne­go na ko­lo­nię karną. - Obec­ny stan zdro­wia Ban­da­ren­ki (...) nie po­zwa­la mu sie­dzieć, a po­nie­waż le­że­nie za dnia jest w wię­zie­niu za­bro­nio­ne, Ban­da­ren­ka musi zno­sić ca­ło­dzien­ne sta­nie - za­uwa­ża FIDH w oświad­cze­niu.

Wska­zu­je po­nad­to, że od in­nych ska­za­nych opo­zy­cjo­ni­stów do­cho­dzą ostat­nio skąpe in­for­ma­cje. Żona by­łe­go kan­dy­da­ta Mi­ko­ły Stat­kie­wi­cza nie ma wie­ści od niego od ponad trzech ty­go­dni. Bli­scy Ale­sia Bia­lac­kie­go, szefa Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", który czeka na pro­ces, nie mogą się z nim spo­tkać w aresz­cie - do­da­je fe­de­ra­cja.

Opo­zy­cjo­ni­ści, o któ­rych pisze FIDH, zo­sta­li ska­za­ni na kary od dwóch do sze­ściu lat ko­lo­nii kar­nych po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si 19 grud­nia ze­szłe­go roku. W wie­czór wy­bor­czy na de­mon­stra­cji opo­zy­cji w Miń­sku pro­te­sto­wa­no prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom, da­ją­cym nie­mal 80 proc. ubie­ga­ją­ce­mu się o czwar­tą ka­den­cję pre­zy­denc­ką Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do­szło do ataku grupy ludzi na drzwi do bu­dyn­ku rządu - zda­niem opo­zy­cji, spro­wo­ko­wa­ne­go. Wła­dze uzna­ły te zaj­ścia za ma­so­we za­miesz­ki i w serii pro­ce­sów ska­za­ły uczest­ni­ków de­mon­stra­cji, w tym czte­rech by­łych kan­dy­da­tów w wy­bo­rach, na kil­ku­let­nie wy­ro­ki ko­lo­nii kar­nej. Choć więk­szość z nich zo­sta­ła ostat­nio uła­ska­wio­na i zwol­nio­na, to San­ni­kau, Stat­kie­wicz i Ban­da­ren­ka po­zo­sta­ją w ko­lo­niach kar­nych.

Oświad­cze­nie FIDH sy­gno­wa­ło ró­wież bia­ło­ru­skie Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", któ­re­go sze­fem, a jed­no­cze­ście wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym FIDH jest Bia­lac­ki. Dzia­łacz jest oskar­żo­ny o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we z po­wo­du sum, jakie miał na kon­cie ban­ko­wym na Li­twie. We­dług "Wia­sny" cho­dzi o środ­ki z fun­da­cji za­gra­nicz­nych prze­ka­zy­wa­ne na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym na wspar­cie osób prze­śla­do­wa­nych na Bia­ło­ru­si z po­wo­dów po­li­tycz­nych. FIDH ma sie­dzi­bę w Pa­ry­żu i we­dług in­for­ma­cji z jej stro­ny in­ter­ne­to­wej zrze­sza 164 or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka z róż­nych kra­jów świa­ta.

>>>>>

Taka jest sytuacja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:45, 05 Paź 2011    Temat postu:

Spra­wa aresz­to­wa­ne­go bia­ło­ru­skie­go dzia­ła­cza Ale­sia Bia­lac­kie­go, oskar­żo­ne­go o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we, zo­sta­ła prze­ka­za­na do sądu w Miń­sku - po­wie­dział współ­pra­cow­nik Bia­lac­kie­go z Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" Wa­lan­cin Ste­fa­no­wicz.

- Ad­wo­kat Bia­lac­kie­go po­twier­dził, że ma­te­ria­ły spra­wy kar­nej zo­sta­ły prze­ka­za­ne do sądu. Stało się to 4 paź­dzier­ni­ka - po­wie­dział Ste­fa­no­wicz. Wy­ra­ził przy­pusz­cze­nie, że do pro­ce­su szefa "Wia­sny" może dojść naj­da­lej pod ko­niec paź­dzier­ni­ka. - Myślę, że pro­ces od­bę­dzie się w prze­cią­gu mie­sią­ca, naj­praw­do­po­dob­niej, są­dząc z prak­ty­ki w po­dob­nych spra­wach, bę­dzie to w dru­giej po­ło­wie czy pod ko­niec mie­sią­ca - po­wie­dział Ste­fa­no­wicz.

Bia­lac­ki zo­stał za­trzy­ma­ny 4 sierp­nia, prze­by­wa w aresz­cie w Miń­sku. Jest oskar­żo­ny o nie­za­pła­ce­nie po­dat­ków od kwot, które prze­cho­wy­wał na kon­cie ban­ko­wym na Li­twie. We­dług jego współ­pra­cow­ni­ków cho­dzi o środ­ki z fun­da­cji za­gra­nicz­nych prze­ka­zy­wa­ne na dzia­łal­ność "Wia­sny", w tym na wspar­cie osób prze­śla­do­wa­nych na Bia­ło­ru­si z po­wo­dów po­li­tycz­nych.

Za prze­stęp­stwa, o które oskar­żo­ny jest Bia­lac­ki, grozi na Bia­ło­ru­si kara do sied­miu lat wię­zie­nia. In­for­ma­cji o kon­tach dzia­ła­cza w ban­kach na Li­twie udzie­li­ło służ­bom bia­ło­ru­skim Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści w Wil­nie. Dane o Bia­lac­kim prze­ka­za­ła Bia­ło­ru­si rów­nież pol­ska Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na. Bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka oce­nia­ją areszt Bia­lac­kie­go jako ude­rze­nie we wszyst­kie śro­do­wi­ska opo­zy­cyj­ne na Bia­ło­ru­si.

>>>>>

I znowu matacza !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:59, 06 Paź 2011    Temat postu:

Niezależny socjolog zatrzymany w Mińsku

Nie­za­leż­ny bia­ło­ru­ski so­cjo­log pro­fe­sor Aleh Ma­na­jeu zo­stał za­trzy­ma­ny w Miń­sku przed spo­tka­niem, na któ­rym miał przed­sta­wić re­zul­ta­ty badań na temat na­stro­jów spo­łecz­nych na Bia­ło­ru­si.

Spo­tka­nie miało odbyć się w pol­skiej am­ba­sa­dzie z udzia­łem dy­plo­ma­tów państw UE. Ma­na­jeu miał na nim mówić m.​in. o wy­ni­kach ostat­nie­go son­da­żu nie­za­leż­ne­go ośrod­ka NI­SE­PI, we­dług któ­rych po­pu­lar­ność pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki bez­pre­ce­den­so­wo spa­dła. Am­ba­sa­dor RP Le­szek Sze­rep­ka na­zwał za­trzy­ma­nie Ma­na­jeua nie­zro­zu­mia­łym. Wska­zał, że wy­ni­ki badań NI­SE­PI zdą­ży­ła już opu­bli­ko­wać prasa opo­zy­cyj­na, a po­dob­ne spo­tka­nia od­by­wa­ją się cy­klicz­nie. Po­przed­nie prze­pro­wa­dzo­no w am­ba­sa­dzie Wiel­kiej Bry­ta­nii, tym razem swo­ich po­miesz­czeń udzie­li­ła pol­ska pla­ców­ka.

Ma­na­jeu zo­stał za­trzy­ma­ny w dro­dze na spo­tka­nie, nie­da­le­ko bu­dyn­ku am­ba­sa­dy. Przez te­le­fon po­wie­dział, że funk­cjo­na­riu­sze sił spe­cjal­nych mi­li­cji OMON "szu­ka­ją broni i nar­ko­ty­ków" - po­da­ła nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Ko­le­ga Ma­na­jeua, so­cjo­log Alak­sandr Sa­snou, który zdą­żył się do niego do­dzwo­nić, oce­nił, że za­trzy­ma­nie ba­da­cza "ma zwią­zek z na­si­le­niem na Bia­ło­ru­si re­pre­sji prze­ciw­ko wszyst­kim".

Na spo­tka­niu Ma­na­jeu miał przed­sta­wić swoją in­ter­pre­ta­cję i ko­men­tarz do kwar­tal­nych badań na­stro­jów spo­łecz­nych na Bia­ło­ru­si. Son­daż NI­SE­PI, który opu­bli­ko­wa­ła prasa, mówił m.​in. o tym, że we­dług badań z wrze­śnia więk­szość spo­łe­czeń­stwa obar­cza winą pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­kę za kry­zys go­spo­dar­czy w kraju.

Gdyby wy­bo­ry pre­zy­denc­kie od­by­ły się w naj­bliż­szych dniach, to na Łu­ka­szen­kę za­gło­so­wa­ło­by we­dług son­da­żu 20,5 proc. Bia­ło­ru­si­nów. Za­ra­zem nie wzro­sło, jak wska­zu­je wrze­śnio­we ba­da­nie, po­par­cie dla po­li­tycz­nej opo­zy­cji. Ma­na­jeu jest za­ło­ży­cie­lem NI­SE­PI - Nie­za­leż­ne­go In­sty­tu­tu Badań Spo­łecz­no-Eko­no­micz­nych i Po­li­tycz­nych. Ośro­dek po­wstał w 1992 roku, a w 2005 roku zo­stał zli­kwi­do­wa­ny de­cy­zją Sądu Naj­wyż­sze­go Bia­ło­ru­si. Obec­nie jest za­re­je­stro­wa­ny na Li­twie jako or­ga­ni­za­cja spo­łecz­na, ale pro­wa­dzi ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej na Bia­ło­ru­si.

>>>>

Kolejne debilne represje!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 10:48, 07 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: opozycyjny Zjazd Narodowy nielegalny

Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na Bia­ło­ru­si oznaj­mi­ła, że Zjazd Na­ro­do­wy (biał. Na­rod­ny Schod), zwo­ły­wa­ny przez opo­zy­cję na naj­bliż­szą so­bo­tę w róż­nych mia­stach kraju, jest nie­le­gal­ny i ostrze­gła oby­wa­te­li przed udzia­łem w nim.

- Pro­ku­ra­tu­ra zwra­ca się do oby­wa­te­li, by nie ule­ga­li pro­wo­ka­cyj­nym ape­lom i nie brali udzia­łu w tych przed­się­wzię­ciach, które są sprzecz­ne z nor­ma­mi prawa - po­wie­dział przed­sta­wi­ciel pro­ku­ra­tu­ry Pawał Ra­dzi­wo­nau, cy­to­wa­ny przez pań­stwo­wą agen­cję Bieł­TA. In­for­ma­cję tę po­da­no po tym, jak w ciągu dnia ini­cja­to­rzy akcji, Wik­tar Iwasz­kie­wicz i Hie­nadź Fia­dy­nicz, zo­sta­li we­zwa­ni do pro­ku­ra­tu­ry. Ostrze­żo­no ich tam przed ła­ma­niem prze­pi­sów o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach.

Tym­cza­sem opo­zy­cjo­ni­ści po­wo­łu­ją się na inne prze­pi­sy, do­ty­czą­ce ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia oby­wa­tel­skie można zwo­ły­wać w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie.

- Po­wie­dzie­li nam w pro­ku­ra­tu­rze, że usta­wo­daw­stwo w spo­sób nie­ja­sny roz­róż­nia prze­pi­sy do­ty­czą­ce ma­so­wych zgro­ma­dzeń i ze­brań lo­kal­nych. Po­ra­dzi­li­śmy pro­ku­ra­tu­rze, by zwró­ci­ła się do Rady Re­pre­zen­tan­tów (niż­szej izby par­la­men­tu) w celu uzy­ska­nia od­po­wied­nich wy­ja­śnień - po­wie­dział Iwasz­kie­wicz.

Jed­nak zda­niem pro­ku­ra­tu­ry, prze­pi­sy usta­wy o ze­bra­niach lo­kal­nych "nie sto­su­ją się do tak zwa­ne­go Zjaz­du Na­ro­do­we­go" - po­da­ła Bieł­TA. Jak do­da­je, pro­ku­ra­tu­ra uzna­ła za nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę pod­pi­sów ze­bra­nych w Miń­sku, gdzie or­ga­ni­za­to­rzy wy­bra­li na miej­sce zgro­ma­dze­nia Plac Ban­ga­lur (Ban­ga­lo­re). Tam za­zwy­czaj wła­dze lo­kal­ne kie­ru­ją de­mon­stra­cje opo­zy­cji, by nie od­by­wa­ły się w cen­trum mia­sta.

- Kil­ka­set pod­pi­sów ze­bra­nych w po­szcze­gól­nych klat­kach domów przy­le­ga­ją­cych do Placu Ban­ga­lur i kilku domów w dziel­ni­cy Sie­re­brian­ka nie wy­star­cza­ją do tego, by de­ba­to­wać o spra­wach życia spo­łecz­ne­go - po­wie­dział Ra­dzi­wo­nau. - Od­no­si­my się z sza­cun­kiem do prawa oby­wa­te­li do prze­pro­wa­dza­nia zgro­ma­dzeń, ale uwa­ża­my za nie­do­pusz­czal­ne igno­ro­wa­nie norm prawa i ma­ni­pu­lo­wa­nie nimi - dodał.

Iwasz­kie­wicz i Fia­dy­nicz zo­sta­li we­zwa­ni na pią­tek rano na spo­tka­nie z ad­mi­ni­stra­cją Miń­ska.

Od lata ko­mi­tet or­ga­ni­za­cyj­ny Zjaz­du Na­ro­do­we­go zbie­rał pod­pi­sy i in­for­mo­wał o akcji po­przez in­ter­net. We­dług ostat­nich pla­nów zgro­ma­dze­nia miały odbyć się o godz. 13 (godz. 12 czasu pol­skie­go) w so­bo­tę w 28 mia­stach Bia­ło­ru­si, w tym we wszyst­kich sze­ściu mia­stach ob­wo­do­wych (wo­je­wódz­kich). Prze­pi­sy usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach wy­ma­ga­ją, by or­ga­ni­za­to­rzy mieli zgodę władz lo­kal­nych. W prze­ciw­nym wy­pad­ku, gdy akcja zo­sta­nie uzna­na za od­by­wa­ją­cą się bez ze­zwo­le­nia, ich uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom grożą kary ad­mi­ni­stra­cyj­ne, włącz­nie z aresz­tem. Par­la­ment Bia­ło­ru­si nie­daw­no za­ostrzył prze­pi­sy tej usta­wy.

>>>>

Komedianci ... Prokuratura oznajamia ze zjazdy sa nielegalne ! Ale ,,praworzadnosc''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 9:29, 08 Paź 2011    Temat postu:

Na Białorusi za miesiąc dewizy kupić będzie można tylko z dowodem

Na Bia­ło­ru­si w li­sto­pa­dzie wej­dzie w życie obo­wią­zek le­gi­ty­mo­wa­nia się do­wo­dem oso­bi­stym (pasz­por­tem) przy kup­nie dewiz w kan­to­rach, a dane oso­bo­we osób ku­pu­ją­cych de­wi­zy będą re­je­stro­wa­ne - po­da­ła w pią­tek pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA.

Od­po­wied­ni de­kret pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka pod­pi­sał w czwar­tek, a wej­dzie on w życie mie­siąc po ofi­cjal­nym opu­bli­ko­wa­niu. Re­je­stro­wa­ne będą dane osób fi­zycz­nych ku­pu­ją­cych de­wi­zy za­rów­no za go­tów­kę, jak i w for­mie bez­go­tów­ko­wej w kan­to­rach i ka­sach ban­ków. Przy ope­ra­cjach prze­pro­wa­dza­nych kar­ta­mi ban­ko­wy­mi dane po­twier­dza­ją­ce toż­sa­mość wła­ści­cie­la będą po­bie­ra­ne z bazy banku, który wydał kartę.

Bia­ło­ruś bo­ry­ka się od kilku mie­się­cy z kry­zy­sem na rynku wa­lu­to­wym.

Bia­ło­ru­ski rubel, któ­re­go kurs ryn­ko­wy usta­la­ny jest na do­dat­ko­wych se­sjach na gieł­dzie, ostat­nio nieco spadł na war­to­ści. Po wpro­wa­dze­niu do­dat­ko­wych sesji w po­ło­wie wrze­śnia kurs wobec do­la­ra wy­no­sił 8,6 tys. rubli za do­la­ra, potem bia­ło­ru­ska wa­lu­ta się umac­nia­ła, ale obec­nie kurs zbli­żył się do 8 tys. rubli za do­la­ra. Rów­no­le­gle funk­cjo­nu­je kurs ofi­cjal­ny, re­gu­lo­wa­ny przez Bank Na­ro­do­wy, wy­no­szą­cy nie­ca­łe 5800 rubli za do­la­ra. Za­mia­rem banku jest stop­nio­we zbli­ża­nie obu kur­sów i w ciągu pół­to­ra-dwóch mie­się­cy usta­le­nie jed­no­li­te­go kursu.

>>>>>

No wreszcie rozum powoli zwyciezyl aby byl jeden kurs .. Trzeba bylo od razu . Ale z tymi dowodami to jest powrot do metod czekistowskich ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:34, 09 Paź 2011    Temat postu:

Zjazd Narodowy białoruskiej opozycji, są zatrzymani

Zjazd Na­ro­do­wy zwo­ła­ny przez opo­zy­cję bia­ło­ru­ską w pro­te­ście prze­ciw sy­tu­acji go­spo­dar­czej zgro­ma­dził w Miń­sku do ty­sią­ca osób. Mniej licz­ne akcje od­by­ły się w re­gio­nach kraju. Mi­li­cja za­trzy­ma­ła wię­cej niż 20 osób.

Opo­zy­cja za­po­wie­dzia­ła, że dal­sza część zjaz­du od­bę­dzie się 12 li­sto­pa­da. Choć wła­dze ostrze­gły, że uzna­ją zgro­ma­dze­nie za nie­zgod­ne z pra­wem i mimo nie­prze­rwa­ne­go desz­czu, w Miń­sku do parku przy Placu Ban­ga­lur (Ban­ga­lo­re) przy­szły setki ludzi w róż­nym wieku. Dzia­ła­cze opo­zy­cyj­ni: Wik­tar Iwasz­kie­wicz i Hie­nadź Fia­dy­nicz ogło­si­li żą­da­nia pod ad­re­sem władz, m.in.: za­ha­mo­wa­nie wzro­stu cen, za­pew­nie­nie do­cho­dów i eme­ry­tur na po­zio­mie z po­cząt­ku roku oraz odej­ście od prak­ty­ki za­trud­nia­nia na obo­wiąz­ko­we krót­ko­ter­mi­no­we kon­trak­ty.

Pod­czas mi­tyn­gu zgro­ma­dze­ni żą­da­li także uwol­nie­nia ska­za­nych po wy­bo­rach opo­zy­cjo­ni­stów oraz prze­pro­wa­dze­nia no­wych wy­bo­rów pod kon­tro­lą OBWE. Or­ga­ni­za­to­rzy za­po­wie­dzie­li, że prze­ka­żą żą­da­nia wła­dzom. Zgro­ma­dze­nie trwa­ło około 45 minut.

We­dług nie­za­leż­nych por­ta­li in­ter­ne­to­wych w Miń­sku za­trzy­ma­no kilka osób, głów­nie anar­chi­stów, a poza sto­li­cą - co naj­mniej kil­ka­na­ście, w tym or­ga­ni­za­to­rów zjaz­du i dzia­ła­czy za­re­je­stro­wa­nych par­tii opo­zy­cyj­nych.

Około 200 osób uczest­ni­czy­ło w pro­te­ście w Homlu, ponad 150 w Brze­ściu oraz Wi­teb­sku, około stu w Mo­hy­le­wie, kil­ka­dzie­siąt w Grod­nie. W mniej­szych mia­stach zgro­ma­dze­nia były mało licz­ne, w nie­któ­rych or­ga­ni­za­to­rzy je od­wo­ła­li.

W nie­któ­rych miej­sco­wo­ściach wła­dze ogło­si­ły so­bo­tę w za­kła­dach pracy i szko­łach dniem czynu spo­łecz­ne­go.

Zwo­łu­jąc zjazd opo­zy­cjo­ni­ści po­wo­ły­wa­li się na prawo do or­ga­ni­zo­wa­nia ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia mogą od­by­wać się w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie. Z kolei Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na oce­ni­ła w czwar­tek, że zjazd na­ru­sza prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, które wy­ma­ga­ją zgody władz lo­kal­nych na zgro­ma­dze­nia. Bez tej zgody akcje takie uzna­wa­ne są za od­by­wa­ją­ce się bez ze­zwo­le­nia, a ich uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom grozi od­po­wie­dzial­ność ad­mi­ni­stra­cyj­na i karna.

>>>>>

I kolejne absuradlne represje opetanej wladzy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:18, 11 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś podpisała z Rosją kontrakt ws. budowy elektrowni atomowej

Bia­ło­ruś pod­pi­sa­ła z Rosją kon­trakt ws. bu­do­wy elek­trow­ni ato­mo­wej w ob­wo­dzie gro­dzień­skim - po­da­ła pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA, po­wo­łu­jąc się na ro­syj­ski kon­cern Atom­stroj­pro­jekt, który ma zbu­do­wać si­łow­nię.

Po­ro­zu­mie­nie o bu­do­wie dwóch blo­ków ener­ge­tycz­nych o ogól­nej mocy do 2400 MW pod­pi­sa­ły z ro­syj­skiej stro­ny wła­dze Atom­stroj­pro­jek­tu, a z bia­ło­ru­skiej - dy­rek­cja bu­do­wy elek­trow­ni. Si­łow­nia ato­mo­wa, pierw­sza na Bia­ło­ru­si, bę­dzie opar­ta na ro­syj­skim pro­jek­cie AES-2006. Po­wsta­nie w Ostrow­cu (biał. Astra­wiec) w ob­wo­dzie gro­dzień­skim. Pierw­szy blok ma być wpro­wa­dzo­ny do użyt­ku w 2017 roku, drugi - rok póź­niej. Koszt bu­do­wy elek­trow­ni wy­no­si ponad 9 mld do­la­rów. Bia­ło­ruś za­bie­ga o 25-let­ni kre­dyt od Rosji na ten cel. We­dług agen­cji Bieł­TA, roz­mo­wy na temat kre­dy­tu są w fazie koń­co­wej.

Za­nie­po­ko­je­nie bu­do­wą elek­trow­ni na Bia­ło­ru­si w po­bli­żu swo­ich gra­ni­cy wy­ra­ża­ła Litwa. Rów­nież na Bia­ło­ru­si są prze­ciw­ni­cy bu­do­wy si­łow­ni, ze wzglę­du na pa­mięć o ka­ta­stro­fie elek­trow­ni w Czar­no­by­lu, w któ­rej Bia­ło­ruś mocno ucier­pia­ła. W lutym pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka za­żą­dał, by bu­do­wę elek­trow­ni przy­spie­szyć i w ciągu naj­bliż­szych pię­ciu lat jej re­ali­za­cję "roz­wi­nąć na pełną skalę". Łu­ka­szen­ka po­wtó­rzył we wto­rek, że jego kraj zbu­du­je si­łow­nię i oce­nił de­cy­zję o pod­pi­sa­niu kon­trak­tu jako "wiel­kie osią­gnię­cie".

>>>>>

To kolosalne osiagniecie ! Zwlaszcza ze projekt nosi nazwe Czarnobyl 2 .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 11:56, 12 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Dolar znów drożeje, ale deficytu dewiz nie będzieB

ia­ło­ru­ska prasa pro­gno­zu­je w środę dal­szy wzrost w krót­ko­ter­mi­no­wej per­spek­ty­wie kursu do­la­ra na do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie wa­lu­to­wej. Nie spo­dzie­wa się jed­nak po­wtó­rze­nia się gwał­tow­ne­go po­py­tu na de­wi­zy, który wio­sną przy­niósł ich de­fi­cyt na Bia­ło­ru­si.

"Kom­so­mol­ska­ja Praw­da" za­uwa­ża, że dolar za­czął dro­żeć już w ze­szłym ty­go­dniu. Teraz za 1 do­la­ra trze­ba za­pła­cić 8220 rubli. Zda­niem dzien­ni­ka, słowa sze­fo­wej Banku Na­ro­do­we­go Na­dziei Jer­ma­ko­wej o spo­dzie­wa­nym wzro­ście kursu w paź­dzier­ni­ku stały się sy­gna­łem dla ku­pu­ją­cych i sprze­da­ją­cych de­wi­zy na gieł­dzie. W ślad za wzro­stem kursu na sesji dolar po­dro­żał w kan­to­rach. Eko­no­mist­ka Ka­ta­ry­na Bar­nu­ko­wa oce­nia jed­nak, że Bia­ło­ru­si­ni nie będą znów wy­ku­py­wać dewiz w kan­to­rach, bo teraz banki, ina­czej niż wio­sną, mogą swo­bod­nie ku­po­wać obce wa­lu­ty na gieł­dzie, by za­spo­ko­ić na nie popyt.

Rzą­do­wa "Re­spu­bli­ka" za­uwa­ża, że ro­sną­cy kurs ob­cych dewiz "znów za­czy­na po­py­chać Bia­ło­ru­si­nów do kan­to­rów". Szef za­rzą­du banku WTB Uła­dzi­mir Iwa­nou przy­zna­je, że licz­ba ku­pu­ją­cych obce wa­lu­ty ro­śnie, i w ostat­nich dniach "tyle samo osób sprze­da­je de­wi­zy, ile ku­pu­je".

"Ban­kie­rzy uspo­ka­ja­ją przy tym, że ta­kie­go na­pły­wu ludzi, chcą­cych za­mie­nić swoje pie­nią­dze w ru­blach na rów­no­war­tość w de­wi­zach, jak było to wio­sną, ra­czej już nie bę­dzie. To mniej praw­do­po­dob­ne (...), bo dolar jest już droż­szy i nie uda się kupić więk­szych sum" - pod­kre­śla "Re­spu­bli­ka". Za­pew­nia też, że "de­wi­zo­we wa­ha­dło może cof­nąć się w prze­ciw­nym kie­run­ku". Pro­ble­my na rynku wa­lu­to­wym Bia­ło­ru­si do­pro­wa­dzi­ły w maju do de­wa­lu­acji bia­ło­ru­skie­go rubla w sto­sun­ku do ob­cych walut o ponad 50 pro­cent. Na po­cząt­ku bie­żą­ce­go roku ofi­cjal­ny kurs, usta­la­ny przez Bank Na­ro­do­wy, wy­no­sił ponad 3 tys. rubli za do­la­ra, po ma­jo­wej de­wa­lu­acji - około 5 tys. rubli za do­la­ra. Obec­nie nadal obo­wią­zu­je ofi­cjal­ny kurs banku cen­tral­ne­go wy­no­szą­cy nieco ponad 5 tys. rubli, ale rów­no­le­gle funk­cjo­nu­je kurs ryn­ko­wy, usta­la­ny na do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie wa­lu­to­wo-ka­pi­ta­ło­wej.

>>>>>>

A wiec widzicie problem ZNIKNAL !!! Co byl za szał poprzednio gdy obowiazywal urzedowy kurs typu radzieckiego ... Dzis jest rynek I PROBLEM ZNIKNAL ! Raz w gore raz w dol ALE PORZADEK JEST !
To jest wlasnie najlepszy mozliwy system bo rynkowy ... Plynny kurs walutowy . Kraje ktore go nie maja padaja jak Bailorus poprzednio czy strefa euro ... To jest natura ... gwalt na naturze konczy sie upadkiem jak to bylo ze starozytnymi Grecja i Rzymem ktore sie homoseksualizowaly czy z radzieckimi ktorzy wszystko mieli przeciw naturze czy teraz z zachodem ktory powtarza droge Grecji i Rzymu zbaczajac ... A za zachodem bezmyslnie ida do upadku nadwislnascy matołkowie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:52, 12 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Opozycjoniści przekazali rządowi rezolucję Zjazdu Narodowego

Ini­cja­to­rzy opo­zy­cyj­ne­go wiecu - Zjaz­du Na­ro­do­we­go, który odbył się na Bia­ło­ru­si w so­bo­tę i zgro­ma­dził ok. dwóch ty­się­cy osób, prze­ka­za­li w środę rzą­do­wi przy­ję­tą pod­czas zgro­ma­dze­nia re­zo­lu­cję.

Za­wie­ra ona m.​in. żą­da­nia po­wstrzy­ma­nia wzro­stu cen na żyw­ność, znie­sie­nia sys­te­mu za­trud­nia­nia na obo­wiąz­ko­we krót­ko­ter­mi­no­we kon­trak­ty, a także zwol­nie­nia więź­niów po­li­tycz­nych. Jeden z ini­cja­to­rów zjaz­du Wik­tar Iwasz­kie­wicz wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że choć w zgro­ma­dze­niach w so­bo­tę w całym kraju wzię­ło udział 2-3 tys. osób, to żą­da­nia za­war­te w re­zo­lu­cji po­pie­ra 80 pro­cent Bia­ło­ru­si­nów.

Opo­zy­cjo­ni­ści za­po­wie­dzie­li, że Zjazd Na­ro­do­wy bę­dzie kon­ty­nu­owa­ny 12 li­sto­pa­da. W so­bo­tę naj­wię­cej ludzi przy­szło na wiec w Miń­sku - do ty­sią­ca osób, mniej licz­ne zgro­ma­dze­nia od­by­ły się w Homlu, Wi­teb­sku, Mo­hy­le­wie oraz mia­stach re­jo­no­wych (po­wia­to­wych).

W kan­ce­la­rii rządu po­in­for­mo­wa­no, że od­po­wie­dzi na re­zo­lu­cję można ocze­ki­wać w ciągu mie­sią­ca.

Zwo­łu­jąc zjazd, opo­zy­cjo­ni­ści wska­zy­wa­li na prawo do or­ga­ni­zo­wa­nia ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia mogą od­by­wać się w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie. Z kolei Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na oce­ni­ła w czwar­tek, że zjazd na­ru­sza prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, które wy­ma­ga­ją zgody władz lo­kal­nych. Bez tej zgody akcje takie uzna­wa­ne są za od­by­wa­ją­ce się bez ze­zwo­le­nia, a ich uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom grozi od­po­wie­dzial­ność ad­mi­ni­stra­cyj­na i karna.

>>>>>

Oczywiscie popieramy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:56, 12 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Kolejny wyrok za udział w protestach powyborczych

Na trzy lata ogra­ni­cze­nia wol­no­ści sąd w Miń­sku ska­zał w środę bu­dow­lań­ca Świa­ta­sła­wa Ba­ra­no­wi­cza za udział w de­mon­stra­cji opo­zy­cji 19 grud­nia, w wie­czór wy­bo­rów pre­zy­denc­kich. Wyrok za­padł kilka mie­się­cy po ostat­nich pro­ce­sach zwią­za­nych z de­mon­stra­cją.

Sąd uznał 25-let­nie­go Ba­ra­no­wi­cza, pra­cu­ją­ce­go w sto­li­cy, za win­ne­go udzia­łu w ma­so­wych za­miesz­kach. Wy­mie­rzył mu karę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści bez skie­ro­wa­nia do za­kła­du kar­ne­go. Oskar­żo­ny przy­znał, że w trak­cie de­mon­stra­cji znaj­do­wał się na scho­dach do gma­chu rządu, a także, że ude­rzał w tar­cze tłu­mią­cych pro­test mi­li­cjan­tów. Jak prze­ko­ny­wał, za­re­ago­wał tak na silny cios mi­li­cjan­ta, który roz­ciął mu głowę, chciał też po­wstrzy­mać funk­cjo­na­riu­szy przed bi­ciem ludzi.

Jako ma­so­we za­miesz­ki wła­dze bia­ło­ru­skie okre­śla­ją de­mon­stra­cję, pod­czas któ­rej ty­sią­ce ludzi pro­te­sto­wa­ło w cen­trum Miń­ska prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym nie­mal 80 proc. urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do­szło wów­czas do ataku grupy ludzi, zda­niem opo­zy­cji spro­wo­ko­wa­ne­go, na drzwi do bu­dyn­ku rządu, gdzie mie­ści się także cen­tral­na ko­mi­sja wy­bor­cza. Po roz­bi­ciu de­mon­stra­cji i aresz­to­wa­niu jej uczest­ni­ków, w tym opo­zy­cyj­nych po­li­ty­ków kan­dy­du­ją­cych w wy­bo­rach, wła­dze wsz­czę­ły spra­wę karną o ma­so­we za­miesz­ki.

Pro­ces Ba­ra­no­wi­cza odbył się kilka mie­się­cy po ostat­nich pro­ce­sach w tej spra­wie. Więk­szość ska­za­nych, któ­rzy w ich wy­ni­ku tra­fi­li do ko­lo­nii kar­nych, jest obec­nie uła­ska­wio­na i zwol­nio­na. Na wol­ność wciąż nie wy­szli dwaj byli kan­dy­da­ci opo­zy­cji na pre­zy­den­ta: Mi­ko­ła Stat­kie­wicz i An­drej San­ni­kau.

>>>>>

I znowu psychole podskakuja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 22 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy