Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 39, 40, 41  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:20, 03 Paź 2011    Temat postu:

Mocne słowa dziennikarki: chcą, bym była wdową

Iryna Cha­lip, bia­ło­ru­ska dzien­ni­kar­ka opo­zy­cyj­na i żona by­łe­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta w ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach An­dre­ja San­ni­kaua, zwró­ci­ła się w li­ście otwar­tym do żon ro­syj­skie­go pre­mie­ra i pre­zy­den­ta, twier­dząc, że życie jej męża jest za­gro­żo­ne.

"Sy­tu­acja jest kry­tycz­na. Bia­ło­ru­skie służ­by spe­cjal­ne robią wszyst­ko, żebym zo­sta­ła wdową, a nasz syn - sie­ro­tą" - na­pi­sa­ła Cha­lip w li­ście ad­re­so­wa­nym do Swie­tła­ny Mie­dwie­die­wej i Lud­mi­ły Putin. List opu­bli­ko­wa­ła w po­nie­dzia­łek opo­zy­cyj­na ro­syj­ska "No­wa­ja Ga­zie­ta". "Pro­szę, by­ście prze­ko­na­ły mał­żon­ków, by zro­bi­li wszyst­ko, co moż­li­we, aby za­po­biec fi­zycz­nej li­kwi­da­cji mo­je­go męża i wymóc na pre­zy­den­cie (Alak­san­drze) Łu­ka­szen­ce uwol­nie­nie jego, a także in­nych więź­niów po­li­tycz­nych" - na­pi­sa­ła.

Iryna Cha­lip wy­sła­ła ana­lo­gicz­ne listy także do mał­żo­nek pre­zy­den­tów Fran­cji, USA i Pol­ski, a także bry­tyj­skie­go pre­mie­ra - na­pi­sa­ła ga­ze­ta, któ­rej Cha­lip jest ko­re­spon­dent­ką na Bia­ło­ru­si.

21 wrze­śnia opo­zy­cyj­ne por­ta­le bia­ło­ru­skie in­for­mo­wa­ły, że San­ni­kau, ska­za­ny za pro­te­sty po­wy­bor­cze, zo­stał prze­nie­sio­ny z ko­lo­nii kar­nej w No­wo­po­łoc­ku do innej, w Bo­bruj­sku. San­ni­kau nie tra­fił jed­nak do Bo­bruj­ska, a przez kilka na­stęp­nych dni Cha­lip nie mogła uzy­skać in­for­ma­cji, gdzie znaj­du­je się jej mąż.

Ty­dzień temu ad­wo­kat San­ni­kaua do­wie­dział się, że były kan­dy­dat jest w aresz­cie w Mo­hy­le­wie; we wto­rek się z nim spo­tkał.

19 grud­nia ze­szłe­go roku ty­sią­ce ludzi pro­te­sto­wa­ły w Miń­sku prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym nie­mal 80 proc. gło­sów Łu­ka­szen­ce. Do­szło do ataku grupy ludzi na drzwi do gma­chu rządu; we­dług opo­zy­cji była to pro­wo­ka­cja. Mi­li­cja roz­bi­ła de­mon­stra­cję, do aresz­tów tra­fi­ło ponad 600 osób.

W serii pro­ce­sów sądy ska­za­ły ponad 40 osób, w tym ponad po­ło­wę - na kary od dwóch do czte­rech lat ko­lo­nii kar­nej. Nie­mal wszy­scy ska­za­ni zo­sta­li uła­ska­wie­ni w sierp­niu i wrze­śniu.

W ko­lo­nii kar­nej wciąż po­zo­sta­je wła­śnie San­ni­kau, ska­za­ny na pięć lat, i inny kan­dy­dat opo­zy­cji Mi­ko­ła Stat­kie­wicz, który otrzy­mał wyrok sze­ściu lat.

W so­bo­tę na wol­ność wy­szedł przed­się­bior­ca, były kan­dy­dat w wy­bo­rach Dźmi­try Wus, któ­re­go w maju sąd ska­zał na 5,5 roku ko­lo­nii kar­nej w związ­ku z po­wy­bor­czy­mi pro­te­sta­mi opo­zy­cji.

>>>>>

To jest demoniczne opetanie ... Oni juz stracili kontrole nad soba ... Ida na smyczy demonow ... Tak jest gdy czlowiek wybiera zlo...Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 14:01, 03 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:00, 03 Paź 2011    Temat postu:

Wyrzekli się go rodzice za to, że... klaskał w dłonie

Za poglądy polityczne na Białorusi studentów z uczelni wyższych wyganiają nagminnie. Jednak żeby niepełnoletnią osobę wyrzucili z liceum – tego jeszcze nie było. 16-letni Roman Protasiewicz był uczniem jednego z najbardziej prestiżowych liceów w Mińsku, laureatem licznych olimpiad z fizyki i matematyki. Z tego powodu przyznano mu specjalne stypendium prezydenta Białorusi (potocznie „stypendium Łukaszenki”), którym obdarowuje się na Białorusi wybranych i zdolnych młodych ludzi.

Jednak niemal w mgnieniu oka wszystko to stracił. Powodem stało się zatrzymanie Romana podczas akcji „milczącego protestu”. (Jest to powstała latem inicjatywa, organizowana przez młodzież na białoruskich portalach społecznościowych. Co środę ludzie zbierają na głównym placu swojego miasta. Nie wykrzykują żadnych haseł, nie przynoszą ze sobą żadnych symboli. Po prostu milczą, a po trzydziestu minutach (o umówionej godzinie) zaczynają klaskać. Na początku władze nie reagowały na te akcje. Jednak kiedy w Mińsku i dziesiątkach innych miast zaczęło przychodzić po kilka tysięcy osób – zaczęły się brutalne zatrzymania. Przy czym formuła akcji uwypukliła absurdalność działań służb – człowieka na Białorusi aresztują teraz nawet za milczenie i klaskanie).

Na jednej z takich akcji schwytano również Romana. Ale ze względu na niepełnoletniość nie wsadzono prewencyjnie do więzienia. Jednak po tym zajściu zaczął mieć problemy w liceum. Wzywano go niejednokrotnie do dyrektorki i wymuszano „wyrzeczenie opozycyjnych poglądów”. Wzywano również jego rodziców. Jednak chłopak obstawał przy swoim.

W zeszłym tygodniu wyrzucili go z liceum. Przy czym, jak się okazało, dyrektorka dysponowała zapisem jego prywatnych rozmów telefonicznych, w których umawiał się z kolegami na udział w kolejnym proteście (dostała je prawdopodobnie od KGB).

Ale to nie koniec problemów. Po wyrzuceniu ze szkoły Romana wyrzucono również z domu. Okazało się, że jego rodzice są ideowymi zwolennikami Łukaszenki, a ojciec jest wojskowym – pracuje w Białoruskiej Akademii Wojskowej (na stanowisku „zastępcy rektora ds. ideologii”) Od dłuższego czasu cisnęli Romana, żeby zaprzestał udziału w protestach i aktywności w Internecie. Dochodziło do rękoczynów.

Ojca wzywano na dywanik w pracy i mówiono, że „źle wychował syna”. Matka woziła Romana do prawosławnego popa, który z niego „wyganiał biesów” (to się jeszcze nazywa „sesja egzorcyzmów”). Po wyrzuceniu z liceum kazali mu w końcu „zbierać rzeczy”. 16-letni chłopak znalazł się na ulicy.

Dzięki rezonansowi w Internecie znaleźli się ludzie, którzy wykazali się solidarnością i tymczasowo zapewnili Romanowi jedzenie i dach nad głową. Wzięli go również pod opiekę obrońcy praw człowieka. Jednak dalsza edukacja i w ogóle przyszłość chłopaka zostają pod znakiem zapytania.

Aleh Barcewicz

>>>>>

Wot przykladna radziecka rodzina ! Radziecka rodzina powinna zachowywac czujnosc i jak nauczal towarzysz Stalin donosic jakby co na KGB ... Rodzice na siebie dzieci na rodzicow i na odwrot ! Jak widac nauka nie poszla w las !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:36, 03 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Niaklajeu ostrzeżony przez inspekcję MSW za wyjazd do Polski

Były opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu do­stał ostat­nie ostrze­że­nie od pod­le­ga­ją­cej MSW in­spek­cji za nie­prze­strze­ga­nie ogra­ni­czeń wy­ro­ku są­do­we­go w za­wie­sze­niu. Po­wo­dem jest jego wy­jazd do War­sza­wy na szczyt Part­ner­stwa Wschod­nie­go.

Sąd za­bro­nił opo­zy­cjo­ni­ście, ska­za­ne­mu na dwa lata po­zba­wie­nia wol­no­ści w za­wie­sze­niu na dwa lata w związ­ku z pro­te­sta­mi po­wy­bor­czy­mi, wy­jaz­dów za gra­ni­cę. Ostrze­że­nie od in­spek­cji wy­ko­ny­wa­nia wy­ro­ków otrzy­ma­ła dzi­siaj rów­nież wi­ce­sze­fo­wa opo­zy­cyj­nej or­ga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wej Nasta Pa­ła­żan­ka.

Od Nia­kla­jeua in­spek­cja za­żą­da­ła wy­ja­śnień, dla­cze­go bez po­zwo­le­nia wy­je­chał z kraju i w dniach 27-30 wrze­śnia znaj­do­wał się w War­sza­wie. - Moje wy­ja­śnie­nia były krót­kie (...): nie przy­zna­ję się do winy i nie za­mie­rzam od­gry­wać roli prze­stęp­cy, którą na­rzu­ca­ją mi wła­dze. (...) Dla­te­go byłem w War­sza­wie na szczy­cie Part­ner­stwa Wschod­nie­go, na który za­pro­si­li mnie or­ga­ni­za­to­rzy - pol­ski rząd - po­wie­dział Nia­kla­jeu.

Były kan­dy­dat zo­stał po­in­for­mo­wa­ny, że jest to ostat­nie ostrze­że­nie i w przy­pad­ku ko­lej­ne­go na­ru­sze­nia od­bę­dzie się roz­pra­wa są­do­wa. Nia­kla­jeu może wów­czas zo­stać skie­ro­wa­ny do od­by­wa­nia kary w ko­lo­nii kar­nej.

Ostrze­że­nie dla Pa­ła­żan­ki, na któ­rej ciąży wyrok roku po­zba­wie­nia wol­no­ści w za­wie­sze­niu na jeden rok, jest zwią­za­ne z tym, że była dwu­krot­nie w ciągu ostat­nich dwóch mie­się­cy ska­za­na na kary aresz­tu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Pa­ła­żan­ka brała udział w pi­kie­tach w obro­nie ska­za­ne­go na ko­lo­nię karną li­de­ra Mło­de­go Fron­tu Źmi­cie­ra Dasz­kie­wi­cza.

Nia­kla­jeu, poeta i szef kam­pa­nii "Mów Praw­dę!" kan­dy­do­wał w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich 19 grud­nia ze­szłe­go roku. W wie­czór wy­bor­czy zo­stał po­bi­ty przez nie­zna­nych spraw­ców, we­dług opo­zy­cji - struk­tu­ry si­ło­we. Tra­fił do szpi­ta­la i nie brał udzia­łu w de­mon­stra­cji opo­zy­cji w cen­trum Miń­ska po za­koń­cze­niu gło­so­wa­nia. Pro­te­sto­wa­no pod­czas niej prze­ciw­ko ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym 80 proc. gło­sów ubie­ga­ją­ce­mu się o re­elek­cję Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. W noc po de­mon­stra­cji Nia­kla­jeu zo­stał upro­wa­dzo­ny ze szpi­ta­la i prze­nie­sio­ny do aresz­tu śled­cze­go KGB, potem na­ło­żo­no na niego areszt do­mo­wy. Tak jak więk­szość kan­dy­da­tów opo­zy­cji, sta­nął przed sądem w związ­ku z de­mon­stra­cją i w maju otrzy­mał karę dwóch lat w za­wie­sze­niu na dwa lata. Na tym samym pro­ce­sie zo­sta­ła ska­za­na Pa­ła­żan­ka.

>>>>>

Glupawy rezim szaleje coraz bardziej ... Juz ostrzezenia wysylaja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:50, 04 Paź 2011    Temat postu:

Na Białorusi zaostrzają kolejne przepisy

Bia­ło­ru­ska Izba Re­pre­zen­tan­tów (niż­sza izba par­la­men­tu) za­ostrzy­ła prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach - podał dzi­siaj por­tal Telegraf.by. Nowe prawo zrów­nu­je z pi­kie­tą "ma­so­wą obec­ność oby­wa­te­li" w miej­scu pu­blicz­nym "w celu wy­ra­że­nia pro­te­stu".

Cho­dzi o po­praw­ki za­pro­po­no­wa­ne przez rząd w lipcu, oce­nia­ne wów­czas przez obroń­ców praw czło­wie­ka jako od­po­wiedź władz na falę mil­czą­cych pro­te­stów. Usta­wa mówi o "wspól­nej ma­so­wej obec­no­ści oby­wa­te­li w okre­ślo­nym z góry miej­scu pu­blicz­nym, w tym pod otwar­tym nie­bem, i o usta­lo­nym cza­sie, w celu prze­pro­wa­dze­nia z góry okre­ślo­nych czy­nów". Cho­dzi o zgro­ma­dze­nia "zwo­ły­wa­ne przez in­ter­net i inne sieci in­for­ma­cyj­ne w celu pu­blicz­ne­go wy­ra­że­nia na­stro­jów po­li­tycz­no-spo­łecz­nych lub pro­te­stu". W pro­jek­cie rzą­do­wym było sfor­mu­ło­wa­nie: "z góry okre­ślo­ne dzia­ła­nia lub brak dzia­łań", co spra­wi­ło, że nie­za­leż­ne por­ta­le na­zwa­ły pro­po­no­wa­ne po­praw­ki "usta­wą o braku dzia­łań". Osta­tecz­nie słowa o "braku dzia­łań" wy­pa­dło z tek­stu, a zna­la­zło się w nim słowo "czyny".

Zrów­na­nie ta­kich zgro­ma­dzeń z pi­kie­tą ozna­cza, że po­trzeb­na na nie bę­dzie zgoda władz lo­kal­nych. Ina­czej od­by­wa­ją się bez ze­zwo­le­nia i ich uczest­ni­kom grożą kary ad­mi­ni­stra­cyj­ne, włącz­nie z aresz­tem.

Wcze­śniej mil­czą­ce pro­te­sty prze­ciw po­li­ty­ce władz for­mal­nie nie były nie­zgod­ne z pra­wem, po­nie­waż ich uczest­ni­cy nie wzno­si­li haseł, nie uży­wa­li sym­bo­li ani trans­pa­ren­tów, a je­dy­nie przy­cho­dzi­li o umó­wio­nej porze na place w cen­trum miast i wspól­nie kla­ska­li. In­for­ma­cje o pro­te­stach były umiesz­cza­ne w in­ter­ne­cie.

Jak po­da­je opo­zy­cyj­ny por­tal Karta'97, ponad 2 tys. osób zo­sta­ło ska­za­nych na kary aresz­tu od kilku do 15 dni za udział w tych pro­te­stach.

Biuro In­sy­tu­cji De­mo­kra­tycz­nych i Praw Czło­wie­ka (ODiHR) OBWE w sierp­niu wy­ra­zi­ło za­nie­po­ko­je­nie pla­no­wa­ny­mi zmia­na­mi w bia­ło­ru­skim usta­wo­daw­stwie. Oce­ni­ło, że obec­nie obo­wią­zu­ją­ce na Bia­ło­ru­si prze­pi­sy do­ty­czą­ce ma­so­wych zgro­ma­dzeń na­ru­sza­ją normy mię­dzy­na­ro­do­we.

Z kolei we­dług wi­ce­sze­fa sta­łej ko­mi­sji ds. praw czło­wie­ka w Izbie Re­pre­zen­tan­tów Ana­to­la Hłaza pro­jekt ma na celu wzmoc­nie­nie środ­ków bez­pie­czeń­stwa pod­czas zgro­ma­dzeń. De­pu­to­wa­ni roz­pa­trzy­li pro­jekt i przy­ję­li go w pierw­szym i dru­gim czy­ta­niu w po­nie­dzia­łek wie­czo­rem. We­dług Radia Swa­bo­da stało się to w cza­sie, gdy wy­łą­czo­no w par­la­men­cie trans­mi­sję obrad dla dzien­ni­ka­rzy....

>>>>

Hehe ! Matoly chca wprowadzic karalnosc publiczenego milczenia i nic nie robienia ! Genialne ! To podroz koleja bedzie karalna nie mowiac o takiej zbrodni jak gromadzenie sie na targu ! Ale swiry ! Tak demon degeneruje osobnikow ktorzy mu sie oddaja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:08, 05 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: b. kandydat na prezydenta w kolonii karnej

Były opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si An­drej San­ni­kau zo­stał prze­nie­sio­ny do ko­lo­nii kar­nej w Bo­bruj­sku, gdzie od­wie­dził go ad­wo­kat - podał w środę opo­zy­cyj­ny por­tal Karta'97.

Jak prze­ka­za­ła żona San­ni­kaua, opo­zy­cyj­na dzien­ni­kar­ka Iryna Cha­lip, były kan­dy­dat tra­fił do po­je­dyn­czej celi. Wy­da­no mu zi­mo­wą czap­kę i ku­faj­kę, co zda­niem Cha­lip ozna­cza, że wła­dze liczą, iż zo­sta­nie on na długo w ko­lo­nii kar­nej. Po­li­tyk od­by­wa wyrok 5 lat ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze w związ­ku z pro­te­sta­mi po­wy­bor­czy­mi. W ze­szłym ty­go­dniu jego bli­scy i obroń­cy praw czło­wie­ka ogło­si­li, że ist­nie­je po­waż­ne za­gro­że­nie dla jego życia. Przez dłuż­szy czas nie mogli uzy­skać o nim in­for­ma­cji, bo San­ni­kau był prze­wo­żo­ny mię­dzy róż­ny­mi za­kła­da­mi kar­ny­mi. W jed­nym z nich, jak potem prze­ka­zał, ostrze­ga­no go, że może zo­stać po­bi­ty lub wręcz za­bi­ty w trak­cie od­by­wa­nia wy­ro­ku.

W maju sąd uznał opo­zy­cjo­ni­stę za win­ne­go or­ga­ni­za­cji ma­so­wych za­mie­szek 19 grud­nia ze­szłe­go roku, w wie­czór po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich. Ty­sią­ce ludzi pro­te­sto­wa­ły wów­czas w Miń­sku prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom, da­ją­cym nie­mal 80 proc. gło­sów ubie­ga­ją­ce­mu się o re­elek­cję Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do­szło do ataku grupy ludzi na drzwi do gma­chu rządu; we­dług opo­zy­cji była to pro­wo­ka­cja. Mi­li­cja roz­bi­ła de­mon­stra­cję, a jej uczest­ni­cy, w tym byli kan­dy­da­ci, sta­nę­li przed sądem. W sierp­niu i wrze­śniu br. więk­szość ska­za­nych zo­sta­ła uła­ska­wio­na. W mi­nio­ną so­bo­tę wy­szedł na wol­ność jeden z by­łych kan­dy­da­tów, przed­się­bior­ca Dźmi­try Wus. San­ni­kau oraz inny kan­dy­dat opo­zy­cji Mi­ko­ła Stat­kie­wicz, ska­za­ny na sześć lat, wciąż po­zo­sta­ją w ko­lo­niach kar­nych .

>>>>>

A wiec psychole sadystycznie mecza pozycje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:53, 05 Paź 2011    Temat postu:

Apel ws. białoruskich opozycjonistów

Mię­dzy­na­ro­do­wa Or­ga­ni­za­cja na rzecz Praw Czło­wie­ka (FIDH) za­pro­te­sto­wa­ła prze­ciw trak­to­wa­niu bia­ło­ru­skich opo­zy­cjo­ni­stów ska­za­nych na kary ko­lo­nii kar­nej, do­da­jąc, że wła­dze za­stra­sza­ją tych więź­niów, wy­wie­ra­ją na nich pre­sję psy­cho­lo­gicz­ną i fi­zycz­ną.

- Godne za­ufa­nia źró­dła wska­zu­ją, że na więź­niów po­li­tycz­nych po­zo­sta­ją­cych w bia­ło­ru­skich wię­zie­niach nadal jest wy­wie­ra­na pre­sja psy­cho­lo­gicz­na i fi­zycz­na - głosi oświad­cze­nie FIDH. Mowa jest w nim m.in. o prze­nie­sie­niu by­łe­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta An­dre­ja San­ni­kaua z jed­nej ko­lo­nii kar­nej do dru­giej. Jak ogło­si­li nie­daw­no bli­scy San­ni­kaua, pod­czas tej pro­ce­du­ry przez kilka dni nie mogli do­wie­dzieć się, co się z nim dzie­je. W trak­cie prze­wo­że­nia po­li­tyk tra­fił na współ­więź­niów, któ­rzy prze­ko­ny­wa­li go, że może nie wyjść żywy z ko­lo­nii kar­nej.

FIDH wska­zu­je, że pod­czas pro­ce­du­ry prze­no­sze­nia z jed­nej ko­lo­nii kar­nej do dru­giej "pre­sja psy­cho­lo­gicz­na jest bar­dzo mocna". Bli­scy San­ni­kaua uwa­ża­ją - pisze FIDH - że groź­by śmier­ci, z ja­ki­mi się spo­tkał "to część roz­myśl­nej stra­te­gii za­stra­sza­nia" i od­po­wiedź na żą­da­nia spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej, do­ma­ga­ją­cej się zwol­nie­nia opo­zy­cjo­ni­stów.

Or­ga­ni­za­cja zwra­ca też uwagę na zły stan zdro­wia Źmi­cie­ra Ban­da­ren­ki, współ­pra­cow­ni­ka San­ni­kaua, rów­nież ska­za­ne­go na ko­lo­nię karną. - Obec­ny stan zdro­wia Ban­da­ren­ki (...) nie po­zwa­la mu sie­dzieć, a po­nie­waż le­że­nie za dnia jest w wię­zie­niu za­bro­nio­ne, Ban­da­ren­ka musi zno­sić ca­ło­dzien­ne sta­nie - za­uwa­ża FIDH w oświad­cze­niu.

Wska­zu­je po­nad­to, że od in­nych ska­za­nych opo­zy­cjo­ni­stów do­cho­dzą ostat­nio skąpe in­for­ma­cje. Żona by­łe­go kan­dy­da­ta Mi­ko­ły Stat­kie­wi­cza nie ma wie­ści od niego od ponad trzech ty­go­dni. Bli­scy Ale­sia Bia­lac­kie­go, szefa Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", który czeka na pro­ces, nie mogą się z nim spo­tkać w aresz­cie - do­da­je fe­de­ra­cja.

Opo­zy­cjo­ni­ści, o któ­rych pisze FIDH, zo­sta­li ska­za­ni na kary od dwóch do sze­ściu lat ko­lo­nii kar­nych po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si 19 grud­nia ze­szłe­go roku. W wie­czór wy­bor­czy na de­mon­stra­cji opo­zy­cji w Miń­sku pro­te­sto­wa­no prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom, da­ją­cym nie­mal 80 proc. ubie­ga­ją­ce­mu się o czwar­tą ka­den­cję pre­zy­denc­ką Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do­szło do ataku grupy ludzi na drzwi do bu­dyn­ku rządu - zda­niem opo­zy­cji, spro­wo­ko­wa­ne­go. Wła­dze uzna­ły te zaj­ścia za ma­so­we za­miesz­ki i w serii pro­ce­sów ska­za­ły uczest­ni­ków de­mon­stra­cji, w tym czte­rech by­łych kan­dy­da­tów w wy­bo­rach, na kil­ku­let­nie wy­ro­ki ko­lo­nii kar­nej. Choć więk­szość z nich zo­sta­ła ostat­nio uła­ska­wio­na i zwol­nio­na, to San­ni­kau, Stat­kie­wicz i Ban­da­ren­ka po­zo­sta­ją w ko­lo­niach kar­nych.

Oświad­cze­nie FIDH sy­gno­wa­ło ró­wież bia­ło­ru­skie Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", któ­re­go sze­fem, a jed­no­cze­ście wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym FIDH jest Bia­lac­ki. Dzia­łacz jest oskar­żo­ny o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we z po­wo­du sum, jakie miał na kon­cie ban­ko­wym na Li­twie. We­dług "Wia­sny" cho­dzi o środ­ki z fun­da­cji za­gra­nicz­nych prze­ka­zy­wa­ne na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym na wspar­cie osób prze­śla­do­wa­nych na Bia­ło­ru­si z po­wo­dów po­li­tycz­nych. FIDH ma sie­dzi­bę w Pa­ry­żu i we­dług in­for­ma­cji z jej stro­ny in­ter­ne­to­wej zrze­sza 164 or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka z róż­nych kra­jów świa­ta.

>>>>>

Taka jest sytuacja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:45, 05 Paź 2011    Temat postu:

Spra­wa aresz­to­wa­ne­go bia­ło­ru­skie­go dzia­ła­cza Ale­sia Bia­lac­kie­go, oskar­żo­ne­go o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we, zo­sta­ła prze­ka­za­na do sądu w Miń­sku - po­wie­dział współ­pra­cow­nik Bia­lac­kie­go z Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" Wa­lan­cin Ste­fa­no­wicz.

- Ad­wo­kat Bia­lac­kie­go po­twier­dził, że ma­te­ria­ły spra­wy kar­nej zo­sta­ły prze­ka­za­ne do sądu. Stało się to 4 paź­dzier­ni­ka - po­wie­dział Ste­fa­no­wicz. Wy­ra­ził przy­pusz­cze­nie, że do pro­ce­su szefa "Wia­sny" może dojść naj­da­lej pod ko­niec paź­dzier­ni­ka. - Myślę, że pro­ces od­bę­dzie się w prze­cią­gu mie­sią­ca, naj­praw­do­po­dob­niej, są­dząc z prak­ty­ki w po­dob­nych spra­wach, bę­dzie to w dru­giej po­ło­wie czy pod ko­niec mie­sią­ca - po­wie­dział Ste­fa­no­wicz.

Bia­lac­ki zo­stał za­trzy­ma­ny 4 sierp­nia, prze­by­wa w aresz­cie w Miń­sku. Jest oskar­żo­ny o nie­za­pła­ce­nie po­dat­ków od kwot, które prze­cho­wy­wał na kon­cie ban­ko­wym na Li­twie. We­dług jego współ­pra­cow­ni­ków cho­dzi o środ­ki z fun­da­cji za­gra­nicz­nych prze­ka­zy­wa­ne na dzia­łal­ność "Wia­sny", w tym na wspar­cie osób prze­śla­do­wa­nych na Bia­ło­ru­si z po­wo­dów po­li­tycz­nych.

Za prze­stęp­stwa, o które oskar­żo­ny jest Bia­lac­ki, grozi na Bia­ło­ru­si kara do sied­miu lat wię­zie­nia. In­for­ma­cji o kon­tach dzia­ła­cza w ban­kach na Li­twie udzie­li­ło służ­bom bia­ło­ru­skim Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści w Wil­nie. Dane o Bia­lac­kim prze­ka­za­ła Bia­ło­ru­si rów­nież pol­ska Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na. Bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka oce­nia­ją areszt Bia­lac­kie­go jako ude­rze­nie we wszyst­kie śro­do­wi­ska opo­zy­cyj­ne na Bia­ło­ru­si.

>>>>>

I znowu matacza !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:59, 06 Paź 2011    Temat postu:

Niezależny socjolog zatrzymany w Mińsku

Nie­za­leż­ny bia­ło­ru­ski so­cjo­log pro­fe­sor Aleh Ma­na­jeu zo­stał za­trzy­ma­ny w Miń­sku przed spo­tka­niem, na któ­rym miał przed­sta­wić re­zul­ta­ty badań na temat na­stro­jów spo­łecz­nych na Bia­ło­ru­si.

Spo­tka­nie miało odbyć się w pol­skiej am­ba­sa­dzie z udzia­łem dy­plo­ma­tów państw UE. Ma­na­jeu miał na nim mówić m.​in. o wy­ni­kach ostat­nie­go son­da­żu nie­za­leż­ne­go ośrod­ka NI­SE­PI, we­dług któ­rych po­pu­lar­ność pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki bez­pre­ce­den­so­wo spa­dła. Am­ba­sa­dor RP Le­szek Sze­rep­ka na­zwał za­trzy­ma­nie Ma­na­jeua nie­zro­zu­mia­łym. Wska­zał, że wy­ni­ki badań NI­SE­PI zdą­ży­ła już opu­bli­ko­wać prasa opo­zy­cyj­na, a po­dob­ne spo­tka­nia od­by­wa­ją się cy­klicz­nie. Po­przed­nie prze­pro­wa­dzo­no w am­ba­sa­dzie Wiel­kiej Bry­ta­nii, tym razem swo­ich po­miesz­czeń udzie­li­ła pol­ska pla­ców­ka.

Ma­na­jeu zo­stał za­trzy­ma­ny w dro­dze na spo­tka­nie, nie­da­le­ko bu­dyn­ku am­ba­sa­dy. Przez te­le­fon po­wie­dział, że funk­cjo­na­riu­sze sił spe­cjal­nych mi­li­cji OMON "szu­ka­ją broni i nar­ko­ty­ków" - po­da­ła nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Ko­le­ga Ma­na­jeua, so­cjo­log Alak­sandr Sa­snou, który zdą­żył się do niego do­dzwo­nić, oce­nił, że za­trzy­ma­nie ba­da­cza "ma zwią­zek z na­si­le­niem na Bia­ło­ru­si re­pre­sji prze­ciw­ko wszyst­kim".

Na spo­tka­niu Ma­na­jeu miał przed­sta­wić swoją in­ter­pre­ta­cję i ko­men­tarz do kwar­tal­nych badań na­stro­jów spo­łecz­nych na Bia­ło­ru­si. Son­daż NI­SE­PI, który opu­bli­ko­wa­ła prasa, mówił m.​in. o tym, że we­dług badań z wrze­śnia więk­szość spo­łe­czeń­stwa obar­cza winą pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­kę za kry­zys go­spo­dar­czy w kraju.

Gdyby wy­bo­ry pre­zy­denc­kie od­by­ły się w naj­bliż­szych dniach, to na Łu­ka­szen­kę za­gło­so­wa­ło­by we­dług son­da­żu 20,5 proc. Bia­ło­ru­si­nów. Za­ra­zem nie wzro­sło, jak wska­zu­je wrze­śnio­we ba­da­nie, po­par­cie dla po­li­tycz­nej opo­zy­cji. Ma­na­jeu jest za­ło­ży­cie­lem NI­SE­PI - Nie­za­leż­ne­go In­sty­tu­tu Badań Spo­łecz­no-Eko­no­micz­nych i Po­li­tycz­nych. Ośro­dek po­wstał w 1992 roku, a w 2005 roku zo­stał zli­kwi­do­wa­ny de­cy­zją Sądu Naj­wyż­sze­go Bia­ło­ru­si. Obec­nie jest za­re­je­stro­wa­ny na Li­twie jako or­ga­ni­za­cja spo­łecz­na, ale pro­wa­dzi ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej na Bia­ło­ru­si.

>>>>

Kolejne debilne represje!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 10:48, 07 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: opozycyjny Zjazd Narodowy nielegalny

Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na Bia­ło­ru­si oznaj­mi­ła, że Zjazd Na­ro­do­wy (biał. Na­rod­ny Schod), zwo­ły­wa­ny przez opo­zy­cję na naj­bliż­szą so­bo­tę w róż­nych mia­stach kraju, jest nie­le­gal­ny i ostrze­gła oby­wa­te­li przed udzia­łem w nim.

- Pro­ku­ra­tu­ra zwra­ca się do oby­wa­te­li, by nie ule­ga­li pro­wo­ka­cyj­nym ape­lom i nie brali udzia­łu w tych przed­się­wzię­ciach, które są sprzecz­ne z nor­ma­mi prawa - po­wie­dział przed­sta­wi­ciel pro­ku­ra­tu­ry Pawał Ra­dzi­wo­nau, cy­to­wa­ny przez pań­stwo­wą agen­cję Bieł­TA. In­for­ma­cję tę po­da­no po tym, jak w ciągu dnia ini­cja­to­rzy akcji, Wik­tar Iwasz­kie­wicz i Hie­nadź Fia­dy­nicz, zo­sta­li we­zwa­ni do pro­ku­ra­tu­ry. Ostrze­żo­no ich tam przed ła­ma­niem prze­pi­sów o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach.

Tym­cza­sem opo­zy­cjo­ni­ści po­wo­łu­ją się na inne prze­pi­sy, do­ty­czą­ce ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia oby­wa­tel­skie można zwo­ły­wać w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie.

- Po­wie­dzie­li nam w pro­ku­ra­tu­rze, że usta­wo­daw­stwo w spo­sób nie­ja­sny roz­róż­nia prze­pi­sy do­ty­czą­ce ma­so­wych zgro­ma­dzeń i ze­brań lo­kal­nych. Po­ra­dzi­li­śmy pro­ku­ra­tu­rze, by zwró­ci­ła się do Rady Re­pre­zen­tan­tów (niż­szej izby par­la­men­tu) w celu uzy­ska­nia od­po­wied­nich wy­ja­śnień - po­wie­dział Iwasz­kie­wicz.

Jed­nak zda­niem pro­ku­ra­tu­ry, prze­pi­sy usta­wy o ze­bra­niach lo­kal­nych "nie sto­su­ją się do tak zwa­ne­go Zjaz­du Na­ro­do­we­go" - po­da­ła Bieł­TA. Jak do­da­je, pro­ku­ra­tu­ra uzna­ła za nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę pod­pi­sów ze­bra­nych w Miń­sku, gdzie or­ga­ni­za­to­rzy wy­bra­li na miej­sce zgro­ma­dze­nia Plac Ban­ga­lur (Ban­ga­lo­re). Tam za­zwy­czaj wła­dze lo­kal­ne kie­ru­ją de­mon­stra­cje opo­zy­cji, by nie od­by­wa­ły się w cen­trum mia­sta.

- Kil­ka­set pod­pi­sów ze­bra­nych w po­szcze­gól­nych klat­kach domów przy­le­ga­ją­cych do Placu Ban­ga­lur i kilku domów w dziel­ni­cy Sie­re­brian­ka nie wy­star­cza­ją do tego, by de­ba­to­wać o spra­wach życia spo­łecz­ne­go - po­wie­dział Ra­dzi­wo­nau. - Od­no­si­my się z sza­cun­kiem do prawa oby­wa­te­li do prze­pro­wa­dza­nia zgro­ma­dzeń, ale uwa­ża­my za nie­do­pusz­czal­ne igno­ro­wa­nie norm prawa i ma­ni­pu­lo­wa­nie nimi - dodał.

Iwasz­kie­wicz i Fia­dy­nicz zo­sta­li we­zwa­ni na pią­tek rano na spo­tka­nie z ad­mi­ni­stra­cją Miń­ska.

Od lata ko­mi­tet or­ga­ni­za­cyj­ny Zjaz­du Na­ro­do­we­go zbie­rał pod­pi­sy i in­for­mo­wał o akcji po­przez in­ter­net. We­dług ostat­nich pla­nów zgro­ma­dze­nia miały odbyć się o godz. 13 (godz. 12 czasu pol­skie­go) w so­bo­tę w 28 mia­stach Bia­ło­ru­si, w tym we wszyst­kich sze­ściu mia­stach ob­wo­do­wych (wo­je­wódz­kich). Prze­pi­sy usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach wy­ma­ga­ją, by or­ga­ni­za­to­rzy mieli zgodę władz lo­kal­nych. W prze­ciw­nym wy­pad­ku, gdy akcja zo­sta­nie uzna­na za od­by­wa­ją­cą się bez ze­zwo­le­nia, ich uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom grożą kary ad­mi­ni­stra­cyj­ne, włącz­nie z aresz­tem. Par­la­ment Bia­ło­ru­si nie­daw­no za­ostrzył prze­pi­sy tej usta­wy.

>>>>

Komedianci ... Prokuratura oznajamia ze zjazdy sa nielegalne ! Ale ,,praworzadnosc''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 9:29, 08 Paź 2011    Temat postu:

Na Białorusi za miesiąc dewizy kupić będzie można tylko z dowodem

Na Bia­ło­ru­si w li­sto­pa­dzie wej­dzie w życie obo­wią­zek le­gi­ty­mo­wa­nia się do­wo­dem oso­bi­stym (pasz­por­tem) przy kup­nie dewiz w kan­to­rach, a dane oso­bo­we osób ku­pu­ją­cych de­wi­zy będą re­je­stro­wa­ne - po­da­ła w pią­tek pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA.

Od­po­wied­ni de­kret pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka pod­pi­sał w czwar­tek, a wej­dzie on w życie mie­siąc po ofi­cjal­nym opu­bli­ko­wa­niu. Re­je­stro­wa­ne będą dane osób fi­zycz­nych ku­pu­ją­cych de­wi­zy za­rów­no za go­tów­kę, jak i w for­mie bez­go­tów­ko­wej w kan­to­rach i ka­sach ban­ków. Przy ope­ra­cjach prze­pro­wa­dza­nych kar­ta­mi ban­ko­wy­mi dane po­twier­dza­ją­ce toż­sa­mość wła­ści­cie­la będą po­bie­ra­ne z bazy banku, który wydał kartę.

Bia­ło­ruś bo­ry­ka się od kilku mie­się­cy z kry­zy­sem na rynku wa­lu­to­wym.

Bia­ło­ru­ski rubel, któ­re­go kurs ryn­ko­wy usta­la­ny jest na do­dat­ko­wych se­sjach na gieł­dzie, ostat­nio nieco spadł na war­to­ści. Po wpro­wa­dze­niu do­dat­ko­wych sesji w po­ło­wie wrze­śnia kurs wobec do­la­ra wy­no­sił 8,6 tys. rubli za do­la­ra, potem bia­ło­ru­ska wa­lu­ta się umac­nia­ła, ale obec­nie kurs zbli­żył się do 8 tys. rubli za do­la­ra. Rów­no­le­gle funk­cjo­nu­je kurs ofi­cjal­ny, re­gu­lo­wa­ny przez Bank Na­ro­do­wy, wy­no­szą­cy nie­ca­łe 5800 rubli za do­la­ra. Za­mia­rem banku jest stop­nio­we zbli­ża­nie obu kur­sów i w ciągu pół­to­ra-dwóch mie­się­cy usta­le­nie jed­no­li­te­go kursu.

>>>>>

No wreszcie rozum powoli zwyciezyl aby byl jeden kurs .. Trzeba bylo od razu . Ale z tymi dowodami to jest powrot do metod czekistowskich ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:34, 09 Paź 2011    Temat postu:

Zjazd Narodowy białoruskiej opozycji, są zatrzymani

Zjazd Na­ro­do­wy zwo­ła­ny przez opo­zy­cję bia­ło­ru­ską w pro­te­ście prze­ciw sy­tu­acji go­spo­dar­czej zgro­ma­dził w Miń­sku do ty­sią­ca osób. Mniej licz­ne akcje od­by­ły się w re­gio­nach kraju. Mi­li­cja za­trzy­ma­ła wię­cej niż 20 osób.

Opo­zy­cja za­po­wie­dzia­ła, że dal­sza część zjaz­du od­bę­dzie się 12 li­sto­pa­da. Choć wła­dze ostrze­gły, że uzna­ją zgro­ma­dze­nie za nie­zgod­ne z pra­wem i mimo nie­prze­rwa­ne­go desz­czu, w Miń­sku do parku przy Placu Ban­ga­lur (Ban­ga­lo­re) przy­szły setki ludzi w róż­nym wieku. Dzia­ła­cze opo­zy­cyj­ni: Wik­tar Iwasz­kie­wicz i Hie­nadź Fia­dy­nicz ogło­si­li żą­da­nia pod ad­re­sem władz, m.in.: za­ha­mo­wa­nie wzro­stu cen, za­pew­nie­nie do­cho­dów i eme­ry­tur na po­zio­mie z po­cząt­ku roku oraz odej­ście od prak­ty­ki za­trud­nia­nia na obo­wiąz­ko­we krót­ko­ter­mi­no­we kon­trak­ty.

Pod­czas mi­tyn­gu zgro­ma­dze­ni żą­da­li także uwol­nie­nia ska­za­nych po wy­bo­rach opo­zy­cjo­ni­stów oraz prze­pro­wa­dze­nia no­wych wy­bo­rów pod kon­tro­lą OBWE. Or­ga­ni­za­to­rzy za­po­wie­dzie­li, że prze­ka­żą żą­da­nia wła­dzom. Zgro­ma­dze­nie trwa­ło około 45 minut.

We­dług nie­za­leż­nych por­ta­li in­ter­ne­to­wych w Miń­sku za­trzy­ma­no kilka osób, głów­nie anar­chi­stów, a poza sto­li­cą - co naj­mniej kil­ka­na­ście, w tym or­ga­ni­za­to­rów zjaz­du i dzia­ła­czy za­re­je­stro­wa­nych par­tii opo­zy­cyj­nych.

Około 200 osób uczest­ni­czy­ło w pro­te­ście w Homlu, ponad 150 w Brze­ściu oraz Wi­teb­sku, około stu w Mo­hy­le­wie, kil­ka­dzie­siąt w Grod­nie. W mniej­szych mia­stach zgro­ma­dze­nia były mało licz­ne, w nie­któ­rych or­ga­ni­za­to­rzy je od­wo­ła­li.

W nie­któ­rych miej­sco­wo­ściach wła­dze ogło­si­ły so­bo­tę w za­kła­dach pracy i szko­łach dniem czynu spo­łecz­ne­go.

Zwo­łu­jąc zjazd opo­zy­cjo­ni­ści po­wo­ły­wa­li się na prawo do or­ga­ni­zo­wa­nia ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia mogą od­by­wać się w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie. Z kolei Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na oce­ni­ła w czwar­tek, że zjazd na­ru­sza prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, które wy­ma­ga­ją zgody władz lo­kal­nych na zgro­ma­dze­nia. Bez tej zgody akcje takie uzna­wa­ne są za od­by­wa­ją­ce się bez ze­zwo­le­nia, a ich uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom grozi od­po­wie­dzial­ność ad­mi­ni­stra­cyj­na i karna.

>>>>>

I kolejne absuradlne represje opetanej wladzy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:18, 11 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś podpisała z Rosją kontrakt ws. budowy elektrowni atomowej

Bia­ło­ruś pod­pi­sa­ła z Rosją kon­trakt ws. bu­do­wy elek­trow­ni ato­mo­wej w ob­wo­dzie gro­dzień­skim - po­da­ła pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA, po­wo­łu­jąc się na ro­syj­ski kon­cern Atom­stroj­pro­jekt, który ma zbu­do­wać si­łow­nię.

Po­ro­zu­mie­nie o bu­do­wie dwóch blo­ków ener­ge­tycz­nych o ogól­nej mocy do 2400 MW pod­pi­sa­ły z ro­syj­skiej stro­ny wła­dze Atom­stroj­pro­jek­tu, a z bia­ło­ru­skiej - dy­rek­cja bu­do­wy elek­trow­ni. Si­łow­nia ato­mo­wa, pierw­sza na Bia­ło­ru­si, bę­dzie opar­ta na ro­syj­skim pro­jek­cie AES-2006. Po­wsta­nie w Ostrow­cu (biał. Astra­wiec) w ob­wo­dzie gro­dzień­skim. Pierw­szy blok ma być wpro­wa­dzo­ny do użyt­ku w 2017 roku, drugi - rok póź­niej. Koszt bu­do­wy elek­trow­ni wy­no­si ponad 9 mld do­la­rów. Bia­ło­ruś za­bie­ga o 25-let­ni kre­dyt od Rosji na ten cel. We­dług agen­cji Bieł­TA, roz­mo­wy na temat kre­dy­tu są w fazie koń­co­wej.

Za­nie­po­ko­je­nie bu­do­wą elek­trow­ni na Bia­ło­ru­si w po­bli­żu swo­ich gra­ni­cy wy­ra­ża­ła Litwa. Rów­nież na Bia­ło­ru­si są prze­ciw­ni­cy bu­do­wy si­łow­ni, ze wzglę­du na pa­mięć o ka­ta­stro­fie elek­trow­ni w Czar­no­by­lu, w któ­rej Bia­ło­ruś mocno ucier­pia­ła. W lutym pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka za­żą­dał, by bu­do­wę elek­trow­ni przy­spie­szyć i w ciągu naj­bliż­szych pię­ciu lat jej re­ali­za­cję "roz­wi­nąć na pełną skalę". Łu­ka­szen­ka po­wtó­rzył we wto­rek, że jego kraj zbu­du­je si­łow­nię i oce­nił de­cy­zję o pod­pi­sa­niu kon­trak­tu jako "wiel­kie osią­gnię­cie".

>>>>>

To kolosalne osiagniecie ! Zwlaszcza ze projekt nosi nazwe Czarnobyl 2 .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 11:56, 12 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Dolar znów drożeje, ale deficytu dewiz nie będzieB

ia­ło­ru­ska prasa pro­gno­zu­je w środę dal­szy wzrost w krót­ko­ter­mi­no­wej per­spek­ty­wie kursu do­la­ra na do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie wa­lu­to­wej. Nie spo­dzie­wa się jed­nak po­wtó­rze­nia się gwał­tow­ne­go po­py­tu na de­wi­zy, który wio­sną przy­niósł ich de­fi­cyt na Bia­ło­ru­si.

"Kom­so­mol­ska­ja Praw­da" za­uwa­ża, że dolar za­czął dro­żeć już w ze­szłym ty­go­dniu. Teraz za 1 do­la­ra trze­ba za­pła­cić 8220 rubli. Zda­niem dzien­ni­ka, słowa sze­fo­wej Banku Na­ro­do­we­go Na­dziei Jer­ma­ko­wej o spo­dzie­wa­nym wzro­ście kursu w paź­dzier­ni­ku stały się sy­gna­łem dla ku­pu­ją­cych i sprze­da­ją­cych de­wi­zy na gieł­dzie. W ślad za wzro­stem kursu na sesji dolar po­dro­żał w kan­to­rach. Eko­no­mist­ka Ka­ta­ry­na Bar­nu­ko­wa oce­nia jed­nak, że Bia­ło­ru­si­ni nie będą znów wy­ku­py­wać dewiz w kan­to­rach, bo teraz banki, ina­czej niż wio­sną, mogą swo­bod­nie ku­po­wać obce wa­lu­ty na gieł­dzie, by za­spo­ko­ić na nie popyt.

Rzą­do­wa "Re­spu­bli­ka" za­uwa­ża, że ro­sną­cy kurs ob­cych dewiz "znów za­czy­na po­py­chać Bia­ło­ru­si­nów do kan­to­rów". Szef za­rzą­du banku WTB Uła­dzi­mir Iwa­nou przy­zna­je, że licz­ba ku­pu­ją­cych obce wa­lu­ty ro­śnie, i w ostat­nich dniach "tyle samo osób sprze­da­je de­wi­zy, ile ku­pu­je".

"Ban­kie­rzy uspo­ka­ja­ją przy tym, że ta­kie­go na­pły­wu ludzi, chcą­cych za­mie­nić swoje pie­nią­dze w ru­blach na rów­no­war­tość w de­wi­zach, jak było to wio­sną, ra­czej już nie bę­dzie. To mniej praw­do­po­dob­ne (...), bo dolar jest już droż­szy i nie uda się kupić więk­szych sum" - pod­kre­śla "Re­spu­bli­ka". Za­pew­nia też, że "de­wi­zo­we wa­ha­dło może cof­nąć się w prze­ciw­nym kie­run­ku". Pro­ble­my na rynku wa­lu­to­wym Bia­ło­ru­si do­pro­wa­dzi­ły w maju do de­wa­lu­acji bia­ło­ru­skie­go rubla w sto­sun­ku do ob­cych walut o ponad 50 pro­cent. Na po­cząt­ku bie­żą­ce­go roku ofi­cjal­ny kurs, usta­la­ny przez Bank Na­ro­do­wy, wy­no­sił ponad 3 tys. rubli za do­la­ra, po ma­jo­wej de­wa­lu­acji - około 5 tys. rubli za do­la­ra. Obec­nie nadal obo­wią­zu­je ofi­cjal­ny kurs banku cen­tral­ne­go wy­no­szą­cy nieco ponad 5 tys. rubli, ale rów­no­le­gle funk­cjo­nu­je kurs ryn­ko­wy, usta­la­ny na do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie wa­lu­to­wo-ka­pi­ta­ło­wej.

>>>>>>

A wiec widzicie problem ZNIKNAL !!! Co byl za szał poprzednio gdy obowiazywal urzedowy kurs typu radzieckiego ... Dzis jest rynek I PROBLEM ZNIKNAL ! Raz w gore raz w dol ALE PORZADEK JEST !
To jest wlasnie najlepszy mozliwy system bo rynkowy ... Plynny kurs walutowy . Kraje ktore go nie maja padaja jak Bailorus poprzednio czy strefa euro ... To jest natura ... gwalt na naturze konczy sie upadkiem jak to bylo ze starozytnymi Grecja i Rzymem ktore sie homoseksualizowaly czy z radzieckimi ktorzy wszystko mieli przeciw naturze czy teraz z zachodem ktory powtarza droge Grecji i Rzymu zbaczajac ... A za zachodem bezmyslnie ida do upadku nadwislnascy matołkowie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:52, 12 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Opozycjoniści przekazali rządowi rezolucję Zjazdu Narodowego

Ini­cja­to­rzy opo­zy­cyj­ne­go wiecu - Zjaz­du Na­ro­do­we­go, który odbył się na Bia­ło­ru­si w so­bo­tę i zgro­ma­dził ok. dwóch ty­się­cy osób, prze­ka­za­li w środę rzą­do­wi przy­ję­tą pod­czas zgro­ma­dze­nia re­zo­lu­cję.

Za­wie­ra ona m.​in. żą­da­nia po­wstrzy­ma­nia wzro­stu cen na żyw­ność, znie­sie­nia sys­te­mu za­trud­nia­nia na obo­wiąz­ko­we krót­ko­ter­mi­no­we kon­trak­ty, a także zwol­nie­nia więź­niów po­li­tycz­nych. Jeden z ini­cja­to­rów zjaz­du Wik­tar Iwasz­kie­wicz wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że choć w zgro­ma­dze­niach w so­bo­tę w całym kraju wzię­ło udział 2-3 tys. osób, to żą­da­nia za­war­te w re­zo­lu­cji po­pie­ra 80 pro­cent Bia­ło­ru­si­nów.

Opo­zy­cjo­ni­ści za­po­wie­dzie­li, że Zjazd Na­ro­do­wy bę­dzie kon­ty­nu­owa­ny 12 li­sto­pa­da. W so­bo­tę naj­wię­cej ludzi przy­szło na wiec w Miń­sku - do ty­sią­ca osób, mniej licz­ne zgro­ma­dze­nia od­by­ły się w Homlu, Wi­teb­sku, Mo­hy­le­wie oraz mia­stach re­jo­no­wych (po­wia­to­wych).

W kan­ce­la­rii rządu po­in­for­mo­wa­no, że od­po­wie­dzi na re­zo­lu­cję można ocze­ki­wać w ciągu mie­sią­ca.

Zwo­łu­jąc zjazd, opo­zy­cjo­ni­ści wska­zy­wa­li na prawo do or­ga­ni­zo­wa­nia ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia mogą od­by­wać się w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie. Z kolei Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na oce­ni­ła w czwar­tek, że zjazd na­ru­sza prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, które wy­ma­ga­ją zgody władz lo­kal­nych. Bez tej zgody akcje takie uzna­wa­ne są za od­by­wa­ją­ce się bez ze­zwo­le­nia, a ich uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom grozi od­po­wie­dzial­ność ad­mi­ni­stra­cyj­na i karna.

>>>>>

Oczywiscie popieramy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:56, 12 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Kolejny wyrok za udział w protestach powyborczych

Na trzy lata ogra­ni­cze­nia wol­no­ści sąd w Miń­sku ska­zał w środę bu­dow­lań­ca Świa­ta­sła­wa Ba­ra­no­wi­cza za udział w de­mon­stra­cji opo­zy­cji 19 grud­nia, w wie­czór wy­bo­rów pre­zy­denc­kich. Wyrok za­padł kilka mie­się­cy po ostat­nich pro­ce­sach zwią­za­nych z de­mon­stra­cją.

Sąd uznał 25-let­nie­go Ba­ra­no­wi­cza, pra­cu­ją­ce­go w sto­li­cy, za win­ne­go udzia­łu w ma­so­wych za­miesz­kach. Wy­mie­rzył mu karę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści bez skie­ro­wa­nia do za­kła­du kar­ne­go. Oskar­żo­ny przy­znał, że w trak­cie de­mon­stra­cji znaj­do­wał się na scho­dach do gma­chu rządu, a także, że ude­rzał w tar­cze tłu­mią­cych pro­test mi­li­cjan­tów. Jak prze­ko­ny­wał, za­re­ago­wał tak na silny cios mi­li­cjan­ta, który roz­ciął mu głowę, chciał też po­wstrzy­mać funk­cjo­na­riu­szy przed bi­ciem ludzi.

Jako ma­so­we za­miesz­ki wła­dze bia­ło­ru­skie okre­śla­ją de­mon­stra­cję, pod­czas któ­rej ty­sią­ce ludzi pro­te­sto­wa­ło w cen­trum Miń­ska prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym nie­mal 80 proc. urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do­szło wów­czas do ataku grupy ludzi, zda­niem opo­zy­cji spro­wo­ko­wa­ne­go, na drzwi do bu­dyn­ku rządu, gdzie mie­ści się także cen­tral­na ko­mi­sja wy­bor­cza. Po roz­bi­ciu de­mon­stra­cji i aresz­to­wa­niu jej uczest­ni­ków, w tym opo­zy­cyj­nych po­li­ty­ków kan­dy­du­ją­cych w wy­bo­rach, wła­dze wsz­czę­ły spra­wę karną o ma­so­we za­miesz­ki.

Pro­ces Ba­ra­no­wi­cza odbył się kilka mie­się­cy po ostat­nich pro­ce­sach w tej spra­wie. Więk­szość ska­za­nych, któ­rzy w ich wy­ni­ku tra­fi­li do ko­lo­nii kar­nych, jest obec­nie uła­ska­wio­na i zwol­nio­na. Na wol­ność wciąż nie wy­szli dwaj byli kan­dy­da­ci opo­zy­cji na pre­zy­den­ta: Mi­ko­ła Stat­kie­wicz i An­drej San­ni­kau.

>>>>>

I znowu psychole podskakuja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:30, 13 Paź 2011    Temat postu:

Białoruski opozycjonista Zjazdu Narodowego zatrzymany

W Miń­sku za­trzy­ma­ny zo­stał opo­zy­cjo­ni­sta Wik­tar Iwasz­kie­wicz, jeden z or­ga­ni­za­to­rów wiecu o na­zwie Zjazd Na­ro­do­wy, który odbył się w so­bo­tę. We­dług Radia Swa­bo­da bę­dzie są­dzo­ny w spra­wie ad­mi­ni­stra­cyj­nej za or­ga­ni­za­cję zgro­ma­dze­nia bez ze­zwo­le­nia.

W wie­cach, które od­by­ły się w so­bo­tę w Miń­sku, mia­stach ob­wo­do­wych i nie­któ­rych re­jo­no­wych, wzię­ło udział łącz­nie około 2 tys. ludzi. Uczest­ni­cy żą­da­li po­wstrzy­ma­nia wzro­stu cen, a także uwol­nie­nia ska­za­nych opo­zy­cjo­ni­stów. Opo­zy­cja zwo­ła­ła Zjazd Na­ro­do­wy, po­wo­łu­jąc się na prawo do or­ga­ni­zo­wa­nia ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia mogą od­by­wać się w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie. Z kolei Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na oce­ni­ła jesz­cze przed zjaz­dem, że na­ru­sza on prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, które wy­ma­ga­ją zgody władz lo­kal­nych na zgro­ma­dze­nia. Bez tej zgody akcje takie uzna­wa­ne są za od­by­wa­ją­ce się bez ze­zwo­le­nia, a ich uczest­ni­kom

>>>>>

I znowu bezczelne represje upadajace rezimu !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:33, 13 Paź 2011    Temat postu:

Rezim zaostrza przepisy dotyczące pomocy z zagranicy

Na Bia­ło­ru­si przy­go­to­wa­no prze­pi­sy za­ostrza­ją­ce już ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia w przyj­mo­wa­niu po­mo­cy z za­gra­ni­cy przez or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne - po­da­ła dzi­siaj nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Jak za­uwa­ża ga­ze­ta, na mocy po­pra­wek do usta­wy o or­ga­nach bez­pie­czeń­stwa pań­stwo­we­go za­gra­nicz­ne fi­nan­so­wa­nie or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych (NGOs) staje się prze­stęp­stwem. Wcze­śniej było ka­ra­ne ad­mi­ni­stra­cyj­nie. We­dług po­pra­wek "za­bro­nio­na jest dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych i związ­ków, któ­rej celem jest pomoc oby­wa­te­lom Bia­ło­ru­si w otrzy­ma­niu, z na­ru­sze­niem prawa, ulg i przy­wi­le­jów od ob­cych państw w związ­ku z po­glą­da­mi po­li­tycz­ny­mi, re­li­gij­ny­mi, lub przy­na­leż­no­ścią na­ro­do­wą". Po­praw­ki mówią też o tym, że or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne, lo­kal­ne i kra­jo­we, otrzy­mu­ją zakaz "prze­cho­wy­wa­nia środ­ków fi­nan­so­wych, me­ta­li szla­chet­nych i in­nych war­to­ścio­wych przed­mio­tów w ban­kach i or­ga­ni­za­cjach kre­dy­to­wo-fi­nan­so­wych znaj­du­ją­cych się na te­re­nie ob­cych państw".

Po­praw­ki za­ka­zu­ją otrzy­my­wa­nia jak i prze­cho­wy­wa­nia środ­ków z za­gra­ni­cy na dzia­łal­ność eks­tre­mi­stycz­ną "lub inną dzia­łal­ność za­bro­nio­ną przez prawo", a także fi­nan­so­wa­nia par­tii po­li­tycz­nych, przy­go­to­wa­nia wy­bo­rów, or­ga­ni­za­cji mi­tyn­gów, de­mon­stra­cji, pi­kiet.

Środ­ki fi­nan­so­we i inny ma­ją­tek, który par­tie po­li­tycz­ne i or­ga­ni­za­cje do­sta­ły ze źró­deł za­bro­nio­nych na mocy no­wych prze­pi­sów po­win­ny być prze­ka­za­ne pań­stwu. W razie od­mo­wy prze­ka­za­nia ich do­bro­wol­nie pod­le­ga­ją ode­bra­niu w try­bie są­do­wym na wio­sek or­ga­nów pań­stwo­wych zaj­mu­ją­cych się kon­tro­lą wy­ko­rzy­sta­nia po­mo­cy za­gra­nicz­nej.

Po­praw­ki do usta­wy opu­bli­ko­wa­ne zo­sta­ły na pań­stwo­wym por­ta­lu praw­nym z ad­no­ta­cją, że do­ku­ment zo­stał przy­ję­ty przez obie izby par­la­men­tu 3 paź­dzier­ni­ka. Z kolei służ­by pra­so­we par­la­men­tu za­prze­czy­ły, by 3 paź­dzier­ni­ka roz­pa­try­wa­ne były ja­kie­kol­wiek pro­jek­ty ustaw. Oświad­czy­ły też, że tech­nicz­nie nie­moż­li­we jest przy­ję­cie pro­jek­tu jed­ne­go dnia przez obie izby - po­da­ją "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Ga­ze­ta za­uwa­ża, że nie­daw­no de­pu­to­wa­ni pod nie­obec­ność me­diów przy­ję­li nowe, ostrzej­sze prze­pi­sy do­ty­czą­ce ma­so­wych zgro­ma­dzeń. "Tajne two­rze­nie ustaw na Bia­ło­ru­si staje się zwy­kłym zja­wi­skiem" - ko­men­tu­ją "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Po­nad­to, rząd Bia­ło­ru­si wnosi o roz­sze­rze­nie peł­no­moc­nictw Ko­mi­te­tu Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwo­we­go (KGB). Mówi o tym rów­nież opu­bli­ko­wa­ny na por­ta­lu praw­nym pro­jekt usta­wy o or­ga­nach bez­pie­czeń­stwa pań­stwo­we­go, wnie­sio­ny przez rząd do par­la­men­tu. Funk­cjo­na­riu­sze KGB otrzy­ma­ją m.​in. prawo prze­szu­ka­nia osób za­trzy­ma­nych i ode­bra­nia im rze­czy, które uzna­ją za do­wo­dy rze­czo­we, a także wcho­dze­nia o do­wol­nym cza­sie do miesz­kań i po­miesz­czeń, jeśli uzna­ją, że do­cho­dzi w nich do prze­stęp­stwa lub ukry­wa się tam osoba po­szu­ki­wa­na. Ten prze­pis nie do­ty­czy tylko obiek­tów ob­ję­tych im­mu­ni­te­tem dy­plo­ma­tycz­nym. Po­praw­ki dają też prawo uży­cia siły fi­zycz­nej i środ­ków przy­mu­su, w tym broni, "w za­leż­no­ści od za­ist­nia­łej sy­tu­acji" i "na­tu­ral­nie w gra­ni­cach usta­wo­daw­stwa" - za­uwa­ża­ją "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

>>>>>

Wszystko mierza wlasna plugawa miarka... Poniewaz oni opieraja sie tylko na kasie to zdaje im sie ze opozycja tez . Starczy ja odciac od kasy i sprawa ,,sie rozwiaze'' ... Debile ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:50, 14 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś planuje ujednolicenie kursu wymiany rubla do końca miesiąca

Bia­ło­ru­ski Bank Na­ro­do­wy pla­nu­je ujed­no­li­ce­nie kursu wy­mia­ny rubla wobec ob­cych walut do końca paź­dzier­ni­ka - po­wia­do­mił w pią­tek wi­ce­szef banku Taras Na­dol­ny.

Po­in­for­mo­wał on, że bank sta­wia sobie za cel przej­ście nie póź­niej niż do 1 li­sto­pa­da do jed­nej sesji na gieł­dzie wa­lu­to­wo-ka­pi­ta­ło­wej i do jed­no­li­te­go kursu wy­mia­ny. Oce­nił, że do­dat­ko­wa sesja wpro­wa­dzo­na na gieł­dzie mie­siąc temu ode­gra­ła swoją rolę. "Teraz głów­nym za­da­niem jest za­spo­ko­je­nie po­py­tu na de­wi­zy na gieł­dzie. Taki przy­pływ bę­dzie można za­pew­nić kosz­tem zla­nia kur­sów na za­sa­dach ryn­ko­wych" - po­wie­dział Na­dol­ny. Od po­ło­wy wrze­śnia na gieł­dzie od­by­wa­ją się dwie sesje han­dlu de­wi­za­mi. Na sesji pod­sta­wo­wej obo­wią­zu­je kurs ofi­cjal­ny rubla wobec ob­cych walut usta­la­ny przez Bank Na­ro­do­wy - obec­nie wy­no­si on 5,7 tys. rubli za do­la­ra. Na do­dat­ko­wej sesji wa­lu­ty są sprze­da­wa­ne i ku­po­wa­ne na pod­sta­wie po­da­ży i po­py­tu, a więc po kur­sie ryn­ko­wym.

Od po­cząt­ku funk­cjo­no­wa­nia do­dat­ko­wej sesji kurs ob­cych walut był na niej wyż­szy niż ofi­cjal­ny, a od ze­szłe­go ty­go­dnia rubel jesz­cze bar­dziej osłabł. W czwar­tek za do­la­ra trze­ba było pła­cić ponad 9 tys. rubli, co nie­za­leż­ne por­ta­le in­ter­ne­to­we na­zwa­ły prze­kro­cze­niem "psy­cho­lo­gicz­nej ba­rie­ry" w wy­so­ko­ści kursu.

Uwol­nie­nie kursu rubla było ele­men­tem stra­te­gii wpro­wa­dza­nej przez wła­dze w celu usta­le­nia zrów­no­wa­żo­ne­go kursu i wyj­ścia z kry­zy­su wa­lu­to­we­go, z któ­rym Bia­ło­ruś bo­ry­ka się od mie­się­cy. W maju Bank Na­ro­do­wy prze­pro­wa­dził de­wa­lu­ację kra­jo­wej wa­lu­ty o ponad 50 pro­cent. Na po­cząt­ku bie­żą­ce­go roku dolar kosz­to­wał nieco ponad 3 tys. rubli.

>>>>>

Towarzysze na bialorusi byli oporni ale jednak rynek zwyciezl :O))))
Upor towarzyszy przypomina upor ludzi ktorzy uparcie lamia przykazania Boga cierpia i dalej lamia... Towarzysze to po prostu patologia grzechu do kwadratu !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:15, 14 Paź 2011    Temat postu:

"KGB poza prawem".

Nie­za­leż­ne bia­ło­ru­skie or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we za­pro­te­sto­wa­ły prze­ciw­ko po­praw­kom do ustaw, które za­ostrza­ją kary za przyj­mo­wa­nie po­mo­cy za­gra­nicz­nej oraz roz­sze­rza­ją upraw­nie­nia służb bez­pie­czeń­stwa (KGB).

Zmia­ny w pra­wie mają na celu ogra­ni­cze­nie praw i swo­bód oby­wa­te­li, "prze­szka­dza­ją w nor­mal­nym dia­lo­gu spo­łecz­nym i za­ostrza­ją kon­fron­ta­cję na Bia­ło­ru­si" - głosi oświad­cze­nie, pod­pi­sa­ne m.in. przez Bia­ło­ru­ski Ko­mi­tet Hel­siń­ski i Bia­ło­ru­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ). Zda­niem or­ga­ni­za­cji, pro­po­zy­cje no­wych prze­pi­sów do­ty­czą­cych upraw­nień KGB "znacz­nie po­sze­rza­ją kom­pe­ten­cje służb spe­cjal­nych, uwal­nia­ją je od kon­tro­li i sta­wia­ją je fak­tycz­nie poza pra­wem".

Bia­ło­ru­scy dzia­ła­cze zwra­ca­ją uwagę, że po­praw­ki do ustaw oraz od­po­wied­nie zmia­ny w ko­dek­sie kar­nym i ad­mi­ni­stra­cyj­nym zo­sta­ły za­pro­po­no­wa­ne przez rząd w czerw­cu. Oce­nia­ją, że te "nad­zwy­czaj ważne akty praw­ne" zo­sta­ły przy­ję­te bez de­ba­ty spo­łecz­nej, "w try­bie nie­przej­rzy­stym i nie­pu­blicz­nie".

Zwra­ca­ją się z ape­lem do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki by nie pod­pi­sy­wał ustaw, a do Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go - by sko­rzy­stał ze swo­je­go prawa do za­po­bie­ga­nia na­ru­sze­niom kon­sty­tu­cyj­nych praw i swo­bód oby­wa­te­li.

Pod ape­lem pod­pi­sa­ły się rów­nież: Bia­ło­ru­ski PEN-Centr, Rada In­te­li­gen­cji Bia­ło­ru­skiej i or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka.

Po­praw­ki do ustaw, o któ­rych na­pi­sa­ły w czwar­tek nie­za­leż­ne media, za­ostrza­ją już ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia w przyj­mo­wa­niu po­mo­cy z za­gra­ni­cy przez or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne. Za­gra­nicz­ne fi­nan­so­wa­nie or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych (NGOs) staje się ści­ga­ne kar­nie. Wcze­śniej było ka­ra­ne ad­mi­ni­stra­cyj­nie. Inne po­praw­ki roz­sze­rza­ją kom­pe­ten­cje funk­cjo­na­riu­szy KGB, a wcze­śniej par­la­ment Bia­ło­ru­si za­ostrzył prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach. Nowe prawo zrów­nu­je z pi­kie­tą "ma­so­wą obec­ność oby­wa­te­li" w miej­scu pu­blicz­nym "w celu wy­ra­że­nia na­stro­jów po­li­tycz­no-spo­łecz­nych", także w przy­pad­ku zgro­ma­dzeń zwo­ły­wa­nych przez in­ter­net.

>>>>>

Tak jest to skandal !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 9:59, 15 Paź 2011    Temat postu:

Potężna inflacja na Białorusi
Na Białorusi inflacja przekroczyła 80 procent

Na Białorusi w pierwszej dekadzie października inflacja wzrosła o 3,4 procent. Tym samym od początku roku inflacja u naszego wschodniego sąsiada przekroczyła już 80 procent.- podał w piątek portal Telegraf.by, powołując się na dane narodowego urzędu statystycznego.

Za podstawę wyliczeń przyjęto ceny konsumpcyjne 155 rodzajów towarów i usług w 31 miastach Białorusi.

Według białoruskiego urzędu statystycznego w tym miesiącu najbardziej zdrożały płatki owsiane - o ponad 20 procent i masło - o prawie 17 procent. W granicach 5 procent zdrożały produkty mleczne, wódka i benzyna.Ponadto o ponad 15 proc. wzrosły opłaty za energię elektryczną, podrożały usługi komunalne i medyczne.


Między innymi z powodu dużej inflacji traci na wartości białoruski rubel.
Sytuacja gospodarcza Białorusi pogorszyła się znacznie w ostatnich miesiącach w wyniku spadku wartości krajowego rubla, niskich rezerw walutowych i ujemnego bilansu handlowego. W maju Białoruś przeprowadziła dewaluację krajowej waluty w stosunku do obcych walut o ponad 50 procent.

Na początku roku za dolara płacono 3 tysiące rubli, obecnie zaś w kantorach można za niego dostać 9 tysięcy rubli. Natomiast według kursu Banku Narodowego dolar wart jest niespełna 6 tysięcy rubli. Białoruski Bank Narodowy dążąc do stabilizacji kursu ojczystej waluty zamierza pod koniec tego miesiąca ujednolicić kurs oficjalny rubla i kurs kantorowy, który ustalany jest na podstawie wyników handlu walutami na tak zwanej dodatkowej sesji giełdy w Mińsku.

>>>>>

I znow gadaka o ,,inflacji'' ... Nie pojmuja ze to nie jest gospodarka rynkowa ... Łukaszenko wyciagal doray od Moskwy i zachodu i za nie kupowali towary . Na skutek kryzysu swiatowego a takze brutalnego ataku na opozycje doplyw dolarow sie skonczyl i na rynku zniknely towary z importu a takze dolary . Bo zanikl ich naplyw aby to wyrownac trzeba bylo podniesc kurs a takze i ceny. Wzrost cen wypelnil luke podazowa . I nastapila stabilizacja na niskim poziomie . To nie jest inflacja tak jak na zachodzie tylko wypelnianie luki podazowej . W szkolach o tym nie ucza bo to sie nazywalo ,,ekonomia polityczna socjalizmu'' i teraz tego nie ucza ... Wiec nie rozumieja . Ja to oczywiscie znam to podstawa ! Wrecz nie mozna poznac gospodarki normlanej jesli sie nie pozna jak nie funkcjonuje ekonomia typu radzieckiego ! To pomaga znakomicie ! Zachod zagubil sie w spekulacjach w finansach w opcjach w kreatywnej ksiegowosci . FIKCJA . Brak realnej gospodarki... Tymczasem gospodarka radziecka jest odwrotna - tam nie ma pieniadza . Wszystko jest gospodarka wymienna towar za towar ! Ekonomika pierwotna... Ale dzieki temu tez uczy bo nie ma nic wirtualnego ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:39, 18 Paź 2011    Temat postu:

Ministerstwo prosi o pomoc ws. Białorusina

Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści nada­ło bieg wnio­sko­wi o pomoc praw­ną na Bia­ło­ru­si w spra­wie są­dzo­ne­go w Pol­sce oby­wa­te­la Bia­ło­ru­si An­drie­ja Żu­kow­ca. Wnio­sek zo­stał prze­sła­ny do mi­ni­ster­stwa spra­wie­dli­wo­ści tego kraju - po­in­for­mo­wa­ło biuro pra­so­we re­sor­tu.

Pro­ces Żu­kow­ca toczy się od wielu mie­się­cy przed Sądem Re­jo­no­wym w Bia­łym­sto­ku. Bia­ło­ru­sin jest oskar­żo­ny o oszu­stwo przy uzy­ska­niu pra­wie 700 tys. do­la­rów kre­dy­tów w bia­ło­ru­skich ban­kach. Śledz­two pro­wa­dzi­ła Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Bia­łym­sto­ku na pod­sta­wie ma­te­ria­łów na­de­sła­nych z Bia­ło­ru­si po tym, jak pol­ski sąd od­mó­wił wy­da­nia oby­wa­te­la Bia­ło­ru­si wła­dzom tego kraju.

W po­stę­po­wa­niu eks­tra­dy­cyj­nym oce­nił bo­wiem, że czeka go tam nie­spra­wie­dli­wy pro­ces, w związ­ku z tym, iż był on zwią­za­ny z opo­zy­cją. Żu­ko­wiec za­prze­cza za­rzu­tom i prze­ko­nu­je, że do­wo­dy prze­ciw­ko niemu są sfał­szo­wa­ne, a cała spra­wa ma zwią­zek wła­śnie z jego dzia­łal­no­ścią w an­ty­łu­ka­szen­kow­skiej opo­zy­cji.

Pro­ces cią­gnie się m.​in. z tego po­wo­du, że nie sta­wia­ją się na roz­pra­wy w Bia­łym­sto­ku świad­ko­wie zza wschod­niej gra­ni­cy. Świad­ków z Łotwy sąd prze­słu­chu­je w dro­dze te­le­kon­fe­ren­cji (naj­bliż­sza pla­no­wa­na jest na 26 paź­dzier­ni­ka), świad­ków z Bia­ło­ru­si sąd chce prze­słu­chać w dro­dze po­mo­cy praw­nej.

Dla­te­go wy­stą­pił z takim wnio­skiem, chce prze­słu­cha­nia 15 osób, ale także zgody na to, by prze­wod­ni­czą­cy skła­du sę­dziow­skie­go i tłu­macz mogli wziąć udział w tych czyn­no­ściach. Do każ­de­go ze świad­ków jest lista pytań sądu i pro­ku­ra­tu­ry.

Wnio­sek prze­szedł drogę przez Sąd Okrę­go­wy w Bia­łym­sto­ku do Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści RP. Biuro pra­so­we re­sor­tu po­in­for­mo­wa­ło we wto­rek, że zde­cy­do­wa­no o nada­niu wnio­sko­wi biegu i prze­sła­niu go Mi­ni­ster­stwu Spra­wie­dli­wo­ści Bia­ło­ru­si.

An­driej Żu­ko­wiec prze­ciw­ny jest wnio­sko­wi o pomoc praw­ną na Bia­ło­ru­si. Na wrze­śnio­wej roz­pra­wie zło­żył wnio­sek pro­sząc, by sąd z po­mo­cy praw­nej na Bia­ło­ru­si zre­zy­gno­wał.

Wy­jazd sę­dzie­go jest skan­da­lem i ab­sur­dem - mówił wów­czas Żu­ko­wiec. Prze­ko­ny­wał, że in­sty­tu­cje bia­ło­ru­skie nie są in­sty­tu­cja­mi pań­stwo­wy­mi w zna­cze­niu praw­nym. Dodał, że dla opo­zy­cji bia­ło­ru­skiej jest "nie­przy­jem­ne", że pol­ski rząd de­kla­ru­je pełne po­par­cie dla tej opo­zy­cji, a pol­skie sądy i pro­ku­ra­tu­ry współ­pra­cu­ją z re­żi­mem.

Prze­wod­ni­czą­cy skła­du sę­dziow­skie­go, sę­dzia Szczę­sny Szy­mań­ski wy­ja­śniał, że jego obec­ność przy tych czyn­no­ściach jest po­trzeb­na wła­śnie do oceny tego, jak sąd na Bia­ło­ru­si bę­dzie do­ko­ny­wał tych prze­słu­chań. Dodał, że gdyby Bia­ło­ruś była pra­wo­rząd­na, to sąd "nie fa­ty­go­wał­by się", żeby zo­ba­czyć, czy są za­cho­wa­ne wy­mo­gi wy­ni­ka­ją­ce z pol­skie­go po­rząd­ku praw­ne­go.

Spra­wa Żu­kow­ca to jedna z naj­dłuż­szych spraw pro­wa­dzo­nych przez bia­ło­stoc­ki wy­miar spra­wie­dli­wo­ści; trwa już 10 lat. Żu­ko­wiec był po­szu­ki­wa­ny na Bia­ło­ru­si li­stem goń­czym. Gdy w cza­sie kon­tro­li dro­go­wej w 2001 roku za­trzy­ma­no go w Bia­łym­sto­ku, tra­fił do aresz­tu i gro­zi­ła mu eks­tra­dy­cja.

Przed sądem zaj­mu­ją­cym się wnio­skiem o wy­da­nie go Bia­ło­ru­si Żu­ko­wiec przed­sta­wił jed­nak do­wo­dy na swoje związ­ki z opo­zy­cją an­ty­łu­ka­szen­kow­ską, a sąd uznał, że w tej sy­tu­acji wy­da­nie go Bia­ło­ru­si jest praw­nie nie­do­pusz­czal­ne. Bia­ło­ru­si­ni prze­ka­za­li więc ma­te­ria­ły w jego spra­wie Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w Bia­łym­sto­ku, a ta oskar­ży­ła Żu­kow­ca. Od kilku lat spra­wy w są­dzie nie można jed­nak za­koń­czyć nawet w pierw­szej in­stan­cji.

An­driej Żu­ko­wiec zga­dza się na po­da­wa­nie w me­diach jego da­nych i wi­ze­run­ku.

?????

Opozycjonisci na Bialorusi - znacie takiego ? To wasz kolega ??? Bo my nie wiemy!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:51, 19 Paź 2011    Temat postu:

Nie wydadzą kandydata na prezydenta Białorusi

Re­pu­bli­ka Cze­ska nie wyda Bia­ło­ru­si ści­ga­ne­go przez bia­ło­ru­ski reżim by­łe­go opo­zy­cyj­ne­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta Ale­sia Mi­cha­le­wi­cza, ar­gu­men­tu­jąc, iż sta­wia­ne mu w Miń­sku za­rzu­ty mają "wy­łącz­nie po­li­tycz­ny cha­rak­ter" - po­in­for­mo­wał sąd w Pra­dze.

Wła­dze bia­ło­ru­skie ści­ga­ją Mi­cha­le­wi­cza za or­ga­ni­za­cję ma­so­wych pro­te­stów po ogło­sze­niu wy­ni­ków wy­bo­rów pre­zy­denc­kich w grud­niu 2010 roku. Grozi mu za to kara do 15 lat wię­zie­nia. Bia­ło­ru­ska pro­ku­ra­tu­ra w ostat­nich mie­sią­cach wy­stą­pi­ła do Czech z wnio­skiem o eks­tra­dy­cję Mi­cha­le­wi­cza. Cze­ski sąd w ubie­głym ty­go­dniu uznał, iż speł­nie­nie żą­da­nia jest nie­do­pusz­czal­ne.

- Mi­cha­le­wicz oraz pro­ku­ra­tor ge­ne­ral­na zre­zy­gno­wa­li z prawa do zło­że­nia skar­gi, więc dziś de­cy­zja sądu na­bra­ła mocy praw­nej - po­da­ła rzecz­nicz­ka sądu okrę­go­we­go Mar­ti­na Lho­ta­ko­va.

Sąd - we­dług niej - miał kilka po­wo­dów do od­mó­wie­nia eks­tra­dy­cji. Jak uza­sad­niał - tłu­ma­czy­ła - Praga nie może zgo­dzić się na wy­da­nie Mi­cha­le­wi­cza, gdyż otrzy­mał on w Cze­chach azyl po­li­tycz­ny, a po­stę­po­wa­nie, które prze­ciw niemu toczy się na Bia­ło­ru­si, ma "wy­łącz­nie po­li­tycz­ny cha­rak­ter".

Oba­wia­no się - do­da­ła rzecz­nicz­ka - że za­rów­no prze­bieg po­stę­po­wa­nia kar­ne­go, jak i ewen­tu­al­na kara wię­zie­nia, nie speł­nia­ły­by po­sta­no­wień Eu­ro­pej­skiej Kon­wen­cji Praw Czło­wie­ka. Sąd okrę­go­wy w Pra­dze miał także "uza­sad­nio­ne obawy", że Mi­cha­le­wicz byłby na Bia­ło­ru­si prze­śla­do­wa­ny za swoje po­glą­dy po­li­tycz­ne - za­zna­czy­ła Lho­ta­ko­va.

Bia­ło­ru­ska KGB za­trzy­ma­ła Mi­cha­le­wi­cza po de­mon­stra­cji w Miń­sku w dniu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich 19 grud­nia 2010 roku, które bia­ło­ru­ska opo­zy­cja uzna­ła za sfał­szo­wa­ne na ko­rzyść urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki. Wła­dze po­sta­wi­ły mu oraz kil­ku­dzie­się­ciu innym oso­bom za­rzu­ty zor­ga­ni­zo­wa­nia ma­so­wych za­mie­szek, w trak­cie któ­rych do­szło do na­pa­ści na funk­cjo­na­riu­szy służb pań­stwo­wych i znisz­cze­nia ma­jąt­ku o war­to­ści kil­ku­na­stu mi­lio­nów bia­ło­ru­skich rubli.

Przez około 2 mie­sią­ce trzy­ma­no go w aresz­cie. Po wyj­ściu na wol­ność opo­zy­cjo­ni­sta ogło­sił, że był tor­tu­ro­wa­ny. Ogło­sił też pu­blicz­nie, że aby wy­do­stać się z aresz­tu, pod­pi­sał zo­bo­wią­za­nie do współ­pra­cy z KGB, ale je zrywa. W nocy z 13 na 14 marca, wbrew wy­da­ne­mu przez wła­dze za­ka­zo­wi wy­jaz­du z kraju, Mi­cha­le­wicz opu­ścił Bia­ło­ruś. Przez Pol­skę prze­do­stał się do Czech, gdzie około ty­go­dnia po przy­by­ciu otrzy­mał azyl po­li­tycz­ny.

>>>>>

Tak jest i tak trzymac !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:42, 19 Paź 2011    Temat postu:

Odmówiono rejestracji "Mów Prawdę!"

Sąd Naj­wyż­szy Bia­ło­ru­si od­rzu­cił dziś ape­la­cję kam­pa­nii spo­łecz­nej "Mów Praw­dę!", do­wo­dzo­nej przez opo­zy­cjo­ni­stę Uła­dzi­mi­ra Nia­kla­jeua, od de­cy­zji Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści, które wcze­śniej od­mó­wi­ło za­re­je­stro­wa­nia jej jako or­ga­ni­za­cji.

Sąd po­wo­łał się na błąd w do­ku­men­cie, który przed­sta­wił wła­ści­ciel lo­ka­lu, gdzie "Mów Praw­dę!" miało mieć adres re­je­stra­cji. Dzia­ła­cze uwa­ża­ją, że de­cy­zja od­mow­na wy­ni­ka z po­wo­dów po­li­tycz­nych. "Mów Praw­dę!" chcia­ło za­re­je­stro­wać się jako sto­wa­rzy­sze­nie ba­daw­czo-edu­ka­cyj­ne. Nia­kla­jeu, poeta i były kan­dy­dat opo­zy­cji w gru­dnio­wych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich oce­nił, że od­rzu­ce­nie ape­la­cji do­wo­dzi stron­ni­czo­ści Sądu Naj­wyż­sze­go. Za­po­wie­dział, że wraz ze swymi zwo­len­ni­ka­mi po­dej­mie trze­cią próbę za­ło­że­nia i re­je­stra­cji swo­jej kam­pa­nii jako or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej. "Mów Praw­dę!" po­wsta­ło przed ze­szło­rocz­ny­mi wy­bo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi, które za­koń­czy­ły się de­mon­stra­cją opo­zy­cji w cen­trum Miń­ska, roz­bi­tą przez mi­li­cję. Nia­kla­jeu, tak jak więk­szość opo­zy­cyj­nych kan­dy­da­tów, tra­fił do aresz­tu, a na­stęp­nie sta­nął przed sądem w związ­ku z de­mon­stra­cją. Za "przy­go­to­wy­wa­nie dzia­łań po­waż­nie na­ru­sza­ją­cych po­rzą­dek pu­blicz­ny" on i jego współ­pra­cow­ni­cy z "Mów Praw­dę!" zo­sta­li ska­za­ni na wy­ro­ki w za­wie­sze­niu. Były kan­dy­dat za­po­wie­dział po pro­ce­sie, że nie wy­co­fa się z po­li­ty­ki.

>>>>>

To jest sad najnizszy !
mikroskopijny...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:31, 19 Paź 2011    Temat postu:

Człowiek Bialackiego zapłaci 4,75 mln rubli grzywny

Na 4,75 mln rubli bia­ło­ru­skich grzyw­ny (ponad 1600 zł) ska­za­ła dzi­siaj in­spek­cja po­dat­ko­wa Wa­lan­ci­na Ste­fa­no­wi­cza, dzia­ła­cza Cen­trum Obro­ny Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" i za­stęp­cę aresz­to­wa­ne­go szefa tej or­ga­ni­za­cji Ale­sia Bia­lac­kie­go.

Jak po­wie­dział Ste­fa­no­wicz, za­mie­rza on od­wo­ły­wać się od tej de­cy­zji do sądu. In­spek­cja na­ło­ży­ła na niego karę za na­ru­sze­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne, uzna­jąc, że nie wska­zał sumy do­cho­dów pod­le­ga­ją­cych opo­dat­ko­wa­niu w la­tach 2009-2010. Jed­no­cze­śnie in­spek­cja po­da­ła, że chce od­zy­skać od niego całą kwotę po­dat­ków wraz z od­set­ka­mi - łącz­nie ponad 37 mln rubli (ok. 13 tys. zło­tych). Zda­niem obroń­cy praw czło­wie­ka, grzyw­nę wy­mie­rzo­no mu z na­ru­sze­niem pro­ce­du­ry. - Po­sta­no­wie­nie (o grzyw­nie) dano mi do pod­pi­su (...), kiedy spo­rzą­dzo­no pro­to­kół o tym, że po­peł­ni­łem wy­kro­cze­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne, a więc zanim jesz­cze sama spra­wa do­ty­czą­ca tego wy­kro­cze­nia zo­sta­ła roz­pa­trzo­na - wska­zał.

Kiedy zwró­cił na to uwagę, po­wie­dzia­no mu, że jest to pro­jekt po­sta­no­wie­nia i jest pro­szo­ny o po­twier­dze­nie, że za­zna­jo­mił się z nim. - Nasze prawo nie prze­wi­du­je ta­kich do­ku­men­tów jak pro­jekt po­sta­no­wie­nia, (...) to tak samo, jakby ska­za­ne­go wcze­śniej za­zna­jo­mio­no z wy­ro­kiem. Uwa­żam, że było to po­waż­nym na­ru­sze­niem norm pro­ce­du­ral­nych - po­wie­dział dzia­łacz.

Jak in­for­mo­wa­ła "Wia­sna" po za­trzy­ma­niu Bia­lac­kie­go w sierp­niu i oskar­że­niu go o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we, rów­nież Ste­fa­no­wicz miał konta za gra­ni­cą, o któ­rych do­wie­dzia­ły się bia­ło­ru­skie służ­by. Cho­dzi o sumy, które we­dług "Wia­sny" były prze­ka­zy­wa­ne przez fun­da­cje za­gra­nicz­ne na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym na pomoc oso­bom prze­śla­do­wa­nym na Bia­ło­ru­si z przy­czyn po­li­tycz­nych. Dane o kon­cie Bia­lac­kie­go umoż­li­wia­ją­ce jego aresz­to­wa­nie prze­ka­za­ła Bia­ło­ru­si Litwa; potem oka­za­ło się, że zro­bi­ła to rów­nież Pol­ska. Szef "Wia­sny" czeka w aresz­cie na pro­ces, grozi mu do sied­miu lat wię­zie­nia. Kwoty na kon­cie Ste­fa­no­wi­cza były niż­sze niż w przy­pad­ku Bia­lac­kie­go.

>>>>>

Złodzieje !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:40, 20 Paź 2011    Temat postu:

Rubel białoruski mocno stracił na wartości

8680 rubli za do­la­ra - tyle wy­niósł w czwar­tek jed­no­li­ty kurs bia­ło­ru­skiej wa­lu­ty na gieł­dzie wa­lu­to­wo-ka­pi­ta­ło­wej w Miń­sku. Tym samym rubel stra­cił na war­to­ści o ok. 52 proc. w sto­sun­ku do do­tych­cza­so­we­go ofi­cjal­ne­go kursu wy­zna­czo­ne­go przez bank cen­tral­ny na Bia­ło­ru­si.

Do czwart­ku na Bia­ło­ru­si funk­cjo­no­wa­ły dwa kursy: ofi­cjal­ny po­da­wa­ny przez Bank Na­ro­do­wy i wyż­szy kurs ryn­ko­wy usta­la­ny na do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie. Teraz dwie sesje zo­sta­ły po­łą­czo­ne w jedną i usta­lo­no jeden kurs. Ofi­cjal­nie jed­no­li­ty kurs bia­ło­ru­skie­go rubla ogło­si na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w czwar­tek sze­fo­wa Banku Na­ro­do­we­go Na­dzie­ja Jer­ma­ko­wa.

Do czwart­ku kurs ofi­cjal­ny bia­ło­ru­skiej wa­lu­ty usta­la­ny przez bank cen­tral­ny wy­no­sił 5712 rubli za do­la­ra, tak więc nowy kurs ozna­cza de­wa­lu­ację o 52 pro­cent.

Ale jed­no­cze­śnie bia­ło­ru­ska wa­lu­ta, bio­rąc pod uwagę jej kurs ryn­ko­wy z do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie, nieco się umoc­ni­ła. Na ostat­niej ta­kiej sesji w środę pła­co­no 8790 rubli za do­la­ra.

Bia­ło­ruś bo­ry­ka się z ro­sną­cym de­fi­cy­tem han­dlo­wym i spad­kiem re­zerw wa­lu­to­wych. Stąd na po­cząt­ku roku Bia­ło­ru­si­ni ma­so­wo za­czę­li wy­ku­py­wać de­wi­zy.

W od­po­wie­dzi Bank Na­ro­do­wy wpro­wa­dzał ogra­ni­cze­nia, by po­wstrzy­mać od­pływ dewiz. Przej­ścio­wo po­zwa­lał też na funk­cjo­no­wa­nie wielu kur­sów walut. Na­stęp­nie w maju, prze­pro­wa­dził de­wa­lu­ację rubla o ponad 50 proc., usta­la­jąc jego kurs ofi­cjal­ny na 5 tys. rubli za do­la­ra, dla po­rów­na­nia na po­cząt­ku roku było to ok. 3 tys. rubli za dol.

Dzia­ła­nia banku nie przy­nio­sły spo­dzie­wa­nych efek­tów, za to po­wstał "czar­ny" rynek han­dlu wa­lu­tą. Kursy się­ga­ły nawet do 10 tys. rubli za do­la­ra.

Go­spo­dar­ka Bia­ło­ru­si jest sil­nie za­leż­na od im­por­tu i mimo ofi­cjal­ne­go niż­sze­go kursu, Bia­ło­ru­si­ni żyli we­dług kursu czar­no­ryn­ko­we­go, bo po takim przed­się­bior­cy sprze­da­wa­li im swoje to­wa­ry i usłu­gi.

Od po­ło­wy wrze­śnia Bank Na­ro­do­wy wpro­wa­dził do­dat­ko­we sesje na gieł­dzie, by na pod­sta­wie po­da­ży i po­py­tu usta­lać ryn­ko­wą war­tość kra­jo­wej wa­lu­ty. Na pierw­szej ta­kiej sesji kurs ryn­ko­wy wy­niósł 8,6 tys. rubli za do­la­ra. Rów­no­cze­śnie de­wi­zy po­wró­ci­ły na gieł­dę i do kan­to­rów.

Rów­no­le­gle funk­cjo­no­wa­ła na gieł­dzie sesja pod­sta­wo­wa, na któ­rej han­del wa­lu­ta­mi od­by­wał się po kur­sie ofi­cjal­nym. Na tej sesji de­wi­zy ku­po­wa­li np. do­staw­cy leków i przed­się­bior­stwa, które muszą roz­li­czyć się za gaz. Po niż­szym, ofi­cjal­nym kur­sie sprze­da­wa­no też de­wi­zy na cele so­cjal­ne, np. le­cze­nie, czy stu­dia za gra­ni­cą.

Po ponad mie­sią­cu dzia­ła­nia dwóch sesji na gieł­dzie Bank Na­ro­do­wy za­de­cy­do­wał o po­wro­cie do jed­nej, na któ­rej jed­no­li­ty kurs jest kształ­to­wa­ny na za­sa­dach ryn­ko­wych.

Po­nad­to od 8 li­sto­pa­da Bia­ło­ruś wpro­wa­dza sprze­daż dewiz w kan­to­rach za oka­za­niem pasz­por­tu.

>>>>>

No ! Normalnosc przywrocona ! Jest rownowaga nie trzeba juz pozyczek ... NIE TRZEBA WYPRZEDAWAC MAJATKU !!! Niech tych tylko cos sprzedadza !!! Widzimy czym jest rynek...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:47, 20 Paź 2011    Temat postu:

Bronił praw człowieka na Białorusi - teraz czeka go proces.

Proces białoruskiego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego, oskarżonego o przestępstwa podatkowe, rozpocznie się 2 listopada w Mińsku - powiadomiło kierowane przez Bialackiego Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Współpracownik Bialackiego Walancin Stefanowicz powiedział Radiu Swaboda, że brak na razie informacji, by proces miał toczyć się za zamkniętymi drzwiami. Wskazał też, że wnioski o zamianę środka zapobiegawczego wobec Bialackiego z aresztu na zobowiązanie do niewyjeżdżania z kraju zostały odrzucone. - Oznacza to, że władze są nastawione na surową karę - uważa Stefanowicz.

Za przestępstwo, o które oskarżany jest szef "Wiasny" - zatajenie bardzo wysokich dochodów - grozi na Białorusi kara do siedmiu lat więzienia.

Szef Centrum Praw Człowieka "Wiasna" Bialacki został zatrzymany 4 sierpnia. Przebywa w areszcie w Mińsku. Jest oskarżony o niepłacenie podatków od kwot, które przechowywał na koncie bankowym na Litwie. Według "Wiasny" chodzi o środki z fundacji zagranicznych przekazywane na działalność tej organizacji, w tym na wsparcie osób prześladowanych na Białorusi z powodów politycznych.

Informacji o kontach Bialackiego w bankach na Litwie udzieliło służbom białoruskim Ministerstwo Sprawiedliwości w Wilnie. Dane o Bialackim przekazała Białorusi również polska Prokuratura Generalna.

Białoruscy obrońcy praw człowieka oceniają aresztowanie Bialackiego jako uderzenie we wszystkie środowiska opozycyjne na Białorusi. "Wiasna" jest jedną z najbardziej znanych organizacji pozarządowych na Białorusi, a Bialacki jest jednocześnie wiceszefem Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH).

>>>>>

Kanaliowaty rezim ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 23:15, 20 Paź 2011    Temat postu:

MBł / Radio Rzeszów Nie będzie ekstradycji białoruskiego
opozycjonistyPro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Prze­my­ślu za­koń­czy­ła po­stę­po­wa­nie eks­tra­dy­cyj­ne wobec bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty Źmi­cie­ra Pi­mie­nau - in­for­mu­je Radio Rze­szów.

W sierp­niu tego roku zo­stał on za­trzy­ma­ny na pol­sko - ukra­iń­skim przej­ściu w Kor­czo­wej na pod­sta­wie na­ka­zu wy­da­ne­go w stycz­niu 2001 r. przez pro­ku­ra­tu­rę w Wi­teb­sku (Bia­ło­ruś) za po­bi­cie dwóch męż­czyzn. Po prze­słu­cha­niu opo­zy­cjo­ni­sta zo­stał zwol­nio­ny do domu, ale prze­my­ska pro­ku­ra­tu­ra roz­po­czę­ła po­stę­po­wa­nie w tej spra­wie. Jak po­in­for­mo­wał Radio Rze­szów pro­ku­ra­tor Ma­rian Haśko, zo­sta­ło ono za­mknię­te, gdyż stro­na bia­ło­ru­ska od­wo­ła­ła list goń­czy za opo­zy­cjo­ni­stą. Taka in­for­ma­cja do­tar­ła w czwar­tek do prze­my­skiej pro­ku­ra­tu­ry za po­śred­nic­twem Ko­men­dy Głów­nej Po­li­cji. W związ­ku z tym pro­ces eks­tra­dy­cyj­ny uzna­no za bez­przed­mio­to­wy i pro­ku­ra­tu­ra go za­koń­czy­ła.

Źmi­cier Pi­mie­nau jest człon­kiem opo­zy­cyj­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF). Po wy­jeź­dzie z Bia­ło­ru­si 11 lat temu, uzy­skał azyl w Bel­gii i po­słu­gi­wał się tzw. pasz­por­tem ge­new­skim.

>>>>>

Decyzja oczywista ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:19, 21 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: milicja aresztowała opozycjonistów przed demonstracją

Mi­li­cja w Miń­sku przy­stą­pi­ła dziś do za­trzy­my­wa­nia opo­zy­cjo­ni­stów przed za­po­wie­dzia­nym na wie­czór przez or­ga­ni­za­cję "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś" zgro­ma­dze­niem w obro­nie uwię­zio­nych dzia­ła­czy - po­da­ło Radio Swa­bo­da.

Rano mi­li­cja za­bra­ła z miesz­ka­nia Fio­da­ra Mi­rzo­ja­naua, uczest­ni­ka gru­dnio­wych pro­te­stów po­wy­bor­czych, ska­za­ne­go trzy lata ko­lo­nii kar­nej za udział w pro­te­stach i uła­ska­wio­ne­go we wrze­śniu. Jego ro­dzi­com po­wie­dzia­no, że Mi­rzo­ja­nau jest świad­kiem w spra­wie kar­nej. Męż­czyź­ni w cy­wi­lu za­trzy­ma­li ko­or­dy­na­to­ra "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si" Mak­si­ma Wi­niar­skie­go. Trzech mi­li­cjan­tów przy­szło do miesz­ka­nia Dźmi­try­ja Draz­da, rów­nież ska­za­ne­go na ko­lo­nię karną za pro­te­sty po­wy­bor­cze. Nie za­sta­li go jed­nak w domu.

"Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", któ­rej sze­fem jest były kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach An­drej San­ni­kau, za­po­wie­dzia­ła prze­pro­wa­dze­nie de­mon­stra­cji w Miń­sku o godz. 19 (godz. 18 czasu pol­skie­go). Celem zgro­ma­dze­nia ma być żą­da­nie uwol­nie­nia po­zo­sta­ją­cych w wię­zie­niach opo­zy­cjo­ni­stów, w tym San­ni­kaua.

Mi­rzo­ja­nau i Drazd zo­sta­li ska­za­ni na ko­lo­nię karną w serii pro­ce­sów do­ty­czą­cych de­mon­stra­cji w Miń­sku w wie­czór wy­bor­czy 19 grud­nia ze­szłe­go roku. Opo­zy­cja pro­te­sto­wa­ła wów­czas prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym nie­mal 80 proc. urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Więk­szość uczest­ni­ków de­mon­stra­cji zo­sta­ła uła­ska­wio­na w sierp­niu i wrze­śniu. San­ni­kau, ska­za­ny na pięć lat, nie zo­stał zwol­nio­ny.

>>>>>

Rezim znowu szaleje !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:46, 21 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś wprowadza "demokratyczne" prawo

Bia­ło­ru­ska Rada Re­pu­bli­ki (izba wyż­sza par­la­men­tu) przy­ję­ła w pią­tek po­praw­ki do usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, za­ostrza­ją­ce do­tych­cza­so­we prawo; za­ak­cep­to­wa­ła też nowe prze­pi­sy do­ty­czą­ce dzia­łal­no­ści po­li­tycz­no-spo­łecz­nej.

We­dług po­pra­wek na każde zgro­ma­dze­nie - za­rów­no de­mon­stra­cję, jak i akcje ulicz­ne w ro­dza­ju flash mobów - po­trzeb­na jest zgoda władz lo­kal­nych. Do­ty­czy to rów­nież zgro­ma­dzeń zwo­ły­wa­nych przez in­ter­net. Do czasu otrzy­ma­nia ze­zwo­le­nia or­ga­ni­za­to­rzy nie mają prawa in­for­mo­wać o cza­sie i miej­scu zgro­ma­dze­nia. Uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom zgro­ma­dzeń od­by­wa­ją­cych się bez ze­zwo­le­nia grozi na Bia­ło­ru­si od­po­wie­dzial­ność ad­mi­ni­stra­cyj­na i karna. Rada Re­pu­bli­ki przy­ję­ła też prze­pi­sy, we­dług któ­rych za nie­zgod­ną z pra­wem pomoc fi­nan­so­wą z za­gra­ni­cy na dzia­łal­ność po­li­tycz­no-spo­łecz­ną grozi od­po­wie­dzial­ność karna. Wcze­śniej było to ka­ra­ne ad­mi­ni­stra­cyj­nie.

We­dług no­we­go prawa "za­bro­nio­na jest dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych i związ­ków, któ­rej celem jest wspar­cie w otrzy­ma­niu przez oby­wa­te­li Bia­ło­ru­si, z na­ru­sze­niem prawa, ulg i przy­wi­le­jów od ob­cych państw w związ­ku z po­glą­da­mi po­li­tycz­ny­mi, re­li­gij­ny­mi lub przy­na­leż­no­ścią na­ro­do­wą". Po­praw­ki mówią też, że or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne otrzy­mu­ją zakaz prze­cho­wy­wa­nia środ­ków fi­nan­so­wych w ban­kach za gra­ni­cą.

Szef MSW Bia­ło­ru­si Ana­tol Ku­le­szou przed­sta­wia­jąc po­praw­ki do usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach oce­nił, że ich celem jest - za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa. Oznaj­mił, że w pra­cach nad usta­wą przy­glą­da­no się ana­lo­gicz­nym prze­pi­som w in­nych kra­jach. Bia­ło­ru­ska usta­wa jest - naj­bar­dziej de­mo­kra­tycz­na w po­rów­na­niu z tymi, jakie obo­wią­zu­ją w roz­wi­nię­tych kra­jach de­mo­kra­tycz­nych - oświad­czył.

Po­praw­ki do usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach rząd za­pro­po­no­wał w lipcu. Obroń­cy praw czło­wie­ka oce­ni­li je wów­czas jako od­po­wiedź władz na falę mil­czą­cych pro­te­stów, które od­by­wa­ły się co środy w mia­stach Bia­ło­ru­si i były zwo­ły­wa­ne przez in­ter­net.

Prze­ciw­ko po­praw­kom do­ty­czą­cym zgro­ma­dzeń oraz po­mo­cy za­gra­nicz­nej za­pro­te­sto­wa­ły nie­za­leż­ne bia­ło­ru­skie or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we, oce­nia­jąc, że prze­pi­sy zo­sta­ły przy­ję­te w nie­przej­rzy­stym try­bie. Or­ga­ni­za­cje za­ape­lo­wa­ły do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki, by nie pod­pi­sy­wał ustaw, a do Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go - by sko­rzy­stał ze swo­je­go prawa do za­po­bie­ga­nia na­ru­sze­niom kon­sty­tu­cyj­nych praw i swo­bód oby­wa­te­li. Niż­sza izba par­la­men­tu przy­ję­ła nowe prze­pi­sy na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka, na za­mknię­tym po­sie­dze­niu i od razu w dwóch czy­ta­niach.

>>>>>

Zalosne ... Przed kim oni udaja ,,prawo'' ... Smieszne ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 191 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:54, 22 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: zatrzymany opozycjonista ogłosił głodówkę

Za­trzy­ma­ny w pią­tek przez mi­li­cję, pod­czas akcji pro­te­stu w Miń­sku, opo­zy­cyj­ny ak­ty­wi­sta Alak­sandr Wa­lan­ce­wicz, ogło­sił gło­dów­kę w aresz­cie - po­da­ło Radio Swa­bo­da.

Wa­lan­ce­wicz, który na­le­ży do kam­pa­nii "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", jest w aresz­cie w Miń­sku; w po­nie­dzia­łek ma się odbyć jego pro­ces. Zo­stał za­trzy­ma­ny w pią­tek wie­czo­rem, pod­czas akcji so­li­dar­no­ści z opo­zy­cjo­ni­sta­mi ska­za­ny­mi na Bia­ło­ru­si za pro­te­sty po ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich. Mię­dzy in­ny­mi wyrok pię­ciu lat ko­lo­nii kar­nej od­by­wa były kan­dy­dat w wy­bo­rach An­drej San­ni­kau, który jest sze­fem "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si".

Akcja so­li­dar­no­ści zgro­ma­dzi­ła we­dług róż­nych ocen 20-50 uczest­ni­ków. We­dług "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si" za­trzy­ma­no na niej jesz­cze dwie osoby, ale ich na­zwi­ska nie są znane.

Jesz­cze przed nią mi­li­cja za­trzy­my­wa­ła w Miń­sku opo­zy­cyj­nych dzia­ła­czy, w tym człon­ków "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si". Zo­sta­li oni wy­pusz­cze­ni w pią­tek wie­czo­rem.

>>>>>

Widzimy jak kanalie drecza ludzi !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 39, 40, 41  Następny
Strona 11 z 41

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy