Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Będziemy bronić Euro aż do śmierci Europy!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:09, 14 Maj 2014    Temat postu:

Lekarze Świata: najubożsi w Europie pozbawieni opieki zdrowotnej

Sto­wa­rzy­sze­nie Le­ka­rze Świa­ta (MdM) alar­mu­je w opu­bli­ko­wa­nym ra­por­cie, że wraz z kry­zy­sem fi­nan­so­wym naj­bied­niej­si miesz­kań­cy Eu­ro­py po­zba­wia­ni są opie­ki zdro­wot­nej. Or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wa ape­lu­je o do­stęp do opie­ki me­dycz­nej dla wszyst­kich.

MdM zwra­ca uwagę zwłasz­cza na ko­niecz­ność "bez­wa­run­ko­we­go do­stę­pu do opie­ki pre­na­tal­nej dla ko­biet w ciąży i do pod­sta­wo­wych szcze­pień dzie­ci, któ­rych do­stęp­ność obec­nie nie wszę­dzie jest za­pew­nio­na".

Or­ga­ni­za­cja opie­ra się na da­nych ze­bra­nych w 2013 roku pod­czas 29 400 kon­sul­ta­cji udzie­lo­nych w jego ośrod­kach opie­ki dla osób znaj­du­ją­cych się w naj­bar­dziej nie­pew­nej sy­tu­acji w 25 eu­ro­pej­skich mia­stach.

Wśród 285 cię­żar­nych ko­biet, któ­rym MdM udzie­lał po­mo­cy, we­dług ra­por­tu dwie trze­cie (65,9 proc.) nie miało do­stę­pu do opie­ki pre­na­tal­nej, a 42,8 proc. otrzy­ma­ło ją zbyt późno. "Ponad 70 proc. z nich ta­kiej opie­ki wy­ma­ga­ło pil­nie lub dość pil­nie" - stwier­dza ra­port.

W 2013 roku MdM w swo­ich ośrod­kach udzie­li­ło kon­sul­ta­cji ponad 1 700 nie­peł­no­let­nim. "W naj­lep­szym przy­pad­ku co drugi z nich był za­szcze­pio­ny prze­ciw­ko tęż­co­wi, wi­ru­so­we­mu za­pa­le­niu wą­tro­by typu B, odrze lub ko­klu­szo­wi. W nie­któ­rych kra­jach wskaź­nik ten jest jesz­cze niż­szy i wy­no­si 30 proc., co jest znacz­nie po­ni­żej stopy ob­ję­cia szcze­pie­nia­mi po­pu­la­cji ogól­nej, która wy­no­si około 90 proc." - in­for­mu­je sto­wa­rzy­sze­nie.

MdM stwier­dzi­ło rów­nież, że "grupy lud­no­ści za­gro­żo­ne jesz­cze przed kry­zy­sem - oby­wa­te­le bied­nych kra­jów unij­nych, nie­le­gal­ni imi­gran­ci, osoby ubie­ga­ją­ce się o azyl, nar­ko­ma­ni, pra­cow­ni­ce sek­su­al­ne i bez­dom­ni - spo­ty­ka­ją się z ogra­ni­cze­niem lub są wprost po­zba­wie­ni ele­men­tów bez­pie­czeń­stwa oraz do­stę­pu do za­so­bów, które miały za­pew­niać im pod­sta­wo­wą pomoc".

Sto­wa­rzy­sze­nie po­wo­łu­je się na przy­kład Hisz­pa­nii, gdzie "do­ro­śli bez­dom­ni imi­gran­ci zo­sta­li wy­łą­cze­ni z opie­ki zdro­wot­nej de­kre­tem kró­lew­skim z mocą usta­wy 16/2012, który w życie wszedł we wrze­śniu 2012 roku".

Ponad jedna czwar­ta pa­cjen­tów przy­ję­tych przez MdM de­kla­ru­je zły lub bar­dzo zły ogól­ny stan zdro­wia. 76 proc. ba­da­nych osób mó­wi­ło, że padło co naj­mniej raz ofia­rą prze­mo­cy.

"W Gre­cji bru­tal­ne na­pa­ści i prze­stęp­stwa z nie­na­wi­ści prze­ciw­ko mniej­szo­ściom et­nicz­nym, o któ­rych do­no­si­li­śmy rok temu, wcale nie usta­ły" - po­da­je ra­port, po­da­jąc przy­kła­dy nie­let­nich grec­kich ofiar prze­mo­cy na tle ra­so­wym lub świad­ków ta­kich dzia­łań wobec ich ro­dzi­ców.

Wśród po­zy­tyw­nych zmian ra­port wska­zu­je na Fran­cję, gdzie "próg do­cho­dów upo­waż­nia­ją­cych do bez­płat­nej opie­ki zdro­wot­nej zo­stał pod­wyż­szo­ny, co prze­kła­da się na ob­ję­cie nią o 600 tys. pa­cjen­tów wię­cej".

>>>

Owoce eurointegracji .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:39, 06 Cze 2014    Temat postu:

Stopa bezrobocia w USA w maju wyniosła 6,3 proc.

Stopa bez­ro­bo­cia w USA w maju wy­nio­sła 6,3 proc. wobec 6,3 proc. w kwiet­niu tego roku - podał w pią­tek ame­ry­kań­ski De­par­ta­ment Pracy w ko­mu­ni­ka­cie. Ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się 6,4 proc.

Jed­no­cze­śnie wskaź­nik za­trud­nie­nia, okre­śla­ją­cy, jaki od­se­tek lud­no­ści w wieku pro­duk­cyj­nym pra­cu­je za­wo­do­wo, wy­niósł w maju 62,8 proc. wobec 62,8 proc. mie­siąc wcze­śniej.

Po­da­no też, że licz­ba miejsc pracy w sek­to­rach po­za­rol­ni­czych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w maju wzro­sła o 217 tys., pod­czas gdy w kwiet­niu wzro­sła o 282 tys., po ko­rek­cie w dół z 288 tys.

Licz­ba miejsc pracy w ame­ry­kań­skim sek­to­rze pry­wat­nym wzro­sła o 216 tys., pod­czas gdy mie­siąc wcze­śniej wzro­sła o 270 tys., po ko­rek­cie.

Ana­li­ty­cy an­kie­to­wa­ni przez agen­cję Blo­om­berg spo­dzie­wa­li się stopy bez­ro­bo­cia w USA na po­zio­mie 6,4 proc., oraz wzro­stu licz­by miejsc pracy w sek­to­rach po­za­rol­ni­czych o 215 tys. wobec 288 tys. w kwiet­niu, przed ko­rek­tą, a w sek­to­rze pry­wat­nym wzro­śnie o 210 tys. wobec 273 tys. mie­siąc wcze­śniej, przed ko­rek­tą.

>>>>

,,Kryzys" a UE zdycha .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:36, 12 Cze 2014    Temat postu:

Badanie: kryzys gospodarczy powodem blisko 13 tys. samobójstw

Bli­sko 13 tys. ludzi w 24 kra­jach UE, Ka­na­dzie i USA ode­bra­ło sobie życie na sku­tek ostat­nie­go kry­zy­su go­spo­dar­cze­go - wy­ni­ka z ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez na­ukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu Oxfordz­kie­go oraz Lon­don Scho­ol of Hy­gie­ne and Tro­pi­cal Me­di­ci­ne.

Z ba­da­nia przed­sta­wio­ne­go w środę przez BBC wy­ni­ka, że w Eu­ro­pie do 2007 roku licz­ba sa­mo­bójstw stop­nio­wo spa­da­ła, jed­nak po na­sta­niu kry­zy­su już w 2009 roku wzro­sła o 6,5 proc. i utrzy­ma­ła się na tym po­zio­mie do 2011 roku. Tylko w ba­da­nych kra­jach UE prze­kła­da się to na bli­sko 8000 sa­mo­bójstw, które - jak za­kła­da­ją ba­da­cze - nie zo­sta­ły­by po­peł­nio­ne przez utrzy­ma­niu ten­den­cji sprzed kry­zy­su.

Także w Ka­na­dzie licz­ba osób de­cy­du­ją­cych się ode­brać sobie życie spa­da­ła przed 2008 ro­kiem, lecz zna­czą­co wzro­sła wraz z po­cząt­kiem re­ce­sji, przy­czy­nia­jąc się do 240 sa­mo­bójstw. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych licz­ba sa­mo­bójstw rosła jesz­cze przed kry­zy­sem, ale pro­ble­my go­spo­dar­cze kraju "przy­spie­szy­ły" ten trend, skła­nia­jąc 4800 osób do za­bi­cia się.

Jako głów­ne przy­czy­ny sa­mo­bójstw au­to­rzy ra­por­tu wska­zu­ją utra­tę pracy, ode­bra­nie domu za nie­spła­ca­nie hi­po­te­ki oraz za­dłu­że­nie.

Nie we wszyst­kich ob­ję­tych ba­da­niem kra­jach licz­ba sa­mo­bójstw wzro­sła - unik­nę­ły tego Szwe­cja, Fin­lan­dia i Au­stria. Zda­niem na­ukow­ców po­ka­zu­je to, że także w po­zo­sta­łych pań­stwach tra­ge­dii można było unik­nąć.

"To po­ka­zu­je, że po­li­ty­ka może mieć tu zna­cze­nie. Kraje (w któ­rych nie od­no­to­wa­no zwięk­szo­nej licz­by sa­mo­bójstw) in­we­stu­ją w pro­gra­my, które po­ma­ga­ją lu­dziom wró­cić na rynek pracy, m.​in. szko­le­nia, pro­gra­my do­rad­cze, a nawet sub­sy­dio­wa­ne przez pań­stwo do­dat­ki do pen­sji. (...) Jed­nym z za­da­niem rządu jest wspie­ra­nie i ochro­na naj­bar­dziej na­ra­żo­nych grup spo­łecz­nych. Takie usłu­gi po­ma­ga­ją lu­dziom, któ­rzy naj­bo­le­śniej od­czu­wa­ją skut­ki kry­zy­su" - pod­kre­ślił jeden z au­to­rów ba­da­nia Aaron Re­eves.

Zda­niem Andy'ego Bella z bry­tyj­skie­go Ośrod­ka Zdro­wia Psy­chicz­ne­go "ba­da­nie po­ka­zu­je to, czego się oba­wia­li­śmy: że bez­ro­bo­cie, nie­pew­ność za­trud­nie­nia i wiele in­nych czyn­ni­ków zwią­za­nych z re­ce­sją jest zwią­za­nych także ze złym sta­nem zdro­wia psy­chicz­ne­go i licz­bą po­peł­nia­nych sa­mo­bójstw".

Z kolei Beth Mur­phy z or­ga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nej Mind przy­po­mi­na, że "zwol­nie­nie z pracy i inne oko­licz­no­ści spo­wo­do­wa­ne re­ce­sją mogą wy­wo­łać de­pre­sję, stany lę­ko­we i myśli sa­mo­bój­cze u każ­de­go, nawet jeśli wcze­śniej nie miał tego typu pro­ble­mów".

>>>

To sa koszty euro ! WSZYSCY WINNI ODPOWIEDZA JAK NNIE TU TO PRZED BOGIEM !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:42, 24 Lip 2014    Temat postu:

Grecja: podłączona do respiratora Greczynka zmarła po odłączeniu prądu

Sparaliżowana czterokończynowo 56-letnia kobieta podłączona w swoim domu do respiratora zmarła wczoraj na Krecie, w godzinę po odcięciu prądu z powodu zaległych płatności. Dwóch synów zmarłej za jej śmierć obwinia państwowy zakład energetyczny DEI.

Zgłosili oni sprawę na policję. Zostanie przeprowadzona autopsja, aby ustalić, czy odłączenie prądu było bezpośrednią przyczyną zgonu.

Według greckiej prasy kobieta była winna DEI kilkaset euro.

- Nie mieliśmy żadnych informacji na temat stanu zdrowia tej pani - powiedział rzecznik DEI. Podkreślił, że rachunki nie były wystawiane na nazwisko zmarłej i dodał, że "bliscy zmarłej nie wystąpili z wnioskiem o przyznanie im specjalnej stawki, którą DEI proponuje osobom w trudnej sytuacji".

W Grecji stopa bezrobocia przekracza 27 proc., a wśród młodzieży nawet 55 proc., w związku z czym wiele gospodarstw domowych nie płaci rachunków za prąd na czas. AFP podaje, że według danych opublikowanych kilka miesięcy temu przez dostawcę energii, rocznie z powodu niezapłaconych rachunków odłącza się ok. 350 tys. klientów prywatnych. 60 proc. z nich jest później podłączanych ponownie. Grecki dziennik "Eleftherotypia" napisał, że z powodu kryzysu od 2008 do 2012 roku liczba odłączanych gospodarstw domowych i mniejszych przedsiębiorstw zwiększyła się ponad dwukrotnie.

....

Dziękujemy ci Brukselo !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:54, 28 Sie 2014    Temat postu:

Przemysław Kwiecień | XTB

Deflacja w Hiszpanii

Decyzje, które zapadły na czerwcowym, historycznym posiedze­niu Europejskiego Banku Centralnego zmieniły oblicze polityki monetarnej w strefie euro. Wprowadzenie ujemnej stopy depozy­towej, zapowiedź programu TLTRO, a także ujawnienie możliwo­ści wprowadzenia luzowania ilościowego miało na celu przede wszystkim walkę z niską inflacją będącą obecnie głównym pro­blemem europejskiej gospodarki. Od tego czasu na rynku nie usta­ją spekulacje dotyczące terminu wprowadzenia QE w Europie, a odczyty, które poznamy i poznaliśmy w dniu dzisiejszym powin­ny dać nam wskazówkę co do przyszłości tego programu.

Opublikowane o poranku dane pokazały, iż tempo spadku cen w Hiszpanii wynosi obecnie 0,5% r/r.

....

Europrzestepcy w PRL końcu zrobili deflacje ... Kiedy trybunał karny ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:38, 26 Wrz 2014    Temat postu:

PKB USA wzrósł w II kwartale br. o 4,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w II kwartale 2014 roku o 4,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału - podał De­partament Handlu USA w trzecim wyliczeniu.

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w II kwartale 2014 roku właśnie o 4,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Wcześniejsze wyliczenie mówiło o wzroście o w II kwartale o 4,2 proc.

....

Ale skok ! A strefa euro gnije ... Taki system.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:50, 06 Paź 2014    Temat postu:

Walt Disney ratuje... Eurodisneyland

Firma Walt Disney dzięki potężnemu zastrzykowi finansowemu ratuje podparyski Eurodisneyland. Ten gigantyczny park rozryw­ki od pewnego czasu z trudem wiązał koniec z końcem.

Dzisiaj ustalono, iż Walt Disney, który posiada udziały w spółce zarządzającej krainą Myszki Miki i Kaczora Donalda u wrót Pary­ża zainwestuje miliard euro. 15 tysięcy zatrudnionych tutaj pra­cowników odetchnęło z ulgą.

W ubiegłym roku park atrakcji odwiedziło milion osób mniej - straty szacowano na 100 milionów euro. Jeden z działaczy związ­kowych, który przyznaje, że Eurodisneyland notował spadek licz­by odwiedzających podobnie zresztą jak inne obiekty turystycz­ne, powinien przyciągnąć więcej zwiedzających dzięki nowej atrakcji - parkowi Ratatouille.

Otwarty 12 kwietnia 1992 roku na dalekich przedmieściach Pary­ża, Euroisneyland nie miał dobrej prasy. Niechętne amerykań­skiemu przedsięwzięciu francuskie media, które nazywały go "kulturowym Czernobylem", prorokowały parkowi klapę. Z cza­sem Eurodisneyland zyskiwał na popularności, aż do chwili gdy kryzys odcisnął poważne piętno na całej branży turystycznej.

..
Czyli euro bo jakos kryzysowe USA ratuja unijny . Typiwe fla komunizmu ukrywac absurd komuny slowem ,,kryzys" .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 21:50, 16 Paź 2014    Temat postu:

Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła do najniższego poziomu od 2000 r.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła do 264 tys. z 287 tys. tydzień wcześniej. Jest to najniższy odczyt tego wskaźnika od kwietnia 2000 r.

Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 290 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 2,389 mln w tygodniu, który skończył się 4 października - podał Departament Pracy. Tutaj analitycy spodziewali się 2,380 mln osób.

...

,,Kryzys" . Media klamia o kryzysie aby ratowac UE ... To skutek eurointegracji .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:40, 17 Paź 2014    Temat postu:

Prasa w Niemczech: to nie koniec kryzysu

Kryzys w strefie euro nie został jeszcze pokonany - ostrzega prasa w Niemczech. Niepokojące są zwłaszcza najnowsze dane z Grecji.

Kto wierzył, że kryzys już się skończył tego spotkało rozczarowa­nie - pisze komentator dziennika "Sueddeutsche Zeitung". Gazeta zwraca uwagę, że Grecja znowu musi słono płacić za pożyczanie pieniędzy na rynkach. Rentowność greckich obligacji wzrosła do ośmiu procent.

Poza tym, giełda w Atenach zanotowała poważne spadki, a sytu­acja polityczna znowu robi się niestabilna. Jak czytamy, mimo świetnego sezonu turystycznego i lekkiego spadku bezrobocia, Grecja jest jeszcze za słaba, aby samodzielnie stanąć na nogach.

Komentator "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze z kolei, że wszystkie programy ratunkowe i europejskie mechanizmy stabili­zacyjne pozwoliły jedynie zyskać na czasie. Jak czytamy, leczono objawy choroby, przyczyny problemu wciąż nie zostały jednak usunięte.

...

Ta przyczyna to UE i trzeba ja zlikwidowac !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:06, 24 Paź 2014    Temat postu:

Eksperci: model ekonomiczny Niemiec nie jest dobry dla całej strefy euro

Model ekonomiczny Niemiec, który Berlin chce narzucić całej strefie euro, nie jest dla niej dobry - piszą eksperci. Problem też w tym, że na południu Europy nie sprawdza się ani model niemiecki, ani anglosaski - mówi w rozmowie z PAP prof. Witold Orłowski.

Główny komentator ekonomiczny "Financial Times" Martin Wolf uznaje, że polityka gospodarcza, która sprawdza się w Niemczech, nie jest rozwiązaniem dla strefy euro, czyli trzykrotnie większej gospodarki. Przyjęcie takiego modelu i wdrożenie reform na wzór niemiecki nie spowodowałoby solidnego ożywienia gospodarczego eurolandu - pisze ekspert.

"By podtrzymać peryferie (strefy euro) Berlin postanowił rozszerzyć swój własny przepis na sukces i właściwie zmienić gospodarkę całego eurolandu w jedną wielką gospodarkę niemiecką" - ocenia amerykański ośrodek Stratfor, podkreślając, że kryzys podważył jednak filary niemieckiego sukcesu, opartego na eksporcie do rozrzutnie wydających pożyczone pieniądze krajów południa UE.

"Zważmy, że ten niemiecki model krytykują »FT« i Stratfor, czyli Anglosasi, którzy z natury rzeczy mają inną politykę pieniężną. Oni ją sami aktywnie kształtują, czego Niemcy nie mogą zaakceptować" - mówi prof. Orłowski.

"Poważnym problemem jest jednak próba narzucania niemieckiego modelu, zwłaszcza południowym krajom Europy, które mają inne podejście do wydawania pieniędzy niż Północ. Koncepcje niemieckie nie trafiają w model Południa, które nie radzi sobie z polityką twardego pieniądza, w której nie można do woli dodrukowywać pieniędzy" - wyjaśnia.

Niemcy tymczasem ustalają strategię dla całej strefy euro. "Polega ona na trzech elementach: reformach strukturalnych, dyscyplinie fiskalnej i akomodacyjnej polityce pieniężnej (dostarczaniu taniego pieniądza). Jak dotąd ta polityka nie wygenerowała wystarczającego popytu. W drugim kwartale 2014 roku realny popyt w strefie euro był o 5 proc. niższy niż w pierwszym kwartale 2008 roku" - pisze Wolf.

"Wall Street Journal" przytacza wypowiedź członka Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Yves'a Merscha, którego zdaniem sytuacja eurolandu dowodzi, że "jest ona nadal w strefie zagrożenia" i nie udało się przy stosowanych dotąd strategiach "doprowadzić do ożywienia gospodarczego przez siedem lat od pierwszej fali kryzysu finansowego i dwa lata od kryzysu zadłużenia w strefie euro".

Spowolniła też gospodarka samych Niemiec, co stało się - w minionym tygodniu - jednym z powodów ogromnych zawirowań i zmienności na rynkach. "Niedawna panika była przede wszystkim wynikiem złych informacji na temat niemieckiej gospodarki" - napisał dziennik finansowy "Les Echos". Inwestorzy pozbywali się wówczas bardziej ryzykownych aktywów na rzecz obligacji rządowych USA, złota i gotówki. Zdaniem analityków na amerykańskich giełdach zaciążyły obawa o nawrót kryzysu w strefie euro, co odbiłoby się na gospodarce USA.

Ucieczka ku aktywom "wolnym od ryzyka" towarzyszy niepokojącym wydarzeniom geopolitycznym, albo jest oznaką nachodzącej recesji; inwestorzy uspokoili się, gdy pojawiły się pogłoski o ewentualnej interwencji EBC polegającej na luzowaniu ilościowym, lub skupowaniu obligacji korporacyjnych.

Ten pierwszy rodzaj bodźca, wykorzystany z powodzeniem przez Fed do pobudzenia amerykańskiej gospodarki, szczególnie przemawia do wyobraźni inwestorów. To niekonwencjonalna polityka, po którą należałoby sięgnąć, zważywszy, że EBC "wyczerpał w zasadzie środki konwencjonalnej polityki monetarnej" - rekomenduje Wolf i dodaje: "ale nie chcą się na to zgodzić Niemcy".

Berlin namawia partnerów, a zwłaszcza Francję i Włochy, do przyśpieszenia reform strukturalnych, zwłaszcza zaś uelastycznienia rynku pracy; przez lata forsował wobec krajów południowych politykę zaciskania pasa i "wyśrubowane cele, co miało w założeniu skłonić błądzące finansowo kraje do przyjęcia modelu polegającego na życiu na miarę dostępnych środków" - przypomina Stratfor.

Wolf zauważa, że Niemcy, które zliberalizowały rynek pracy, nie odniosły dzięki temu wielkich sukcesów jeśli chodzi o zwiększenie wewnętrznego popytu. "Zgoła odwrotnie, Niemcy stały się bardzo zależne od popytu zagranicznego. Oczekiwanie, że podobne reformy zwiększą pobyt we Francji i Włoszech, to przesadny optymizm" - argumentuje komentator "FT".

Sam Berlin przedstawił ostatnio Komisji Europejskiej "pierwszy zrównoważony budżet od 1969 roku", lecz spotkał się z "międzynarodową krytyką, która zarzuca mu, że forsowany przez niego rygor finansowy dusi europejską gospodarkę, zaś same Niemcy powinny pobudzać jej wzrost poprzez zwiększanie inwestycji i luźniejszą politykę fiskalną (tzn. większych wydatków i akceptowania zwiększonego deficytu)" - pisze Stratfor.

Do podjęcia takich kroków namawia Niemcy Międzynarodowy Fundusz Walutowy i coraz liczniejsi partnerzy europejscy, zwłaszcza Paryż i Rzym.

Jak pisze "FT", po ostatnich zawirowaniach "przewrażliwieni inwestorzy" bardzo potrzebują sygnałów, że szef EBC Mario Draghi zdecyduje się sięgnąć po wszelkie, również niekonwencjonalne metody wyciągania strefy euro ze zbyt niskiej inflacji i zastoju.

Kanclerz Angela Merkel jest jednak przeciwna zwiększaniu inwestycji publicznych; Niemcy nie godzą się też na radykalną interwencję EBC. Upór Berlina sprawił, że poniedziałkowe spotkanie niemieckiego ministra gospodarki Sigmara Gabriela oraz szefa resortu finansów Wolfganga Schaeuble z ich francuskimi odpowiednikami Emmanuelem Macronem i Michelem Sapinem ws. strategii ożywiania wzrostu gospodarczego okazało się fiaskiem.

Strefa euro musi iść na kompromis i znaleźć równowagę między wprowadzaniem kolejnych reform a kreowaniem popytu - rekomenduje Wolf. "Musi zrozumieć, że uporczywa stagnacja jest wielkim zagrożeniem dla stabilności. Musi podjąć ryzyko ekspansji. To teraz bezpieczniejszy kurs" - konkluduje.

Amerykański miliarder i filantrop George Soros zwraca uwagę na jeszcze jeden wymiar polityki UE, tym razem zarówno finansowej, jak i gospodarczej. Uważa on, że strefa euro musi pomóc finansowo Ukrainie, ponieważ wyzwanie jakie Rosja rzuca UE "to dla niej zagrożenie egzystencjalne". Zaś polityka zaciskania pasa, "to nie jest polityka na czasy wojny".

"Źle się stało, że UE optuje za polityką rygoru finansowego, bo umocniło to też w ostatnich wyborach (do Parlamentu Europejskiego) eurosceprtyków" - powiedział w czwartek Soros.

Skrytykował również decyzję europejskich przywódców, by "dostosowywać się do ortodoksyjnych poglądów Bundesbanku", ponieważ w obecnej sytuacji nie jest to metodą na wyjście z zastoju; zwłaszcza, że teraz można obawiać się "problemu deflacji i depresji (w strefie euro)" - dodał Soros, cytowany przez EFE.

Problem polega jednak na tym, że w krajach południa "nie sprawdza się ani podejście niemieckie, ani anglosaskie" - komentuje prof. Orłowski. "Ja uważam, że one same powinny sobie odpowiedzieć na pytanie, czy są w stanie funkcjonować z twardą walutą, choć uważa się, że ich wyjście ze strefy euro jest niemożliwe. My już teraz jesteśmy bardziej gotowi na to, by należeć do strefy euro niż kiedykolwiek były te kraje. My jesteśmy w stanie dostosować się do wymagającego modelu. Takie państwa jak Grecja - raczej nie" - podsumowuje prof. Orłowski.

...

Ciezka gospodarka Niemiec ma inne wymogi niz lekka Grecji Hiszpanii Portugalii . Inna sezonowosc inny model INNA KULTURA ! Powinny byc odrebne systemy finansowe i waluty . Ale msmy UE sowiecki moloch niszczacy kultury narodowe i ich tozsamosc ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 20:44, 02 Lis 2014    Temat postu:

Helmut Kohl obarcza rząd Schroedera winą za kryzys w Europie

Były kanclerz Helmut Kohl uważa, że winę za kryzys w Europie ponosi niemiecki rząd Gerharda Schroedera. Według niego Berlin popełnił wielki błąd, pozwalając na przedwczesne wejście Grecji do strefy euro, a następnie sam przyczynił się do złamania dyscypliny budżetowej. Naruszenie przez Niemcy Paktu na rzecz stabilności i wzrostu Kohl nazywa "hańbą niemieckiej polityki".

W przyszłym tygodniu ukaże się najnowsza książka Kohla "Z troski o Europę. Apel", w której rozprawia się on z polityką swego następcy - socjaldemokraty Gerharda Schroedera. Jej fragment opublikował w dzisiejszym wydaniu dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Chrześcijański demokrata Kohl odszedł ze stanowiska kanclerza po przegranych wyborach na jesieni 1998 roku. Jego następca Schroeder utworzył rząd socjaldemokratów z Zielonymi. Koalicja czerwono-zielona kierowała Niemcami do 2005 roku.

Kohl podkreśla, że przyczyną problemów, z jakimi boryka się Europa, nie są ani zjednoczona Europa, ani też wspólna waluta euro. "Wyjściem nie jest powrót do państwa narodowego ani działanie w skali regionu na własną rękę" - pisze były kanclerz.

"Hańba niemieckiej polityki"

Zdaniem Kohla Grecja została przyjęta w 2001 roku do strefy euro przed spełnieniem kryteriów, co oznaczało pogwałcenie zasady "najpierw reformy, a potem członkostwo". Były kanclerz przyznaje, że nie jest łatwo wytrzymać presję ze strony kandydata. "Gdybym to ja był wówczas na stanowisku kanclerza, nie byłoby zgody Niemiec na wejście Grecji do strefy euro" - pisze Kohl, wyrażając ubolewanie z powodu rozmiękczenia po jego dymisji twardego stanowiska Niemiec.

Kohl nazywa "hańbą niemieckiej polityki" naruszenie przez Niemcy Paktu na rzecz stabilności i wzrostu. "To było złamanie prawa i naruszenie zaufania, które podziałało jak przerwanie tamy, jak zachęta do zadłużania się" - ocenia były kanclerz. "Nigdy by do tego nie doszło, gdybym był wtedy kanclerzem" - zapewnia Kohl.

Zadaniem przyjętego w 1997 roku Paktu na rzecz stabilności i wzrostu jest utrzymywanie przez państwa UE dyscypliny budżetowej w celu uniknięcia nadmiernego deficytu. W ten sposób przyczynia się on do stabilności walutowej. W latach 2001 - 2005 niemiecki deficyt sektora publicznego był wyższy od dozwolonych 3 proc. PKB.

...

W ogole nie trzeba bylo robic euro . JACY LOBBYSCI ZA TYM STALI ?!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 22:16, 18 Lis 2014    Temat postu:

Były szef BoA: strefa euro największym zagrożeniem dla światowego wzrostu

Po tak gwałtownym i głębokim załamaniu ekonomicznym, jakiego doświadczyliśmy w 2008, 2009 roku można by podejrzewać, że będziemy świadkami podobnie gwałtownego i dużego odbicia. Nic takiego się nie stało. To niepokojące - powiedział były prezes Banku Anglii Mervyn King.

...

Euro morduje Europe i psuje swiatowa ekonomie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:43, 25 Lis 2014    Temat postu:

PKB USA wzrósł w III kwartale '14 o 3,9 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w III kwartale 2014 roku o 3,9 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - podał Departament Handlu USA w drugim wyliczeniu.

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w III kwartale 2014 roku o 3,3 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Pierwsze wyliczenie mówiło o wzroście o 3,5 proc.

W II kwartale 2014 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 4,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

...

To macie ,,kryzys" ... To upadek UE nie ,,kryzys" .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:21, 29 Lis 2014    Temat postu:

Gospodarka USA odjeżdża Unii Europejskiej

Gospodarka Stanów Zjednoczonych odjeżdża Unii Europejskiej. W trzecim kwartale urosła w ujęciu rocznym o 3,9 procent. Dla porównania wspólnota w tym samym okresie odnotowała wzrost PKB o 1,3 procent.

Na początku listopada OECD opublikowała prognozy dla USA i Unii Europejskiej. Wynika z nich, że gospodarka Stanów Zjednoczonych urośnie w tym roku o 2,2 procent, w przyszłym o 3,1 a w 2016 roku o 3 procent. Organizacja nie przestawiła prognoz dla całej wspólnoty. Przewidywania w stosunku do strefy euro wskazują, że urośnie ona o 0,8 procent w tym, 1,1 w przyszłym oraz 1,7 w 2016 roku.

...

I to by bylo na tyle co do UE . Ta organizacja to zbrodnia przeciw Europie a euro to ludobojstwo . Dane sa jasne .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:11, 08 Gru 2014    Temat postu:

Siedem krajów strefy euro zobowiązało się do reform

Ministrowie finansów państw strefy euro z zadowoleniem przyjęli zapowiedzi oszczędności i reform

Ministrowie finansów państw strefy euro z zadowoleniem przyjęli zapowiedzi oszczędności i reform, do których musiało się zobowiązać kilka krajów UE balansujących na granicy unijnych zasad budżetowych. Politycy wezwali do ukierunkowywania wydatków na wzrost.

- Z zadowoleniem przyjęliśmy zobowiązania wszystkich siedmiu krajów w sprawie spełnienia zasad paktu stabilności i wzrostu - powiedział przewodniczący eurogrupy Jeroen Dijsselbloem na dzisiejszej konferencji prasowej w Brukseli po spotkaniu szefów resortów finansów państw strefy euro.

Ministrowie przeprowadzili dyskusję po przeglądzie projektów budżetów państw strefy euro na 2015 r., który 28 listopada zakończyła Komisja Europejska. Wynika z niego, że siedem państw eurostrefy może mieć w przyszłym roku problemy ze sprostaniem unijnych zasadom budżetowym.

KE uznała, że w trzech przypadkach - Francji, Włoch i Belgii - na początku marca dokona jeszcze jednego przeglądu i zdecyduje o dalszych krokach.

W dokumencie końcowym opublikowanym po dzisiejszej spotkaniu ministrowie pokreślili, że poza reformami konieczne jest też ukierunkowanie wydatków budżetowych na wspieranie wzrostu gospodarczego. Strażnikiem takiego podejścia ma być KE.

- Komisja stwierdziła, że prace w sprawie zmniejszania obciążeń podatkowych pracy idą w dobrym kierunku, ale dokonano małego postępu, aby publiczne wydatki były bardziej prowzrostowe - powiedział komisarz ds. gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici. Jak relacjonował, eurogrupa zgodziła się, że dalsze działania w tej sprawie są kluczowe dla strefy euro.

- Komisja będzie bardzo szczegółowo monitorować postępy i zachęcać do polityki fiskalnej bardziej sprzyjającej zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy - zapowiedział Moscovici.

Ministrowie finansów z zadowoleniem przyjęli zapowiedzi działań Francji, Włoch i Belgii oraz Hiszpanii, Malty, Austrii i Portugalii, których plany budżetowe zostały najsłabiej ocenione przez KE.

Komisja chce, by deficyt strukturalny (czyli ten, który nie uwzględnia wahań koniunktury) Francji został zmniejszony o 0,8 proc. PKB, podczas gdy w projekcie budżetu na 2015 r. przewidziano redukcję wynoszącą 0,3 proc. PKB.

- Z zadowoleniem przyjmujemy zobowiązania Francji zmierzające do wyeliminowania słabości strukturalnych gospodarki oraz realizacji ambitnego i szeroko zakrojonego programu reform - czytamy w oświadczeniu eurogrupy.
Ministrowie podkreślili, że zgodnie z oceną KE deficyt Portugalii będzie w 2015 r. wynosił 3,3 proc. PKB (unijne zasady wyznaczają granice 3 proc. PKB). Dlatego - jak wskazali - potrzebne będą skuteczne działania w celu zapewnienia zgodności deficytu z paktem stabilności i wzrostu.

W gorszej sytuacji jest Hiszpania, której deficyt ma wynieść 4,6 proc. PKB, podczas gdy rekomendacje dla tego kraju mówią o zejściu do poziomu 4,2 proc. Ministrowie, zachęcając do dalszych działań, pochwalili hiszpańskie władze za reformy przeprowadzone w minionym roku.

Również w przypadku Austrii, Belgii, Malty i Włoch, które nie są objęte procedurą nadmiernego deficytu, eurogrupa wydała zalecenia dotyczące reform.

Szefowie resortów finansów przyznali, że ze względu na niekorzystne warunki gospodarcze i bardzo niską inflację Włochy mają utrudnioną drogę do pełnej zgodności z paktem. Wskazali przy tym, że najbardziej niepokojący jest wysoki poziom zadłużenia kraju. Podobne sformułowanie odnosi się do Belgii, która również jest mocno zadłużona.

Ministrowie finansów państw strefy euro, podobnie jak KE, w marcu jeszcze raz omówią sytuację Francji, Włoch i Belgii, którym grożą konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad budżetowych UE. Moscovici podkreślał, że dodatkowy czas przyznany tym krajom musi być dobrze wykorzystany na wprowadzanie odpowiednich reform.

...

Kolejny etap eksterminacji .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Następny
Strona 15 z 19

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy